500

 
 

600

 
 

Lisens

Denne standarden er gitt ut under norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Du har lov til:

 • å kopiere og tilgjengeliggjøre

 • å endre og/eller sette sammen med andre datasett

 • å kopiere og tilgjengeliggjøre en endret eller sammensatt versjon

 • å benytte datasettet kommersielt

På følgende vilkår:

 • at du navngir lisensgiver slik lisensgiver ber om, men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av datasettet

 • at du ikke bruker dataene på en måte som fremstår som villedende, og heller ikke fordreier eller uriktig fremstiller dataene

Med den forståelse:

 • at data som inneholder personopplysninger og er taushetsbelagt ikke er omfattet av denne lisensen og ikke kan viderebrukes

 • at lisensgiver fraskriver seg ethvert ansvar for informasjonens kvalitet og hva informasjonen brukes til

1. Innledning, historikk og endringslogg

1.1. Innledning

Barnetråkk inneholder data om barna sitt nærmiljø og er registrert av skoleelever. Data omfatter veier barn bruker til skole- og fritidsaktiviteter, samt informasjon om steder barn bruker til fritidsaktiviteter. Det registreres også steder barn liker eller misliker. Datasettet gir nyttig informasjon til bruk i kommunal og regional planlegging, statistikk, forskning og utdanning. Metoden og begrepet Barnetråkk ble utviklet hos fylkesmannen i Vestfold og ble tatt i bruk i arealplanlegging fra 1993. I 2006 ble den første digitale registreringen laget i et prosjekt ledet av Norsk Form.

Aggregert datasett er en forenklet versjon av "Barnetråkk - fullstendig" og brukes til representasjon av punkt- og linje data fra fullstendig datasett i heksagongrid.

Datasettet Barnetråkk - aggregert er offentlig tilgjengelig uten behov til innlogging, mens fullstendig datasett er kun tilgjengelig for autoriserte og registrerte brukere gjennom innlogging hos UiB.

1.2. Historikk

Dette er første versjon av produktspesifikasjonen

1.3. Endringslogg

Versjon 20230901 Første versjon av produktspesifikasjonen

1.4. Normative referanser

SOSI Generell del - Regler for UML-modellering - versjon 5.1

SOSI Generell del - SOSI produktspesifikasjoner - Krav og godkjenning - versjon 5.0

Standarder geografisk informasjon - Geodatakvalitet - versjon 1.0

2. Definisjoner og forkortelser

2.1. Definisjoner

Data ikke angitt

2.2. Forkortelser

DOGA

Design- og Arkitektur Norge (tidl. Norsk Form og Norsk Designråd)

UiB

Universitetet i Bergen

SOSI

Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon

UML

Unified Modelling Language

3. Generelt om spesifikasjonen

3.1. Unik identifisering

3.1.1. Kortnavn

BarnetråkkAgreggerteData

3.1.2. Fullstendig navn

Barnetråkk - aggregert

3.1.3. Versjon

20230901

3.2. Referansedato

01-09-2023

3.3. Ansvarlig organisasjon

Universitetet i Bergen
Postadresse: Postboks 7800
5020, Bergen
https://www.uib.no

3.4. Språk

Norsk

3.5. Hovedtema

Samfunn og kultur

3.6. Temakategori

samfunnKultur

3.7. Sammendrag

Denne produktspesifikasjonen beskriver datasettet Barnetråkk - aggregert og forvaltningen av dette produktet. Datasettet inneholder data om barna sitt nærmiljø, registrert av skoleelever. Datasettet gir nyttig informasjon til bruk i kommunal planlegging

Aggregert datasett er en forenklet versjon av "Barnetråkk - fullstendig" og brukes til representasjon av punkt- og linjedata fra fullstendig datasett i heksagongrid. Ved aggregering av punkt- og linjedata i et heksagonalt rutenett grupperes data etter hvilken heksagonal rutenettcelle de befinner seg i. Dette gjøres ved å plassere et heksagonalt rutenett over kartet og telle hvor mange punkter som er innenfor hver rutenetts celle. Linjedata aggregeres ved å telle opp antall linjer som går helt gjennom hver celle. Dette resulterer i en enkel og oversiktlig måte å sammenfatte og analysere romlige data og gir en mer kompakt og sammenfattet representasjon i datadistribusjonen.

