1. Innledning, historikk og endringslogg

1.1. Innledning

Dette dokumentet er en registreringsinstruks for fotogrammetrisk ajourhold av FKB-BygnAnlegg.

For en full beskrivelse av produktet FKB-BygnAnlegg og datamodellen for dette produktet henvises det til https://sosi.geonorge.no/produktspesifikasjoner/FKB-BygnAnlegg

1.2. Endringslogg

1.2.1. Endringer fra versjon 5.0 2023-01-01 til versjon 5.0 2024-01-01

 • Registrering av Ruin endret fra opsjonell til påkrevd

1.2.2. Endringer fra versjon 5.0 2022-01-01 til versjon 5.0 2023-01-01

 • Presisering av registrering av kvalitet og datafangstdato i kapittel 2.1.1

 • Presisering av registrering av egenskaper på objekter med heleid flategeometri i kapittel 2.1.3

 • Presisert regler for registrering av Avfallsbeholder i kapittel 3.6

 • Presisert regler for å registere Tanker som står tett inntil hverandre i kapittel 3.11

 • Lagt inn kvalitetskrav for Trapp i kapittel 4.1

1.2.3. Endringer fra versjon 4.61 2018-01-01 til versjon 5.0 2022-01-01

I grove trekk er det et tilsvarende datainnhold som skal registreres etter ny versjon av registreringsinstruksen som etter tidligere versjoner. Imidlertid er det gjort noen endringer for FKB generelt som påvirker måten dataene skal registreres/organiseres på og det er gjort noen endringer for enkelte objekttyper i FKB-BygnAnlegg. Se produktspesifikasjon for FKB-BygnAnlegg 5.0 for en komplett oversikt over endringer siden FKB-BygnAnlegg 4.61 2018-01-01.

Endringer som er spesielt viktige for fotogrammetrisk registrering:

 • Alle flate-objekttyper (unntatt KaiBrygge) registreres som heleid flate. Dette innebærer at veldig mange kant/avgrensningsobjekter ikke lenger skal registreres som egne objekter. Den samme geometrien må likevel fortsatt registreres og posisjonskvaliteten på flata skal gjenspeile nøyaktigheten på avgrensningen av flata.

 • Gjerde er ny felles objekttype for steingjerde og annet gjerde. Steingjerde/annet gjerde derfor fått felles og litt justerte verdier for minstemål

 • Parkdetalj innført som ny opsjonell objekttype

 • Skitrekk, Gondol osv. er samlet i en felles objekttype Taubane og skilles med kodelista taubanetype.

 • Enkelte objekttyper har fått innført eller justert verdier for minstemål for registrering.

2. Generelle retningslinjer som gjelder fotogrammetrisk registrering av FKB

2.1. Fotogrammetrisk nykonstruksjon

Ved fotogrammetrisk nykonstruksjon skal alle objektene som er spesifisert i registreringsinstruksen og som er synlige i flybildene registreres.

2.1.1. Registrering av nye kartobjekter

Hovedregelen er at påkrevde objekttyper registreres, mens opsjonelle objekttyper ikke registreres.

Unntak fra hovedregelen kan avtales i teknisk spesifikasjon for kartleggingsprosjektet.

2.1.2. Registrering av egenskaper på nye kartobjekter

Hovedregelen er at obligatoriske egenskaper registreres, mens opsjonelle egenskaper ikke registreres ved fotogrammetrisk datafangst.

Egenskaper som skal registreres/klassifiseres ved hjelp av fotogrammetri er beskrevet spesielt i registreringsinstruksen. Opsjonelle egenskaper som ikke er spesielt nevnt i registreringsinstruksen skal ikke registreres med mindre annet er spesielt angitt.

Følgende egenskaper håndteres spesielt:

 • Egenskapen Identifikasjon skal ikke legges inn på objektene

 • Egenskapen Oppdateringsdato skal ikke legges inn på objektene

 • Alle objekter skal ha egenskapene Nøyaktighet og NøyaktighetHøyde som del av datatypen Posisjonskvalitet

 • Alle objekter skal ha egenskapen Registreringsversjon

Unntak fra hovedreglene kan spesifiseres under den enkelte objekttype/egenskap i den enkelte registreringsinstruks eller i teknisk spesifikasjon for kartleggleggingsprosjektet.

Assosiasjoner håndteres ved fotogrammetrisk registrering av FKB-data på samme måte som opsjonelle egenskaper. Dvs. at det ikke skal etableres assosiasjoner i dataene dersom det ikke er spesielt beskrivet i den enkelte registreringsinstruks eller avtalt i kartleggingsprosjektet.

Kvalitet og datafangstdato

Alle objekter som registreres fotogrammetrisk skal merkes med kvalitet og datafangstdato.

I følge definisjonen av datafangstdato skal dette være datoen for når flybildene som ligger til grunn for kartkonstruksjonen ble tatt (flyfotodato). I en del kartleggingsprosjekter kan imidlertid bildene være tatt på ulike datoer og det kan da være ønskelig at alle data i prosjektet likevel får samme dato. Dersom man ønsker å gjøre det på denne måten skal dette avklares i det enkelte prosjekt.

I FKB 5.0 er kun målemetode satt som påkrevd egenskap i datatypen posisjonskvalitet. Ved fotogrammetrisk regisrering skal imidlertid alltid også nøyaktighet og synbarhet registreres. Alle objekter som registreres fotogrammetrisk registreres med datafangstmetode fot.

I SOSI-formatet skal ingen egenskaper kompaktifiseres i FKB 5.0. Dette gjelder også posisjonskvalitet (dvs. at datafangstmetode, nøyaktighet etc. angis som egenskaper på 3-prikksnivå under ..KVALITET).

Obligatoriske egenskaper med kodelister

En del egenskaper med kodelister er angitt som påkrevde. Dette krever at det legges på en verdi ved fotogrammetrisk registrering. For slike egenskaper skal det være definert en "standardverdi" som benyttes i de tilfellene det ikke er angitt noe annet. Konkrete regler for hvordan dette skal registreres for de enkelte objekttyper/egenskaper skal være angitt i registreringsinstruksen. Egenskapene Medium og Høydereferanse (HREF) er benyttet på mange objekter i flere FKB-datasett og for disse gjelder følgende generelle regler dersom ikke annet er spesielt angitt:

Tabell 1. Registrering av verdier for egenskapen Medium der ikke annet er spesifisert
Kodeverdi Forklaring

T (på terrenget)

Standardverdi. Benyttes for alle objekter der det ikke er grunn til å benytte en annen verdi

U (under terrenget)

Objekter under bakken er generelt lite aktuelt for fotogrammetrisk registrering, men det kan likevel være aktuelt å benytte denne verdien for objekter (delvis) under bruer/bygninger/kulverter etc. der det ikke er direkte innsyn med fotogrammetri, men krav til gjennomgående registrering av objektet.

B (på bygning)

Benyttes for objekter på toppen av (på taket av) bygninger og ev. andre konstruksjoner.

L (i lufta)

Benyttes for generelt for objekter befinner seg lufta. Dette kan være objekter i en stolpe eller på en bru. Bruk er presisert for en del objekttyper.

Enkelte objekttyper kan ha spesielle beskrivelser av bruk av andre koder for Medium. F.eks. er det presisert at en Veranda på et tak (takterrasse) registreres med Medium B, mens en Veranda som henger på en vegg (balkong) registreres med Medium L.

Medium brukes i stor grad for å styre tegneregler for FKB-dataene. Altså slik at objekter med Medium U typisk ikke tegnes ut (ev. stiples), mens objekter med Medium L tegnes over/oppå andre objekter.

Tabell 2. Registrering av verdier for egenskapen Høydereferanse der ikke annet er spesifisert
Kodeverdi Forklaring

topp (toppen av objektet)

Standardverdi ved fotogrammetrisk registrering. For de fleste objekttyper er dette også presisert på objekttypen

fot (foten av objektet)

Benyttes ved fotogrammetrisk registrering kun for objekttyper der det er presisert at høydereferansen skal være foten av objektet eller terrenghøyde.

2.1.3. Egenskaper på flater med heleid geometri

For objekttyper som er modellert med heleid flategeometri (finnes f.eks. i Arealbruk, BygnAnlegg og Naturinfo) må egenskaper knyttet til geometrien som datafangstdato og kvalitet representere hele flateobjektet. Man har ikke som tidligere muligheten av å splitte avgrensningen og sette ulik kvalitet/dato på ulike deler av avgrensningen.

Dersom deler av (avgrensningen til) en flate har redusert kvalitet bør dette gjenspeiles på flatas kvalitetskoding. Ved ajourføring av en flate settes ny datafangstdato på flateobjektet.

2.2. Fotogrammetrisk ajourhold

Ved fotogrammetrisk ajourhold sender oppdragsgiver eksisterende data i henhold til FKB-produktspesifikasjon til oppdragstaker som grunnlag for ajourføring. FKB-dataene oppdateres der det har skjedd endringer slik at fullstendigheten i kartet skal bli tilsvarende som på fototidspunktet.

Merknad: Det forutsettes at eksisterende data oppfyller kravene til stedfestingsnøyaktighet gitt i produktspesifikasjonen. Dersom dette ikke er tilfelle kan det være vanskelig å gjøre en fornuftig ajourføring av dataene. Nykonstruksjon eller oppgradering bør da vurderes.

