1. Innledning, historikk og endringslogg

1.1. Innledning

Dette dokumentet er en registreringsinstruks for fotogrammetrisk ajourhold av FKB-Bygning.

Spesifikasjonen omfatter beskrivelse av alle typer bygninger, takoverbygg, beskrivende bygningslinjer (for eksempel mønelinje) samt bygningsvedheng (for eksempel veranda).

For en full beskrivelse av produktet FKB-Bygning og datamodellen for dette produktet henvises det til https://sosi.geonorge.no/produktspesifikasjoner/FKB-Bygning

1.2. Endringslogg

1.2.1. Endringer fra versjon 5.0 2023-01-01 til versjon 5.1 2024-01-01

 • Endret kvalitetsklasse på høydenøyaktighet for takkant fra 3 til 2

 • Lagt inn to illustrasjoner for objekttype Takkant som viser registrering av ovale/runde takformer

1.2.2. Endringer fra versjon 5.0 2022-01-01 til versjon 5.0 2023-01-01

 • Presisering av registrering av kvalitet og datafangstdato i kapittel 2.1.1

 • Presisering av registrering av egenskaper på objekter med heleid flategeometri i kapittel 2.1.3

 • Presisering av at Bygningsdelelinje ikke skal registreres med kvalitet i kapittel 3.6

1.2.3. Endringer fra versjon 4.61 2018-01-01 til versjon 5.0 2022-01-01

Se produktspesifikasjon for FKB-Bygning 5.0 for en oversikt over endringer siden FKB-Bygning 4.61 2018-01-01. Det er ikke gjort endringer når det gjelder bestemmelser for fotogrammetrisk registrering utover det som følger av endringene i produktspesifikasjonen.

2. Generelle retningslinjer som gjelder fotogrammetrisk registrering av FKB

2.1. Fotogrammetrisk nykonstruksjon

Ved fotogrammetrisk nykonstruksjon skal alle objektene som er spesifisert i registreringsinstruksen og som er synlige i flybildene registreres.

2.1.1. Registrering av nye kartobjekter

Hovedregelen er at påkrevde objekttyper registreres, mens opsjonelle objekttyper ikke registreres.

Unntak fra hovedregelen kan avtales i teknisk spesifikasjon for kartleggingsprosjektet.

2.1.2. Registrering av egenskaper på nye kartobjekter

Hovedregelen er at obligatoriske egenskaper registreres, mens opsjonelle egenskaper ikke registreres ved fotogrammetrisk datafangst.

Egenskaper som skal registreres/klassifiseres ved hjelp av fotogrammetri er beskrevet spesielt i registreringsinstruksen. Opsjonelle egenskaper som ikke er spesielt nevnt i registreringsinstruksen skal ikke registreres med mindre annet er spesielt angitt.

Følgende egenskaper håndteres spesielt:

 • Egenskapen Identifikasjon skal ikke legges inn på objektene

 • Egenskapen Oppdateringsdato skal ikke legges inn på objektene

 • Alle objekter skal ha egenskapene Nøyaktighet og NøyaktighetHøyde som del av datatypen Posisjonskvalitet

 • Alle objekter skal ha egenskapen Registreringsversjon

Unntak fra hovedreglene kan spesifiseres under den enkelte objekttype/egenskap i den enkelte registreringsinstruks eller i teknisk spesifikasjon for kartleggleggingsprosjektet.

Assosiasjoner håndteres ved fotogrammetrisk registrering av FKB-data på samme måte som opsjonelle egenskaper. Dvs. at det ikke skal etableres assosiasjoner i dataene dersom det ikke er spesielt beskrivet i den enkelte registreringsinstruks eller avtalt i kartleggingsprosjektet.

Kvalitet og datafangstdato

Alle objekter som registreres fotogrammetrisk skal merkes med kvalitet og datafangstdato.

I følge definisjonen av datafangstdato skal dette være datoen for når flybildene som ligger til grunn for kartkonstruksjonen ble tatt (flyfotodato). I en del kartleggingsprosjekter kan imidlertid bildene være tatt på ulike datoer og det kan da være ønskelig at alle data i prosjektet likevel får samme dato. Dersom man ønsker å gjøre det på denne måten skal dette avklares i det enkelte prosjekt.

I FKB 5.0 er kun målemetode satt som påkrevd egenskap i datatypen posisjonskvalitet. Ved fotogrammetrisk regisrering skal imidlertid alltid også nøyaktighet og synbarhet registreres. Alle objekter som registreres fotogrammetrisk registreres med datafangstmetode fot.

I SOSI-formatet skal ingen egenskaper kompaktifiseres i FKB 5.0. Dette gjelder også posisjonskvalitet (dvs. at datafangstmetode, nøyaktighet etc. angis som egenskaper på 3-prikksnivå under ..KVALITET).

Obligatoriske egenskaper med kodelister

En del egenskaper med kodelister er angitt som påkrevde. Dette krever at det legges på en verdi ved fotogrammetrisk registrering. For slike egenskaper skal det være definert en "standardverdi" som benyttes i de tilfellene det ikke er angitt noe annet. Konkrete regler for hvordan dette skal registreres for de enkelte objekttyper/egenskaper skal være angitt i registreringsinstruksen. Egenskapene Medium og Høydereferanse (HREF) er benyttet på mange objekter i flere FKB-datasett og for disse gjelder følgende generelle regler dersom ikke annet er spesielt angitt:

Tabell 1. Registrering av verdier for egenskapen Medium der ikke annet er spesifisert
Kodeverdi Forklaring

T (på terrenget)

Standardverdi. Benyttes for alle objekter der det ikke er grunn til å benytte en annen verdi

U (under terrenget)

Objekter under bakken er generelt lite aktuelt for fotogrammetrisk registrering, men det kan likevel være aktuelt å benytte denne verdien for objekter (delvis) under bruer/bygninger/kulverter etc. der det ikke er direkte innsyn med fotogrammetri, men krav til gjennomgående registrering av objektet.

B (på bygning)

Benyttes for objekter på toppen av (på taket av) bygninger og ev. andre konstruksjoner.

L (i lufta)

Benyttes for generelt for objekter befinner seg lufta. Dette kan være objekter i en stolpe eller på en bru. Bruk er presisert for en del objekttyper.

Enkelte objekttyper kan ha spesielle beskrivelser av bruk av andre koder for Medium. F.eks. er det presisert at en Veranda på et tak (takterrasse) registreres med Medium B, mens en Veranda som henger på en vegg (balkong) registreres med Medium L.

Medium brukes i stor grad for å styre tegneregler for FKB-dataene. Altså slik at objekter med Medium U typisk ikke tegnes ut (ev. stiples), mens objekter med Medium L tegnes over/oppå andre objekter.

Tabell 2. Registrering av verdier for egenskapen Høydereferanse der ikke annet er spesifisert
Kodeverdi Forklaring

topp (toppen av objektet)

Standardverdi ved fotogrammetrisk registrering. For de fleste objekttyper er dette også presisert på objekttypen

fot (foten av objektet)

Benyttes ved fotogrammetrisk registrering kun for objekttyper der det er presisert at høydereferansen skal være foten av objektet eller terrenghøyde.

2.1.3. Egenskaper på flater med heleid geometri

For objekttyper som er modellert med heleid flategeometri (finnes f.eks. i Arealbruk, BygnAnlegg og Naturinfo) må egenskaper knyttet til geometrien som datafangstdato og kvalitet representere hele flateobjektet. Man har ikke som tidligere muligheten av å splitte avgrensningen og sette ulik kvalitet/dato på ulike deler av avgrensningen.

Dersom deler av (avgrensningen til) en flate har redusert kvalitet bør dette gjenspeiles på flatas kvalitetskoding. Ved ajourføring av en flate settes ny datafangstdato på flateobjektet.

2.2. Fotogrammetrisk ajourhold

Ved fotogrammetrisk ajourhold sender oppdragsgiver eksisterende data i henhold til FKB-produktspesifikasjon til oppdragstaker som grunnlag for ajourføring. FKB-dataene oppdateres der det har skjedd endringer slik at fullstendigheten i kartet skal bli tilsvarende som på fototidspunktet.

Merknad: Det forutsettes at eksisterende data oppfyller kravene til stedfestingsnøyaktighet gitt i produktspesifikasjonen. Dersom dette ikke er tilfelle kan det være vanskelig å gjøre en fornuftig ajourføring av dataene. Nykonstruksjon eller oppgradering bør da vurderes.