Aggregering av data i et heksagonalt rutenett er spesielt nyttig for å analysere romlige mønstre, identifisere tettheter og utforske geografiske distribusjoner på en mer oversiktlig måte for datasettbrukere som ønsker å trekke konklusjoner basert på romlige data. Aggregering medfører selvfølgelig en forenkling av data og mindre informasjon på objektnivå. Datasettet inneholder ingen kommentarer av barn til enkelte objekter, ikke datafangsdato eller oppdateringsdato til de enkelte objektene og forskjellige punkt- og linjerdata er sammenfattet i klasser.

Leveranse av aggregerte data gir i tillegg mulighet til at Barnetråkk datasett kan gjøres offentlig tilgjengelig uten behov til innlogging mens fullstendig datasett er kun tilgjengelig for autoriserte og registrerte brukere gjennom innlogging hos UiB. Dette skyldes hensyn til personvern av en spesiell sårbar gruppe.

3.8. Formål

Metoden Barnetråkk ble utviklet for å gi barn en stemme inn i kommunale planprosesser. Verktøyet er utviklet for bruk i skolen, og gir barn mulighet til å si sin mening om nærmiljøet, f.eks. aktivitetstilbud, trygghet på skolevei, ønsker om tiltak. Stedsfesting av barnas bevegelser og bruk av områder til forskjellige formål gi viktig informasjon i trafikkplanlegging, planlegging av uteområder i kommuner samt kommunenes måloppnåelse i forhold til planlegging og sosial bærekraft.

Barns rett til medvirkning og krav til hensyn til barnas interesser i kommunal planlegging er lovfestet i flere paragrafer i Plan- og bygningsloven. I §1-1 og §5-1 understrekes betydningen av å ivareta barns interesser og retten til medvirkning i planleggingsprosesser. Dette innebærer at barn og unge bør ha muligheten til å uttrykke sine meninger om utviklingen av lokalmiljøet. §3-3 som omhandler kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet sier at det er kommunens oppgave å sørge for at en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. I tillegg er barnas rett til medvirkning lovfestet gjennom FNs barnekonvensjon artikkel 12.

3.9. Representasjonsform

Vektor

3.10. Datasettoppløsning

Målestokktall
200000

3.11. Utstrekningsinformasjon

Utstrekningsbeskrivelse
Norges hovedland og Svalbard

Geografisk område
Nord: 79°
Øst: 33°
Sør: 57°
Vest: 2°

3.12. Identifikasjonsomfang

Hele datasettet

3.13. Supplerende beskrivelse

Data ikke angitt

4. Spesifikasjonsomfang

(Antall spesifikasjonsomfang: 1)

4.1. Spesifikasjonsomfang for hele spesifikasjonen

4.1.1. Identifikasjon

Hele datasettet

4.1.2. Nivå

Datasett

4.1.3. Navn

Barnetråkk - aggregert

4.1.4. Beskrivelse

Spesifikasjonsomfang for hele datasettet

4.1.5. Utstrekningsinformasjon

4.1.5.1. Utstrekning beskrivelse

Norges hovedland og Svalbard

4.1.5.2. Geografisk område

Nord: 79°
Øst: 33°
Sør: 57°
Vest: 2°

4.1.5.3. Vertikal utbredelse

Data ikke angitt

4.1.5.4. Innhold gyldighetsperiode

Data ikke angitt

5. Innhold og struktur

5.1. Omfang

Hele datasettet

5.2. Vektorbaserte data - applikasjonsskjema

Pakke: «ApplicationSchema» BarnetråkkAggregerteData-20230901

Definisjon: Datamodell for Barnetråkk aggregerte data. Aggregert datasett er en heksagon rutenett representasjon av punkt og linje registeringer i Barnetråkk.

Profilparametre i tagged values

language

no

SOSI_kortnavn

BarnetråkkAggregert

SOSI_langnavn

Barnetråkk aggregerte data

SOSI_modellstatus

utkast

SOSI_spesifikasjonstype

produktspesifikasjon

SOSI_versjon

5.0

targetNamespace

https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/BarnetrakkAggregert/20230901

version

20230901

xmlns

app

xsdDocument

barnetrakkAggregert.xsd

xsdEncodingRule

iso19136_2007


Pakkerealisering
Figur 1. Pakkerealisering Barnetråkk aggregerte data - 20230901

Hoveddiagram
Figur 2. Hoveddiagram Barnetråkk aggregerte data

SOSI realisering
Figur 3. Realisering av SOSI-objektet

datatyper realisering
Figur 4. Realisering av datatyper

kodelister realisering
Figur 5. Realisering av kodelister

5.2.1. «FeatureType» Aktivitet

Definisjon: Type aktivitet gjennomført på et sted

Egenskaper

Navn:

lokalisering

Definisjon:

Geometri

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_MultiSurface

Navn:

aktivitet

Definisjon:

Liste av aktiviteter registrert innenfor en rute.