Fotogrammetrisk ajourhold innebærer i prinsippet følgende operasjoner:

 1. Registrere nye objekter der disse finnes i flybildene, men ikke i eksisterende data. Reglene som gjelder nye objekter ved Fotogrammetrisk nykonstruksjon skal da anvendes.

  • I en del situasjoner må eksisterende objekter splittes eller sammenføyes i forbindelse med fotogrammetrisk registrering. De generelle reglene for id-håndtering i FKB skal da legges til grunn.

 2. Verifisere at objekter som er registrert i eksisterende data fortsatt er i tråd med datagrunnlaget/flybildene. For disse objektene skal egenskapen VERIFISERINGSDATO oppdateres, men forøvrig skal objektene ikke endres. Se beskrivelse av håndtering av datoegenskaper i FKB Generell del for mer om dette.

  • Det presiseres at for objekter som verifiseres ved ajourføring skal lokalid beholdes uendret.

 3. Slette (fjerne fra fila) objekter som finnes i eksisterende data, men som ikke finnes i flybildene.

  • Dersom man er i tvil om objektet fremdeles finnes i terrenget grunnet dårlig innsyn i flybildene så skal objektet beholdes. Det finnes særlige retningslinjer for slike vurderinger på en del objekttyper.

Unntak fra/presisering av hovedreglene kan avtales i teknisk spesifikasjon for kartleggleggingsprosjektet.

2.3. Fotogrammetrisk oppgradering

Mens ajourføring dreier seg om å fange opp endringer i terrenget som ikke finnes i FKB-dataene dreier en oppgradering seg om en total gjennomgang av alle data innenfor kartleggingsområdet for å sikre at de er i tråd med spesifiserte krav. Eksempler på oppgradering kan være:

 • Omklassifisering av angitte objekttyper i tråd med nye regler/krav i FKB-produktspesifikasjon

 • Oppgradering av angitte objekttypers geometrirepresentasjon (f.eks. hvis det bestemmes at en objekttype skal endres fra HREF fot til HREF topp)

 • Påføring av egenskaper på alle objekter av en objekttype

 • Påføring av høydeverdier på alle objekter av en objekttype

 • Tilpasning av angitte objekttyper for å skape konsistens mellom datasett (f.eks. en omkoding av eksisterende data i FKB-Veg for å skape konsistens med vegnettet)

Reglene for oppgradering er ikke beskrevet i fotogrammetrisk registreringsinstruks og må avtales spesielt i det enkelte kartlegginsprosjekt der dette er aktuelt. Se FKB generell del for en generell beskrivelse av oppgradering av FKB-data.

2.4. Geografisk avgrensning av kartleggingsområder

Ved fotogrammetrisk datafangst angis prosjektområdet datafangsten skal skje innenfor ved hjelp av et definert avgrensningspolygon. Følgende håndtering gjelder dersom ikke annet er angitt:

 • Avgrensningspolygonet utformes av oppdragsgiver på en slik måte at bygninger (og sekundært andre typer flate-objekter) i minst mulig grad deles.

 • Avgrensningspolygonet leveres tilbake fra oppdragstaker sammen med dataene.

  • Nærmere retningslinjer for ev. justeringer i avgrensningspolygonet fra oppdragstaker avtales i det enkelte prosjekt. I så fall skal justert avgrensning leveres tilbake sammen med dataene. Justering kan for eksempel være aktuelt dersom man ønsker å konstruere objekter innenfor hele flyfotodekningen eller man ønsker å få registrert alle bygninger som deles av avgrensningspolygonet

 • Nye flate-objekter skal deles av avgrensningspolygonet

  • For flater med delt geometri benyttes en fiktiv avgrensningsobjekttype langs avgrensningspolygonet som det i følge datamodellen er lovlig at kan avgrense flata.

  • For flater med heleid geometri angis det ikke på noen spesielle måte at flata er avgrenset av avgrensningspolygonet, men avgrensninga til flata skal være helt sammenfallende med geometrien til avgrensningspolygonet

 • Flate-objekter som verifiseres i forbindelse med ajourføring skal ikke splittes.

  • Dersom det ikke kan verifiseres fotogrammetrisk at hele objektet fortsatt finnes så skal objektet ikke endres (merkes med VERIFISERINGSDATO) selv om store deler av objektet er innenfor prosjektområdet.

 • Nye kurve-objekter skal konnekteres til avgrensningspolygonet

  • Eksisterende data utenfor prosjektområdet som naturlig skal knyttes sammen med nye kurve-objekter splittes og knyttes til nye objekter i siste punkt som ligger innenfor avgrensningspolygonet

 • Kurve-objekter som skal verifiseres i forbindelse med ajourføring splittes i siste punkt som ligger innenfor prosjektområdet. VERIFISERINGSDATO påføres kun på den delen som i sin helhet ligger innenfor prosjektområdet. Dersom objektet krysser prosjektavgrensningen gjentatte ganger kan hele objektet verifiseres uten splitting, forutsatt stereodekning

3. Objekttyper og egenskaper

Generelt er det følgende informasjon som skal registreres om det enkelte objekt i FKB-BygnAnlegg:

 • Objekttype (riktig klassifisering av objektet)

 • Geometri (i henhold til angitt grunnrissreferanse/høydereferanse og andre beskrivelser)

 • Datafangstdato/verifiseringsdato (flyfotodato angis)

 • Posisjonskvalitet med datafangstmetode og nøyaktighet (i både grunnriss og høyde) og synbarhet

 • Registreringsversjon (med verdien "2022-01-01" for alle data som nyregistreres)

Mange av objekttypene i FKB-BygnAnlegg inneholder mulighet for kobling av objektene i FKB mot andre systemer/databaser (nvdbpeker, nrlpeker, eksternpeker etc.). Dette er ikke informasjon som egner seg for fotogrammetrisk kartlegging, men dersom slike pekere er etablert i dataene er det naturlig at de bevares gjennom fotogrammetrisk ajourhold. Håndtering av slik informasjon avtales nærmere i det enkelte kartleggingsprosjekt dersom det er aktuelt.

Se også Generelle prinsipper for registrering av høydeverdier under kapittel 5. Disse gjelder for objekttyper der ikke annet er spesielt angitt.


3.1. Objekttype: Bru

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: konstruksjon for kryssing av vanskelig farbart område Merknad: Med vanskelig farbart område menes en elv, et juv eller andre naturlige hindringer, samt kryssende infrastruktur.

objtype bru
Figur 1. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Bru

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Det er selve brukonstruksjonens utstrekning som skal registreres. Med dette menes spennvidde i luft (kant brukar til kant brukar).

Man skal så langt som mulig registrere objekter som ligger under bruer. Spesielt gjelder dette veger, traktorveger, bane, gang- og sykkelveger og murer.

Evt. usikker registrering skal fremkomme av kvalitetskodingen.


bru eksempel
Figur 2. Eksempel på registrering av spennvidde (i luft).

bru skisse
Figur 3. Figuren viser hvordan veg og bru forholder seg til hverandre.

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant brukonstruksjon

FKB høydereferanse

Topp kant brukonstruksjon. Oftest vil dette være i samme nivå som vegbanen/sporet

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Bru

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

nvdbpeker

URI

..NVDBPEKER

[0..1]

område

GM_Surface

.FLATE

[1..1]

bruOverBru

Boolean

..BRUOVERBRU

[0..1]

brutrafikktype

«CodeList» Brutrafikktype

..BRUTRAFIKKTYPE

[0..1]

eksternpeker

URI

..EKSTERNPEKER

[0..1]

friseilingshøyde

Real

..FRISEILINGSHØYDE

[0..1]

tilhørendeDetalj

«featureType» Brudetalj

..TILHØRENDEDETALJ

[0..*]

Restriksjoner

Navn: Beskrivelse:

brutrafikktype

Egenskapen bør være grei å klassifisere fotogrammetrisk. Dersom tvil benyttes kodeverdien "veg"


3.2. Objekttype: Brudetalj

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: markante detaljer på bru som ikke registreres gjennom andre objekttyper Eksempler: - Brutårn for hengebruer. - Bæreelement for brukonstruksjon.

objtype brudetalj
Figur 4. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Brudetalj

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Det er kun øverste detaljer som f.eks. brutårn og vaiere som registreres.

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant/senterlinje for brutårn. Senterlinje eller avgrensning av bæreelement.

FKB høydereferanse

Topp objekt

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Brudetalj

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

senterlinje

GM_Curve

.KURVE

[1..1]


3.3. Objekttype: Kulvert

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: gjennomløp på tvers av veg-eller jernbane med overliggende fylling og lysåpning mellom 1m og 2,5m

objtype kulvert
Figur 5. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Kulvert

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Skal etableres som lukket polygon.

Eksempel på kulvert er jordbruksundergang for dyr. Inn mot kulvert vil det ofte være forstøtningsmur.

Benyttes kun der gjennomløpet ikke er en del av veg, gang/sykkelveg, traktorveg eller sti. Ved gjennomløp hvor det er bygget bru, skal Bruavgrensning benyttes.

