Publisert: 2024-02-20
Denne versjonen finnes på: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/AvvikKartdata/1.0
Nyeste versjon finnes på: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/AvvikKartdata
Faglig og formelt godkjent av: Kartverket

1. Innledning, historikk og endringslogg

1.1. Innledning

Produktspesifikasjon Avvik kartdata 1.0 spesifiserer hvordan avvik på kartdata skal utveksles. Produktspesifikasjonen brukes til å utveksle informasjon om avvik mellom to forskjellige versjoner av samme datasett, eller mellom et bestemt kartdatasett og virkeligheten. Dette kan brukes både i forbindelse med kunde/leverandør-forhold i ulike typer kartleggingsprosjekter og i forbindelse med samarbeid om datakvalitet mellom ulike parter.

Produktspesifikasjonen definerer en dokumentert og enhetlig måte å utveklse informasjom om slike avvik på. Produktspesifikasjonen baserer seg på krav til dataene er satt i henhold til rammeverket definert av standarden Geodatakvalitet [G], men kan også brukes til å utveksle andre typer avvik.

Produktspesifikasjonen definerer ikke hva som defineres som et avvik og hvordan slik slik avvik kan avdekkes. Dette defineres i kravene som er satt til dataene i produktspesifikasjoner og/eller annet avtaleverk knyttet til geodataene, som f.eks. FKB produktspesifikasjoner og Geovekst-avtaler for kartlegging og FDV.

De konkrete bruksområdene til produktspesifikasjonen er i første omgang knyttet til avvik på FKB-data og andre geodata omfattet av Norge digitalt samarbeidet. Se Formål i kap. 3.8. Se også Eksempler på bruk av bruk av spesifikasjonen i Vedlegg C.

Denne produktspesifikasjonen er utarbeidet iht. SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning 5.0 [SOSI-KRAV]. UML-modellen som ligger til grunn for innhold i diagrammene og dokumentasjon i kap. 5, følger reglene i SOSI Regler for UML-modellering, versjon 5.1 [SOSI-UML]. Denne veilederen gir hjelp til å lese UML-diagrammene.

1.2. Historikk

Dette er første versjon av produktspesifikasjonen. I tidligere versjoner av FKB-generell del [FKB] har det vært skissert løst hvordan tilbakemeldinger av avvik kan gjøres.

Ta kontakt med Kartverket dersom du har innspill til produktspesifikasjonen eller noen av kodelistene benyttet i denne produktspesifikasjonen.

1.3. Endringslogg

Dette er første versjon av produktspesifikasjonen. Taggene på SOSI_navn for AVVIK_BESKRIVELSE og SOSI_datatype på AVVIKID er rettet/justert siden høringsversjon.

1.4. Normative referanser

[ISO-METADATA] : 19115-1:2015 Geographic information - Metadata - Part 1: Fundamentals og 19115-2:2015 Geographic information - Metadata - Part 2: Extensions for acquisition and processing

2. Definisjoner og forkortelser

Produktspesifikasjonen baserer seg på definisjoner og forkortelser slik de er beskrevet i FKB generell del 5.0, kapittel 5

3. Generelt om spesifikasjonen

3.1. Unik identifisering

AvvikKartdata

3.1.1. Fullstendig navn

Avvik kartdata

3.1.2. Versjon

1.0

3.2. Referansedato

2022-06-30

3.3. Ansvarlig organisasjon

Kartverket

3.4. Språk

nor

3.5. Hovedtema

Datakvalitet

3.6. Temakategori

basisData

3.7. Sammendrag

Inneholder avvik funnet ved kontroll av geodata

3.8. Formål

Produktspesifikasjonen er laget spesielt med tanke på følgende bruksområder:

  • Tilbakemelding på avvik fra kunde til leverandør i et kartleggingsprosjekt (F.eks. FKB-kartleggingsprosjekter der Kartverket/Geovekst er oppdragsgiver/kunde og kartleggingsfirma er oppdragstaker/leverandør)

  • Utveksling av avvik i kartdata mellom partene i et samarbeid (f.eks. avvik i FKB-, Plan- eller Temadata mellom partene i Norge digitalt)

3.9. Representasjonsform

vektor

3.10. Datasettoppløsning

Oppløsningen kommer an på oppløsningen på dataene som kontrolleres.