Multiplisitet:

[1..*]

Type:

«CodeList» AktivitetType

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/temadata/barnetr%C3%A5kk/aktivitettype
isMetadata: false
sequenceNumber:
SOSI_lengde: 12
SOSI_navn: AKTIVITET

Navn:

klassetrinngruppe

Definisjon:

Klassifisering av flere klassetrinn i grupper. Brukes dersom flere klassetrinn har registrert data.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Klassetrinngruppe

Profilparametre i tagged values:

isMetadata: false
sequenceNumber:
SOSI_lengde: 5
SOSI_navn: KLASSETRINNGRUPPE

Navn:

antallElever

Definisjon:

Antall elever som har gjennomført registreringer I en rute.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Integer

Profilparametre i tagged values:

isMetadata: false
sequenceNumber:
SOSI_lengde:
SOSI_navn: ANTALLELEVER

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» BarnetråkkGenerell


5.2.2. «FeatureType» BarnetråkkGenerell (abstrakt)

Definisjon: Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper

Egenskaper

Navn:

identifikasjon

Definisjon:

Unik identifikasjon av objektene innen et datasett. Må ikke forveksles med global unik identifikasjon. Det finnes ikke støtte for håndtering av id som annet enn en vanlig tekstegenskap i SOSI. Egenskapen vil bli påkrevd når forvaltningssystemet støtter håndtering av ID fullt ut.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«dataType» Identifikasjon

Navn:

førsteRegistreringsÅr

Definisjon:

Eldste Barnetråkk data som inngår i aggregert datasett.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Integer

Profilparametre i tagged values:

isMetadata: false
sequenceNumber:
SOSI_lengde: 4
SOSI_navn: FØRSTEREGISTRERINGSÅR

Navn:

sisteRegistreringsÅr

Definisjon:

Nyeste Barnetråkk data som inngår i aggregert datasett.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Integer

Profilparametre i tagged values:

isMetadata: false
sequenceNumber:
SOSI_lengde: 4
SOSI_navn: SISTEREGISTRERINGSÅR

Navn:

oppdateringsdato

Definisjon:

Dato for siste endring på objektetdataene

Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen).

-Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Date

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: DATOTID
SOSI_navn: OPPDATERINGSDATO

Navn:

datauttaksdato

Definisjon:

Dato for uttak fra en database

Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

DateTime

Profilparametre i tagged values:

SOSI_dataype: DATOTID
SOSI_navn: DATAUTTAKSDATO

Navn:

kvalitet

Definisjon:

Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen

Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«dataType» Posisjonskvalitet

Profilparametre i tagged values:

SOSI_navn: POSISJONSKVALITET

Navn:

opphav

Definisjon:

Referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde

Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 255
SOSI_navn: OPPHAV

Navn:

kommune

Definisjon:

Nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste

Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.

Multiplisitet:

[1..*]

Type:

«CodeList» Kommunenummer

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/inndelinger/inndelingsbase/kommunenummer
SOSI_navn: KOMMUNENUMMER

Arv og realiseringer

Subtyper:

«FeatureType» PositivOpplevelse
«FeatureType» NegativOpplevelse
«FeatureType» Barneveg
«FeatureType» Aktivitet

Realisering av:

«ApplicationSchema» Generelle typer 5.1/SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«FeatureType» SOSI_Objekt


5.2.3. «FeatureType» Barneveg

Definisjon: Angi klassetrinn som har deltatt. Kan bare brukes dersom kun et klassetrinn har deltatt.