Der hvor gang/sykkelveg, traktorveg eller sti går i kulvert under veg/jernbane, skal disse objektene kodes med MEDIUM U og kulvert sløyfes.


kulvert
Figur 6. Eksempel på registrering av kulvert

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ende/hjørne av gjennomløp

FKB høydereferanse

Bunn gjennomløp

FKB-A

Opsjonell registrering

FKB-B

Opsjonell registrering

FKB-C

Registreres ikke

FKB-D

Registreres ikke

Egenskapstabell for objekttype: Kulvert

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

nvdbpeker

URI

..NVDBPEKER

[0..1]

senterlinje

GM_Curve

.KURVE

[1..1]


3.4. Objekttype: Stikkrenne

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: gjennomløp på tvers av veg-eller jernbane med overliggende fylling og lysåpning mindre enn 1m

objtype stikkrenne
Figur 7. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Stikkrenne

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Skal registreres som en linje mellom to punkter; ett i hver ende av stikkrenna.

I de tilfellene stikkrenna kun er synlig på den ene siden av vegen/jernbanen kan stikkrenna registreres bare på ene siden (kort linje). Stikkrenne skal ikke registreres som et punkt.

Ved fotogrammetrisk registrering er kun endene av stikkrenna synlige. Forløpet under vegen/jernbanen er ukjent. Høydereferansen kan være usikker


stikkrenne
Figur 8. Eksempel på registrering av stikkrenne

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Midt ende av innløp og utløp

FKB høydereferanse

Bunn stikkrenne

FKB-A

Opsjonell registrering

FKB-B

Opsjonell registrering

FKB-C

Registreres ikke

FKB-D

Registreres ikke

Egenskapstabell for objekttype: Stikkrenne

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

nvdbpeker

URI

..NVDBPEKER

[0..1]

senterlinje

GM_Curve

.KURVE

[1..1]


3.5. Objekttype: Tunnelportal

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: spesielt byggverk som sammenbinder tunnel og åpen veg

objtype tunnelportal
Figur 9. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Tunnelportal

tunnelportal
Figur 10. Eksempl på registrering av tunnelportal

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant tunnelportal

FKB høydereferanse

Topp kant tunnelportal

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Registreres ikke

FKB-D

Registreres ikke

Egenskapstabell for objekttype: Tunnelportal

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

nvdbpeker

URI

..NVDBPEKER

[0..1]

senterlinje

GM_Curve

.KURVE

[1..1]


3.6. Objekttype: Avfallsbeholder

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: Større tank eller annen type beholder for avfall

objtype avfallsbeholder
Figur 11. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Avfallsbeholder

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Objekttypen er opsjonell og dersom det bestilles datafangst av avfallsbeholdere anbefales det at det avtales nærmere rammer for dette i det enkelte prosjekt.

Registreres som punktobjekter ved fotogrammetrisk registrering dersom ikke annet er avtalt.

Det presiseres at mobile avfallsbeholdere/søppelkasser ikke skal registreres.

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Senter beholder

FKB høydereferanse

Topp beholder

FKB-A

Opsjonell registrering

FKB-B

Opsjonell registrering

FKB-C

Registreres ikke

FKB-D

Registreres ikke

Egenskapstabell for objekttype: Avfallsbeholder

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

posisjon

GM_Point

.PUNKT

[0..1]

område

GM_Surface

.FLATE

[0..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

eksternpeker

URI

..EKSTERNPEKER

[0..1]


3.7. Objekttype: Brønn

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: lite bygningsmessig anlegg for uttak av ferskvann

objtype bronn
Figur 12. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Brønn

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Registreres som punkt ved fotogrammetrisk registrering dersom ikke annet er avtalt.

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Senter

FKB høydereferanse

Terrengnivå (HREF FOT) eller ev. topp kant av mur rundt brønn (HREF TOP)

FKB-A

Opsjonell registrering

FKB-B

Opsjonell registrering

FKB-C

Registreres ikke

FKB-D

Registreres ikke

Egenskapstabell for objekttype: Brønn

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

område

GM_Surface

.FLATE

[0..1]

posisjon

GM_Point

.PUNKT

[0..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]


3.8. Objekttype: Flaggstang

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: lang rett stang for heising av flagg

objtype flaggstang
Figur 13. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Flaggstang

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Senter

FKB høydereferanse

Topp flaggstang

FKB-A minstestørrelse

Alle synlige flaggstenger

FKB-B minstestørrelse

Alle synlige flaggstenger

FKB-C minstestørrelse

Flaggstenger høyere enn 15m

FKB-D minstestørrelse

Flaggstenger høyere enn 15m

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Flaggstang

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

nrlpeker

URI

..NRLPEKER

[0..1]

posisjon

GM_Point

.PUNKT

[1..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]


3.9. Objekttype: Fundament

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: støpt underlag for frittstående konstruksjoner Merknad: Selve konstruksjonen oppå fundamentet og dens funksjon vil være kartlagt som egne objekter. For eksempel stolper, master, rørgater, brupilarer, vindturbiner, helikopterlandingsplasser mv.

objtype fundament
Figur 14. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Fundament

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Omfatter det støpte underlaget for frittstående konstruksjoner. For eksempel fundamenter for Bru.

Dersom deler av kanten har dårlig innsyn angis dette ved kvalitetskoding på objektet.


fundament
Figur 15. Eksempel på registrering av Fundament ved rørgater.

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant fundament

FKB høydereferanse

Topp fundament. Ved registrering av topp fundament skal alle knekklinjer og høydesprang over 0,5m registreres

FKB-A minstestørrelse

Fundamenter med areal større enn 6m2

FKB-B minstestørrelse

Fundamenter med areal større enn 6m2

FKB-C minstestørrelse

Fundamenter med areal større enn 20m2

FKB-D minstestørrelse

Fundamenter med areal større enn 20m2

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Fundament

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

område

GM_Surface

.FLATE

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]


3.10. Objekttype: Pipe

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: frittstående rørformete innretninger for transport av avgasser

Merknad: Piper kan forskjellig tverrsnitt (må ikke være sirkulære)

objtype pipe
Figur 16. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Pipe

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Omfatter frittstående rørformede innretninger for transport av avgasser.

Piper registreres fortrinnsvis med flategeometri. Piper der areal i toppen av pipa er under 1m2 kan registreres som punkter.

Dersom pipa er rund, skal det registreres eller genereres tilstrekkelig tett med punkter slik at pipa synes jevnt rund når den plottes.

For piper med skrå vegger, registreres "Kant ved bakken" som BeskrivendeHjelpelinjeAnlegg.

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Topp ytterkant pipe (senter pipe ved punktgeometri)

FKB høydereferanse

Topp ytterkant pipe

FKB-A minstestørrelse

Piper høyere enn 5m

FKB-B minstestørrelse

Piper høyere enn 5m

FKB-C minstestørrelse

Piper høyere enn 10m

FKB-D minstestørrelse

Piper høyere enn 10m

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Pipe

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

nrlpeker

URI

..NRLPEKER

[0..1]

posisjon

GM_Point

.PUNKT

[0..1]

område

GM_Surface

.FLATE

[0..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]


3.11. Objekttype: Tank

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: lukkede kar for oppbevaring av gass eller væsker som ikke er registrert som bygning

objtype tank
Figur 17. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Tank

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Tank registreres med flategeometri ved fotogrammetrisk registrering.

Brukes for å beskrive omriss av lukkede kar for oppbevaring av gass eller væske når tanken ikke er registrert som "Bygning". Inkluderer også vanntårn og lagringsrom for fôr og korn (tidligere objekttype Silo).

Dersom tanken er rund, skal det registreres eller genereres tilstrekkelig tett med punkter slik at tanken synes jevnt rund når den plottes. Tanken skal alltid lukkes. Det er lov å generere ett eller flere punkter for å lukke tanken.

Hovedregelen er at tanker større enn minstemål registreres som separate objekter pr. tank. Når det er flere tanker (som hver for seg er mindre enn minstemål) som står tett inntil hverandre skal de registreres som et sammenhengende polygon (ett Tank-objekt) dersom det samlede arealet overstiger minstemål.


tank
Figur 18. Registrering av liggende tanker med skrå vegger.

tank flere
Figur 19. Når det er flere tanker ved siden av hverandre skal de registreres som et sammenhengende polygon, dersom det samlede arealet overstiger minstemål. Underste bilde viser tre tanker (hver enkelte Tank under minstemål) som skal registreres sammenhengende ettersom det samlede arealet overstiger minstemål.

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant av tank (største omkrets)

FKB høydereferanse

Tankens største høyde (HREF TOP)

FKB-A minstestørrelse

Areal større enn 6m2

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Tank

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

nrlpeker

URI

..NRLPEKER

[0..1]

posisjon

GM_Point

.PUNKT

[0..1]

område

GM_Surface

.FLATE

[0..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]


3.12. Objekttype: Tårn

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: høy bygningsmessig konstruksjon hvor høyden er stor i forhold til bygningens areal i grunnplanet Merknad: Omfatter alle tårn med unntak av de som er registrert i matrikkelen og de som har en mer spesifisert beskrivelse, som f.eks. tank. Eksempel: Måletårn og stupetårn

objtype tarn
Figur 20. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Tårn

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Omfatter alle tårn med unntak av de tårn som har en mer spesifisert beskrivelse, som f.eks. Tank. Eksempel på tårn er måletårn, stupetårn og tårn for telekommunikasjon. Vanntårn kodes som Tank.

For tårn med loddrette vegger, registreres "Ytterkant av tårn/Topp ytterkant tårn". For tårn med skrå vegger, registreres i tillegg registreres "Kant ved bakken" som BeskrivendeHjelpelinjeAnlegg.

Dersom tårnet står på markerte bein, kan disse registreres som fundament.