3.11. Utstrekningsinformasjon

Utstrekningbeskrivelse
Laget for bruk på Norges fastlandsterritorium

Geografisk område
Nord: 72°
Sør: 57°
Øst: 32°
Vest: 4°

Vertikal utbredelse
Fra ca -250 m til ca 2500 m

Innhold gyldighetsperiode
Ikke angitt

3.12. Identifikasjonsomfang

3.13. Supplerende beskrivelse

Data ikke angitt

4. Spesifikasjonsomfang

(Antall spesifikasjonsomfang: 1)

4.1. Spesifikasjonsomfang for hele datasettet

4.1.1. Identifikasjon

Hele datasettet

4.1.2. Nivå

Datasett

4.1.3. Navn

AvvikKartdata

4.1.4. Beskrivelse

Hele datasettet

4.1.5. Utstrekningsinformasjon

Utstrekningbeskrivelse
Laget for bruk på Norges fastlandsterritorium

Geografisk område
Nord: 72°
Sør: 57°
Øst: 32°
Vest: 4°

Vertikal utbredelse
Fra ca -250 m til ca 2500 m

Innhold gyldighetsperiode
Ikke angitt

5. Innhold og struktur

5.1. Omfang

5.2. Pakke: «ApplicationSchema» Avvik kartdata 1.0

Definisjon: Datamodell for tilbakemelding på avvik i kartdata. Omfatter både avvik funnet ved kontroll av kartdata i tråd med kvalitetsmodellen i standarden Geodatakvalitet og andre typer avvik i kartdata. Kan omfatte avvik internt i datasettet, avvik mellom kartdataene og terrenget eller avvik i forhold til et annet datasett. Produktspesifkasjonen kan benyttes for utveksling av avvik i kartleggingsprosjekter og i kommunikasjon om datakvalitet mellom ulike parter i et samarbeid - som f.eks. Geovekst.

Profilparametre i tagged values

definition

"Contains deviations from control of geodata"@en

description

"Describes deviations on geodata"@en

designation

"Product spesification Avvik kartdata 1.0"@en

language

no

SOSI_kortnavn

AvvikKartdata

SOSI_langnavn

Tilbakemelding på avvik i kartdata

SOSI_modellstatus

gyldig

SOSI_spesifikasjonstype

produktspesifikasjon

SOSI_versjon

5.0

targetNamespace

http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/AvvikKartdata/1.0

version

1.0

xmlns

app

xsdDocument

AvvikKartdata.xsd

xsdEncodingRule

sosi


Oversiktsdiagram
Figur 1. Oversiktsdiagram

Hoveddiagram Avvik kartdata
Figur 2. Hoveddiagram Avvik kartdata

5.2.1. «FeatureType» AvvikFellesegenskaper (abstrakt)

Definisjon: abstrakt objekttype som inneholder felles egenskaper for alle typer tilbakemeldinger på avvik.

Egenskaper

Navn:

posisjon

Definisjon:

avvikets posisjon.

Der avviket er knyttet til et eksisterende kartobjekt velges et representasjonspunkt for geometrien til dette objektet. Der avviket er knyttet til en mangel i dataene etableres et punkt som viser hvor mangelen er.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

GM_Point

Navn:

utstrekning

Definisjon:

avvikets utstrekning.

Kurve-geometri benyttes der avviket er knyttet til et objekt med Kurve-geometri.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

GM_Curve

Navn:

område

Definisjon:

avvikets område.

Flate-geometri benyttes der avviket knyttes til et objekt med flate-geometri.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

GM_Surface

Navn:

avvikId

Definisjon:

Unik identifikasjon av avviket innenfor datasettet i form av et nummer e.l. Unik identifikasjon av det enkelte avvik vil gjøre det lettere å kommunisere om de enkelte avvikene og er spesielt nyttig der avvikene ikke knytter seg til unikt identifiserbare kartobjekter.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 255
SOSI_navn: AVVIKID

Navn:

avvikObjekttype

Definisjon:

hvilken objekttype avviket gjelder. For veglenke eller andre typer generelle objekttyper bør den klassifiserende egenskapen angis i tillegg til objekttypen. F.eks. "Veglenke - sti" eller "Veglenke - enkelBilveg".