Profilparametre i tagged values

SOSI_navn

BARNEVEGTYPE

Egenskaper

Navn:

lokalisering

Definisjon:

Geometri

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_MultiSurface

Navn:

barnevegType

Definisjon:

Fritidsveg eller Skoleveg

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» BarnevegType

Profilparametre i tagged values:

SOSI_lengde: 10
SOSI_navn: BARNEVEGTYPE

Navn:

transportmiddel

Definisjon:

Transportmiddel benyttet på veien

Multiplisitet:

[0..*]

Type:

«CodeList» TransportmiddelType

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/temadata/barnetr%C3%A5kk/transportmiddel
isMetadata: false
sequenceNumber:
SOSI_lengde: 15
SOSI_navn: TRANSPORTMIDDEL

Navn:

klassetrinngruppe

Definisjon:

Klassifisering av flere klassetrinn i grupper. Brukes dersom flere klassetrinn har registrert data.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Klassetrinngruppe

Profilparametre i tagged values:

isMetadata: false
sequenceNumber:
SOSI_lengde: 5
SOSI_navn: KLASSETRINNGRUPPE

Navn:

antallElever

Definisjon:

Antall elever som har gjennomført registreringer I en rute.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Integer

Profilparametre i tagged values:

isMetadata: false
sequenceNumber:
SOSI_lengde:
SOSI_navn: ANTALLELEVER

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» BarnetråkkGenerell


5.2.4. «FeatureType» NegativOpplevelse

Definisjon: Negativ opplevelse på et sted

Egenskaper

Navn:

lokalisering

Definisjon:

Geometri

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_MultiSurface

Navn:

negativOpplevelse

Definisjon:

Negativ opplevelse på et sted

Multiplisitet:

[1..*]

Type:

«CodeList» NegativOpplevelseType

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/temadata/barnetr%C3%A5kk/negativopplevelsetype
isMetadata: false
sequenceNumber:
SOSI_lengde: 15
SOSI_navn: NEGATIVOPPLEVELSE

Navn:

klassetrinngruppe

Definisjon:

Klassifisering av flere klassetrinn i grupper. Brukes dersom flere klassetrinn har registrert data.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Klassetrinngruppe

Profilparametre i tagged values:

isMetadata: false
sequenceNumber:
SOSI_lengde: 5
SOSI_navn: KLASSETRINNGRUPPE

Navn:

antallElever

Definisjon:

Antall elever som har gjennomført registreringer I en rute.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Integer

Profilparametre i tagged values:

isMetadata: false
sequenceNumber:
SOSI_lengde:
SOSI_navn: ANTALLELEVER

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» BarnetråkkGenerell


5.2.5. «FeatureType» PositivOpplevelse

Definisjon: Positiv opplevelse på et sted

Egenskaper

Navn:

lokalisering

Definisjon:

Geometri

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_MultiSurface

Navn:

positivOpplevelse

Definisjon:

Positiv opplevelse på et sted

Multiplisitet:

[1..*]

Type:

CharacterString

Profilparametre i tagged values:

deaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/temadata/barnetr%C3%A5kk/positivopplevelsetype
isMetadata: false
sequenceNumber:
SOSI_lengde: 15
SOSI_navn: POSITIVOPPLEVELSE

Navn:

klassetrinngruppe

Definisjon:

Klassifisering av flere klassetrinn i grupper. Brukes dersom flere klassetrinn har registrert data.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Klassetrinngruppe

Profilparametre i tagged values:

isMetadata: false
sequenceNumber:
SOSI_lengde: 5
SOSI_navn: KLASSETRINNGRUPPE

Navn:

antallElever

Definisjon:

Antall elever som har gjennomført registreringer I en rute.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Integer

Profilparametre i tagged values:

isMetadata: false
sequenceNumber:
SOSI_lengde:
SOSI_navn: ANTALLELEVER

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» BarnetråkkGenerell


5.2.6. «dataType» Identifikasjon

Definisjon: Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet.

Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer.

Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.

Profilparametre i tagged values

SOSI_navn

IDENT

Egenskaper

Navn:

lokalId

Definisjon:

lokal identifikator av et objekt

Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 100
SOSI_navn: LOKALID

Navn:

navnerom

Definisjon:

navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI

Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0

Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 100
SOSI_navn: NAVNEROM

Navn:

versjonId

Definisjon:

identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans)

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 100
SOSI_navn: VERSJONID

Arv og realiseringer

Realisering av:

«ApplicationSchema» Generelle typer 5.1/SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«dataType» Identifikasjon


5.2.7. «dataType» Posisjonskvalitet

Definisjon: Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen

Profilparametre i tagged values

SOSI_navn

KVALITET

Egenskaper

Navn:

datafangstmetode

Definisjon:

Metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Datafangstmetode

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/datafangstmetode
SOSI_lengde: 3

Arv og realiseringer

Realisering av:

«ApplicationSchema» Generelle typer 5.1/SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«dataType» Posisjonskvalitet


5.2.8. «CodeList» AktivitetType

Definisjon: Type aktivitet gjennomført på et sted

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/temadata/barnetr%C3%A5kk/aktivitettype

