Publisert: 2024-07-01
Denne versjonen finnes på: https://sosi.geonorge.no/produktspesifikasjoner/FKB-AR5/5.1
- HTML-dokument
- HTML-visning av UML-modellen
Nyeste versjon finnes på: https://sosi.geonorge.no/produktspesifikasjoner/FKB-AR5
Denne versjonen erstatter: FKB-AR5 5.0
Faglig godkjent av: Geovekst
Formelt godkjent av: Kartverket

Vedtatt som standard av Standardiseringskomiteen for Geomatikk

1. Innledning, historikk og endringslogg

1.1. Innledning

FKB-AR5 er en del av Felles Kartdatabase (FKB). FKB-spesifikasjonen er en serie produktspesifikasjoner for detaljerte basis geodata som samles inn og forvaltes gjennom Geovekst. Generelle beskrivelser for alle FKB-spesifikasjonene er samlet i FKB-Generell del [FKB].

AR5 er et heldekkende arealressursdatasettet som bekriver alt areal ved hjelp av fire egenskaper; arealtype, treslag, skogbonitet og grunnforhold.

Denne produktspesifikasjonen er utarbeidet iht. SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning 5.0 [SOSI-KRAV]. UML-modellen som ligger til grunn for innhold i diagrammene og dokumentasjon i kap. 5, følger reglene i SOSI Regler for UML-modellering, versjon 5.1 [SOSI-UML]. Denne veilederen gir hjelp til å lese UML-diagrammene.

1.2. Historikk

Tidligere versjoner:

 • FKB versjon 3.3 oktober 2001

 • FKB versjon 3.4 august 2002

 • FKB-AR5 versjon 4.0 – 2007-01-01

 • FKB-AR5 versjon 4.01 - 2009-03-10

 • FKB-AR5 versjon 4.02 - 2011-12-01

 • FKB-AR5 versjon 4.5 - 2014-03-01

 • FKB-AR5 versjon 4.6 - 2016-07-01

 • FKB-AR5 versjon 5.0 - 2022-01-01

1.3. Endringslogg

1.3.1. Endringer fra FKB-AR5 5.0.1 til FKB-AR5 5.1

 • Lagt til taggen inlineOrByReference=byReference på alle assosiasjoner

 • Justeringer/forbedringer i dokumentasjonsmal. Dokumentasjon kun tilgjengelig på HTML-format.

1.3.2. Endringer fra FKB-AR5 5.0 til FKB-AR5 5.0.1

 • Lagt inn manglende defaultCodeSpace-tag på egenskapen registreringsversjon i abstrakt featuretype Fellesegenskaper

 • Justert på innholdet i kodelistene Opphav og Klassifiseringsmetode (nevnes i endringsloggen for oversiktens skyld selv om endringer i kodelister kan gjøres uten oppdatering av UML-modell/produktspesifikasjon)

1.3.3. Endringer fra FKB-AR5 4.6 til FKB-AR5 5.0

 • Oppdatert generelle konsepter fra FKB 5.0 generell del. Se [FKB] for detaljer.

 • Egenskapen ARKartstandard utgår

 • Kodeliste Klassifiseringsmetode innført. Kodelista benyttes på egenskapen Klassifiseringsmetode som er innført på objekttype Arealressursflate.

 • Opphav endret fra fritekst til kodeliste

1.4. Normative referanser

[ISO-METADATA] : 19115-1:2015 Geographic information - Metadata - Part 1: Fundamentals og 19115-2:2015 Geographic information - Metadata - Part 2: Extensions for acquisition and processing

2. Definisjoner og forkortelser

2.1. Definisjoner

ajourføring

korrigering av innholdet i geodataene slik at de fremstiller de faktiske forhold på et gitt tidspunkt, etter de retningslinjer som gjelder for innhold og kvalitet [PABG]

applikasjonsskjema

informasjonsmodellene i SOSI-modellregister er modellert som UML-modeller. UML-modellen for et FKB-datasett benevnes som et UML-applikasjonsskjema. Fra UML-applikasjonsskjema kan det automatisk genereres et GML-applikasjonsskjema som beskriver hvordan dataene representeres som GML [SOSI-UML].

MERKNAD: Se objektkatalog

avledet datasett

bearbeidede primærdata tilpasset et bestemt bruksområde [FKB]

MERKNAD: Avledede data skal i prinsippet ikke ajourføres direkte, men ajourføringen skal komme gjennom automatisk utvelgelse og generalisering fra primærdata. I noen tilfeller vil dette være en for tung prosess slik at en må avvike fra hovedprinsippet. Kalles også generalisert datasett.

EKSEMPEL: N5 Kartdata (avledet/generalisert produkt fra FKB-data).

basis geodata

Detaljerte geodata som beskriver det fysiske landskapet ved naturlige eller menneskeskapte objekter. Basisdata brukes til lokalisering og som underlag for temadata. [FKB]

MERKNAD: basis geodata er synonymt med begrepet grunnkart (eller grunnkartdata)

datasett

identifiserbar samling av beslektede data [G]

egenskap

navngitt kjennetegn eller karakteristikk av et objekt

egenskapsnøyaktighet

uttrykk for hvor godt egenskapsdataene beskriver de aktuelle egenskapene [G]

featuretype

UML-modellelement for å modellere geografiske objekttyper [SOSI-UML].

MERKNAD: Begrepet brukes i mange sammenhenger synonymt med objekttype. Se også veileder for å lese UML-diagrammer.

Fotogrammetrisk FKB

FKB-data som er etablert ved fotogrammetrisk kartlegging [FKB]

MERKNAD: I Fotogrammetrisk FKB inngår også enkelte objekttyper som ikke registreres fotogrammetrisk. Eksempel er fiktive avgrensningslinjer og representasjonspunkt.

grunnkart

Grunnkart er et begrep som er synonymt med basis geodata. Se definisjon under basis geodata.