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 255
SOSI_navn: AVVIK_OBJEKTTYPE

Navn:

datasett

Definisjon:

hvilket datasett avviket gjelder

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 255
SOSI_navn: DATASETT

Navn:

objektpeker

Definisjon:

referanse til hvilket objekt avviket gjelder der dette er mulig/hensiktsmessig å angi. Bruk lokalid eller ev. annen identifikasjon som identifiserer objektet unikt.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 255
SOSI_navn: OBJEKTPEKER

Navn:

informasjon

Definisjon:

ekstra beskrivende eller forklarende tekst til avviket

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 255
SOSI_navn: INFORMASJON

Navn:

link

Definisjon:

Link til nettressurs med mer informasjon om avviket

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

URI

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 255
SOSI_navn: LINK

Restriksjoner

Navn:

skal ha en og kun en av geometriene PUNKT, KURVE eller FLATE

Beskrivelse:

inv: (self.område

Arv og realiseringer

Subtyper:

«FeatureType» AvvikGenerell
«FeatureType» AvvikKonsistenskontroller
«FeatureType» KontrollGeodatakvalitet


5.2.2. «FeatureType» KontrollGeodatakvalitet (abstrakt)

Definisjon: abstrakt objekttype som inneholder felles egenskaper for alle typer tilbakemeldinger på avvik ihht rammeverket som er definert i standarden Geodatakvalitet.

Egenskaper

Navn:

sikkerPåvisning

Definisjon:

vurdering av om avviket er sikkert påvist

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Boolean

Profilparametre i tagged values:

SOSI_navn: SIKKER_PÅVISNING

Navn:

avvikshåndtering

Definisjon:

hvordan avviket skal håndteres. Det vil i de fleste tilfeller si hvem som har ansvar for å rette avviket.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Avvikshåndtering

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/geodatakvalitet/avvikkartdata/avvikshandtering
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 30
SOSI_navn: AVVIKSHÅNDTERING

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» AvvikFellesegenskaper

Subtyper:

«FeatureType» AvvikStedfesting
«FeatureType» AvvikFullstendighet
«FeatureType» AvvikEgenskapskvalitet
«FeatureType» AvvikLogiskKonsistens


5.2.3. «FeatureType» AvvikGenerell

Definisjon: avvik i kartdataene som ikke lar seg beskrive med en av de andre avvikstypene. Hva avviket går ut på må defineres i egenskapene avvikBeskrivelse og informasjon.

Dersom mulig bør en av de andre objekttypene som beskriver et avvik mer konkret/detaljert benyttes.

Egenskaper

Navn:

avvikBeskrivelse

Definisjon:

Fritekst beskrivelse av type avvik. Kan i tillegg utfylles ved bruk av egenskapen informasjon.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 255
SOSI_navn: AVVIK_BESKRIVELSE

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» AvvikFellesegenskaper


5.2.4. «FeatureType» AvvikKonsistenskontroller

Definisjon: avvik som beskriver manglende samsvar/konsistens mellom ulike objekter i et datasett, eller mellom datasett.

Geometrien for objektet avviket er knyttet til (eller en forenklet utgave av denne) brukes som geometri for avviket. Objektpeker til objektet angis.

Egenskaper

Navn:

avvikstype

Definisjon:

egenskap som beskriver hva slags type konsistenskontroll er er kjørt for å finne avviket

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» AvvikstypeKonsistenskontroller

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/geodatakvalitet/avvikkartdata/avvikstypekonsistenskontroller
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 30
SOSI_navn: KONSISTENSKONTROLL

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» AvvikFellesegenskaper


5.2.5. «FeatureType» AvvikFullstendighet

Definisjon: avvik innenfor kvalitetskategorien Fullstendighet.

Ved manglende fullstendighet angis et punkt der det manglende objektet burde finnes for å representere avviket. Ved overfullstendighet brukes det overskytende objektets geometri (eller ev. en forenklet utgave av denne) og det angis objektpeker til objektet.

Egenskaper

Navn:

avvikstypeFullstendighet

Definisjon:

angir type avvik innenfor kategorien fullstendighet (manglende objekt/overskytende objekt)

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» AvvikstypeFullstendighet

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/geodatakvalitet/avvikkartdata/avvikstypefullstendighet
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 30
SOSI_navn: FULLSTENDIGHET

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» KontrollGeodatakvalitet


5.2.6. «FeatureType» AvvikEgenskapskvalitet

Definisjon: avvik innenfor kategorien Egenskapkvalitet.

Geometrien for objektet avviket er knyttet til (eller en forenklet utgave av denne) brukes som geometri for avviket. Objektpeker til objektet angis.