Fotogrammetrisk ajourhold innebærer i prinsippet følgende operasjoner:

 1. Registrere nye objekter der disse finnes i flybildene, men ikke i eksisterende data. Reglene som gjelder nye objekter ved Fotogrammetrisk nykonstruksjon skal da anvendes.

  • I en del situasjoner må eksisterende objekter splittes eller sammenføyes i forbindelse med fotogrammetrisk registrering. De generelle reglene for id-håndtering i FKB skal da legges til grunn.

 2. Verifisere at objekter som er registrert i eksisterende data fortsatt er i tråd med datagrunnlaget/flybildene. For disse objektene skal egenskapen VERIFISERINGSDATO oppdateres, men forøvrig skal objektene ikke endres. Se beskrivelse av håndtering av datoegenskaper i FKB Generell del for mer om dette.

  • Det presiseres at for objekter som verifiseres ved ajourføring skal lokalid beholdes uendret.

 3. Slette (fjerne fra fila) objekter som finnes i eksisterende data, men som ikke finnes i flybildene.

  • Dersom man er i tvil om objektet fremdeles finnes i terrenget grunnet dårlig innsyn i flybildene så skal objektet beholdes. Det finnes særlige retningslinjer for slike vurderinger på en del objekttyper.

Unntak fra/presisering av hovedreglene kan avtales i teknisk spesifikasjon for kartleggleggingsprosjektet.

2.3. Fotogrammetrisk oppgradering

Mens ajourføring dreier seg om å fange opp endringer i terrenget som ikke finnes i FKB-dataene dreier en oppgradering seg om en total gjennomgang av alle data innenfor kartleggingsområdet for å sikre at de er i tråd med spesifiserte krav. Eksempler på oppgradering kan være:

 • Omklassifisering av angitte objekttyper i tråd med nye regler/krav i FKB-produktspesifikasjon

 • Oppgradering av angitte objekttypers geometrirepresentasjon (f.eks. hvis det bestemmes at en objekttype skal endres fra HREF fot til HREF topp)

 • Påføring av egenskaper på alle objekter av en objekttype

 • Påføring av høydeverdier på alle objekter av en objekttype

 • Tilpasning av angitte objekttyper for å skape konsistens mellom datasett (f.eks. en omkoding av eksisterende data i FKB-Veg for å skape konsistens med vegnettet)

Reglene for oppgradering er ikke beskrevet i fotogrammetrisk registreringsinstruks og må avtales spesielt i det enkelte kartlegginsprosjekt der dette er aktuelt. Se FKB generell del for en generell beskrivelse av oppgradering av FKB-data.

2.4. Geografisk avgrensning av kartleggingsområder

Ved fotogrammetrisk datafangst angis prosjektområdet datafangsten skal skje innenfor ved hjelp av et definert avgrensningspolygon. Følgende håndtering gjelder dersom ikke annet er angitt:

 • Avgrensningspolygonet utformes av oppdragsgiver på en slik måte at bygninger (og sekundært andre typer flate-objekter) i minst mulig grad deles.

 • Avgrensningspolygonet leveres tilbake fra oppdragstaker sammen med dataene.

  • Nærmere retningslinjer for ev. justeringer i avgrensningspolygonet fra oppdragstaker avtales i det enkelte prosjekt. I så fall skal justert avgrensning leveres tilbake sammen med dataene. Justering kan for eksempel være aktuelt dersom man ønsker å konstruere objekter innenfor hele flyfotodekningen eller man ønsker å få registrert alle bygninger som deles av avgrensningspolygonet

 • Nye flate-objekter skal deles av avgrensningspolygonet

  • For flater med delt geometri benyttes en fiktiv avgrensningsobjekttype langs avgrensningspolygonet som det i følge datamodellen er lovlig at kan avgrense flata.

  • For flater med heleid geometri angis det ikke på noen spesielle måte at flata er avgrenset av avgrensningspolygonet, men avgrensninga til flata skal være helt sammenfallende med geometrien til avgrensningspolygonet

 • Flate-objekter som verifiseres i forbindelse med ajourføring skal ikke splittes.

  • Dersom det ikke kan verifiseres fotogrammetrisk at hele objektet fortsatt finnes så skal objektet ikke endres (merkes med VERIFISERINGSDATO) selv om store deler av objektet er innenfor prosjektområdet.

 • Nye kurve-objekter skal konnekteres til avgrensningspolygonet

  • Eksisterende data utenfor prosjektområdet som naturlig skal knyttes sammen med nye kurve-objekter splittes og knyttes til nye objekter i siste punkt som ligger innenfor avgrensningspolygonet

 • Kurve-objekter som skal verifiseres i forbindelse med ajourføring splittes i siste punkt som ligger innenfor prosjektområdet. VERIFISERINGSDATO påføres kun på den delen som i sin helhet ligger innenfor prosjektområdet. Dersom objektet krysser prosjektavgrensningen gjentatte ganger kan hele objektet verifiseres uten splitting, forutsatt stereodekning

3. Objekttyper og egenskaper

Generelt er det følgende informasjon som skal registreres om det enkelte objekt i FKB-Bygning:

 • Objekttype (riktig klassifisering av objektet)

 • Geometri (i henhold til angitt grunnrissreferanse/høydereferanse og andre beskrivelser)

 • Datafangstdato/verifiseringsdato (flyfotodato angis)

 • Posisjonskvalitet med datafangstmetode og nøyaktighet (i både grunnriss og høyde) og synbarhet

 • Registreringsversjon (med verdien "2022-01-01" for alle data som nyregistreres)

Mange objekttyper har også egenskapen treDNivå som en påkrevd egenskap. Se kodeliste på Geonorge kodelisteregister for en full beskrivelse av kodelista og kodeverdiene for treDNivå. Ved fotogrammetrisk registrering skal en av 2 verdier angis:

Tabell 3. TreDNivå ved fotogrammetrisk registrering
Kodeverdi Beskrivelse

2

Hovedformen på tak. Objektene merket med treDnivå 2 skal til sammen danne en konsistent beskrivelse av takets/byggets hovedform.

3

Arker/utstikk og andre detaljer på et tak. Objektene merket med treDnivå 3 legger til detaljer i beskrivelsen av takets/byggets form.

Nærmere om bruk av tredDNivå 2/3 er angitt med skisser/beskrivelser på den enkelte objekttype i beskrivelsene under.

Pakkens definisjon: Pakke som inneholder Bygning og AnnenBygning (flate-objektene)


3.1. Objekttype: AnnenBygning

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: bygning som ikke er registrert i matrikkelen

objtype annenbygning
Figur 1. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av AnnenBygning

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Alle bygninger over minstemål som ikke har et bygningspunkt fra matrikkelen innenfor bygningsomriss (takkant) registreres som AnnenBygning (flategeometri). Busskur skal registreres som AnnenBygning dersom de er større minstemålet. Campingvogner skal ikke registreres. Spikertelt (permanent fortelt til campingvogn som typisk er laget av treverk) i tilknytning til campingvogn skal registreres dersom de er større en minstemålet. AnnenBygning skal også benyttes for plasthaller og brakker, selv om de er midlertidige. AnnenBygning registreres med delt flategeometri.


annenbygning minstehoyde
Figur 2. Figurene viser minstehøyde for AnnenBygning over 3m². Bygningen til venstre skal registreres ettersom minstehøyde ved høyeste taknivå er over 2m (grønn pil). Bygningen (hundehuset) til høyre skal ikke registreres ettersom minstehøyde ved høyeste taknivå er under 2m (rød pil).

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Se avgrensningsobjekttyper

FKB høydereferanse

Se avgrengsningsobjekttyper

FKB-A minstestørrelse

Areal > 3m2 og høyde > 2m

FKB-B minstestørrelse

Areal > 3m2 og høyde > 2m

FKB-C minstestørrelse

Areal > 3m2 og høyde > 2m

FKB-D minstestørrelse

Areal > 3m2 og høyde > 2m

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: AnnenBygning

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

område

GM_Surface

.FLATE

[1..1]

posisjon

GM_Point

.PUNKT

[0..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

vedhengTilAnnenBygning

«featureType» Bygningsvedheng

..VEDHENGTILANNENBYGNING

[0..*]

beskriverAnnenBygning

«featureType» BeskrivendeBygningsdetalj

..BESKRIVERANNENBYGNING

[0..*]


3.2. Objekttype: Bygning

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: bygning som er registrert i matrikkelen

objtype bygning
Figur 3. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Bygning

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Alle bygninger som har et bygningspunkt fra matrikkelen innenfor bygningsomriss (takkant) registreres som Bygning (flategeometri) i forbindelse med fotogrammetrisk registrering. Bygningspunktet fra matrikkelen beholdes som en punktgeometri (representasjonspunkt) på det samme objektet.