MERKNAD: Grunnkart brukes til flere formål og kan danne grunnlag for avledede kart i forskjellige målestokker. Grunnkartet skal være det kartgrunnlaget som skal tjene alle formål som omhandles i plan- og bygningsloven eller dens forskrifter.

fullstendighet

uttrykk for i hvilken grad spesifiserte deler av et produkt finnes i det aktuelle datasettet [G]

MERKNAD: Fullstendighet karakteriseres ved kvalitetsmålene manglende objekter, overskytende objekter (ønsket om fullstendige geodatabaser innebærer også at det er galt dersom det finnes objekter i databasene som ikke skal være der i henhold til spesifikasjonene) og manglende egenskaper. Fullstendighet kan angis i prosent i relasjon til spesifiserte krav. Informasjon om fullstendighet må være datert.

geodata

stedfestet informasjon [G]

MERKNAD: Geodata består av objektidentifikasjon og informasjon om stedfesting og egenskaper. Stedfestingsdataene på sin side kan omfatte både posisjonsdata og geometriske beskrivelsesdata.

kart

generalisert avbildning av geografiske objekter med deres romlige relasjoner; med angitt geodetisk datum, projeksjon og koordinatsystem, samt målestokk dersom avbildningen er analog [G]

kartdata

geodata tilrettelagt for presentasjon av kart [PABG]

kontinuerlig ajourhold

fortløpende ajourføring basert på rapportering fra forvaltningsrutiner, daglige arbeidsrutiner og samarbeidsparter [PABG]

MERKNAD: Kalles også administrativt vedlikehold. Data som samles inn administrativt, kan være digitale stikningsdata eller data fra sluttkontroll av beliggenhet, markmålte bygninger, senterpunkt bygning, situasjonsplan og melding om landbruksbygg.

kvalitet

i hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller krav [G]

MERKNAD: Se standarden Geodatakvalitet for en nærmere beskrivelse av datakvalitet.

logisk konsistens

hvor godt regler som finnes i spesifikasjonene er oppfylt [G]

MERKNAD: Logisk konsistens betegner sammenhengen mellom produktet og reglene produktet skal oppfylle. Logisk konsistens kan altså måles uten at en kjenner noen "fasit".

metadata

informasjon som beskriver et datasett [G]

MERKNAD: Hvilke opplysninger som inngår i metadataene, kan variere avhengig av datasettets karakter. Vanlige opplysninger er innhold, kvalitet, tilstand, struktur, format, produsent og vedlikeholdsansvar.

nøyaktighet

mål for en estimert verdis nærhet til sin sanne verdi eller til det man antar er den sanne verdi [G]

MERKNAD: I standarden Geodatakvalitet er de ulike nøyaktighetsmålene beskrevet.

objekt

forekomst (instans) av en objekttype [SOSI-UML]

objektkatalog

definisjon og beskrivelse av objekttyper, objektegenskaper samt relasjoner mellom objekter, sammen med eventuelle funksjoner som er anvendt for objektet. [SOSI-UML]

objekttype

geografisk objekttype er en klasse av objekter med felles egenskaper, forholdet mot andre objekttyper og funksjoner [SOSI-UML]

EKSEMPEL: Eksempler på objekttyper er Takkant, Arealbruksgrense og Mønelinje.

områdetype

arealinndeling basert på krav til detaljering/nøyaktighet av basis geodata i området [FKB]

MERKNAD: I FKB brukes områdetypen til å si noe om hvilken FKB-standard som bør velges i området. Områdetype brukes også som styrende for krav i standardene "Plassering og beliggenhetskontroll" og "Stedfesting av matrikkelenhets- og råderettsgrenser".

oppgradering

forbedring av den datatekniske kvaliteten av eksisterende data [PABG]

periodisk ajourhold

ajourføring som utføres systematisk med jevne mellomrom [PABG]

MERKNAD: Ved periodisk ajourføring blir eksisterende data, enten de har vært gjennom kontinuerlig ajourføring eller ei, kontrollert og evt. forbedret, og manglende objekter blir supplert. Objekter som ikke er endret, blir ikke kartlagt på nytt. Etter periodisk ajourføring skal datasettene minimum tilfredsstille kvalitetskravene for den valgte FKB-standard i området. Det kan være nødvendig også med en oppgradering for å oppfylle kvalitetskravene. Periodisk ajourføring gjøres vanligvis ved fotogrammetri.

presentasjonsdata

tilleggsdata til FKB som er nødvendige for å formidle en god presentasjon uten at de opprinnelige datasettene blir berørt [FKB]

MERKNAD: Presentasjonsdata lages for presentasjoner i ulike målestokker. Det genereres presentasjonsdata for å ha mulighet til blant annet å redigere, avblende/slette, skrive om eller flytte tekster og symboler i kartbildet, uten at datasettene blir berørt.

EKSEMPEL: Eksempler på presentasjonsdata er tekstdata generert fra datasett der tekst, tall eller symboler er ferdig plassert i kartbildet. En annen type presentasjonsdata er avblendingspolygoner som brukes til å fjerne unødig mye data i et aktuelt kartbilde.

primærdatasett

et definert geodatasett som består av de mest detaljerte og nøyaktige data innen et definert område, har en viss utbredelse og jevnlig blir produsert og/eller ajourholdt [G]

MERKNAD: Primærdatasett skal være presentasjons- og produktuavhengige. De skal kunne danne utgangspunkt for forskjellig bruk og forskjellige produkter. Det er derfor krav om en viss utbredelse og produksjon før en kan kalle et datasett for primærdatasett. Primærdatasett er i prinsippet uavhengige datasett (ikke avledet fra andre datasett) og ajourholdes uavhengig av andre datasett. Et objekt tilhører bare ett primærdatasett.

produktspesifikasjon

detaljert beskrivelse av ett datasett eller en serie med datasett med tilleggsinformasjon som gjør det mulig å produsere, distribuere og bruke datasettet av andre (tredjepart) [SOSI-KRAV]

MERKNAD: En dataproduktspesifikasjon kan lages for produksjon, salg, sluttbrukervirksomhet eller annet.

standardavvik

statistisk størrelse som angir spredningen for en gruppe måle- eller beregningsverdier i forhold til deres sanne eller estimerte verdier [G]

topologi

beskrivelse av sammenhengen mellom geografiske objekter [G]

MERKNAD: De aktuelle objektene har ofte en fysisk sammenheng. Topologi er de av objektenes egenskaper som overlever det som er kalt kontinuerlige transformasjoner (også kalt gummiduk-transformasjoner). Alle tallverdier (lengder, arealer og retninger) kan bli forandret, mens for eksempel naboskapsforhold vil være uendret.