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

15


5.2.9. «CodeList» BarnevegType

Definisjon: Barnas skole- eller fritidsveg

Profilparametre i tagged values

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

10

Koder i modellen

Navn:

Definisjon:

Fritidsveg

Vegene barna bruker utenfor skoletid

Skoleveg

Vegen fram og tilbake til skolen


5.2.10. «CodeList» Datafangstmetode

Definisjon: Metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/datafangstmetode

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

3

SOSI_navn

DATAFANGSTMETODE


5.2.11. «CodeList» Klassetrinngruppe

Definisjon: Klassifisering av flere klassetrinn i grupper. Brukes dersom flere klassetrinn har registrert data.

Profilparametre i tagged values

SOSI_lengde

5

Koder i modellen

Kodenavn:

Definisjon:

Utvekslingsalias:

Klassetrinn 1-4

Klassetrinn 1-4

1-4

Klassetrinn 5-7

Klassetrinn 5-7

5-7

Klassetrinn 8-10

Klassetrinn 8-10

8-10

Klassetrinn 11-14

Klassetrinn 11-14

11-14


5.2.12. «CodeList» Kommunenummer

Definisjon: Nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre

Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.

Profilparametre i tagged values

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/inndelinger/inndelingsbase/kommunenummer

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

4


5.2.13. «CodeList» NegativOpplevelseType

Definisjon: Negativ opplevelse på et sted

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/temadata/barnetr%C3%A5kk/negativopplevelsetype

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

15


5.2.14. «CodeList» PositivOpplevelseType

Definisjon: Positiv opplevelse på et sted

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/temadata/barnetr%C3%A5kk/positivopplevelsetype

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

15


5.2.15. «CodeList» TransportmiddelType

Definisjon: Type transportmiddel benyttet på veien

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/temadata/barnetr%C3%A5kk/transportmiddeltype

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

15

6. Referansesystem

(Antall lovlige romlige koordinatsystem for dette produktet: 3)

6.1. Romlig referansesystem 1

6.1.1. Omfang

Hele datasettet

6.1.2. Navn på kilden til referansesystemet

SOSI/EPSG

6.1.3. Ansvarlig organisasjon for referansesystemet

Statens kartverk / The international Association of Oil & Gas Producers

6.1.5. Koderom

SOSI/EPSG

6.1.6. Identifikasjonskode

22 / 25832

6.1.7. Kodeversjon

EPSG Geodetic Parameter Dataset, version 8.0, august 2012

6.2. Romlig referansesystem 2

6.2.1. Omfang

Hele datasettet

6.2.2. Navn på kilden til referansesystemet

SOSI/EPSG

6.2.3. Ansvarlig organisasjon for referansesystemet

Statens kartverk / The international Association of Oil & Gas Producers

6.2.5. Koderom

SOSI/EPSG

6.2.6. Identifikasjonskode

23 / 25833

6.2.7. Kodeversjon

EPSG Geodetic Parameter Dataset, version 8.0, august 2012

6.3. Romlig referansesystem 3

6.3.1. Omfang

Hele datasettet

6.3.2. Navn på kilden til referansesystemet

SOSI/EPSG

6.3.3. Ansvarlig organisasjon for referansesystemet

Statens kartverk / The international Association of Oil & Gas Producers

6.3.5. Koderom

SOSI/EPSG

6.3.6. Identifikasjonskode

25 / 25835

6.3.7. Kodeversjon

EPSG Geodetic Parameter Dataset, version 8.0, august 2012

6.4. Temporalt referansesystem

6.4.1. Navn på temporalt referansesystem

Data ikke angitt

6.4.2. Omfang

Hele datasettet

7. Kvalitet

7.1. Omfang

Hele datasettet

7.2. Fullstendighet

Fullstendige data registreres i en webapplikasjon, og som en del av et undervisningsopplegg for bruk i skolen. Hvilke områder som er kartlagt i den enkelte kommune vil variere. I enkelte kommuner kan alle skolekretser være kartlagt, i andre kommuner bare noen av skolene. Dekning av aggregert datasett genereres deretter basert på innholdet i fullstendig datasett. Aggregeringsrutinen inneholder en silingsfunksjon: Linjebiter utenfor et nettverk og med mindre enn 5m lengde fjernes.