Bygning registreres med delt flategeometri.

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Se avgrensningsobjekttyper

FKB høydereferanse

Se avgrensningsobjekttyper

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Bygning

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

område

GM_Surface

.FLATE

[0..1]

posisjon

GM_Point

.PUNKT

[1..1]

bygningsnummer

«dataType» Integer

..BYGGNR

[1..1]

bygningstype

«CodeList» Bygningstype

..BYGGTYP_NBR

[1..1]

bygningsstatus

«CodeList» Bygningsstatus

..BYGGSTAT

[1..1]

kommunenummer

«CodeList» Kommunenummer

..KOMM

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

vedhengTilBygning

«featureType» Bygningsvedheng

..VEDHENGTILBYGNING

[0..*]

beskriverBygning

«featureType» BeskrivendeBygningsdetalj

..BESKRIVERBYGNING

[0..*]

Pakkens definisjon: Pakke som inneholder alle bygningsavgrensende objekter


3.3. Objekttype: Takkant

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: bygningens ytre takflateavgrensing Merknad: Høydereferansen er de målte punktene på taket. Merknad: Dersom deler av takkanten ikke er synlig kodes den synlige delen som takkant- og den ikke synlige som fiktiv bygningsavgrensning.

objtype takkant
Figur 4. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Takkant

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Der det er sprang i taket som er mindre enn toleransen for stedfestingsnøyaktigheten, registreres skrålinjen fra høyeste punkt i takkanten til den laveste uten å registrere et punkt i takkanten.

Hvis et Taksprang eller Bygningslinje ender i et Taksprang som ligger under minstemål, skal punkt i taksprang likevel registreres. Det skal da lages nodepunkt mellom tilstøtende linjer (vanlige noderegler).

Dersom deler av en bygning, registrert i matrikkelen, har ingen eller få vegger (Takoverbygg) benyttes Takkant uansett for hele bygningsavgrensningen.

Dersom deler av takkanten ikke er synlig kodes den synlige delen som takkant- og den ikke synlige som fiktiv bygningsavgrensning (gjelder for bygninger som delvis ligger under terreng) .

Takkant skal sammen med Bygningsdelelinje og FiktivBygningsavgrensning danne avgrensning til Bygning.

Takkanten skal registreres sammenhengende i 3D. Unntaket er de tilfellene der det er et Taksprang. Da skal Takkanten kun henge sammen i 2D.

Der Takkant henger sammen med beskrivende bygningslinjer skal det lages 3D-nodepunkt.

I de tilfeller der Takkant skal danne grunnriss som bygningsavgrensning for Bygning skal det dannes nodepunkt med Bygningsdelelinje. Nodepunktene skal være i 3D der dette er naturlig.

Takkanter kan overlappe hverandre og takkanter kan overlappe Takoverbygg.

Takkant kan være sammenfallende med TakoverbyggKant, Veranda, TrappBygg, Låvebru eller Bygningsbru. Da registreres to frittstående objekter.


takkant nodepunkt
Figur 5. Eksempel på registrering av takkant (takkant i rødt og taksprang i blått).

takkant overlapp
Figur 6. Eksempel på lovlige overlappende takkanter og bygningsflater. Takkant på hovedhus går over takkant på garasje.

takkant sammenhengende
Figur 7. Delen av bygningsavgrensningen markert med piler er et takoverbygg (uten vegger). Siden takoverbygget inngår i en bygning registrert i matrikkelen, avgrenses dette med Takkant i likhet med resten av bygningsavgrensningen

takkant takflate
Figur 8. Eksempler på registrering av takkant der det er en opphøyet kant ved takflaten. I disse tilfellene skal høyden på takkanten registreres på takplanet og ikke på de oppstikkende objektene. Takkant er tegnet med rød strek.

takkant taksprang nodepunkt
Figur 9. Eksempel på registrering av takkant for bygning med flatt tak (Takkant er tegnet i rødt, Taksprang er tegnet i blått). Det skal lages 2D nodepunkt i takkant som går over taksprang.

Oval Bygning1
Figur 10. Illustrasjon på registrering av konstruksjon med oval bygningsform. Rød strek er objekttype Takkant, og blå er objekttype Hjelpelinje3d

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterst på tak/takrenne/vindskie

FKB høydereferanse

Takplanet

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Takkant

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

grense

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

treDNivå

«CodeList» TreDNivå

..TRE_D_NIVÅ

[1..1]

takskjegg

«dataType» Integer

..TAKSKJEGG

[0..1]


3.4. Objekttype: Fasadeliv

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: bygningens ytre avgrensing i fasaderiss

objtype fasadeliv
Figur 11. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Fasadeliv

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Egner seg ikke for normal fotogrammetrisk registrering, med unntak for bygninger der ingen av veggene har takskjegg.

Fasadeliv kan brukes for bygningsavgrensning under bakken/bergrom o.l og skal da kodes med MEDIUM U.

Fasadeliv kan sammen med Bygningsdelelinje og FiktivBygningsavgrensning danne bygningsavgrensning til AnnenBygning/Bygning. Egenskapen SKAL_AVGRENSE_BYGNING settes da til JA (true).


fasadeliv takkant grunnmur
Figur 12. Figuren viser forskjellen mellom Grunnmur, Fasadeliv og Takkant

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Grunnrissreferanse er hovedfasade/hovedbygg

FKB høydereferanse

Høydereferanse er fot eller topp fasadeliv. HREF benyttes for å angi høydereferanse.

FKB-A

Opsjonell registrering

FKB-B

Opsjonell registrering

FKB-C

Opsjonell registrering

FKB-D

Opsjonell registrering

Egenskapstabell for objekttype: Fasadeliv

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

grense

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

skalAvgrenseBygning

Boolean

..SKAL_AVGR_BYGN

[1..1]


3.5. Objekttype: Grunnmur

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: bygningens ytteravgrensning langs grunnmur Merknad: Høydereferanse angis med høydereferanse. Grunnrissreferanse er ytterkant av grunnmur. Merknad: Benyttes hovedsaklig for bygning under oppføring. For bygninger som revet/nedbrent benyttes objekttyper ruin og mur i FKB-BygnAnlegg

objtype grunnmur
Figur 13. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Grunnmur

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Grunnmur skal kun brukes for bygning under oppføring. Revede bygg/ruiner skal ikke registreres som grunnmur men kan registreres som Ruin i FKB-BygnAnlegg (opsjonell registrering).

Grunnmur kan sammen med Bygningsdelelinje og FiktivBygningsavgrensning danne bygningsavgrensning til AnnenBygning/Bygning. Dersom Takkant finnes, skal denne benyttes til å danne bygningsavgrensning.

I de tilfeller der Grunnmur skal danne bygningsavgrensning skal det dannes nodepunkt med Bygningsdelelinje. Der Grunnmur henger sammen med beskrivende bygningslinjer skal det lages nodepunkt.


grunnmur
Figur 14. Grunnmur (se også figur under fasadeliv). Grunnmur er tegnet i blått

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant av grunnmur

FKB høydereferanse

Topp grunnmur (angis med HREF = topp)

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Grunnmur

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

grense

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]


3.6. Objekttype: Bygningsdelelinje

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: linje mellom to bygninger (bygninger registrert i Matrikkelen) som står inntil hverandre.

Merknad: Det kan ofte være vanskelig å registrere bygningsdelelinjer nøyaktig. Bygningsdelelinje kodes ikke med posisjonskvalitet.

objtype bygningsdelelinje
Figur 15. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Bygningsdelelinje

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Bygningsdelelinje benyttes til å dele bygningskropper med flere bygningspunkter fra matrikkelen inni, som f.eks. rekkehus.

Bygningsdelelinje kan være vanskelig å registrere eksakt ved hjelp av fotogrammetri. Linjen skal imidlertid registreres så langt det lar seg gjøre. Situasjonsdetaljer som hekk/gjerde kan brukes som grunnlag for å vurdere hvor bygningsdelelinjen går.

Der Bygningsdelelinje faller sammen med Taksprang, Bygningslinje eller Mønelinje registreres alltid to objekter.

Bygningsdelelinje skal sammen med Takkant/Grunnmur/Fasadeliv og FiktivBygningsavgrensning danne avgrensning til Bygning.