2.2. Forkortelser

AR5: Detaljert arealressurskart

DOK: Det offentlige kartgrunnlaget. DOK er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan- og byggesaksarbeid. DOK er definert i [PBL-KART].

DTM: Digital TerrengModell.

ESRI fgdb: Leveranseformatet ESRI filgeodatabase (ESRI = Enviromental Systems Research Institute)

Georef: Metadataregister for Geovekst-data. Tilgjengelig som et datasett på Geonorge.

Geovekst: Geodatasamarbeid mellom de nasjonale partene KS (kommunesektorens organisasjon, omfatter både kommuner og fylkeskommuner), Energi Norge, Kartverket, Telenor, Statens vegvesen, Landbruksdepartementet og Norges vassdrags- og energidirektorat. Lokalt kan Geovekst-samarbeidet også ha andre parter.

GML: Geography Markup Language – Internasjonalt standardformat for utveksling av geografisk informasjon (OpenGIS® Geograph Markup Language (GML) Encoding Standard)

JSON: JavaScript Object Notation. Generelt tekstbasert utvekslingsformat som er mye brukt på nett og som også kan brukes for geografiske data. GeoJSON er en praktisk rettet spesifikasjon for å uttrykke geografiske data med vha. JSON.

NGIS: Nasjonalt Geografisk informasjonssystem. En generell modellbasert forvaltningsplattform for felles forvaltning av geografiske data i en sentral base gjennom åpne API-er som blant annet brukes i Sentral FKB. NGIS-OpenAPI er det nye grensesnittet for oppdatering av NGIS.

NRL: Nasjonalt register for luftfartshindre

NVDB: Nasjonal vegdatabank. Forvaltningsløsning for vegnettet og tilhørende informasjon eid av Statens vegvesen.

OCL: Object Constraint Language. Språk som brukes til å formulere krav/restriksjoner til modellelementene i UML.

PBL: Plan- og bygningsloven.

UML: Unified Modelling Language. Modelleringsspråk som (blant annet) brukes til å beskrive geografiske informasjonsmodeller.

URI: Uniform Resource Identifier. Kompakt streng av tegn som identifiserer en abstrakt eller fysisk ressurs.

UUID: Universally unique identifier. 128-bit globalt unik streng av tegn som kan genereres automatisk av en datamaskin.

WFS: Web Feature Service. Standard fra OGC (Open Geospatial Consortium) for å sende geografiske data over nett. WFS-T (T = Transaction) er en utvidelse for å sende endringer/transaksjonsdata.

3. Generelt om spesifikasjonen

3.1. Unik identifisering

FKBAR5

3.1.1. Fullstendig navn

FKB-AR5

3.1.2. Versjon

5.1

3.2. Referansedato

2024-07-01

3.3. Ansvarlig organisasjon

Geovekst (fagansvarlig NIBIO)

3.4. Språk

nor

3.5. Hovedtema

Basisdata, arealressurs, markslag

3.6. Temakategori

basisData

3.7. Sammendrag

AR5 er et heldekkende arealressursdatasettet som bekriver alt areal ved hjelp av fire egenskaper; arealtype, treslag, skogbonitet og grunnforhold.

3.8. Formål

FKB er grunnleggende geografisk informasjon for å utøve lov- og forskriftsbelagte saker og ta gode beslutninger. FKB kan brukes til:

 • å kjenne seg igjen ute i terrenget

 • forvaltningsmessig saksbehandling i kommuner, statlige etater og ledningsetater

 • saksbehandling knyttet til plan- og bygningsloven med forskrifter (jf. [PBL-KART])

 • prosjekteringsformål

 • analyse og presentasjon i et integrert informasjonssystem (GIS-system)

 • produksjon av kart og avledede produkter med forskjellig krav til innhold, detaljering og stedfestingsnøyaktighet FKB inngår i det offentlige kartgrunnlaget ([DOK]).

FKB-AR5 brukes som grunnlag for utbetalinger av arealstøtte til landbruket.

3.9. Representasjonsform

vektor

3.10. Datasettoppløsning

FKB er detaljerte data stort sett registrert fotogrammetrisk fra flybilder med en oppløsing mellom 7 og 25 cm. Stedfestingsnøyaktigheten varierer fra +/- 0,10 m til +/- 1 m avhengig av objekttype, områdetype og datafangstmetode. FKB-data egner seg for presentasjon i målestokker fra ca 1:100 til ca 1:20000

3.11. Utstrekningsinformasjon

Utstrekningbeskrivelse
FKB-data dekker Norges fastlandsterritorium

Geografisk område
Nord: 72°
Sør: 57°
Øst: 32°
Vest: 4°

Vertikal utbredelse
Fra ca -250 m til ca 2500 m

Innhold gyldighetsperiode
Ikke angitt

3.12. Identifikasjonsomfang

3.13. Supplerende beskrivelse

Data ikke angitt

4. Spesifikasjonsomfang

(Antall spesifikasjonsomfang: 1)

4.1. Spesifikasjonsomfang for hele spesifikasjonen

4.1.1. Omfangsidentifikasjon

Hele datasettet

4.1.2. Nivå

Datasett

4.1.3. Navn

FKB-AR5 5.1

4.1.4. Beskrivelse

Detaljeringen av FKB er delt inn i 4 nøyaktighetsklasser; FKB-A, FKB-B, FKB-C og FKB-D, men er i denne spesifikasjonen beskrevet som et homogent produkt med ett omfang.