I det aggregert datasettet inngår det kun et objekt per bruker-id av hver type i hver heksagon, dvs. Hvis en elev har tegnet den samme skoleveien mange ganger eller lagt til et aktivitetspunkt ballspill på samme fotballbane, inngår dette bare én gang i hver enkelt heksagon for å unngå over-representasjon av enkelte barn i framstillingen av data. Heksagon grid leveres i forskjellige oppløsninger

7.3. Stedfestingsnøyaktighet

Barn som registrerer linje- og punktdata i webapplikasjon får opp et kart med egen skole, og kan registrere data i eget nærmiljø med skolen som utgangspunkt. Hvor nøyaktig en elev registrerer data, vil variere stort og er bl.a. avhengig av alder, digitale ferdigheter, kjennskap til kart, veiledning barna får under prosessen osv. For eksempel kan ferdigheter i å vurdere avstand i kart være ulik i målgruppen. Aggregerte data lages basert på det fullstendige datasettet, mens aggregering av flere objekter vil utjevne en del feil.

7.4. Egenskapsnøyaktighet

For punktregistreringer er det obligatorisk å klassifisere disse. Det finnes tre hovedkategorier for punktdata: Aktivitet, Liker, Misliker. Disse er igjen oppdelt i underkategorier. For veier må man velge mellom Skole- og Fritidsvei og angi transportmiddel. Alle kategorier velges ved bruk av kodelister. Øvrige egenskaper er ikke påkrevd. Det finnes i tillegg mulighet til å legge til kommentar ved alle objekter.

Ved aggregering av datasett fjernes det alle kommentarer. De enkelte objekter blir sammenfattet i de hovedkategoriene nevnt ovenfor, altså alle aktivitetspunkter, alle Liker-punkter osv. I objektegenskaper kommer det fram hvor mange punkter det samlet inngår i et heksagon og hvilke underkategorier som inngår, f.eks. typer aktivitet. Det vises ikke hvor mange punkter som tilhører den enkelte underkategorien.

7.5. Tidfestingsnøyaktighet

I fullt datasett lagres hvert objekt med førstedatafangstdato da objektet blir registrert første gang. Når objektet blir oppdatert får den i tillegg en datafangstdato. Det er ikke mulig å ivareta datafangstdato på enkelte objekter i det aggregerte datasettet. Istedenfor vises første registreringsår og siste registreringsår av alle data som inngår i hvert enkelt heksagon.

7.6. Logisk konsistens

Datasettet følger regler i produktspesifikasjonen

8. Datafangst

Aggregert datasett produseres automatisk basert på fullstendig datasett. Fullstendig datasett registreres i en webapplikasjon tilrettelagt for PC og nettbrett. Som bakgrunnskart benyttes kartlaget «Norges grunnkart» fra Kartverket. Dette er valgt fordi målgruppens erfaring med bruk av kart på web vil variere og de trenger derfor et kartgrunnlag som ikke fremhever for mange detaljer.

Registreringer gjennomføres utelukkende i klasserom av elever i norske grunnskoler og er del av et opplæringsoppsett i demokrati og medborgerskap som skal stimulere elevene til samfunnsdeltakelse på ulike aktuelle arenaer og i lokalsamfunnet. Samtidig gir dataene verdifull informasjon til kommunale planleggere om barnas bruk av sitt nærmiljø, samt behov og ønsker for endringer.

Vanligvis får elever som gjennomfører registreringer en introduksjon til å orientere seg i kartet relatert til eget nærmiljø. Det kan være lærer eller en annen ansatt i kommunen som bidrar med denne orienteringen.

Selve prosessen av registereringen skal elevene gjennomføre uten innflytelse fra voksne. Data må så kvalitetssikres av lærere og kommuneplanlegger for å unngå at persondata i kommentarfelt kommer på avveie, før de overføres til forvaltningsbasen hos UiB.

9. Datavedlikehold

9.1. Vedlikeholdsinformasjon

9.1.1. Omfang

Hele datasettet

9.1.2. Vedlikeholdsfrekvens

Kontinuerlig

9.1.3. Vedlikeholdsbeskrivelse

Datasettet oppdateres når nye skoler foretar registreringer

10. Presentasjon

10.1. Omfang

Hele datasettet

10.2. Referanse til presentasjonskatalog

Presentasjonsregler for datasettet er tilgjengelig i Geonorge:
https://register.geonorge.no/tegneregler/barnetråkk-aggregert