Egenskaper

Navn:

avvikstypeEgenskapskvalitet

Definisjon:

angir type avvik innenfor kategorien egenskapskvalitet (feilklassifisering e.l.)

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» AvvikstypeEgenskapskvalitet

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/geodatakvalitet/avvikkartdata/avvikstypeegenskapskvalitet
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 30
SOSI_navn: EGENSKAPSKVALITET

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» KontrollGeodatakvalitet


5.2.7. «FeatureType» AvvikLogiskKonsistens

Definisjon: avvik innenfor kategorien Logisk konsistens.

Geometrien for objektet avviket er knyttet til (eller en forenklet utgave av denne) brukes som geometri for avviket. Objektpeker til objektet angis.

Egenskaper

Navn:

avvikstypeLogiskKonsistens

Definisjon:

angir type avvik innenfor kategorien Logisk konsistens

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» AvvikstypeLogiskKonsistens

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/geodatakvalitet/avvikkartdata/avvikstypelogiskkonsistens
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 30
SOSI_navn: LOGISK_KONSISTENS

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» KontrollGeodatakvalitet


5.2.8. «FeatureType» AvvikStedfesting

Definisjon: avvik innenfor kategorien Stedfestingsnøyaktighet (jf. Geodatakvalitet).

Krav til stedfesting gjøres ved at det stilles krav til maksimalt systematisk avvik, maksimalt tilfeldig avvik og andel grove feil. Ved kontroll av stedfestingsnøyaktighet sammenlignes dataene med en fasit slik at man kan regne ut systematiske og tilfeldige avvik og sammenligne med de gitte kravene. Avvikene i enkeltavvikene i en slik kontroll egner seg ikke for utveksling av avvik etter denne produktspesifikasjonen. Imidlertid kan de enkelte grovfeilene dokumenteres/utveklses ved bruk av denne spesifikasjonen.

Geometrien for objektet avviket er knyttet til (eller en forenklet utgave av denne) brukes som geometri for avviket. Objektpeker til objektet angis.

Egenskaper

Navn:

avvikstypeStedfesting

Definisjon:

angir type avvik innenfor kategorien stedfestingskvalitet

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» AvvikstypeStedfesting

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/geodatakvalitet/avvikkartdata/avvikstypestedfesting
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 30
SOSI_navn: STEDFESTING

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» KontrollGeodatakvalitet


5.2.9. «CodeList» Avvikshåndtering

Definisjon: kodeliste med verdier som forteller hvordan avviket skal rettes/håndteres.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/geodatakvalitet/avvikkartdata/avvikshandtering

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

30

SOSI_navn

AVVIKSHÅNDTERING


5.2.10. «CodeList» AvvikstypeFullstendighet

Definisjon: kodeliste med verdier for forskjellige typer avvik innenfor kategorien Fullstendighet

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/geodatakvalitet/avvikkartdata/avvikstypefullstendighet

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

30

SOSI_navn

FULLSTENDIGHET


5.2.11. «CodeList» AvvikstypeEgenskapskvalitet

Definisjon: kodeliste med verdier for forskjellige typer avvik innenfor kategorien Egenskapskvalitet

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/geodatakvalitet/avvikkartdata/avvikstypeegenskapskvalitet

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

30

SOSI_navn

EGENSKAPSKVALITET


5.2.12. «CodeList» AvvikstypeKonsistenskontroller

Definisjon: kodeliste med verdier for forskjellige typer avvik funnet ved kjøring av konsistenskontroller mellom ulike kartdata.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/geodatakvalitet/avvikkartdata/avvikstypekonsistenskontroller

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

30

SOSI_navn

KONSISTENSKONTROLL


5.2.13. «CodeList» AvvikstypeLogiskKonsistens

Definisjon: kodeliste med verdier for forskjellige typer avvik innenfor kategorien Logisk konsistens

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/geodatakvalitet/avvikkartdata/avvikstypelogiskkonsistens

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

30

SOSI_navn

LOGISK_KONSISTENS


5.2.14. «CodeList» AvvikstypeStedfesting

Definisjon: kodeliste med verdier for forskjellige typer avvik innenfor kategorien Stedfestingskvalitet

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/geodatakvalitet/avvikkartdata/avvikstypestedfesting

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

30

SOSI_navn

STEDFESTING

6. Referansesystem

Referansesystemet følger referansesystemet på dataene som kontrolleres.