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Topp ytterkant tårn

FKB høydereferanse

Topp ytterkant tårn

FKB-A minstestørrelse

Høyde større enn 5m

FKB-B minstestørrelse

Høyde større enn 5m

FKB-C minstestørrelse

Høyde større enn 10m

FKB-D minstestørrelse

Høyde større enn 10m

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Tårn

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

nrlpeker

URI

..NRLPEKER

[0..1]

posisjon

GM_Point

.PUNKT

[0..1]

område

GM_Surface

.FLATE

[0..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]


3.13. Objekttype: Trapp

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: trapp som ikke står i tilknytning til en bygning

Merknad: Kan også brukes på rullestolramper etc.

objtype trapp
Figur 21. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Trapp

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Benyttes for trapper som ikke står i tilknytning til en bygning eller veranda tilknyttet bygning. TrappBygg er spesifisert i datasettet Bygning.

Avsatser og reposer regnes som del av trappa. Amfier og lignende anlegg skal registreres som Tribune.


trapp
Figur 22. Eksempel på trapp som er delt inn i ulike nivåer. Rød helstrek viser de delene som er skrå/vertikale, rød stiplet viser horisontale deler av trappen.

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant av trapp

FKB høydereferanse

Ytterkant av trapp (skråplan)

FKB-A minstestørrelse

Alle synlige trapper

FKB-B minstestørrelse

Trapper med areal større enn 6m2

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Registreres ikke

FKB-D

Registreres ikke

Egenskapstabell for objekttype: Trapp

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

område

GM_Surface

.FLATE

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]


3.14. Objekttype: Gjerde

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: oppsatt stengsel som hindrer passering. Står ofte i grensa mellom eiendommer

objtype gjerde
Figur 23. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Gjerde

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Gjerder i forbindelse med anleggsområder skal ikke registreres.

Fortrinnsvis skal topp gjerde registreres, men der dette er vanskelig kan høyde for gjerdet registreres ved terrengnivå (HREF FOT).

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Senter gjerde

FKB høydereferanse

Topp gjerde. Knekklinjer og sprang over 0,5m registreres

FKB-A minstestørrelse

Gjerder høyere enn 0,5m og lengre enn 2m registreres

FKB-B minstestørrelse

Gjerder høyere enn 0,5m og lengre enn 2m registreres

FKB-C minstestørrelse

Gjerder høyere enn 1m og lengre enn 4m registreres

FKB-D minstestørrelse

Gjerder høyere enn 1m og lengre enn 4m registreres

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Gjerde

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

nvdbpeker

URI

..NVDBPEKER

[0..1]

senterlinje

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

gjerdetype

«CodeList» Gjerdetype

..GJERDETYPE

[1..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

Presiseringer til beskrivelsen av kodelistekoder

Gjerdetype - Kodenavn: Annet gjerde

Definisjon: Oppsatt stengsel som hindrer passering. Standardverdi for fotogrammetrisk registrering. Brukes for alle andre typer gjerder enn steingjerder.

Gjerdetype - Kodenavn: Steingjerde

Definisjon: frittstående mur oppført av naturstein uten bindemiddel

steingjerde
Figur 24. Eksempel på steingjerde

3.15. Objekttype: MurFrittstående

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: mur hvor oppfyllingen på en side utgjør mindre enn halve høyden på den andre siden

objtype murfrittstaende
Figur 25. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av MurFrittstående

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Kan være mur som er murt oppe på forstøtningsmur.

Brukes på gjødselkummer i landbruket (med eller uten tak). Tak på gjødselkummer skal i tillegg beskrives med BeskrivendeHjelpelinjeAnlegg.

Murer skal så langt som mulig registreres sammenhengende. Man skal prøve å registrere murer under bruer. Usikker stedfesting kodes med KVALITET.


mur gjodsel1
Figur 26. Eksempel på registrering av åpen gjødselkum som MurFrittstående

mur gjodsel2
Figur 27. Eksempel på registrering av lukket gjødselkum (med tak) som MurFrittstående.

mur gjodsel3
Figur 28. Eksempel på registrering av lukket gjødselkum (med tak) som MurFrittstående (rødt) og BeskrivendeHjelpelinjeAnlegg (gult)

murfrittstaende
Figur 29. Murfrittstående registreres der mur hvor oppfyllingen på en side utgjør mindre enn halve høyden på den andre siden

murfrittstaende tank
Figur 30. Eksempel på registrering av mur (rødt) rundt tank (gult)

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Senter mur

FKB høydereferanse

Topp mur. Ved registrering av topp mur skal alle knekklinjer registreres. Dersom det er høydesprang større enn 0,5 meter, skal disse registreres som sprang

FKB-A minstestørrelse

Murer høyere enn 0,5m

FKB-B minstestørrelse

Murer høyere enn 0,5m

FKB-C minstestørrelse

Murer høyere enn 2,5m

FKB-D minstestørrelse

Murer høyere enn 2,5m

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: MurFrittstående

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

grense

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]


3.16. Objekttype: Murloddrett

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: forstøtningsmur hvor topp og bunn er ubetydelig forskjøvet i forhold til hverandre

objtype murloddrett
Figur 31. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Murloddrett

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Murer skal så langt som mulig registreres sammenhengende. Man skal prøve å registrere murer under bruer. Usikker stedfesting kodes med KVALITET.

Det skal lages nodepunkt til eventuelle tilstøtende situasjonsdetaljer som bygninger og lignende.

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant topp av mur

FKB høydereferanse

Ytterkant topp av mur. Høydesprang registreres

FKB-A minstestørrelse

Høyere enn 0,5 m

FKB-B minstestørrelse

Høyere enn 0,5 m

FKB-C minstestørrelse

Høyere enn 2,5 m

FKB-D minstestørrelse

Høyere enn 2,5 m

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Murloddrett

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

nvdbpeker

URI

..NVDBPEKER

[0..1]

grense

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]


3.17. Objekttype: Portstolpe

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: stolpe som en port kan være hengslet til

objtype portstolpe
Figur 32. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Portstolpe

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Senter stolpe

FKB høydereferanse

Topp stolpe

FKB-A

Opsjonell registrering

FKB-B

Opsjonell registrering

FKB-C

Registreres ikke

FKB-D

Registreres ikke

Egenskapstabell for objekttype: Portstolpe

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

posisjon

GM_Point

.PUNKT

[1..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]


3.18. Objekttype: Ruin

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: Synlig mur som er rester etter tidligere byggverk

objtype ruin
Figur 33. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Ruin

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Ruin brukes kun om gamle, forfalne murer. For nye/vedlikeholdte murer/byggverk brukes andre objekttyper i FKB.

Hvis ruinen har brede murer kan det også registreres indre avgrensning av mur.

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant ruin

FKB høydereferanse

Topp ytterkant ruin (HREF TOP)

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Ruin

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

grense

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

eksternpeker

URI

..EKSTERNPEKER

[0..1]


3.19. Objekttype: Skjerm

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: frittstående konstruksjon laget for å skjerme mot støy eller snø, eller hindre/begrense ras og flom.

objtype skjerm
Figur 34. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Skjerm

skjerm glass
Figur 35. Innglassede skjermer skal registreres som støyskjerm.

skjerm hoydesprang
Figur 36. Eksempel på registrering av støyskjerm. Det lages 2D nodepunkt der det er høydesprang på mer enn 0.5 meter. Samme prinsipp for høyderegistrering gjelder også for veldig mange andre objekttyper i FKB-BygnAnlegg som Gjerde etc.

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Senter skjerm

FKB høydereferanse

Topp skjerm

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Skjerm

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

nvdbpeker

URI

..NVDBPEKER

[0..1]

senterlinje

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

skjermingsfunksjon

«CodeList» SkjermingsFunksjon

..SKJERMINGFUNK

[1..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

høydeOverBakken

Real

..HOB

[0..1]

Restriksjoner

Navn: Beskrivelse:

høydeOverBakken

benyttes dersom HREF ikke er topp skjerm, eller dersom det er mangelfullt med terrengdata ved skjermen

skjermingsfunksjon

Skjermingstype Støyskjerm brukes som standardverdi ved fotogrammetrisk registrering. Denne verdien benyttes dersom det ikke er åpenbart at skjermen er laget for en annen type skjerming eller at det ev. finnes et manus til hjelp ved klassifisering.


3.20. Objekttype: SkråForstøtningsmur

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: forstøtningsmur hvor topp og bunn er betydelig forskjøvet i forhold til hverandre

objtype skraforstotningsmur
Figur 37. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av SkråForstøtningsmur

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Registreres som flategeometri. Skal benyttes for murer der grunnrissforskjellen mellom topp og bunn (se figur) er større enn 1/3 av høyden på muren.

Murer skal så langt som mulig registreres sammenhengende. Man skal prøve å registrere murer under bruer. Usikker stedfesting av deler av avgrensningen angis med kvalitetskoding.


skraamur
Figur 38. Skråforstøtningsmur registreres nå forskjellen i grunnriss mellom topp og bunn (Delta P i figuren) er større enn 1/3 av høyden av muren.