Se FKB Generell del [FKB] for en nærmere beskrivelse av inndeling av FKB i FKB-A til D.

4.1.5. Utstrekningsinformasjon

Utstrekningbeskrivelse
FKB-data dekker Norges fastlandsterritorium

Geografisk område
Nord: 72°
Sør: 57°
Øst: 32°
Vest: 4°

Vertikal utbredelse
Fra ca -250 m til ca 2500 m

Innhold gyldighetsperiode
Ikke angitt

5. Innhold og struktur

5.1. Omfang

5.2. «ApplicationSchema» FKB-AR5-5.1

Definisjon: Datamodell for produktspesifikasjonen FKB-AR5. AR5 er et datasett som klassifiserer arealressuresene til areal ut fra arealtype (bebygd areal, dyrka mark, skog osv.), grunnforhold og bonitet.

Profilparametre i tagged values

definition

"FKB-AR5 covers all areas in a classification of area resources"@en

description

"e.g. forest, agriculture areas, built up areas, open land"@en

designation

"Product specification FKB-AR5 5.1"@en

language

no

SOSI_kortnavn

FKBAR5

SOSI_langnavn

FKB-AR5

SOSI_modellstatus

gyldig

SOSI_spesifikasjonstype

produktspesifikasjon

SOSI_versjon

5.0

targetNamespace

http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-AR5/5.1

version

5.1

xmlns

app

xsdDocument

FKBAR5.xsd

xsdEncodingRule

sosi

Avhengigheter

Realisert fra

SOSI Generell objektkatalog::Arealressurs::«ApplicationSchema» Arealressurs-4.0


Diagram med navn Oversiktsdiagram som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 1. Oversiktsdiagram

Diagram med navn Pakkerealisering som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 2. Pakkerealisering

Diagram med navn Realisering fra SOSI Arealressurs 4.0 som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 3. Realisering fra SOSI Arealressurs 4.0

Diagram med navn Hoveddiagram AR5 som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 4. Hoveddiagram AR5

5.2.1. «featureType» ArealressursFlate

Definisjon: et sammenhengende areal som er tilordnet de samme egenskapsverdiene i henhold til et Arealressursklassifikasjonssystem

Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

GM_Point

Navn:

arealtype

Definisjon:

hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» ArealressursArealtype

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ar5/5.0/arealressursarealtype

Navn:

treslag

Definisjon:

inndeling etter fordeling av kronedekket mellom bartrær og lauvtrær

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» ArealressursTreslag

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ar5/5.0/arealressurstreslag

Navn:

skogbonitet

Definisjon:

inndeling etter arealets evne til å produsere trevirke

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» ArealressursSkogbonitet

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ar5/5.0/arealressursskogbonitet

Navn:

grunnforhold

Definisjon:

inndeling etter tjukkelse, type og fordeling av jorddekket

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» ArealressursGrunnforhold

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ar5/5.0/arealressursgrunnforhold

Navn:

klassifiseringsmetode

Definisjon:

metode for klassifisering av areal

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Klassifiseringsmetode

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ar5/5.0/klassifiseringsmetode

Navn:

verifiseringsdato

Definisjon:

dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Date

Roller

Rollenavn:

avgrensesAvArealressursGrense

Definisjon:

Krav til delt flategeometri. Avgrensning av Arealressursflate ved hjelp av Arealressursgrense

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

::«featureType» ArealressursGrense

inlineOrByReference

byReference

Rollenavn:

avgrensesAvArealressursGrenseFiktiv

Definisjon:

Krav til delt flategeometri. Avgrensning av Arealressursflate ved hjelp av ArealressursGrenseFiktiv

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

::«featureType» ArealressursGrenseFiktiv

inlineOrByReference

byReference

Restriksjoner

Navn:

avgrensningsobjekter i samsvar med områdegeometri

Beskrivelse:

Område-geometrien skal være lik summen av geometriene til de assosierte avgrensningsobjektene

Type:

Invariant

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle elementer::«FeatureType» Fellesegenskaper

Realisert fra:

Arealressurs-4.0::«featureType» ArealressursFlate


5.2.2. «featureType» ArealressursGrense

Definisjon: avgrensing for en eller to arealressursflater

Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger overgang mellom ulike fenomener

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Navn:

avgrensingType

Definisjon:

informasjon om grense som er henta fra annet datasett

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» ArealressursAvgrensingType

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ar5/5.0/arealressursavgrensningstype

Navn:

verifiseringsdato

Definisjon:

dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Date

Navn:

kvalitet

Definisjon:

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«dataType» Posisjonskvalitet

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle elementer::«FeatureType» Fellesegenskaper

Realisert fra:

Arealressurs-4.0::«featureType» ArealressursGrense


5.2.3. «featureType» ArealressursGrenseFiktiv

Definisjon: avgrensing mellom to arealressursflater som har like egenskapsverdier

Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger overgang mellom ulike fenomener

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle elementer::«FeatureType» Fellesegenskaper

Realisert fra:

Arealressurs-4.0::«featureType» ArealressursGrenseFiktiv


5.2.4. «CodeList» ArealressursArealtype

Definisjon: hovedinndeling etter kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ar5/5.0/arealressursarealtype

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Arealressurs-4.0::«codeList» ArealressursArealtype


5.2.5. «CodeList» ArealressursAvgrensingType

Definisjon: informasjon om grense som er henta fra annet datasett

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ar5/5.0/arealressursavgrensningstype

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Arealressurs-4.0::«codeList» ArealressursAvgrensingType


5.2.6. «CodeList» ArealressursGrunnforhold

Definisjon: inndeling etter tjukkelse, type og fordeling av jorddekket

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ar5/5.0/arealressursgrunnforhold

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Arealressurs-4.0::«codeList» ArealressursGrunnforhold


5.2.7. «CodeList» ArealressursSkogbonitet

Definisjon: inndeling etter arealets evne til å produsere trevirke

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ar5/5.0/arealressursskogbonitet

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Arealressurs-4.0::«codeList» ArealressursSkogbonitet