Se også vedlegg B i FKB generell del.

6.1. Romlig referansesystem UTM sone 32 basert på EUREF89 (ETRS89/UTM), 2d + NN2000

6.1.1. Omfang

6.1.2. Navn på kilden til referansesystemet

Norwegian Mapping Authority

6.1.3. Ansvarlig organisasjon for referansesystemet

The international Association of Oil & Gas Producers

6.1.5. Koderom

EPSG

6.1.6. Identifikasjonskode

5972

6.1.7. Kodeversjon

2020-03-30

6.2. Romlig referansesystem UTM sone 33 basert på EUREF89 (ETRS89/UTM), 2d + NN2000

6.2.1. Omfang

6.2.2. Navn på kilden til referansesystemet

Norwegian Mapping Authority

6.2.3. Ansvarlig organisasjon for referansesystemet

The international Association of Oil & Gas Producers

6.2.5. Koderom

EPSG

6.2.6. Identifikasjonskode

5973

6.2.7. Kodeversjon

2020-03-30

6.3. Romlig referansesystem UTM sone 35 basert på EUREF89 (ETRS89/UTM), 2d + NN2000

6.3.1. Omfang

6.3.2. Navn på kilden til referansesystemet

Norwegian Mapping Authority

6.3.3. Ansvarlig organisasjon for referansesystemet

The international Association of Oil & Gas Producers

6.3.5. Koderom

EPSG

6.3.6. Identifikasjonskode

5975

6.3.7. Kodeversjon

2020-03-30

6.4. Temporalt referansesystem

6.4.1. Omfang

6.4.2. Navn på temporalt referansesystem

UTC

Dersom ikke tidssone er spesielt angitt ved angivelse av tidspunkt skal man anta at det er norsk tid som benyttes. Dvs. UTC+1 (normaltid) på vinteren og UTC+2 (sommertid) på sommeren.

7. Kvalitet

7.1. Omfang

7.2. Beskrivelse av datakvalitet

Denne produktspesifikasjonen er laget for å bidra til bedre kvalitet på kartdata. Kvaliteten til avvikene som funnet ved kontroll som utveksles etter denne produktspesifikasjonen forutsettes å være god, og ved uenighet om påvisningen av de enkelte avvikene vil dette være noe som må håndteres av oppdragtaker (leverandør) og oppdragsgiver (mottaker) i fellesskap i det enkelte sammenhengen.

8. Datafangst

8.1. Omfang

8.2. Kontroll av data

Data etter denne produktspesifikasjonen (avvik) vil oppstå ved kontroll/analyse av kartdata.

I forbindelse med kartleggingsprosjekter utføres en kontroll av dataene mot kravene som er satt til leveransen hos oppdragsgiver. Kravene er satt i avtaledokumenter og rammeverket definert i FKB [FKB] og Geodatakvalitet [G] vil definere hva som er et avvik. I andre sammenhenger kan det gjøres analyser av av dataene mot andre datakilder, eller avvik kan oppdages ved bruk. Denne produktspesifikasjonen gir ikke nærmere informasjon om hvordan slike avvik avdekkes, men kun om hvordan de utveksles.

9. Datavedlikehold

Ikke relevant

10. Presentasjon

Ikke relevant

11. Leveranse

Leveransemetoder og formater for FKB 5.0 er beskrevet i vedlegg A i FKB generell del.

For utveksling av data etter denne produktspesifikasjonen i FKB kartleggingsprosjekter så vil det være SOSI-format som er det vanlige utvekslingsformatet (om ikke annet er avtalt).

11.1. Leveransemetode GML filleveranse

11.1.1. Omfang

11.1.2. Leveranseformat

Formatnavn: [GML]

Formatversjon: 3.2.1

Filstruktur: Tekstfil (XML)

Språk: nor

Tegnsett: utf8

11.1.3. Leveransemedium

Leveranseenhet: Kartleggingsområde

Overføringsstørrelse: Varierer veldig ut størresle på kartleggingsområde

Navn på medium: Datasettet sendes på epost eller legges på område for filutveksling.