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Omriss av murens skråflate

FKB høydereferanse

Topp/fot/kant av murens skråflate

FKB-A minstestørrelse

Murer høyere enn 0,5m

FKB-B minstestørrelse

Murer høyere enn 0,5m

FKB-C minstestørrelse

Murer høyere enn 2,5m

FKB-D minstestørrelse

Murer høyere enn 2,5m

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: SkråForstøtningsmur

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

nvdbpeker

URI

..NVDBPEKER

[0..1]

område

GM_Surface

.FLATE

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]


3.21. Objekttype: Voll

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: opphøyd terrengformasjon anlagt for å hindre støy, ukontrollert gjennomstrømming av vann, skade fra prosjektiler på skytebane o.l.

objtype voll
Figur 39. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Voll

voll
Figur 40. Eksempel på registrering av av Voll med skjermingsfunksjon Støyskjerm

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Senter voll

FKB høydereferanse

Topp voll

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Voll

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

nvdbpeker

URI

..NVDBPEKER

[0..1]

senterlinje

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

skjermingsfunksjon

«CodeList» SkjermingsFunksjon

..SKJERMINGFUNK

[1..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

høydeOverBakken

Real

..HOB

[0..1]

Restriksjoner

Navn: Beskrivelse:

høydeOverBakken

benyttes dersom HREF ikke er topp voll, eller dersom det er mangelfullt med terrengdata ved vollen

skjermingsfunksjon

Skjermingstype Støyskjerm brukes som standardverdi ved fotogrammetrisk registrering. Denne verdien benyttes dersom det ikke er åpenbart at vollen er laget for en annen type skjerming eller at det ev. finnes et manus til hjelp ved klassifisering.


3.22. Objekttype: Hoppbakke

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: anlegg for skihopping med kunstig eller naturlig tilløp

objtype hoppbakke
Figur 41. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Hoppbakke

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Dette er en beskrivelse av det bygningsmessige ved en hoppbakke slik som omriss av stillas og hopp, samt karakteristiske linjer som kant underrenn, kant slette, kant overrenn (hvis det ikke er stillas) og lignende.

I tillegg kan hele området rundt hoppbakken med selve bakken, tilskuerplasser, mindre parkeringsplasser, boder, o.l. beskrives som SportIdrettPlass i FKB-Arealbruk.

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant

FKB høydereferanse

Topp, ev. terrengnivå

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Hoppbakke

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

senterlinje

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]


3.23. Objekttype: Idrettsanlegg

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: linje for avgrensning av anleggsmessige deler av et idrettsanlegg, som f.eks ytteravgrensning av en fotballbane

Merknad: Området rundt idrettsanlegget kan beskrives som arealbruksobjekt (se kap. for arealbruk).

objtype idrettsanlegg
Figur 42. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Idrettsanlegg

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Ytterkant (gresskant, gruskant, asfaltkant) av banene registreres som Idrettsanlegg. Selve oppmerkingen av banene skal ikke registreres.

SportIdrettPlass i FKB-Arealbruk brukes til å registrere et større område som inkluderer en fotballbane, tennisbane, tilskuerplasser, treningsbane osv.


idrettsanlegg
Figur 43. Eksempel på registrering av Idrettsanlegg (oransje) og avgrensning av SportIdrettPlass i FKB-Arealbruk (grønn)

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant

FKB høydereferanse

Terrengnivå, eventuelt topp

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Idrettsanlegg

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

grense

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]


3.24. Objekttype: Parkdetalj

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: detalj i parkmessig område

Merknad: Omfatter detaljer som f.eks. bautaer, statuer, fontener, basseng, lekeapparater og sandkasser. Registreres som punkt- eller flategeometri.

objtype parkdetalj
Figur 44. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Parkdetalj

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Parkdetalj kan registreres både som flate (omriss av objekt med HREF FOT) eller punkt (HREF TOP). Ved registrering av parkdetalj skal alltid parkdetaljtype klassifiseres.

Parkdetaljer kan/bør ofte kompletteres med andre objekttyper som gjerder, murer, BeskrivendeHjelplinjeAnlegg etc.

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant objekt eller ev. senter objekt

FKB høydereferanse

Topp objekt (HREF TOP) registreres som hovedregel

FKB-A

Opsjonell registrering

FKB-B

Opsjonell registrering

FKB-C

Registreres ikke

FKB-D

Registreres ikke

Egenskapstabell for objekttype: Parkdetalj

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

posisjon

GM_Point

.PUNKT

[0..1]

område

GM_Surface

.FLATE

[0..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

parkdetaljtype

«CodeList» Parkdetaljtype

..PARKDETALJTYPE

[1..1]

eksternpeker

URI

..EKSTERNPEKER

[0..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

Presiseringer til beskrivelsen av kodelistekoder

Parkdetaljtype - Kodenavn: Basseng

Definisjon: Basseng, fontene eller annen type vannanlegg i parken. Registreres som flateobjekt. Avgrensning av basseng følger bassengkant/vannkant i grunnriss og høyde.

basseng
Figur 45. Eksempel på basseng/fontene som kan registeres som parkdetalj
Parkdetaljtype - Kodenavn: Bauta

Definisjon: bauta, statue, skulptur eller annen type monoment. Registreres som punkt-geometri. Hvis fundament er betydelig kan omriss med href Fot registreres som objekttype Fundament.

bauta
Figur 46. Eksempel på statue registreres som punkt med HREF TOP
Parkdetaljtype - Kodenavn: Lekeapparat

Definisjon: Større lekeapparater registreres som flate med HREF FOT for omrisset av konstruksjonen. Et litt større område rundt lekeapparatene kan registreres som Lekeplass i FKB-Arealbruk

lekeapparat
Figur 47. Ekspempel på stort lekeapparat i park
Parkdetaljtype - Kodenavn: Sandkasse

Definisjon: Registreres som flateobjekt. Mindre lekeapparater inne i sandkasser registreres ikke

sandkasse
Figur 48. Eksempel på registrering av sandkasser

3.25. Objekttype: Skytebaneinnretning

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: omriss av tekniske anlegg på skytebane - standplass og skiver som ikke blir registrert som f.eks bygninger og murer

objtype skytebaneinnretning
Figur 49. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Skytebaneinnretning

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant/senter

FKB høydereferanse

Topp/terrengnivå

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Skytebaneinnretning

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

senterlinje

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]


3.26. Objekttype: Svømmebasseng

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: basseng for svømming og vannlek

objtype svommebasseng
Figur 50. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Svømmebasseng

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Som svømmebasseng regnes ikke fuglebad og fontener. Slike objekter kan registreres som Parkdetalj.


svommebasseng
Figur 51. Eksempel på regstrering av svømmebasseng

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant mot vannflaten

FKB høydereferanse

Topp bassengkant

FKB-A minstestørrelse

Areal større enn 15m2

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Svømmebasseng

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

område

GM_Surface

.FLATE

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]


3.27. Objekttype: Taubane

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: innretning hvor tau eller vaiere bærer og eller trekker last over en strekning

objtype taubane
Figur 52. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Taubane

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Taubane registreres som en kurve der hvert punkt utgjøres av den enkelte mast/opphengspunkt for taubana.

Merknad: Taubanen registreres helt til forankringspunkt i bakken/bygning etc.

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Senter mast

FKB høydereferanse

Topp mast

FKB-A minstestørrelse

Taubaner med lengde over 50m registreres

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Taubane

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

nrlpeker

URI

..NRLPEKER

[0..1]

senterlinje

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

taubanetype

«CodeList» Taubanetype

..TAUBANETYPE

[1..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

eksternpeker

URI

..EKSTERNPEKER

[0..1]

tilhørendeMast

«FeatureType» Taubanemast

..TILHØRENDEMAST

[0..*]

Restriksjoner

Navn: Beskrivelse:

taubanetype

Taubanetype skal klassifiseres ved fotogrammetrisk registrering. Se egen beskrivelse/skisser av kodeverdier til hjelp ved klassifisering

Presiseringer til beskrivelsen av kodelistekoder

Taubanetype - Kodenavn: Annen taubane

Definisjon: Benyttes ved fotogrammetrisk registrering kun der det ikke er mulig å klassifisere taubana til en av de andre taubanetypene.

Taubanetype - Kodenavn: Gondolbane

Definisjon: Taubaner hvor lasten er plassert i lukkete kabiner. Oftest kun 2 gondoler som er festet til vaieren der den ene går opp når den andre går ned. En del skianlegg har taubaner med mange lukkende kabiner. Disse registreres også som Gondolbane.

gondol
Figur 53. Eksempel på gondol
Taubanetype - Kodenavn: Løypestreng

Definisjon: Vaier spent mellom to punkter i terrenget for transport av last. Kan ha ekstra vaier/tau festet til sveiv eller motor slik at transporten ikke er avhengig av fall. Mindre vanlig type taubane som sjelden forekommer i forbindelse med skianlegg/turisme etc.

Taubanetype - Kodenavn: Skitrekk

Definisjon: Taubane til å dra skiløper opp bratte bakker (T-krok, skålheiser etc.)

skitrekk
Figur 54. Eksempel på registrering av taubanemast i skitrekk
Taubanetype - Kodenavn: Stolheis

Definisjon: Taubane med stoler til persontransport. Aktuelt å registrere i forbindelse med skianlegg.

stolheis
Figur 55. Eksempel på registrering av mast for stolheis
Taubanetype - Kodenavn: Zipline

Definisjon: Fastspent vaier for å sende personer eller last nedover. Vanlig i forbindelse med klatreparker etc. Zipline er vanligvis bare hengt opp i to punkter/master (ett i hver ende)

zipline
Figur 56. Eksempel på zipline

3.28. Objekttype: Taubanemast

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: mast som taubanen er hengt opp i

objtype taubanemast
Figur 57. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Taubanemast

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Registreres som enkeltpunkter med samme geometri som punktene i kurvegeometrien til Taubane

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Senter mast

FKB høydereferanse

Topp mast

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Taubanemast

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

nrlpeker

URI

..NRLPEKER

[0..1]

posisjon

GM_Point

.PUNKT

[1..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

linjebredde

Real

..LINJEBREDDE

[0..1]


3.29. Objekttype: Tribune

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: opparbeidet anlegg av metall- stein- mur eller tre for betjening av publikum på kulturarenaer, særlig idrettsanlegg Merknad: Tribune som er innredet for bruk, f.eks. som kontor eller butikk, vil være en bygningsenhet.

objtype tribune
Figur 58. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Tribune

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Tribune omfatter opparbeidede anlegg av metall, stein, betong, mur eller tre for betjening av publikum på kulturarenaer, særlig idrettsanlegg.