Der Bygningsdelelinje møter andre beskrivende bygningslinjer (mønelinje etc.), og har lik koordinat i grunnriss og høyde og samme TRE_D_NIVÅ, skal det dannes et 3D nodepunkt.


bygningsdelelinje eksempel1
Figur 16. Eksempel på registrering av bygningsdelelinje

bygningsdelelinje eksempel2
Figur 17. Eksempel på registrering av bygningsdelelinje

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Grunnrissreferanse er linjene den støter til (takkant, eller ev. grunnmur eller fasadeliv).

FKB høydereferanse

Høyden skal følge hovedtakplanet

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Bygningsdelelinje

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

grense

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

treDNivå

«CodeList» TreDNivå

..TRE_D_NIVÅ

[1..1]


3.7. Objekttype: FiktivBygningsavgrensning

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: fiktiv avgrensing av bygning Merknad: Brukes når deler av takkant, fasadeliv, grunnmur eller bygningsdelelinje er ukjent for at det skal bli mulig å danne en flate. Fiktiv bygningsavgrensing benyttes også for å lage flater for underjordiske bygninger og som fiktiv linje på takoverbygg der takoverbyggkant mangler.

objtype fiktivbygningsavgrensning
Figur 18. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av FiktivBygningsavgrensning

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Brukes når deler av takkant, fasadeliv, grunnmur eller bygningsdelelinje er ukjent for at det skal bli mulig å danne en flate. Fiktiv bygningsavgrensing benyttes også for å lage flater for underjordiske bygninger.

MEDIUM U benyttes for del av bygningsavgrensning som ligger under terreng.

FiktivBygningsavgrensning danner flater for bygning sammen med andre objekttyper som danner bygningsavgrensning. Det skal dannes nodepunkt mot tilstøtende objekter. Nodepunktene lages i 3D der dette er naturlig


fiktivbygningsavgrensning
Figur 19. Eksempel på bruk av FiktivBygningsavgrensning (svart linje). Deler av bygningen går inn i terreng og det finnes ikke noe takkant. Dersom takkanten er usynlig på grunn av vegetasjon, registreres takkant og man benytter kvalitetskodingen for å angi dårlig synbarhet (rød stiplet linje).

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Tilsvarende som objekttypen den er ment å erstatte

FKB høydereferanse

Tilsvarende som objekttypen den er ment å erstatte

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: FiktivBygningsavgrensning

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

grense

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

Pakkens definisjon: Pakke som inneholder alle beskrivende bygningslinjer


3.8. Objekttype: Arkade

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: avgrensing av en tunnel gjennom en bygning

objtype arkade
Figur 20. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Arkade

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Kan registreres fotogrammetrisk ved innsyn. Dette avtales særskilt. En arkade som består av flatt tak regnes også som en arkade.

Registreres som lukket polygon.

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant arkade

FKB høydereferanse

Tak eller gulv i arkade (bruk HREF). Primært registreres topp

FKB-A

Opsjonell registrering

FKB-B

Opsjonell registrering

FKB-C

Registreres ikke

FKB-D

Registreres ikke

Egenskapstabell for objekttype: Arkade

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

treDNivå

«CodeList» TreDNivå

..TRE_D_NIVÅ

[1..1]

grense

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]


3.9. Objekttype: Bygningslinje

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: linje som beskriver bygningsdetalj innenfor en takflate og som ikke kan beskrives av andre objekttyper Eksempel: Valming på tak

objtype bygningslinje
Figur 21. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Bygningslinje

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Der Bygningslinje møter andre beskrivende bygningslinjer, og har lik koordinat i grunnriss og høyde og samme TRE_D_NIVÅ, skal det dannes et 3D nodepunkt. Nodepunkt mellom objekter med ulike TRE_D_NIVÅ-ene er ikke nødvendig.

Der Bygningslinje møter Taksprang på et høyere takplan eller Bygningslinje med et høyere TRE_D_NIVÅ og på et høyere takplan, skal det lages et konnekteringspunkt.

Bygningslinje og Bygningsdelelinje kan være sammenfallende. Da registreres to frittstående objekter. Bygningslinje og Mønelinje kan være sammenfallende. Da registreres to frittstående objekter.

Ventilasjonsrør på tak skal ikke registreres som bygningsdetalj.

For takoppbrett som går opp til mønelinje, skal det registreres både Mønelinje (TRE_D_NIVÅ 2) og Bygningslinje (TRE_D_NIVÅ 3).

Dersom det er takoppbrett med lik utstrekning på begge sider av mønelinje, skal det registreres en felles bygningslinje (TRE_D_NIVÅ 3) på toppen av mønelinje (TRE_D_NIVÅ 2 ).

Bygningslinje registreres ikke som unøyaktig, dvs. enten er bygningslinja OK eller så registreres den ikke i det hele tatt.

Knekklinjer inne på "flate" tak der avstanden mellom høyeste og laveste taknivå er mindre enn nøyaktighetskravet registreres ikke.


bygningslinje eksempel1
Figur 22. Eksempel på registrering av bygningslinjer (tegnet i rødt)

bygningslinje eksempel2
Figur 23. Eksempel på registrering av takoppbrett. Mønelinje og Bygningslinje skal registreres parallelt på topp møne. Her har mønelinja og bygningslinja ulikt TRE_D_NIVÅ og det skal derfor ikke lages nodepunkt i mønelinja. I tilfeller med takoppbrett på begge sider av mønet, skal disse ha en felles bygningslinje langs mønelinja.

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Topp/bunn/ytterkant av knekklinjer (knekkpunkter) i taket

FKB høydereferanse

Topp/bunn av knekklinjer (knekkpunkter) i taket

FKB-A minstestørrelse

Bygningslinje skal benyttes for å registrere objekter (den oppstikkende detaljen på taket som omsluttes objekttypen Bygningslinje) med volum større enn 2 m3

FKB-B minstestørrelse

Bygningslinje skal benyttes for å registrere objekter (den oppstikkende detaljen på taket som omsluttes objekttypen Bygningslinje) med volum større enn 7.5 m3.

FKB-C minstestørrelse

Bygningslinje (TRE_D_NIVÅ 2) skal benyttes for å registrere hovedformen på takflater, for eksempel der mønelinja ikke når ut til takkant (valmet tak). Det registreres ikke oppstikkende objekter (TRE_D_NIVÅ 3)

FKB-D minstestørrelse

Bygningslinje (TRE_D_NIVÅ 2) skal benyttes for å registrere hovedformen på takflater, for eksempel der mønelinja ikke når ut til takkant (valmet tak). Det registreres ikke oppstikkende objekter (TRE_D_NIVÅ 3)

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Bygningslinje

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

treDNivå

«CodeList» TreDNivå

..TRE_D_NIVÅ

[1..1]

grense

GM_Curve

.KURVE

[1..1]


3.10. Objekttype: Hjelpelinje3D

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: linje for å kunne danne gode 3D modeller av bygninger

objtype hjelpelinje3d
Figur 24. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Hjelpelinje3D

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Hjelpelinjer inne på tak som skal benyttes for volumdanning av bygningen. Disse skal ikke presenteres på kart.

Der Hjelpelinje3D møter andre beskrivende bygningslinjer, og har lik koordinat i grunnriss og høyde og samme TRE_D_NIVÅ, skal det dannes et 3D nodepunkt. Der Hjelpelinje3D møter Taksprang på et høyere takplan eller Bygningslinje med et høyere TRE_D_NIVÅ og på et høyere takplan, skal det lages et konnekteringspunkt.


hjelpelinje3d fullstendig
Figur 25. Eksempel på et bygg der man må benytte Hjelpelinje3D for å kunne beskrive hovedbygget fullstendig. I eksemplet over til venstre må de røde knekklinjene registreres for å kunne gi en full beskrivelse av takoverflaten. Hvis ikke vil det bli løse bygningslinjer slik det er vist i figuren til høyre. De røde knekklinjene i dette tilfellet skal registreres med Hjelpelinje3D.

hjelpelinje3d pilhoyde
Figur 26. Prinsippskisser som viser bruk av Hjelpelinje3D for kuppel og spir. I figuren under vises hva som menes med pilhøyde. I de fleste tilfeller vil det være bunnen av den krumme flaten man må ta utgangspunkt i for å vurdere hvor tett det skal være med hjelpelinjer.

hjelpelinje3d tredniva
Figur 27. Eksempel på et bygg der man må benytte Hjelpelinje3D for å kunne beskrive hovedbygget fullstendig

Føringer

FKB grunnrissreferanse

knekklinje i takoverflaten

FKB høydereferanse

Takplanet

FKB-A minstestørrelse

krav til maksimal pilhøyde 20 cm

FKB-B minstestørrelse

krav til maksimal pilhøyde 50 cm

FKB-C minstestørrelse

krav til maksimal pilhøyde 100 cm

FKB-D minstestørrelse

krav til maksimal pilhøyde 100 cm

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Hjelpelinje3D

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

treDNivå

«CodeList» TreDNivå

..TRE_D_NIVÅ

[1..1]

senterlinje

GM_Curve

.KURVE

[1..1]


3.11. Objekttype: Mønelinje

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: linje som beskriver den horisontale knekklinje på toppen av taket (høyeste topp)

objtype monelinje
Figur 28. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Mønelinje

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Det skal registreres mønelinjer på alle bygninger, arker, tilbygg og takoverbygg. Registreres kun der hvor knekklinjer er definerbare.