5.2.8. «CodeList» ArealressursTreslag

Definisjon: inndeling etter fordeling av kronedekket mellom bartrær og lauvtrær

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ar5/5.0/arealressurstreslag

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Arealressurs-4.0::«codeList» ArealressursTreslag


5.2.9. «CodeList» Klassifiseringsmetode

Definisjon: metode for klassifisering av areal

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ar5/5.0/klassifiseringsmetode


5.2.10. «CodeList» Opphav

Definisjon: referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ar5/5.0/opphav

5.2.11. Pakke: Generelle elementer

Definisjon: pakke med elementer som realiserer tilsvarende elementer i FKB Generell del 5.0

Merknad: Kopieres direkte inn i de enkelte FKB-datasettene


Diagram med navn Oversiktsdiagram Fellesegenskaper som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 5. Oversiktsdiagram Fellesegenskaper

Diagram med navn Realisering fra SOSI generell del som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 6. Realisering fra SOSI generell del

Diagram med navn Hoveddiagram Posisjonskvalitet som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 7. Hoveddiagram Posisjonskvalitet

5.2.11.1. «FeatureType» Fellesegenskaper (abstrakt)

Definisjon: abstrakt objekttype som bærer sentrale egenskaper som er anbefalt for bruk i produktspesifikasjoner.

Egenskaper

Navn:

identifikasjon

Definisjon:

unik identifikasjon av et objekt

Merknad FKB:

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretas av den ansvarlige produsent/forvalter, og som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet.

Den unike identifikatoren er unik for kartobjektet og skal ikke endres i kartobjektets levetid. Dette må ikke forveksles med en tematisk identifikator (for eksempel bygningsnummer) som unikt identifiserer et objekt i virkeligheten. En bygning med samme bygningsnummer vil kunne representeres i mange kartprodukter der det finnes en unik identifikasjon i hver av dem.

For FKB benyttes UUID (Universally unique identifier) som lokalId. Dette innebærer at lokalId alene alltid vil være unik. Likevel skal alltid navnerom også angis. Navnerom angir FKB-datasettet.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«dataType» Identifikasjon

Navn:

oppdateringsdato

Definisjon:

tidspunkt for siste endring på objektet

Merknad FKB:

Denne datoen viser datasystemets siste endring på dataobjektet. Egenskapen settes av forvaltningssystemet etter følgende regler:

i. Oppdateringsdato er tidspunkt for oppdatering av databasen og settes av forvaltningsbasen (ikke av klienten).

ii. Oppdateringsdato skal endres også hvis det er kopidata som blir endret eller importert i en ”kopibase”.

iii. Når avgrensingslinjene til en flate endres, skal flateobjektet få ny oppdateringsdato.

iv. Oppdateringsdato skal endres hvis en egenskap endres.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

DateTime

Navn:

sluttdato

Definisjon:

Tid for når denne versjonen av objektet var erstattet eller opphørt å eksistere.

Merknad FKB: Egenskapen settes av forvaltningssystemet. Sluttdato skal kun sendes med ut fra forvaltningssystemet i sammenhenger der objektenes historikk er interessant.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

DateTime

Navn:

datafangstdato

Definisjon:

dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Date

Navn:

registreringsversjon

Definisjon:

angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Registreringsversjon

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/registreringsversjon

Navn:

informasjon

Definisjon:

generell opplysning.

Merknad FKB: Mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet. Egenskapen bør bare brukes til å legge inn ekstra informasjon om enkeltobjekter. Egenskapen bør ikke brukes til å systematisk angi ekstrainformasjon om mange/alle objekter i et datasett.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Navn:

opphav

Definisjon:

referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Opphav

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ar5/5.0/opphav

Arv og realiseringer

Subtyper:

«featureType» ArealressursFlate
«featureType» ArealressursGrense
«featureType» ArealressursGrenseFiktiv

Realisert fra:

Generelle typer 5.1::SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«FeatureType» SOSI_Objekt


5.2.11.2. «dataType» Identifikasjon

Definisjon: Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet.

Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer.

Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.

Egenskaper

Navn:

lokalId

Definisjon:

lokal identifikator av et objekt

Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. For FKB-data benyttes UUID som lokalId.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Navn:

navnerom

Definisjon:

navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI

Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0

Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Navn:

versjonId

Definisjon:

identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans)

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Generelle typer 5.1::SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«dataType» Identifikasjon


5.2.11.3. «dataType» Posisjonskvalitet

Definisjon: beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen.

Merknad: Posisjonskvalitet er ikke konform med kvalitetsmodellen i ISO slik den er defineret i ISO19157:2013, men er en videreføring av tildligere brukte kvalitetsegenskaper i SOSI. FKB 5.0 innfører en egen variant av datatypen Posisjonskvalitet der kodeliste målemetode er byttet ut med den mer generelle kodelista Datafangstmetode.

Egenskaper

Navn:

datafangstmetode

Definisjon:

metode for datafangst.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Datafangstmetode

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/datafangstmetode

Navn:

nøyaktighet

Definisjon:

standardavviket til posisjoneringa av objektet oppgitt i cm

I de aller fleste sammenhenger benyttes en anslått eller forventet verdi for standardavvik, men dersom man har en beregnet verdi skal denne benyttes.

For objekter med punktgeometri benyttes verdi for punktstandardavvik. For objekter med kurvegeometri benyttes standardavviket for tverravviket fra kurva. For objekter med overflate- eller volumgeometri er forståelsen at standardavviket beregnes ut fra (3D) avvikene mellom sann posisjon og nærmeste punkt på overflata.

Merknad:

Verdien er ment å beskrive nøyaktigheten til objektet sammenlignet med sann verdi. Standardavvik er i utgangspunktet et mål på det tilfeldige avviket og det innebærer at vi forutsetter at det systematiske avviket i liten grad påvirker nøyaktigheten til posisjoneringa. For fotogrammetriske data settes som hovedregel verdien lik kravet til standardavvik ved datafangst. Se standarden Geodatakvalitet for nærmere definisjon av standardavvik og hvordan dette defineres, beregnes og kontrolleres.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Integer

Navn:

synbarhet

Definisjon:

beskrivelse av hvor godt objektene framgår i datagrunnlaget for posisjonering (f.eks. flybildene).