Tak over tribunen skal registreres som Takoverbygg.


tribune
Figur 59. Eksempel på amfi skal registreres som Tribune

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant av tribune

FKB høydereferanse

Topp Ytterkant. Knekklinjer og sprang større enn 0,5m registreres

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Tribune

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

område

GM_Surface

.FLATE

[1..1]


3.30. Objekttype: BeskrivendeHjelpelinjeAnlegg

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: karakteristiske linjer på bygningsmessige- og tekniske anlegg

Merknad: Kan også benyttes til å registrere mindre selvstendige bygningsmessige anlegg som ikke omfattes av andre objekttyper i FKB, men som det er naturlig å registrere i et detaljert grunnkart.

Eksempler: Markerte linjer på en demning, molo, sluse, pipe, tårn, murloddrett og små frittstående anlegg som f.eks. skilderhus, kiosker etc.

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Benyttes kun for tilleggsbeskrivelse av øvrige objekttyper i FKB-BygnAnlegg. Eksempel på bruk er markerte linjer på en demning og tak over gjødselkum.

Prinsipp for registrering av høydesprang angitt under Skjerm gjelder også for BeskrivendehjelpelinjeAnlegg


beskrivendehjelpelinjeanlegg
Figur 60. Viser eksempel på bruk av BeskrivendeHjelpelinjeAnlegg (røde streker) til registrering av fortøyningsanlegg. Konstruksjonen vist med oransje strek skal også registreres i FKB-BygnAnlegg, f.eks. ved bruk av objekttype Fundament eller alternativt Murloddrett.

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant/senter

FKB høydereferanse

Topp/terrengnivå (angis med høydereferanse)

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: BeskrivendeHjelpelinjeAnlegg

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

senterlinje

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

Restriksjoner

Navn: Beskrivelse:

medium

MEDIUM B benyttes for linjer som ligger på bygningsmessige anlegg og MEDIUM L for objekter som ikke ligger på terreng


3.31. Objekttype: Demning

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: konstruksjon for å heve vannspeilet og danne et kunstig vannmagasin, samt regulere vannføringen

objtype demning
Figur 61. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Demning

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Demning omfatter oppbygde hindringer som skal sikre jevn vannføring til vannforsyningsanlegg eller kraftverk, eller som skal skape grunnlag for fiskeoppdrett.

Beskrivende linjer inne på damanlegget skal registreres som BeskrivendeHjelpelinjeAnlegg. Topp av dam registreres som BeskrivendeHjelpelinjeAnlegg. Det er viktig å få registrert største høyde på dammen med tanke på vannstanden ved flom.


demning
Figur 62. Skisse som viser høydereferanse for registrering av demning. Demningens avgrensning registreres som de røde objektene. Toppen av Demning registreres med BeskrivendeHjelpelinjeAnlegg

demning2
Figur 63. Eksempel på registrering av Demning. Rød linje angir avgrensning av Demning, mens grønn linje angir BeskrivendeHjelpelinjeAnlegg.

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant dam. Følger terrenget og høyeste tillatte reguleringsvannstand

FKB høydereferanse

Ytterkant dam. Følger terrenget og høyeste tillatte reguleringsvannstand

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Demning

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

område

GM_Surface

.FLATE

[1..1]


3.32. Objekttype: Elveforbygning

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: konstruksjon i eller langs vassdrag for å sikre mot erosjon, flom eller som miljøtiltak

objtype elveforbygning
Figur 64. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Elveforbygning

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Omfatter oppbygde hindringer som skal hindre elven i å flomme ut over sine bredder.

Topp av elveforbygning registreres som BeskrivendeHjelpelinjeAnlegg. Det er viktig å få registrert største høyde på elveforbygningen med tanke på vannstanden ved flom.

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant elveforbygning mot terreng

FKB høydereferanse

Ytterkant elveforbygning mot terreng

FKB-A minstestørrelse

Høyde større enn 1m

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Elveforbygning

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

område

GM_Surface

.FLATE

[1..1]


3.33. Objekttype: Elveterskel

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: kunstig oppbygning i elver som brukes for å lage vannspeil i elveløpet

objtype elveterskel
Figur 65. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Elveterskel

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant av elveterskel

FKB høydereferanse

Vannspeil

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Elveterskel

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

område

GM_Surface

.FLATE

[1..1]


3.34. Objekttype: FiktivAvgrensningForAnlegg

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: fiktiv avgrensningslinje for anlegg Merknad: Brukes når det skal dannes flater av bygningsmessige- og tekniske anlegg og det mangler en eller flere avgrensingslinjer.

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

FiktivAvgrensningForAnlegg er med på å danne flate for Kai.

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Der man kan anta at Kai går over til noe annet (terreng/veg/bygning etc.)

FKB høydereferanse

Terrenget

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: FiktivAvgrensningForAnlegg

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

grense

GM_Curve

.KURVE

[1..1]


3.35. Objekttype: Fiskehjell

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: anordning bygd opp for tørking av fisk

objtype fiskehjell
Figur 66. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Fiskehjell

fiskehjell1
Figur 67. Registrering av ytterkant av Fiskehjell med møne (HREF = FOT)

fiskehjell2
Figur 68. Registrering av ytterkant av Fiskehjell uten møne (HREF = TOP)

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant av fiskehjell

FKB høydereferanse

Enten fot eller topp. Avhengig av type fiskehjell. Se figur.

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Fiskehjell

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

område

GM_Surface

.FLATE

[1..1]

tilhørendeMøne

«featureType» FiskehjellMøne

..TILHØRENDEMØNE

[0..*]


3.36. Objekttype: FiskehjellMøne

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: toppen av rammeverket for fiskehjell

objtype fiskehjellmone
Figur 69. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av FiskehjellMøne

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Topp møne

FKB høydereferanse

Topp mønelinje. Knekklinjer og høydesprang over 0,5m registreres

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: FiskehjellMøne

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

senterlinje

GM_Curve

.KURVE

[1..1]


3.37. Objekttype: Fisketrapp

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: innretning i elver for at fisken kan vandre oppover elven

objtype fisketrapp
Figur 70. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Fisketrapp

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant fisketrapp

FKB høydereferanse

Topp fisketrapp. Alle knekklinjer og sprang større enn 0,5m registreres

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Fisketrapp

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

senterlinje

GM_Curve

.KURVE

[1..1]


3.38. Objekttype: Flytebrygge

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: flytende plattform som er forankret til bunn og hvor plasseringen kan avhenge av vind og strømretning

objtype flytebrygge
Figur 71. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Flytebrygge

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Flytebrygger (i havet) ligger normalt helt ute i sjøen, og skal ikke krysse eller tangere kystkonturen.


flytebrygge landgang
Figur 72. Skisse som viser registrering av Flytebrygge og FlytebryggeLandgang

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant flytebrygge

FKB høydereferanse

Topp flytebrygge. Alle knekklinjer og sprang større enn 0,5m registreres

FKB-A minstestørrelse

Flytebrygger større enn 6m2 registreres

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Flytebrygge

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

område

GM_Surface

.FLATE

[1..1]

tilhørendeUtligger

«featureType» FlytebryggeUtligger

..TILHØRENDEUTLIGGER

[0..*]

tilhørendeLandgang

«featureType» FlytebryggeLandgang

..TILHØRENDELANGANG

[0..*]


3.39. Objekttype: FlytebryggeLandgang

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: landgang for flytebrygger

objtype flytebryggelandgang
Figur 73. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av FlytebryggeLandgang

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant landgang

FKB høydereferanse

Gulv på landgang

FKB-A minstestørrelse

Alle landganger som er minst 2 meter lange registreres

FKB-A

Opsjonell registrering

FKB-B

Opsjonell registrering

FKB-C

Registreres ikke

FKB-D

Registreres ikke

Egenskapstabell for objekttype: FlytebryggeLandgang

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

grense

GM_Curve

.KURVE

[1..1]


3.40. Objekttype: FlytebryggeUtligger

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: Utligger for fortøyning av mindre båter som er båter som er forankret i flytebrygge.

objtype flytebrygge utligger
Figur 74. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av FlytebryggeUtligger

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Senter utligger

FKB høydereferanse

Topp utligger

FKB-A

Opsjonell registrering

FKB-B

Opsjonell registrering

FKB-C

Registreres ikke

FKB-D

Registreres ikke

Egenskapstabell for objekttype: FlytebryggeUtligger

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

senterlinje

GM_Curve

.KURVE

[1..1]


3.41. Objekttype: KaiBrygge

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: platformkonstruksjon langs land eller fra land og ut i vannet, brukt som fortøyningssted for større eller mindre fartøyer. Merknad: KaiBrygge kan være bygget over vann slik at vannkonturen registeres under konstruksjonen

objtype kaibrygge
Figur 75. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av KaiBrygge

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

KaiBrygge registreres som flate med delt geometri og avgrenses av KaiBryggeKant og FiktivavgrensningsForAnlegg.