Der Mønelinje møter andre beskrivende bygningslinjer, og har lik koordinat i grunnriss og høyde og samme TRE_D_NIVÅ, skal det dannes et 3D nodepunkt. Der Mønelinje møter Taksprang på et høyere takplan eller Bygningslinje med et høyere TRE_D_NIVÅ og på et høyere takplan, skal det lages et konnekteringspunkt.

For takoppbrett som går opp til mønelinje, skal det registreres både Mønelinje (TRE_D_NIVÅ 2) og Bygningslinje (TRE_D_NIVÅ 3). Dersom det er takoppbrett med lik utstrekning på begge sider av mønelinje, skal det registreres en felles bygningslinje (TRE_D_NIVÅ 3) på toppen av mønelinje (TRE_D_NIVÅ 2 ).

Når Bygningslinje (TRE_D_NIVÅ 3) og Mønelinje ( TRE_D_NIVÅ 2) er sammenfallende i 3D registreres to frittstående objekter. Nodepunkt mellom de ulike TRE_D_NIVÅ-ene er ikke nødvendig.


monelinje eksempel
Figur 29. Eksempel på registrering av mønelinje. Mønelinje er tegnet grønt

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Topp møne ved skrå takflater

FKB høydereferanse

Topp møne ved skrå takflater

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Mønelinje

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

treDNivå

«CodeList» TreDNivå

..TRE_D_NIVÅ

[1..1]

grense

GM_Curve

.KURVE

[1..1]


3.12. Objekttype: Portrom

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: avgrensing av en tunnel gjennom en bygning

objtype portrom
Figur 30. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Portrom

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Kan registreres fotogrammetrisk ved innsyn. Dette avtales særskilt.

Registreres som lukket polygon.

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant portrom

FKB høydereferanse

Tak eller gulv i portrom (bruk HREF). Primært registreres topp.

FKB-A

Opsjonell registrering

FKB-B

Opsjonell registrering

FKB-C

Registreres ikke

FKB-D

Registreres ikke

Egenskapstabell for objekttype: Portrom

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

treDNivå

«CodeList» TreDNivå

..TRE_D_NIVÅ

[1..1]

grense

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]


3.13. Objekttype: Takmur

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: opphøyde kanter ved takkant Merknad: Eksempel på kanter der TakMur skal benyttes er gavlvegger og brannvegger som stikker opp over takflaten

objtype takmur
Figur 31. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Takmur

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Senter TakMur

FKB høydereferanse

Topp TakMur

FKB-A minstestørrelse

TakMur med høyde større en 0.5 meter registreres

FKB-A

Opsjonell registrering

FKB-B

Registreres ikke

FKB-C

Registreres ikke

FKB-D

Registreres ikke

Egenskapstabell for objekttype: Takmur

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

treDNivå

«CodeList» TreDNivå

..TRE_D_NIVÅ

[1..1]

grense

GM_Curve

.KURVE

[1..1]


3.14. Objekttype: Takplatå

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: innsøkk i form av laveste vannrette flate på hovedvolum på bygningskropp Eksempel: Arker som går inn i hovedtaket og "terrasse" inne i en bygård.

objtype takplata
Figur 32. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Takplatå

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Pga. manglende innsyn kan det være vanskelig med fotogrammetrisk registrering av innerste kant på takplatå.

Selv om det er oppført entydige krav til minstemål, vil det alltid vær et tolkingsspørsmål om hvilke objekter som skal registreres. Minstemålene må derfor oppfattes som veiledende

Der Takplatå møter andre beskrivende bygningslinjer, og har lik koordinat i grunnriss og høyde og samme TRE_D_NIVÅ, skal det dannes et 3D nodepunkt. Der Takplatå møter Taksprang på et høyere takplan eller Bygningslinje med et høyere TRE_D_NIVÅ og på et høyere takplan, skal det lages et konnekteringspunkt.


takplata eksempel1
Figur 33. Eksempel på registrering av Takplatå (tegnet i grønt) for ”innoverarker”

takplata eksempel2
Figur 34. Eksempel på registrering av Takplatå i en bygård med indre rom

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Omriss i gulvnivå (som ved takterrasse innfelt i hovedtakflate)

FKB høydereferanse

Høydereferanse er laveste flate. I bygård med lavereliggende tak vil man registrere på nivå med lavere tak inne i bygård.

FKB-A minstestørrelse

Takplatå tas med hvis volum er større enn 5 m3

FKB-B minstestørrelse

Takplatå tas med hvis volum er større enn 15 m3

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Registreres ikke

FKB-D

Registreres ikke

Egenskapstabell for objekttype: Takplatå

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

treDNivå

«CodeList» TreDNivå

..TRE_D_NIVÅ

[1..1]

grense

GM_Curve

.KURVE

[1..1]


3.15. Objekttype: TakplatåTopp

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: takkant i indre rom i bygårder der det indre rommet ikke går ned til terrengoverflaten MERKNAD: Objekttypen skal benyttes som en utfyllende linje for å beskrive bygningsvolumet. Benyttes kun der Takplatå er benyttet for å beskrive tak inne i en bygning (for eksempel en bygård).

objtype takplatatopp
Figur 35. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av TakplatåTopp

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

For å kunne danne virkelighetstro volumobjekter av FKB-dataene er det ønskelig å ha registrert så mange beskrivende linjer som mulig. For bygårder kan det være en fordel å registrere TakplatåTopp i tillegg til andre beskrivende bygningslinjer. Dette gjelder spesielt i byområder (FKB-A).

Der TakplatåTopp møter andre beskrivende bygningslinjer, og har lik koordinat i grunnriss og høyde og samme TRE_D_NIVÅ, skal det dannes et 3D nodepunkt. Der TakplatåTopp møter Taksprang på et høyere takplan eller Bygningslinje med et høyere TRE_D_NIVÅ og på et høyere takplan, skal det lages et konnekteringspunkt.


takplatatopp eksempel
Figur 36. Eksempel på registrering av TakplatåTopp (mørk grønn linje)

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Topp takrenne eller topp ytterkant tak. Dersom det er registrert en opphøyet kant på taket (TakMur), skal fremdeles takhøyden registreres.

FKB høydereferanse

Ytterst på tak/takrenne/vindskie

FKB-A

Opsjonell registrering

FKB-B

Registreres ikke

FKB-C

Registreres ikke

FKB-D

Registreres ikke

Egenskapstabell for objekttype: TakplatåTopp

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

treDNivå

«CodeList» TreDNivå

..TRE_D_NIVÅ

[1..1]

grense

GM_Curve

.KURVE

[1..1]


3.16. Objekttype: Taksprang

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: topp av takkant inne på en bygningskropp Merknad: ikke ytterkant som registreres som takkant

objtype taksprang
Figur 37. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Taksprang

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Taksprang følger reelle kanter på tak. Dvs. en linje som viser kantene langs taknivåer, på høyeste takflate av de to der det er høydeforskjell.

Taksprang skal registreres der høydeforskjellen mellom to takplan (hele eller deler av takspranget) er større enn kravet til stedfestingsnøyaktighet i høyde.

Der Taksprang møter andre beskrivende bygningslinjer, og har lik koordinat i grunnriss og høyde og samme TRE_D_NIVÅ, skal det dannes et 3D nodepunkt. Der Taksprang møter Taksprang på et høyere takplan eller Bygningslinje med et høyere TRE_D_NIVÅ og på et høyere takplan, skal det lages et konnekteringspunkt.

Bygningsdelelinje og Taksprang kan være sammenfallende. Da registreres to frittstående objekter.


taksprang eksempel
Figur 38. Eksempel på registrering av Taksprang (blå linje) og Takkant (rød linje).

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterst på tak/takrenne/vindskie. For flate tak registreres ytterkant vegg.