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Synbarhet

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/synbarhet

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Generelle typer 5.1::SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«dataType» Posisjonskvalitet


5.2.11.4. «CodeList» Synbarhet

Definisjon: synbarhet beskriver hvor godt objektene framgår i datagrunnlaget for posisjonering (f.eks. flybildene).

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/synbarhet

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Generelle typer 5.1::SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«CodeList» Synbarhet


5.2.11.5. «CodeList» Datafangstmetode

Definisjon: metode for datafangst.

Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/datafangstmetode


5.2.11.6. «CodeList» Registreringsversjon

Definisjon: FKB-versjon som ligger til grunn for registrering. Mest relevant for data som er fotogrammetrisk registrert.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/registreringsversjon

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Generelle typer 5.1::SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«dataType» Registreringsversjon

6. Referansesystem

Referansesystemer for FKB 5.0 er også beskrevet i vedlegg B i FKB generell del.

6.1. Romlig referansesystem 25832

6.1.1. Omfang

6.1.2. Navn på kilden til referansesystemet

EPSG / SOSI

6.1.3. Ansvarlig organisasjon for referansesystemet

Statens kartverk

6.1.5. Koderom

EPSG

6.1.6. Identifikasjonskode

25832

6.1.7. Kodeversjon

2020-03-30

6.2. Romlig referansesystem 25833

6.2.1. Omfang

6.2.2. Navn på kilden til referansesystemet

EPSG / SOSI

6.2.3. Ansvarlig organisasjon for referansesystemet

Statens kartverk

6.2.5. Koderom

EPSG

6.2.6. Identifikasjonskode

25833

6.2.7. Kodeversjon

2020-03-30

6.3. Romlig referansesystem 25835

6.3.1. Omfang

6.3.2. Navn på kilden til referansesystemet

EPSG / SOSI

6.3.3. Ansvarlig organisasjon for referansesystemet

Statens kartverk

6.3.5. Koderom

EPSG

6.3.6. Identifikasjonskode

25385

6.3.7. Kodeversjon

2020-03-30

6.4. Temporalt referansesystem

6.4.1. Omfang

6.4.2. Navn på temporalt referansesystem

UTC

Dersom ikke tidssone er spesielt angitt ved angivelse av tidspunkt skal man anta at det er norsk tid som benyttes. Dvs. UTC+1 (normaltid) på vinteren og UTC+2 (sommertid) på sommeren.

7. Kvalitet

7.1. Omfang

7.2. Beskrivelse av datakvalitet

For AR5 inneholder data fra flere kilder (se kapittel 8 og kapittel 9). AR5 er basert på markslag i økonomisk kartverk, som ble kartlagt i tidsrommet 1960-1990. Første versjon av AR5 ble avleda fra digitalt markslagskart (DMK) i 2008.

For å få et godt bilde av kvaliteten til data innenfor et område må man derfor vurdere datakvaliteten (metadata) til kartobjektene. Det vil også være mulig å aggregere denne informasjonen som finnes på objektnivå opp til en beskrivelse av kvaliteten på datainnholdet i området som helhet. Det er imidlertid vanskelig å garantere datakvaliteten for FKB innenfor et område.

8. Datafangst

8.1. Omfang

8.2. Periodisk ajourhold

For AR5 skjer den dominerende mengden av ny datafangst gjennom prosjekter for periodisk ajourhold. Prosjektene styres/finansieres stort sett gjennom Geovekst, men den faglige og praktiske delen av jobben gjøres av NIBIO med bakgrunn i flybilder/ortofoto og ev. andre datakilder.

Se http://www.nibio.no for mer informasjon.

9. Datavedlikehold

FKB-data vedlikeholdes gjennom 3 prosesser. Det henvises til Geovekst veiledningsmateriell for nærmere beskrivelse av vedlikeholdsopplegget [GEO-VEIL]

9.1. Vedlikeholdsinformasjon Kartleggingsprosjekter

9.1.1. Omfang

9.1.2. Vedlikeholdsfrekvens

Periodisk med en frekvens fra årlig til ca hvert 10. år avhengig av områdetype.

9.1.3. Vedlikeholdsbeskrivelse

Fotogrammetrisk ajourhold skjer for Geovekst-kommuner gjennom Geovekst kartleggingsprosjekter. Kartleggingsprosjektene spesifiseres og finansieres gjennom Geovekst og settes ut på anbud fra Kartverket. Flyfotografering og selve det fotogrammetriske ajourholdet utføres av et privat firma i tråd med fotogrammetrisk registreringsinstruks. Kartverket gjør kontroll av leveranse ved mottak og legger dataene inn i Sentral FKB.

Laserskanning er også egnet som datakilde for flere typer FKB-data og vil i noen kartleggingsprosjekter kunne brukes som datakilde i stedet for eller i tillegg til flybilder.

Kommuner utenfor Geovekst gjør tilsvarende vedlikehold i egen regi og leverer data i henhold til Norge digitalt avtale.

9.2. Vedlikeholdsinformasjon Kontinuerlig ajourhold

9.2.1. Omfang

9.2.2. Vedlikeholdsfrekvens

Kontinuerlig

9.2.3. Vedlikeholdsbeskrivelse

Det er i regi av Geovekst inngått FDV-avtaler med de fleste kommuner. Her avtalefestes oppgaver og finansiering av et felles kontinuerlig ajourhold av FKB-dataene blant partene i avtalen. Den viktigste parten i avtalene er kommunen da mange av endringene i FKB kan fanges opp gjennom kommunal saksbehandling. Endringene oppdateres direkte inn i Sentral FKB eller oversendes til Kartverket på filformat for de som ikke har tilgang til å oppdatere direkte.

Kommuner utenfor Geovekst gjør tilsvarende vedlikehold i egen regi og leverer data i henhold til Norge digitalt avtale.