11. Leveranse

11.1. Leveransemetode SOSI

11.1.1. Omfang

Hele datasettet

11.1.2. Leveranseformat

11.1.2.1. Formatnavn

SOSI (Samordnet opplegg for stedfestet informasjon)

11.1.2.2. Formatversjon

4.5

11.1.2.4. Filstruktur

*.sos

11.1.2.5. Språk

Norsk - NO

11.1.2.6. Tegnsett

UTF-8

11.1.3. Leveransemedium

11.1.3.1. Leveranseenhet

Det stilles ikke spesielle krav

11.1.3.2. Overføringsstørrelse

Data ikke angitt

11.1.3.3. Navn på medium

Data ikke angitt

11.1.3.4. Annen leveranseinformasjon

11.2. Leveransemetode GML

11.2.1. Omfang

Hele datasettet

11.2.2. Leveranseformat

11.2.2.1. Formatnavn

GML

11.2.2.2. Formatversjon

3.2.1

11.2.2.4. Filstruktur

XML/GML

11.2.2.5. Språk

Norsk - NO

11.2.2.6. Tegnsett

UTF-8

11.2.3. Leveransemedium

11.2.3.1. Leveranseenhet

Det stilles ikke spesielle krav

11.2.3.2. Overføringsstørrelse

Data ikke angitt

11.2.3.3. Navn på medium

Data ikke angitt

11.2.3.4. Annen leveranseinformasjon

11.3. Leveransemetode GeoJSON

11.3.1. Omfang

Hele datasettet

11.3.2. Leveranseformat

11.3.2.1. Formatnavn

GeoJSON

11.3.2.2. Formatversjon

Data ikke angitt

11.3.2.3. Formatspesifikasjon
11.3.2.4. Filstruktur

*.geojson

11.3.2.5. Språk

Norsk - NO

11.3.2.6. Tegnsett

UTF-8

11.3.3. Leveransemedium

11.3.3.1. Leveranseenhet

Det stilles ikke spesielle krav

11.3.3.2. Overføringsstørrelse

Data ikke angitt

11.3.3.3. Navn på medium

Data ikke angitt

11.3.3.4. Annen leveranseinformasjon

11.4. Leveransemetode Shape

11.4.1. Omfang

Hele datasettet

11.4.2. Leveranseformat

11.4.2.1. Formatnavn

Esri Shapefile

11.4.2.2. Formatversjon

Data ikke angitt

11.4.2.3. Formatspesifikasjon
11.4.2.4. Filstruktur

*.shp

11.4.2.5. Språk

Norsk - NO

11.4.2.6. Tegnsett

UTF-8

11.4.3. Leveransemedium

11.4.3.1. Leveranseenhet

Det stilles ikke spesielle krav

11.4.3.2. Overføringsstørrelse

Data ikke angitt

11.4.3.3. Navn på medium

Data ikke angitt

11.4.3.4. Annen leveranseinformasjon

12. Tilleggsinformasjon

Et heksagonrutenett (eller heksagonalt rutenett) er et system for å dele inn et område i sekskantede celler som ligner på bikubevoks. Hver celle har seks naboer og er ordnet i et mønster som gir en jevn dekning av et område. Dette rutenettet er godt egnet for å representere punktdata og linjedata av flere grunner:

 1. Jevn dekning: Heksagonale rutenett gir en jevn og balansert dekning av et område, noe som gjør det enklere å visualisere og analysere data jevnt fordelt over et geografisk område.

 2. Nærliggende naboer: Hver celle i et heksagonalt rutenett har seks nærmeste naboer, noe som gir en naturlig sammenheng mellom data i tilstøtende celler og muligheten for å utføre geografiske analyser som tar hensyn til naboeffekter.

 3. Effektiv lagring og beregning: Heksagonale celler kan enkelt lagres i datamaskiner og gjøre det mer effektivt å utføre beregninger og analyser sammenlignet med andre rutenettmønstre.

 4. Estetisk appell: Heksagonale rutenett gir ofte et mer estetisk tiltalende og sammenhengende kartbilde sammenlignet med andre rutenettformer.

 5. Anvendelser: Heksagonale rutenett er godt egnet for en rekke anvendelser, inkludert romlig statistikk, dataaggregering og visualisering av punkt- og linjedata.

 6. Sammendrag: Heksagonale rutenett er en enkel og effektiv måte å organisere og representere geografiske data, spesielt punktdata og linjedata, med en jevn dekning og gode analysemuligheter.