Annen leveranseinformasjon: Nedlastingsfilene kan være zippet

11.2. Leveransemetode SOSI-format filleveranse

11.2.1. Omfang

11.2.2. Leveranseformat

Formatnavn: SOSI

Formatversjon: 5.0

Filstruktur: Tekstfil

Språk: nor

Tegnsett: utf8

11.2.3. Leveransemedium

Leveranseenhet: Kartleggingsområde

Overføringsstørrelse: Varierer veldig ut størresle på kartleggingsområde

Navn på medium: Datasettet sendes på epost eller legges på område for filutveksling.

Annen leveranseinformasjon: Nedlastingsfilene kan være zippet

12. Tilleggsinformasjon

12.1. Eksempler på koding av avvik etter denne produktspesifikasjonen

13. Metadata

Ikke relevant

Vedlegg A: GML-realisering

GML-realiseringen følger kravene i "Realisering i GML-format 5.0" [SOSI-GML]. Realiseringen defineres av følgende filer:

Vedlegg B: SOSI-format-realisering

SOSI-realiseringen følger kravene i "Realisering i SOSI-format 5.0" [SOSI-FORMAT]. SOSI-kontroll definisjonsfiler finnes på egen katalog. Under en utlisting av SOSI-formatrealiseringen:

Objekttype: AvvikGenerell

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

SOSI-type:

posisjon

GM_Point

.PUNKT

[0..1]

utstrekning

GM_Curve

.KURVE

[0..1]

område

GM_Surface

.FLATE

[0..1]

avvikId

CharacterString

..AVVIKID

[0..1]

T255

avvikObjekttype

CharacterString

..AVVIK_OBJEKTTYPE

[1..1]

T255

datasett

CharacterString

..DATASETT

[1..1]

T255

objektpeker

CharacterString

..OBJEKTPEKER

[0..1]

T255

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

T255

link

URI

..LINK

[0..1]

T255

avvikBeskrivelse

CharacterString

..AVVIK_BESKRIVELSE

[1..1]

T255

Objekttype: AvvikKonsistenskontroller

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

SOSI-type:

posisjon

GM_Point

.PUNKT

[0..1]

utstrekning

GM_Curve

.KURVE

[0..1]

område

GM_Surface

.FLATE

[0..1]

avvikId

CharacterString

..AVVIKID

[0..1]

T255

avvikObjekttype

CharacterString

..AVVIK_OBJEKTTYPE

[1..1]

T255

datasett

CharacterString

..DATASETT

[1..1]

T255

objektpeker

CharacterString

..OBJEKTPEKER

[0..1]

T255

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

T255

link

URI

..LINK

[0..1]

T255

avvikstype

«CodeList» AvvikstypeKonsistenskontroller

..KONSISTENSKONTROLL

[1..1]

T30

Objekttype: AvvikFullstendighet

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

SOSI-type:

posisjon

GM_Point

.PUNKT

[0..1]

utstrekning

GM_Curve

.KURVE

[0..1]

område

GM_Surface

.FLATE

[0..1]

avvikId

CharacterString

..AVVIKID

[0..1]

T255

avvikObjekttype

CharacterString

..AVVIK_OBJEKTTYPE

[1..1]

T255

datasett

CharacterString

..DATASETT

[1..1]

T255

objektpeker

CharacterString

..OBJEKTPEKER

[0..1]

T255

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

T255

link

URI

..LINK

[0..1]

T255

sikkerPåvisning

Boolean

..SIKKER_PÅVISNING

[1..1]

avvikshåndtering

«CodeList» Avvikshåndtering

..AVVIKSHÅNDTERING

[1..1]

T30

avvikstypeFullstendighet

«CodeList» AvvikstypeFullstendighet

..FULLSTENDIGHET

[1..1]

T30

Objekttype: AvvikEgenskapskvalitet

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

SOSI-type:

posisjon

GM_Point

.PUNKT

[0..1]

utstrekning

GM_Curve

.KURVE

[0..1]

område

GM_Surface

.FLATE

[0..1]

avvikId

CharacterString

..AVVIKID

[0..1]

T255

avvikObjekttype

CharacterString

..AVVIK_OBJEKTTYPE

[1..1]

T255

datasett

CharacterString

..DATASETT

[1..1]

T255

objektpeker

CharacterString

..OBJEKTPEKER

[0..1]

T255

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

T255

link

URI

..LINK

[0..1]

T255

sikkerPåvisning

Boolean

..SIKKER_PÅVISNING

[1..1]

avvikshåndtering

«CodeList» Avvikshåndtering

..AVVIKSHÅNDTERING

[1..1]