For tekniske konstruksjoner langs vann som ikke er beregnet for å legge til med båt registreres ikke KaiBrygge. Andre typer objekter (molo, mur, trapp, vegkant etc.) i FKB benyttes i stedet dersom objektet omfattes av definisjonen for disse.

Kaier blir også registrert i Havnedata. Det kan være aktuelt å levere manus for fotogrammetrisk konstruksjon/ajourhold av Kai/Kaifront i FKB-BygnAnlegg basert på datainnholdet i Havnedata.


kaibrygge
Figur 76. Eksempel på registrering av KaiBryggekant (rød helstrek), FiktivAvgrensningForAnlegg (rød stiplet), MurLoddrett (blått), AnnetGjerde (gult), Trapp (grønt).

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Se avgrensningsobjekter

FKB høydereferanse

Se avgrensningsobjekter

FKB-A minstestørrelse

Større enn 15m2

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: KaiBrygge

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

område

GM_Surface

.FLATE

[1..1]

havnedatapeker

URI

..HAVNEDATAPEKER

[0..1]


3.42. Objekttype: KaiBryggeKant

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: avgrensning av kai mot vann.

objtype kaibryggekant
Figur 77. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av KaiBryggeKant

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Kaifront registreres for der Kai grenser mot vann.

Kaifront registreres også i Havnedata. Der er det et krav om at hvert objekt kun skal omfatte en "båtplass". Dersom dette kravet skal gjelde også ved konstruksjon av FKB-BygnAnlegg må det leveres manus for oppdeling da dette ikke nødvendigvis er lett å tolke fra flybilder.

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant Kai (sammenfallende med KystkonturTekniskeAnlegg)

FKB høydereferanse

Topp Kai. Knekklinjer og sprang over 0,5m registreres

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: KaiBryggeKant

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

grense

GM_Curve

.KURVE

[1..1]


3.43. Objekttype: Molo

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: kunstig eller naturlig oppbygning som demper eller tilintetgjør bølgebevegelser i sjøen

objtype molo
Figur 78. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Molo

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Toppen av Molo registreres med BeskrivendeHjelpelinjeAnlegg


molo kai
Figur 79. Eksempel på registering av situasjon der Molo ligger inntil Kai

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant molo ved vannets referansenivå (middelhøyvannstand)

FKB høydereferanse

Ved vannets referansenivå (middelhøyvannstand)

FKB-A minstestørrelse

Moloer større enn 15m2 registreres

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Molo

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

område

GM_Surface

.FLATE

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]


Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: objekt som hjelper sjøfarende å navigere på sjøen.

objtype navigasjonsinstallasjon
Figur 80. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Navigasjonsinstallasjon

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Marine fyr. Kun frittstående fyrlykter registreres. Større fyr registreres som bygning, med bygningstype fyr

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Senter fyrlykt/tak

FKB høydereferanse

Topp lyskilde

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Navigasjonsinstallasjon

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

posisjon

GM_Point

.PUNKT

[1..1]


3.45. Objekttype: Oppdrettskar

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: kar for oppdrett av fisk

objtype oppdrettskar
Figur 81. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Oppdrettskar

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant kar

FKB høydereferanse

Topp kar

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Oppdrettskar

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

grense

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]


3.46. Objekttype: Oppdrettslokalitet

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: fast anlegg for oppdrett av fisk i vann

objtype oppdrettslokalitet
Figur 82. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Oppdrettslokalitet

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Det anbefales bruk av manus ved fotogrammetrisk registrering av oppdrettslokaliteter

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant av de faste forankringene for oppdrettsanlegget

FKB høydereferanse

Midlere høyvannstand

FKB-A

Opsjonell registrering

FKB-B

Opsjonell registrering

FKB-C

Opsjonell registrering

FKB-D

Opsjonell registrering

Egenskapstabell for objekttype: Oppdrettslokalitet

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

område

GM_Surface

.FLATE

[1..1]

eksternpeker

URI

..EKSTERNPEKER

[0..1]


3.47. Objekttype: Pælebunt

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: bunt av stokker som er drevet ned i sjøbunnen, vann eller elver for å lede trafikken eller tømmer

objtype palebunt
Figur 83. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Pælebunt

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Senter pælebunt

FKB høydereferanse

Topp pælebunt

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Registreres ikke

FKB-D

Registreres ikke

Egenskapstabell for objekttype: Pælebunt

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

posisjon

GM_Point

.PUNKT

[1..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]


3.48. Objekttype: Rørgate

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: store rør som leder vann frem til foredlingsanlegg, kraftverk, fjernvarmeanlegg, annet vassdrag osv.

objtype rorgate
Figur 84. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Rørgate

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Alle rør i rørgaten registreres. Fundamentene, ofte av betong, registreres som fundament.

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Senter rørgate

FKB høydereferanse

Topp rørgate. Knekklinjer og sprang større enn 0,5m registreres

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Rørgate

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

senterlinje

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]


3.49. Objekttype: Slipp

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: bane som mindre og middelstore fartøyer kan hales opp ved landsetting, bedding

objtype slipp
Figur 85. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Slipp

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant slipp

FKB høydereferanse

Topp ytterkant. Høydesprang registreres.

FKB-A minstestørrelse

Slipper lengre enn 8 m registreres

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Slipp

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

grense

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]


3.50. Objekttype: Sluse

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: byggverk i elv eller kanal med flere slusekamre som gjør det mulig å heve eller senke fartøy fra et vann-nivå til et annet

objtype sluse
Figur 86. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Sluse

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Beskrivende linjer inne på sluseanlegget kan registreres som BeskrivendeHjelpelinjeAnlegg

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant sluseanlegg, langs terrenget.

FKB høydereferanse

Topp i ytterkant av anlegget. Knekklinjer og sprang over 0,5m registreres

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Sluse

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

grense

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

sluseType

«CodeList» SluseType

..SLUSETYP

[0..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

4. Datakvalitet

For detaljer om kvalitetsmodellen som er benyttet her henvises det til FKB Generell del, kapittel 8

De forskjellige objekttypene er delt inn i forskjellige Kvalitetsklasser som styrer krav til nøyaktighet og fullstendighet ved registrering.

4.1. Kvalitetskrav

Tabell 3. Krav til logisk konsistens
Kvalitetselement Kvalitetsmål Referanse Krav Kommentar

Konseptuell konsistens

Antall enheter der regler i konseptuelt skjema ikke er oppfylt

NS-EN ISO19157:2013/010/1

0 feil

F.eks. overskytende egenskaper eller ulovlige egenskaper.

Topologisk konsistens

Antall ulovlige egenoverlappinger

NS-EN ISO19157:2013/027/1

0 feil

Egenoverlapper ("spiker") skal ikke forekomme

Logisk konsistens kontrolleres vha. SOSI-kontroll eller kontroll mot GML-skjema. Gjelder alle kvalitetsklasser.

Tabell 4. Krav til egenskapskonsistens
Kvalitetselement Kvalitetsmål Referanse Krav

Klassifikasjonsriktighet

Prosentandel feil klassifiserte egenskaper

Geodatakvalitet:2014/508/1

Maksimalt 0.5% feilklassifisering

Gjelder alle kvalitetsklasser.

Tabell 5. Krav til fullstendighet
Kvalitetselement Kvalitetsmål Kvalitetsklasse Fullstendighet Referanse Krav

Manglende objekter

Prosentandel manglende objekter

1

Geodatakvalitet:2014/102/1

Maksimalt 0,5% manglende objekter

Manglende objekter

Prosentandel manglende objekter

2

Geodatakvalitet:2014/102/1

Maksimalt 2% manglende objekter

Overskytende objekter

Prosentandel overskytende objekter

1

Geodatakvalitet:2014/101/1

Maksimalt 0,5% overskytende objekter

Overskytende objekter

Prosentandel overskytende objekter

2

Geodatakvalitet:2014/101/1

Maksimalt 2% overskytende objekter

Krav til fullstendighet og egenskapskonsistens kontrolleres mot flybilder (ortofoto) som ble brukt under kartkonstruksjon.

Tabell 6. Oversikt over krav til stedfestingsnøyaktighet (systematisk avvik / standardavvik ) for ulike nøyaktighetsklasser i de ulike FKB-standardene

FKB-Standard

Nøyaktighetsklasser

Klasse 1

Svært veldefinerte detaljer (cm)

Klasse 2

Veldefinerte detaljer (cm)

Klasse 3

Uskarpe detaljer (cm)

Klasse 4

Diffuse detaljer (cm)

FKB-A

Grunnriss

3 / 10

5 / 15

10 / 35

15 / 55

Høyde

3 / 10

5 / 15

8 / 25

12 / 40

FKB-B

Grunnriss

5 / 15

6 / 20

10 / 35

15 / 55

Høyde

5 / 15

6 / 20

10 / 35

15 / 50

FKB-C/D

Grunnriss

15 / 48

15 / 55

20 / 70

30 / 100

Høyde

15 / 48

20 / 70

25 / 90

40 / 150

Krav til stedfestingsnøyaktighet kontrolleres mot uavhengige innmålinger med bedre kvalitet som f.eks. laserdata eller landmåling. Hvilke objekttyper som inngår i hvilke kvalitetsklasser er angitt under.