13. Metadata

13.1. Omfang

Hele datasettet

13.2. Metadataspesifikasjon

I en standard leveranse skal det inngå metadata i henhold til metadataveileder. Veilederen finnes på www.geonorge.no under veiledere for Norge digitalt.

Vedlegg A: SOSI-format realisering

Objekttype: Aktivitet

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

SOSI-type:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

T100

førsteRegistreringsÅr

Integer

..FØRSTEREGISTRERINGSÅR

[1..1]

4

sisteRegistreringsÅr

Integer

..SISTEREGISTRERINGSÅR

[1..1]

4

oppdateringsdato

Date

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

DATOTID

datauttaksdato

DateTime

..DATAUTTAKSDATO

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..POSISJONSKVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​

[1..1]

3

opphav

CharacterString

..OPPHAV

[1..1]

T255

kommune

«CodeList» Kommunenummer

..KOMMUNENUMMER

[1..*]

lokalisering

GM_MultiSurface

..

[1..1]

aktivitet

«CodeList» AktivitetType

..AKTIVITET

[1..*]

12

klassetrinngruppe

«CodeList» Klassetrinngruppe

..KLASSETRINNGRUPPE

[0..1]

5

antallElever

Integer

..ANTALLELEVER

[1..1]

3

Objekttype: Barneveg

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

SOSI-type:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

T100

førsteRegistreringsÅr

Integer

..FØRSTEREGISTRERINGSÅR

[1..1]

4

sisteRegistreringsÅr

Integer

..SISTEREGISTRERINGSÅR

[1..1]

4

oppdateringsdato

Date

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

DATOTID

datauttaksdato

DateTime

..DATAUTTAKSDATO

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..POSISJONSKVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​

[1..1]

3

opphav

CharacterString

..OPPHAV

[1..1]

T255

kommune

«CodeList» Kommunenummer

..KOMMUNENUMMER

[1..*]

lokalisering

GM_MultiSurface

..

[1..1]

barnevegType

«CodeList» BarnevegType

..BARNEVEGTYPE

[1..1]

10

transportmiddel

«CodeList» TransportmiddelType

..TRANSPORTMIDDEL

[0..*]

15

klassetrinngruppe

«CodeList» Klassetrinngruppe

..KLASSETRINNGRUPPE

[0..1]

5

antallElever

Integer

..ANTALLELEVER

[1..1]

3

Objekttype: NegativOpplevelse

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

SOSI-type:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

T100

førsteRegistreringsÅr

Integer

..FØRSTEREGISTRERINGSÅR

[1..1]

4

sisteRegistreringsÅr

Integer

..SISTEREGISTRERINGSÅR

[1..1]

4

oppdateringsdato

Date

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

DATOTID

datauttaksdato

DateTime

..DATAUTTAKSDATO

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..POSISJONSKVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​

[1..1]

3

opphav

CharacterString

..OPPHAV

[1..1]

T255

kommune

«CodeList» Kommunenummer

..KOMMUNENUMMER

[1..*]

lokalisering

GM_MultiSurface

..

[1..1]

negativOpplevelse

«CodeList» NegativOpplevelseType

..NEGATIVOPPLEVELSE

[1..*]

15

klassetrinngruppe

«CodeList» Klassetrinngruppe

..KLASSETRINNGRUPPE

[0..1]

5

antallElever

Integer

..ANTALLELEVER

[1..1]

3

Objekttype: PositivOpplevelse

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

SOSI-type:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

T100

førsteRegistreringsÅr

Integer

..FØRSTEREGISTRERINGSÅR

[1..1]

4

sisteRegistreringsÅr

Integer

..SISTEREGISTRERINGSÅR

[1..1]

4

oppdateringsdato

Date

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

DATOTID

datauttaksdato

DateTime

..DATAUTTAKSDATO

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..POSISJONSKVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​

[1..1]

3

opphav

CharacterString

..OPPHAV

[1..1]

T255

kommune

«CodeList» Kommunenummer

..KOMMUNENUMMER

[1..*]

lokalisering

GM_MultiSurface

..

[1..1]

positivOpplevelse

CharacterString

..POSITIVOPPLEVELSE

[1..*]

15

klassetrinngruppe

«CodeList» Klassetrinngruppe

..KLASSETRINNGRUPPE

[0..1]

5

antallElever

Integer

..ANTALLELEVER

[1..1]

3

Vedlegg B: GML realisering

Realiseringen defineres av følgende filer:

Vedlegg C: Annen nyttig informasjon til brukere

data ikke angitt