9.3. Vedlikeholdsinformasjon Meldinger om feil og mangler

9.3.1. Omfang

9.3.2. Vedlikeholdsfrekvens

Kontinuerlig

9.3.3. Vedlikeholdsbeskrivelse

Kartverket mottar gjennom kundesenteret og tjenesten Rettikartet.no en del meldinger om feil og mangler i FKB fra publikum. Disse meldingene kan etter en vurdering mot andre datakilder bli lagt inn i FKB.

Også andre parter i Geovekst vil kunne ta imot meldinger om feil og avvik i kartet og oppdatere FKB på bakgrunn av disse meldingene.

10. Presentasjon

10.1. Omfang

10.2. Referanse til presentasjonskatalog

Presentasjonsregler for FKB-data er angitt i skjermkartografispesifikasjonen: https://register.geonorge.no/register/versjoner/tegneregler/geovekst/fkb-skjermkartografi

11. Leveranse

Leveransemetoder og formater for FKB 5.1 er også beskrevet i vedlegg A i FKB generell del.

11.1. Leveransemetode GML filleveranse

11.1.1. Omfang

11.1.2. Leveranseformat

Formatnavn: [GML]

Formatversjon: 3.2.1

Filstruktur: Tekstfil (XML)

Språk: nor

Tegnsett: utf8

11.1.3. Leveransemedium

Leveranseenhet: kommunevise filer

Overføringsstørrelse: Varierer veldig ut fra kommunestørrelse

Navn på medium: Datasettet lastes ned fra geonorge.no

Annen leveranseinformasjon: Nedlastingsfilene vil være zippet

11.2. Leveransemetode SOSI-format filleveranse

11.2.1. Omfang

11.2.2. Leveranseformat

Formatnavn: SOSI

Formatversjon: 5.0

Filstruktur: Tekstfil

Språk: nor

Tegnsett: utf8

11.2.3. Leveransemedium

Leveranseenhet: kommunevise filer

Overføringsstørrelse: Varierer ut fra kommunestørrelse

Navn på medium: Datasettet lastes ned fra geonorge.no

Annen leveranseinformasjon: Nedlastingsfilene vil være zippet

11.3. Leveransemetode ESRI fgdb filleveranse

11.3.1. Omfang

11.3.2. Leveranseformat

Formatnavn: [ESRI fgdb]

Formatversjon: 10.0

Formatspesifikasjon: ESRI filgeodatabase

Filstruktur: Filer

Språk: nor

Tegnsett: utf8

11.3.3. Leveransemedium

Leveranseenhet: kommunevise filer, fylkesvise filer og landsdekkende filer

Overføringsstørrelse: Varierer områdestørrelse

Navn på medium: Datasettet lastes ned fra geonorge.no

Annen leveranseinformasjon: Nedlastingsfilene vil være zippet

11.4. Leveransemetode GML NGIS-OpenAPI

11.4.1. Omfang

11.4.2. Leveranseformat

Formatnavn: [GML]

Formatversjon: 3.2.1

Filstruktur: Tekstfiler (XML) som inneholder GML-objekter pakket inn i WFS/WFS-T

Språk: nor

Tegnsett: utf8

11.4.3. Leveransemedium

Leveranseenhet: ikke angitt

Overføringsstørrelse: ikke angitt

Navn på medium: NGIS-OpenAPI

Annen leveranseinformasjon: Se vedlegg A.2 til FKB generell del for mer informasjon.

11.5. Leveransemetode JSON NGIS-OpenAPI

11.5.1. Omfang

11.5.2. Leveranseformat

Formatnavn: [JSON]

Formatversjon: Basert på GeoJSON RFC 7946, august 2016

Formatspesifikasjon: Basert på GeoJSON RFC 7946, august 2016

Filstruktur: Tekstfiler som inneholder JSON-objekter

Språk: nor

Tegnsett: utf8

11.5.3. Leveransemedium

Leveranseenhet: ikke angitt

Overføringsstørrelse: ikke angitt

Navn på medium: NGIS-OpenAPI

Annen leveranseinformasjon: Se vedlegg A.2 til FKB generell del for mer informasjon.

12. Tilleggsinformasjon

For å forstå kravene til registrering av AR5 er det nødvendig å sette seg inn i klassifikasjonssystemet for AR5. Se publikasjon «AR5 Klassifikasjonssystem», www.nibio.no.

12.1. Kartteknisk kortversjon av klassifikasjonssystem og instruks

Klassifikasjonssystemet ‘AR5’ har 106 lovlige kombinasjoner av egenskapsverdiene for Arealtype, Treslag, Skogbonitet og Grunnforhold. De lovlige kombinasjonene framgår av Vedlegg C. SOSI-kontroll har kombinasjonssjekk. De mest brukte kartverktøyene for AR5-ajourhold, har også egen sjekk av kombinasjonene.

Symboler (signatur) for AR5-egenskapene skal tegnes i rekkefølgen Arealtype (ARTYPE), Treslag (ARTRESLAG), Skogbonitet (ARSKOGBON) og Grunnforhold (ARGRUNNF), se publikasjon «Kartografi for AR5» på http://www.nibio.no.

Det er et prinsipp at alt areal skal dekkes av flateobjekter i AR5. Dette for å unngå tvil om et areal er kartlagt eller ikke. Flateobjekter i områder som ikke er kartlagt, klassifiseres med arealtypen ’ikke kartlagt’ inntil det er gjort kartlegging av AR5.

Et annet viktig prinsipp er at objektene skal ha angitt eksplisitt verdi for alle egenskaper. Der egenskapen ikke er registrert eller ikke er relevant, skal dette angis med definert verdi. Dette hindrer tvil eller misforståelser som kan oppstå ved manglende verdier, ’0’ ’null’ for eksempel ved konvertering mellom ulike formater.

Det skal ikke registreres høydeverdier på noen AR5-objekter. Dersom man vil gjøre analyser som krever høydeinformasjon eller gjøre 3D-framstillinger skal man hente høydedata fra egnet datakilde, og evt. gjøre en midlertidig tilordning av disse på AR5-dataene.