T30

avvikstypeEgenskapskvalitet

«CodeList» AvvikstypeEgenskapskvalitet

..EGENSKAPSKVALITET

[1..1]

T30

Objekttype: AvvikLogiskKonsistens

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

SOSI-type:

posisjon

GM_Point

.PUNKT

[0..1]

utstrekning

GM_Curve

.KURVE

[0..1]

område

GM_Surface

.FLATE

[0..1]

avvikId

CharacterString

..AVVIKID

[0..1]

T255

avvikObjekttype

CharacterString

..AVVIK_OBJEKTTYPE

[1..1]

T255

datasett

CharacterString

..DATASETT

[1..1]

T255

objektpeker

CharacterString

..OBJEKTPEKER

[0..1]

T255

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

T255

link

URI

..LINK

[0..1]

T255

sikkerPåvisning

Boolean

..SIKKER_PÅVISNING

[1..1]

avvikshåndtering

«CodeList» Avvikshåndtering

..AVVIKSHÅNDTERING

[1..1]

T30

avvikstypeLogiskKonsistens

«CodeList» AvvikstypeLogiskKonsistens

..LOGISK_KONSISTENS

[1..1]

T30

Objekttype: AvvikStedfesting

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

SOSI-type:

posisjon

GM_Point

.PUNKT

[0..1]

utstrekning

GM_Curve

.KURVE

[0..1]

område

GM_Surface

.FLATE

[0..1]

avvikId

CharacterString

..AVVIKID

[0..1]

T255

avvikObjekttype

CharacterString

..AVVIK_OBJEKTTYPE

[1..1]

T255

datasett

CharacterString

..DATASETT

[1..1]

T255

objektpeker

CharacterString

..OBJEKTPEKER

[0..1]

T255

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

T255

link

URI

..LINK

[0..1]

T255

sikkerPåvisning

Boolean

..SIKKER_PÅVISNING

[1..1]

avvikshåndtering

«CodeList» Avvikshåndtering

..AVVIKSHÅNDTERING

[1..1]

T30

avvikstypeStedfesting

«CodeList» AvvikstypeStedfesting

..STEDFESTING

[1..1]

T30

Vedlegg C: Eksempler på bruk av bruk av spesifikasjonen

Eksempler på avvik funnet ved kontroll av FKB-data fra kartleggingsfirma

Eksemplene viser avvik mellom terrenget (flybilder) og FKB-data

Viser manglende Mønelinje.
Figur 3. Eksempel på koding ved dokumentert manglende Mønelinje
Viser overskytende data.
Figur 4. Eksempel på koding ved overskytende BeskrivendeHjelpelinjeAnlegg
Viser Stein feiltolket som Kumlokk.
Figur 5. Eksempel på koding ved feiltolket objekttype. Stein er feiltolket som kumlokk

Eksempler på avvik funnet ved konsistenskontroll av FKB-data

Eksemplene viser manglende konsistens i kartdataene. Mellom kartobjekter i samme datasett, eller mellom datasett.

Viser Takoverbygg som inneholder bygningspunkt i FKB-Bygning.
Figur 6. Eksempel på avvik funnet i konsistenskontroll. Takoverbygg inneholder bygningspunkt i FKB-Bygning
Viser bygningspunkt på dyrka mark.
Figur 7. Eksempel på avvik funnet i konsistenskontroll. Bygningspunkt på dyrka mark i AR5

Eksempelfiler

Gå til katalog med eksempelfiler for å se eksempelfiler på SOSI-format .

Lisensvilkår

Lisens

Denne produktspesifikasjonen er gitt ut under norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Du har lov til:

  • å kopiere og tilgjengeliggjøre

  • å endre og/eller sette sammen med andre datasett

  • å kopiere og tilgjengeliggjøre en endret eller sammensatt versjon

  • å benytte datasettet kommersielt

På følgende vilkår:

  • at du navngir lisensgiver slik lisensgiver ber om, men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av datasettet

  • at du ikke bruker dataene på en måte som fremstår som villedende, og heller ikke fordreier eller uriktig fremstiller dataene

Med den forståelse:

  • at data som inneholder personopplysninger og er taushetsbelagt ikke er omfattet av denne lisensen og ikke kan viderebrukes

  • at lisensgiver fraskriver seg ethvert ansvar for informasjonens kvalitet og hva informasjonen brukes til