FKB høydereferanse

Takplan

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Påkrevd registrering

FKB-D

Påkrevd registrering

Egenskapstabell for objekttype: Taksprang

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

treDNivå

«CodeList» TreDNivå

..TRE_D_NIVÅ

[1..1]

grense

GM_Curve

.KURVE

[1..1]


3.17. Objekttype: TaksprangBunn

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: bunn av takkant inne på en bygningskropp Merknad: Ikke ytterkant som er takkant

objtype taksprangbunn
Figur 39. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av TaksprangBunn

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

TaksprangBunn skal om mulig være sammenfallende i grunnriss som det tilhørende Taksprang-objektet.

TaksprangBunn følger alltid takplanet, går ikke gjennom luft eller bygning.

Det er tillatt å generere TaksprangBunn ut fra andre registrerte objekter.

Der TaksprangBunn møter andre beskrivende bygningslinjer, og har lik koordinat i grunnriss og høyde og samme TRE_D_NIVÅ, skal det dannes et 3D nodepunkt. Der TaksprangBunn møter Taksprang/TaksprangBunn på et høyere takplan eller Bygningslinje med et høyere TRE_D_NIVÅ og på et høyere takplan, skal det lages et konnekteringspunkt


taksprangbunn eksempel1
Figur 40. Eksempel på registrering av TaksprangBunn (blå linje) og Takkant (rød linje)

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Der øvre takkant blir projisert ned på nedre tak

FKB høydereferanse

På nedre takplan

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Registreres ikke

FKB-D

Registreres ikke

Egenskapstabell for objekttype: TaksprangBunn

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

treDNivå

«CodeList» TreDNivå

..TRE_D_NIVÅ

[1..1]

grense

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

Pakkens definisjon: Pakke som inneholder alle bygningsvedheng


3.18. Objekttype: BygningBru

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: bru tilknyttet bygning som brukes som adkomst til bygninger, og bruer mellom bygninger Merknad: Brukes på bygninger som ikke er driftsbygninger i landbruket. I det siste tilfellet brukes låvebru

objtype bygningbru
Figur 41. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av BygningBru

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

BygningBru brukes også for ramper til bygg, f.eks. for tilgang for rullestol og varelevering.

BygningBru kan være sammenfallende med takkant, men skal alltid være fullstendig og sammenhengende registrert. Takkant og BygningBru registreres som to frittstående objekt.


bygningbru eksempel1
Figur 42. Eksempel på registrering av bru fra terreng til bygning som BygningBru

bygningbru eksempel2
Figur 43. Eksempel på bru mellom bygninger registrert som BygningBru

bygningbru eksempel3
Figur 44. Eksempel på rullestolrampe til bygning registrert som BygningBru

bygningbru skisse
Figur 45. Skisse som viser registrering av BygningBru. For overbygde bruer registreres i tillegg Takkant (ev. TakoverbyggKant)

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant av bru. Registreres som sammenhengende polygon

FKB høydereferanse

Gulv

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Registreres ikke

FKB-D

Registreres ikke

Egenskapstabell for objekttype: BygningBru

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

grense

GM_Curve

.KURVE

[1..1]


3.19. Objekttype: Låvebru

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: kjørerampe til et landbruksbygg Merknad: Kjørerampe i tilknytning til et industri og lagerbygg beskrives som Annet vegareal/avkjørsel og Brukonstruksjon

objtype lavebru
Figur 46. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Låvebru

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Låvebru registreres som sammenhengende polygon.

Låvebru kan være sammenfallende med Takkant, men skal alltid være fullstendig og sammenhengende registrert. Takkant og Låvebru registreres som to frittstående objekt.


lavebru skisse
Figur 47. Skisse som viser registrering av Låvebru

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant av låvebru

FKB høydereferanse

Topp låvebrukjørebane, eventuelt bakken ved start låvebru

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Registreres ikke

FKB-D

Registreres ikke

Egenskapstabell for objekttype: Låvebru

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

grense

GM_Curve

.KURVE

[1..1]


3.20. Objekttype: TrappBygg

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: omfatter trapper som danner adkomsten til hus og trapp inntil hus

objtype trappbygg
Figur 48. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av TrappBygg

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

TrappBygg skal benyttes når trappa står inntil takkanten og/eller veranda tilknyttet bygning. Trapper som ikke står i tilknytning til en bygning registreres i datasettet bygningsmessige anlegg.

TrappBygg kan være sammenfallende med Takkant og/eller Veranda, men skal alltid være fullstendig og sammenhengende registrert. TrappBygg og Takkant/Veranda registreres som to frittstående objekt

Ved fotogrammetrisk registrering kan det være vanskelig å registrere trapp på grunn av manglende innsyn i flybildene. Det skal komme frem ved kvalitetskoding.


trappbygg eksempel
Figur 49. Eksempel på registrering av forskjellige typer TrappBygg (blå linje)

trappbygg skisse
Figur 50. Skisse som viser registrering av TrappBygg

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant av trapp

FKB høydereferanse

Topp og fot av trappa (trappas skråplan)

FKB-A minstestørrelse

Alle synlige trapper

FKB-B minstestørrelse

Areal > 6m2 (regnet fra takkant)

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Registreres ikke

FKB-D

Registreres ikke

Egenskapstabell for objekttype: TrappBygg

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

grense

GM_Curve

.KURVE

[1..1]


3.21. Objekttype: Veranda

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: bygningsvedheng som omfatter veranda, terrasse, altan, balkong og lasterampe Merknad: Garasje med veranda på taket er enten en del av bygningsenheten den ligger til eller - hvis den er tildelt eget bygningsnummer - en bygning.

objtype veranda
Figur 51. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Veranda

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Veranda registreres som sammenhengende polygon.

Det skal skilles på om veranda ligger på tak (takterrasse), på vegg (veranda, balkong, altan) og på terreng (terrasse). Dette gjøres for å kunne lage gode 3D-modeller. Egenskapen MEDIUM (med verdiene T for objekter på terrenget, L for objekter på vegg og B for objekter på tak) benyttes for å gjøre dette skillet. Dersom en veranda ligger for eksempel både på tak og på terreng, skal veranda splittes slik at MEDIUM viser faktisk situasjon.

På tak registreres veranda (MEDIUM B) kun der det er rekkverk/vegg med høydereferanse topp. I en del tilfeller kan det være at en veranda delvis har rekkverk. Som hovedregel registreres fot veranda i slike tilfeller. Verandaer på tak har ikke krav om lukking.

Plattinger som ligger på terreng og som er helt uten rekkverk registreres ikke som veranda. Plattinger som ligger minst 40 cm over terrengnivået skal registreres som Veranda (selv om rekkverk mangler).

Veranda kan være sammenfallende med Takkant. Takkant og Veranda da registreres da som to frittstående objekt.

Som standard skal høydereferanse (HREF) benyttes slik: HREF topp (topp rekkverk) benyttes på takterrasse, HREF fot (gulvnivå) benyttes på terrasser på terreng og det er valgfritt om ..HREF topp eller fot benyttes for veranda på vegg.


veranda blokk
Figur 52. Registrering av veranda (rød linje) i blokk. Alle verandaene skal registreres. I bildet til høyre skal det også registreres takoverbygg på toppen (blå linje).

veranda eksempel
Figur 53. Eksempel på registrering av Veranda med forskjellige høydereferanser (ikke alle Verandaer på bildet er illustrert med en egen strek)

veranda hoydesprang
Figur 54. Figur som viser prinsippene for registrering av verandaer med høydesprang. Dersom høydesprangene er over 50cm skal det registreres høydesprang som på bildet nederst.

veranda skisse
Figur 55. Skisse som viser registrering av Veranda med forskjellig verdier av MEDIUM og HREF

veranda takoverbygg
Figur 56. Veranda skal registreres også under Takoverbygg på verandaen

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant veranda

FKB høydereferanse

Det skal angis hvilken høydereferanse (HREF) som er benyttet ved registrering. For verandaer på tak (MEDIUM B) skal høydereferansen være topp.

FKB-A minstestørrelse

Veranda med areal større enn 2 m2 (regnet fra takkant)

FKB-B minstestørrelse

Veranda med areal større enn 6 m2 (regnet fra takkant)

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Registreres ikke

FKB-D

Registreres ikke

Egenskapstabell for objekttype: Veranda

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

grense

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]


3.22. Objekttype: VeggFrittstående

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: vegg oppsatt for skjerming

objtype veggfrittstaende
Figur 57. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av VeggFrittstående

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Ved registrering av topp vegg skal alle knekklinjer registreres. Dersom det er høydesprang større enn 0,5 meter, skal disse registreres som sprang.