Kravene til nøyaktighet gjelder for veldefinerte detaljer. Dersom detaljene ikke er veldefinerte i datagrunnlaget for konstruksjon slik at nøyaktighetskravene kan holdes skal dette angis i kvalitetskodingen (synbarhet og nøyaktighet) for objektene.

Grove feil

Grove feil regnes som avvik større enn 3 ganger krav til standardavviket angitt i tabellen over. Kravet er at maksimalt 1 % av registrerte objekter skal ha avvik som kategoriseres som grove feil.

4.2. Kvalitetsklasser

Ved angivelse av krav til stedfestingsnøyaktighet og fullstendighet er objekttypene inndelt i forskjellige klasser. Nedenfor følger en oversikt over hvilken klasse objekttypene i FKB-Bygning tilhører.

Tabell 7. Kvalitetsklasser for objekttypene i FKB-Bygning
Objekttype Kvalitetklasse Grunnriss Kvalitetsklasse Høyde Kvalitetsklasse Fullstendighet

Avfallsbeholder

3

3

2

BeskrivendeHjelpelinjeAnlegg

3

2

2

Bru

2

1

1

Brudetalj

2

3

1

Brønn

2

2

1

Demning

4

3

1

Elveforbygning

4

3

1

Elveterskel

4

3

1

FiktivAvgrensningForAnlegg

-

-

2

Fiskehjell

3

3

1

FiskehjellMøne

3

3

1

Fisketrapp

2

2

2

Flaggstang

2

3

2

Flytebrygge

2

2

1

FlytebryggeLandgang

2

2

1

FlytebryggeUtligger

2

2

1

Fundament

2

1

2

Gjerde

2

3

2

Hoppbakke

3

2

1

Idrettsanlegg

2

2

1

KaiBrygge

-

-

1

KaiBryggeKant

2

2

1

Kulvert

4

4

1

Molo

4

2

1

MurFrittstående

1

2

1

MurLoddrett

1

2

2

Navigasjonsinstallasjon

2

2

1

Oppdrettskar

2

2

1

Oppdrettslokalitet

4

2

1

Parkdetalj

3

3

2

Pipe

2

2

1

Portstolpe

2

2

2

Ruin

3

3

2

Pælebunt

2

2

2

Rørgate

2

2

1

Skjerm

2

3

1

Skytebaneinnretning

3

2

2

SkråForstøtningsmur

2

2

2

Slipp

2

2

1

Sluse

2

2

1

Stikkrenne

3

3

2

Svømmebasseng

1

1

1

Tank

2

2

1

Taubane

3

4

1

Taubanemast

2

3

2

Trapp

2

2

1

Tribune

3

2

1

Tunnelportal

3

3

1

Tårn

2

2

1

Voll

3

3

2

5. Tilleggsinformasjon

5.1. Generelle prinsipper for registrering av høydeverdier

Det generelle prinsippet for FKB er at dataene registreres i 2.5D med krav til stedfestingsnøyaktighet i både grunnriss og høyde. Kravet til stedfestingsnøyaktighet på høydeverdiene setter krav til registreringen av den enkelte koordinat.

Utover dette kravet presiseres det i tillegg at koordinatene bør registreres i naturlige "knekklinjer" på objektene. Altså slik at geometrien fanger opp repoer i trapper, avsatser på tribuner etc. og gir en best mulig gjengivelse av objektet i 3 dimensjoner.

5.1.1. Krav til registrering av høydesprang

Mange objekttyper i FKB kan ha høydesprang. Se f.eks. skisse og beskrivelse under objektttype Skjerm. Dette kan i mange tilfeller også omfatte avgrensningen av flateobjekter som f.eks. Bru. Dersom høydesprangene er større enn verdiene angitt i tabellen under skal det registreres høydesprang. Dvs. at geometrien til objektet registreres 2 punkter med (mer eller mindre) lik koordinat i grunnriss, men ulik høydekoordinat.

Tabell 8. Høydesprang større enn angitt i tabellen under skal registreres i FKB
FKB-Standard Høydesprang

FKB-A / FKB-B

0,5 m

FKB-C / FKB-D

1 m

Vedlegg A: Forklaring til registreringsinstrukser for fotogrammetrisk registrering

A.1. UML-modell for Fotogrammetriske registreringsinstrukser

For å sørge for at det er fullt samsvar mellom FKB produktspesifikasjonene og registreringsinstruksene for datafangst er det utarbeida et opplegg med egne UML-datamodeller for registreringsinstruksene. I korte trekk går dette ut på at det tas en kopi av UML datamodellen for FKB produktspesifikasjonene der det legges inn justeringer og ekstrainformasjonen med tanke på datafangst. Disse UML-modellene følger ikke noen SOSI-standard, men er utarbeide med tanke på å kunne generere ut godt lesbar dokumentasjon og maskinlesbare filer for validering (SOSI-kontroll, GML-skjema etc.). UML datamodellene finnes i SOSI modellregister.

Registreringsinstruksene består av UML-elementer (se veiledning for å lese UML-diagrammer). Alle objekttyper listes derfor ut som "FeatureType" slik de er modellert i UML. Assosiasjoner i FKB listes i registreringsinstruksene ut i egenskapstabellen (med en FeatureType som datatype). I forbindelse med fotogrammetrisk registrering vil hovedregelen være at assosiasjoner håndteres som opsjonelle egenskaper, dvs. at de ikke registreres.

A.2. Informasjon som angis om alle objekttyper

 • Definisjon hentet fra FKB-produktspesifikasjon

 • Bilde/skisse hentet fra FKB-produktspesifikasjon

 • Tilleggsbeskrivelse for objekttypen for fotogrammetrisk registrering

 • Bilder/skisser med bildetekst for fotogrammetrisk registrering

 • Tabell med Føringer for fotogrammetrisk registrering. Se tabell under for en forklaring på hvilke føringer som kan være angitt og hva disse betyr.

 • Egenskapstabell hentet fra FKB-produktspesifikasjon. Denne inneholder alle egenskaper for objekttypen. Både de som skal registreres fotogrammetrisk og alle andre.

 • Tabell med Restriksjoner er angitt for noen objekttyper. Denne tabellen inneholder egenskaper det er knyttet spesielle krav til ved fotogrammetrisk registrering.

 • For objekttyper med egenskaper som benytter kodelister der disse kodeverdiene skal klassifiseres fotogrammetrisk finnes det også Presiseringer til beskrivelsen av kodelistekoder. Her listes de aktuelle kodene for fotogrammetrisk registering ut med en definisjon/beskrivelse som skal ligge til grunn for klassifiseringen og gjerne også forklarende bilder/skisser.

Tabell 9. Føringer for registrering som er angitt i registreringsinstruksene
Føring Verdier Kommentar

FKB-A

Registreres ikke / Opsjonell registrering / Påkrevd registrering

Finnes på alle objekttyper

FKB-B

Registreres ikke / Opsjonell registrering /Påkrevd registrering

Finnes på alle objekttyper

FKB-C

Registreres ikke / Opsjonell registrering /Påkrevd registrering

Finnes på alle objekttyper

FKB-D

Registreres ikke / Opsjonell registrering /Påkrevd registrering

Finnes på alle objekttyper

FKB høydereferanse

Fritekst som angir høydereferanse for registrering av geometrien til objekttypen

Finnes på alle objekttyper

FKB grunnrissreferanse

Fritekst som angir grunnrissreferanse for registrering av geometrien til objekttypen

Finnes på alle objekttyper

FKB-A minstestørrelse

Fritekst som angir minstestørrelse for registrering i FKB-A

Finnes bare på objekttyper der det er minstestørrelser for registrering

FKB-B minstestørrelse

Fritekst som angir minstestørrelse for registrering i FKB-B

Finnes bare på objekttyper der det er minstestørrelser for registrering

FKB-C minstestørrelse

Fritekst som angir minstestørrelse for registrering i FKB-C

Finnes bare på objekttyper der det er minstestørrelser for registrering

FKB-D minstestørrelse

Fritekst som angir minstestørrelse for registrering i FKB-D

Finnes bare på objekttyper der det er minstestørrelser for registrering

FKB registeringsmetode

Fritekst som angir krav til registreringsmetode for objekttypen

Finnes bare på objekttyper der dette er relevant

Merknad: Føring for minstestørrelser gjelder automatisk for en mindre detaljert FKB-standard. Dersom det bare er angitt krav til minstestørrelser i FKB-A gjelder denne automatisk også for de mindre detaljerte FKB-standardene om ikke annet er spesielt angitt.

Lisensvilkår

Lisens

Denne standarden er gitt ut under norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Du har lov til:

 • å kopiere og tilgjengeliggjøre

 • å endre og/eller sette sammen med andre datasett

 • å kopiere og tilgjengeliggjøre en endret eller sammensatt versjon

 • å benytte datasettet kommersielt

På følgende vilkår:

 • at du navngir lisensgiver slik lisensgiver ber om, men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av datasettet

 • at du ikke bruker dataene på en måte som fremstår som villedende, og heller ikke fordreier eller uriktig fremstiller dataene

Med den forståelse:

 • at data som inneholder personopplysninger og er taushetsbelagt ikke er omfattet av denne lisensen og ikke kan viderebrukes

 • at lisensgiver fraskriver seg ethvert ansvar for informasjonens kvalitet og hva informasjonen brukes til