Det skal lages nodepunkt til eventuelle tilstøtende situasjonsdetaljer. Avhengig av situasjon dannes nodepunktet i 2D eller 3D. Konnekteres til bygninger og lignende der veggen går inn til slike.


veggfrittstaende skisse
Figur 58. Viser prinsippene for registrering av skillevegger i forbindelse med rekkehus

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Senter vegg

FKB høydereferanse

Topp vegg

FKB-A minstestørrelse

Høyere enn 1.5 meter og lengre enn 1 meter

FKB-B minstestørrelse

Høyere enn 1.5 meter og lengre enn 2 meter

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Registreres ikke

FKB-D

Registreres ikke

Egenskapstabell for objekttype: VeggFrittstående

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

grense

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

Pakkens definisjon: Pakke for takoverbygg


3.23. Objekttype: Takoverbygg

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: byggverk med ingen eller få vegger, og som ikke er registrert som bygning i matrikkelen Eksempel: 'carport' eller tak over bensinpumper

objtype takoverbygg
Figur 59. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Takoverbygg

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

Takoverbygg avgrenses av TakoverbyggKant og/eller FiktivBygningsavgrensning.

Takoverbygg skal registreres på samme måte som et tak på et bygg ved at den følger takkanten opp til evt. møne osv. Takoverbygget kan også inneholde mønelinje og bygningslinje for å bedre beskrive formen, dvs. alle knekklinjer på takoverflaten skal registreres.

Det kan også være aktuelt å registrere takoverbygg over verandaer, over verandaer på tak, over gangbruer, over trapper til bygg osv. dersom objektet er større enn minstemål. Det er kun tette tak som registreres, ikke pergola ol.

Ved evt. sprang i TakoverbyggKant registreres separate Takoverbygg-objekter.

Ved fotogrammetrisk registrering kan det være vanskelig å registrere hele omrisset på grunn av manglende innsyn i flybildene. Det skal komme frem ved kvalitetskoding.


takoverbygg eksempel
Figur 60. Eksempel på registrering av takoverbygg

takoverbygg skisser
Figur 61. Skisser for registrering av ulike typer takoverbygg

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Se avgrensningsobjekttyper

FKB høydereferanse

Se avgrensningsobjekttyper

FKB-A minstestørrelse

Takoverbygg med areal større enn 3 m2

FKB-B minstestørrelse

Takoverbygg med areal større enn 6 m2

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Registreres ikke

FKB-D

Registreres ikke

Egenskapstabell for objekttype: Takoverbygg

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

område

GM_Surface

.FLATE

[1..1]

posisjon

GM_Point

.PUNKT

[0..1]


3.24. Objekttype: Takoverbyggkant

Definisjon fra FKB produktspesifikasjon: avgrensing av takoverbygg

objtype takoverbyggkant
Figur 62. Illustrasjon fra produktspesifikasjon av Takoverbyggkant

Tilleggsinformasjon for fotogrammetrisk registrering

TakoverbyggKant benyttes kun for avgrensing av Takoverbygg som ikke er registrert som bygning i matrikkelen. Dersom deler av en bygningsavgrensning har ingen eller få vegger benyttes Takkant for hele bygningsavgrensningen.

TakoverbyggKant benyttes for avgrensing av Takoverbygg som henger på bygning, for eksempel over Veranda eller TrappBygg.

Takkant og TakoverbyggKant kan være sammenfallende. Da registreres to frittstående objekter. Takoverbygg og Takkant kan ha overlappende flater.

Føringer

FKB grunnrissreferanse

Ytterkant tak

FKB høydereferanse

Topp ytterkant tak

FKB-A

Påkrevd registrering

FKB-B

Påkrevd registrering

FKB-C

Registreres ikke

FKB-D

Registreres ikke

Egenskapstabell for objekttype: Takoverbyggkant

Navn: Type: SOSI_navn: Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

grense

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

4. Datakvalitet

For detaljer om kvalitetsmodellen som er benyttet her henvises det til FKB Generell del, kapittel 8

De forskjellige objekttypene er delt inn i forskjellige Kvalitetsklasser som styrer krav til nøyaktighet og fullstendighet ved registrering.

4.1. Kvalitetskrav

Tabell 4. Krav til logisk konsistens
Kvalitetselement Kvalitetsmål Referanse Krav Kommentar

Konseptuell konsistens

Antall enheter der regler i konseptuelt skjema ikke er oppfylt

NS-EN ISO19157:2013/010/1

0 feil

F.eks. overskytende egenskaper eller ulovlige egenskaper.

Topologisk konsistens

Antall ulovlige egenoverlappinger

NS-EN ISO19157:2013/027/1

0 feil

Egenoverlapper ("spiker") skal ikke forekomme

Logisk konsistens kontrolleres vha. SOSI-kontroll eller kontroll mot GML-skjema. Gjelder alle kvalitetsklasser.

Tabell 5. Krav til egenskapskonsistens
Kvalitetselement Kvalitetsmål Referanse Krav

Klassifikasjonsriktighet

Prosentandel feil klassifiserte egenskaper

Geodatakvalitet:2014/508/1

Maksimalt 0.5% feilklassifisering

Gjelder alle kvalitetsklasser.

Tabell 6. Krav til fullstendighet
Kvalitetselement Kvalitetsmål Kvalitetsklasse Fullstendighet Referanse Krav

Manglende objekter

Prosentandel manglende objekter

1

Geodatakvalitet:2014/102/1

Maksimalt 0,5% manglende objekter

Manglende objekter

Prosentandel manglende objekter

2

Geodatakvalitet:2014/102/1

Maksimalt 2% manglende objekter

Overskytende objekter

Prosentandel overskytende objekter

1

Geodatakvalitet:2014/101/1

Maksimalt 0,5% overskytende objekter

Overskytende objekter

Prosentandel overskytende objekter

2

Geodatakvalitet:2014/101/1

Maksimalt 2% overskytende objekter

Krav til fullstendighet og egenskapskonsistens kontrolleres mot flybilder (ortofoto) som ble brukt under kartkonstruksjon.

Tabell 7. Oversikt over krav til stedfestingsnøyaktighet (systematisk avvik / standardavvik ) for ulike nøyaktighetsklasser i de ulike FKB-standardene

FKB-Standard

Nøyaktighetsklasser

Klasse 1

Svært veldefinerte detaljer (cm)

Klasse 2

Veldefinerte detaljer (cm)

Klasse 3

Uskarpe detaljer (cm)

Klasse 4

Diffuse detaljer (cm)

FKB-A

Grunnriss

3 / 10

5 / 15

10 / 35

15 / 55

Høyde

3 / 10

5 / 15

8 / 25

12 / 40

FKB-B

Grunnriss

5 / 15

6 / 20

10 / 35

15 / 55

Høyde

5 / 15

6 / 20

10 / 35

15 / 50

FKB-C/D

Grunnriss

15 / 48

15 / 55

20 / 70

30 / 100

Høyde

15 / 48

20 / 70

25 / 90

40 / 150

Krav til stedfestingsnøyaktighet kontrolleres mot uavhengige innmålinger med bedre kvalitet som f.eks. laserdata eller landmåling. Hvilke objekttyper som inngår i hvilke kvalitetsklasser er angitt under.

Grove feil

Grove feil regnes som avvik større enn 3 ganger krav til standardavviket angitt i tabellen over. Kravet er at maksimalt 1 % av registrerte objekter skal ha avvik som kategoriseres som grove feil.

4.2. Kvalitetsklasser

Ved angivelse av krav til stedfestingsnøyaktighet og fullstendighet er objekttypene inndelt i forskjellige klasser. Nedenfor følger en oversikt over hvilken klasse objekttypene i FKB-Bygning tilhører.

Tabell 8. Kvalitetsklasser for objekttypene i FKB-Bygning
Objekttype Kvalitetklasse Grunnriss Kvalitetsklasse Høyde Kvalitetsklasse Fullstendighet

Bygning

-

-

1

AnnenBygning

-

-

1

Bygningsdelelinje

3

3

2

Takkant

2

2

1

Fasadeliv

2

4

2

Grunnmur

1

1

1

FiktivBygningsAvgrensning

-

-

1

Bygningslinje

2

2

1

Hjelpelinje3D

2

3

1

Mønelinje

2

2

1

Portrom

2

3

2

Arkade

2

3

2

Takmur

2

2

2

Takplatå

2

2

1

TakplatåTopp

2

2

1

Taksprang

2

2

1

TaksprangBunn

2

3

1

BygningBru

3

3

1

Låvebru

3

3

2

Veranda

3

3

2

TrappBygg

3

3

2

VeggFrittstående

2

3

2

Takoverbygg

-

-

1

TakoverbyggKant

2

2

1

5. Tilleggsinformasjon

5.1. Oppdeling av produktet

FKB-Bygning har ulik detaljeringsnivå i de ulike FKB-standardene A, B, C og D. Dette gjelder detaljering (mengde objekttyper), minstestørrelser og hvordan objekttypene registreres. Dette er beskrevet under hver enkel objekttype.

FKB standard
Figur 63. Detaljering av bygninger i de ulike FKB-standardene

Se FKB generell del for en grundigere beskrivelse av de ulike FKB-standardene. For FKB-Bygning er FKB-D-standard lik FKB-C-standard. Datagrunnlaget for registrering er likt i C og D og objektene skal registreres på samme måte. Forskjellen ligger i at det i FKB-D-områder finnes færre bygninger.

5.2. Bruk av nodepunkter i 2D og 3D

I utgangspunktet skal objekter knyttes sammen i den dimensjon de er representert i. Objekter med tre dimensjoner (3D) skal knyttes sammen i nord, øst og høyde, mens objekter i to dimensjoner (2D) knyttes sammen i nord og øst.

For bygning gjelder på generelt grunnlag at når kurver møter hverandre i 3 dimensjoner skal det være 3D nodepunkt og unntakene er kun når ulike objekttyper møter Taksprang på et høyere takplan eller Bygningslinje med et høyere TRE_D_NIVÅ. Da skal det enten være 2D nodepunkt (felles geometri i grunnriss) eller konnekteringspunkt. Unntaket gjelder også for bygningsvedheng.

Knutepunkt benyttes som samlebetegnelse for å angi geometriske sammenhenger. I SOSI og i FKB er det spesifisert 3 ulike typer knutepunkt; nodepunkt, konnekteringspunkt og lovlig løst endepunkt.

Nodepunkt:

Nodepunkt dannes mellom 2 eller flere kurve- eller punktobjekter. Disse objektene kan være sammenknyttet med eksakt samme koordinater i 2 dimensjoner (xy) eller i 3 dimensjoner (xyz) i nodepunktet (2D-nodepunkt eller 3Dnodepunkt). Hvorvidt kurveobjekter med nodepunkt skal splittes eller ikke er situasjonsbetinget.

3D nodepunkt
Figur 64. Eksempel på 3D-nodepunkt for en bygning. Disse er markert med en rosa ring. Røde linjer er takkant, mørkeblå linjer er taksprang, brune linjer er bygningslinjer og mørkegrønn linje er mønelinje.
2D nodepunkt
Figur 65. Eksempel på 2D-nodepunkt for en bygning. Disse er markert med en rosa ring.

Konnekteringspunkt:

Dette er en geometrisk sammenknytning mellom to eller flere objekter, der konnekteringspunktet ikke er lagt inn på alle objektene. Et eksempel på dette er en bygningslinje som konnekteres inntil et taksprang på et høyere takplan, uten at takspranget får lagt inn et eget punkt. Normalt gjøres konnektering i 2D. Konnekteringspunkter skal i SOSI-formatet være merket med knutepunktslag 900 (…KP 900).

Vedlegg A: Forklaring til registreringsinstrukser for fotogrammetrisk registrering

A.1. UML-modell for Fotogrammetriske registreringsinstrukser

For å sørge for at det er fullt samsvar mellom FKB produktspesifikasjonene og registreringsinstruksene for datafangst er det utarbeida et opplegg med egne UML-datamodeller for registreringsinstruksene. I korte trekk går dette ut på at det tas en kopi av UML datamodellen for FKB produktspesifikasjonene der det legges inn justeringer og ekstrainformasjonen med tanke på datafangst. Disse UML-modellene følger ikke noen SOSI-standard, men er utarbeide med tanke på å kunne generere ut godt lesbar dokumentasjon og maskinlesbare filer for validering (SOSI-kontroll, GML-skjema etc.). UML datamodellene finnes i SOSI modellregister.

Registreringsinstruksene består av UML-elementer (se veiledning for å lese UML-diagrammer). Alle objekttyper listes derfor ut som "FeatureType" slik de er modellert i UML. Assosiasjoner i FKB listes i registreringsinstruksene ut i egenskapstabellen (med en FeatureType som datatype). I forbindelse med fotogrammetrisk registrering vil hovedregelen være at assosiasjoner håndteres som opsjonelle egenskaper, dvs. at de ikke registreres.

A.2. Informasjon som angis om alle objekttyper

 • Definisjon hentet fra FKB-produktspesifikasjon

 • Bilde/skisse hentet fra FKB-produktspesifikasjon

 • Tilleggsbeskrivelse for objekttypen for fotogrammetrisk registrering

 • Bilder/skisser med bildetekst for fotogrammetrisk registrering

 • Tabell med Føringer for fotogrammetrisk registrering. Se tabell under for en forklaring på hvilke føringer som kan være angitt og hva disse betyr.

 • Egenskapstabell hentet fra FKB-produktspesifikasjon. Denne inneholder alle egenskaper for objekttypen. Både de som skal registreres fotogrammetrisk og alle andre.

 • Tabell med Restriksjoner er angitt for noen objekttyper. Denne tabellen inneholder egenskaper det er knyttet spesielle krav til ved fotogrammetrisk registrering.

 • For objekttyper med egenskaper som benytter kodelister der disse kodeverdiene skal klassifiseres fotogrammetrisk finnes det også Presiseringer til beskrivelsen av kodelistekoder. Her listes de aktuelle kodene for fotogrammetrisk registering ut med en definisjon/beskrivelse som skal ligge til grunn for klassifiseringen og gjerne også forklarende bilder/skisser.

Tabell 9. Føringer for registrering som er angitt i registreringsinstruksene
Føring Verdier Kommentar

FKB-A

Registreres ikke / Opsjonell registrering / Påkrevd registrering

Finnes på alle objekttyper

FKB-B

Registreres ikke / Opsjonell registrering /Påkrevd registrering

Finnes på alle objekttyper

FKB-C

Registreres ikke / Opsjonell registrering /Påkrevd registrering

Finnes på alle objekttyper

FKB-D

Registreres ikke / Opsjonell registrering /Påkrevd registrering

Finnes på alle objekttyper

FKB høydereferanse

Fritekst som angir høydereferanse for registrering av geometrien til objekttypen

Finnes på alle objekttyper

FKB grunnrissreferanse

Fritekst som angir grunnrissreferanse for registrering av geometrien til objekttypen

Finnes på alle objekttyper

FKB-A minstestørrelse

Fritekst som angir minstestørrelse for registrering i FKB-A

Finnes bare på objekttyper der det er minstestørrelser for registrering

FKB-B minstestørrelse

Fritekst som angir minstestørrelse for registrering i FKB-B

Finnes bare på objekttyper der det er minstestørrelser for registrering

FKB-C minstestørrelse

Fritekst som angir minstestørrelse for registrering i FKB-C

Finnes bare på objekttyper der det er minstestørrelser for registrering

FKB-D minstestørrelse

Fritekst som angir minstestørrelse for registrering i FKB-D

Finnes bare på objekttyper der det er minstestørrelser for registrering

FKB registeringsmetode

Fritekst som angir krav til registreringsmetode for objekttypen

Finnes bare på objekttyper der dette er relevant

Merknad: Føring for minstestørrelser gjelder automatisk for en mindre detaljert FKB-standard. Dersom det bare er angitt krav til minstestørrelser i FKB-A gjelder denne automatisk også for de mindre detaljerte FKB-standardene om ikke annet er spesielt angitt.

Lisensvilkår

Lisens

Denne standarden er gitt ut under norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Du har lov til:

 • å kopiere og tilgjengeliggjøre

 • å endre og/eller sette sammen med andre datasett

 • å kopiere og tilgjengeliggjøre en endret eller sammensatt versjon

 • å benytte datasettet kommersielt

På følgende vilkår:

 • at du navngir lisensgiver slik lisensgiver ber om, men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av datasettet

 • at du ikke bruker dataene på en måte som fremstår som villedende, og heller ikke fordreier eller uriktig fremstiller dataene

Med den forståelse:

 • at data som inneholder personopplysninger og er taushetsbelagt ikke er omfattet av denne lisensen og ikke kan viderebrukes

 • at lisensgiver fraskriver seg ethvert ansvar for informasjonens kvalitet og hva informasjonen brukes til