For å hindre at AR5-flater blir uhåndterlig store, kan det brukes fiktiv grense for å dele flater som ellers har like egenskaper. Her benyttes den fagspesifikke objekttypen ArealressursGrenseFiktiv. Vi presiserer at denne objekttypen ikke skal ha Verifiseringsdato.

Ved uttak av data må det legges ytterkant på valgt utsnitt; enten det er et tilfeldig polygon, kommune eller kartblad. Her brukes den generelle objekttypen KantUtsnitt.

Ved uttak av tilfeldige områder (utsnitt) til blant annet analyser, vil ArealressursGrenseFiktiv være interne grenser som man normalt ønsker å fjerne.

Se veileder («kokebok») for AR5-ajourhold i kommunens eget kartverktøy på http://www.nibio.no.

12.1.1. Metadata på objektene i AR5

Posisjonskvalitet

Alle grenser, skal ha kvalitetsegenskaper som beskriver den reelle kvaliteten best mulig. Verdier for datafangstmetode, nøyaktighet og synbarhet skal i prinsippet settes uavhengig av hverandre.

 • Datafangstmetode angis på grenser i AR5.

  Merknad: De mest vanlige datafangstmetodene for registering av grenser vil være, «digitalisert» (dig) og «satelittmålt» (sat). Grenser som kopieres inn fra andre kartbaser, beholder sin opprinnelige datafangstmetode. Se egen kodeliste for datafangstmetode.

 • Nøyaktighet angis på grenser i AR5 i cm ut fra nøyaktigheten til registreringsgrunnlaget og hvor godt definert detaljen er i terrenget. Det generelle kravet til stedfestingsnøyaktighet er 2 meter.

 • Synbarhet angis på grenser iht. spesielle regler for AR5, som er en tillemping av de generelle reglene.

  • Sikker registrering: Synbarhet = 0 (fullt ut synlig)

  • Svært usikker registrering: Synbarhet = 3 (ikke synlig)

  • De andre kodeverdiene for synbarhet (1 og 2) benyttes ikke i AR5.

Det er en egenskap ved klassifikasjonssystemet og naturen at identifisering av grenser i AR5 krever bruk av skjønn. Man skal derfor angi dårlig nøyaktighet og usikkerhet bare i tilfeller man har unormalt dårlige forutsetninger for å gjøre riktig registrering. Se AR5 klassifikasjonssystem for mer detaljerte regler.

Klassifiseringsmetode

Spesiell egenskap for AR5 for å angi metode for klassifisering av areal (flater). Klassifiseringsmetoden angir også hvor sikker metoden antas å være for å gi riktige klassifiseringsegenskaper (markslag). Se kodeliste på geonorge.no.

De mest vanlige klassifiseringsmetodene for AR5 vil være «Sikker klassifisering ved befaring i felt» (sFelt) og «Sikker klassifisering fra ortofoto på skjerm» (sOrto).

Datoegenskaper

Ved ajourhold skal endrede objekter merkes med riktig Datafangst- og Verifiseringsdato. «Riktig» dato bestemmes av grunnlaget som benyttes ved ajourholdet. Er grunnlaget flybilde/ortofoto, skal Datafangst- og Verifiseringsdato settes lik fotograferingstidspunkt. Er grunnlaget «manus» laget ved feltbefaring, skal datoene settes lik tidspunkt for befaring.

Opphav

Når kommunen ajourfører AR5 (kontinuerlig ajourhold) settes opphav til «Kommune». Når NIBIO ajourfører AR5 (periodisk ajourhold), settes opphav til «NIBIO». I tillegg er det definert noen spesielle kodeverdier som både forteller hvem som har ajourført og hvilket grunnlag som er benyttet.

Eksempel: Opphav ‘NIBIO-JM’ (objektet er henta fra NIBIO sin jordsmonnbase). Se verdier for opphav i egen kodeliste på geonorge.no

Informasjon

Egenskapen Informasjon benyttes til kommunikasjon mellom NIBIO og kommune i periodisk ajourhold. Flater som NIBIO tror er klassifisert feil, men som NIBIO ikke greier å klassifisere, blir «merket» med Informasjon er lik: "NIBIO tror arealet kan være klassifisert feil. Kommunen må sjekke arealet". Dette blir gjort for at kommunen lett skal kunne finne, sjekke og rette flatene i kontinuerlig ajourhold.

13. Metadata

13.1. Omfang

13.2. Metadataspesifikasjon

Det leveres metadata i henhold til ISO 19115 [ISO-METADATA].

Se oppdaterte metadata for FKB-AR5 5.1 i kartkatalog på Geonorge.

Under https://forvaltningsinformasjon.geonorge.no finnes mer detaljert kommunevis informasjon om datainnholdet og forvaltningen av FKB-data.

Vedlegg A: SOSI-format-realisering

SOSI-realiseringen følger kravene i "Realisering i SOSI-foramt 5.0" [SOSI-FORMAT]. Under en utlisting av SOSI-formatrealiseringen:

Objekttype: ArealressursFlate
Geometrityper

FLATE, PUNKT

Avgrenses av

ArealressursGrense, ArealressursGrenseFiktiv

Attributter

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[1..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

sluttdato

DateTime

[0..1]

..SLUTTDATO

DATOTID

datafangstdato

Date

[1..1]

..DATAFANGSTDATO

DATO

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

[0..1]

..REGISTRERINGSVERSJON

T10

informasjon

CharacterString

[0..1]

..INFORMASJON

T255

opphav

«CodeList» Opphav

[1..1]

..OPPHAV

T5

arealtype

«CodeList» ArealressursArealtype

[1..1]

..ARTYPE

H2

treslag

«CodeList» ArealressursTreslag

[1..1]

..ARTRESLAG

H2

skogbonitet

«CodeList» ArealressursSkogbonitet

[1..1]

..ARSKOGBON

H2

grunnforhold

«CodeList» ArealressursGrunnforhold

[1..1]

..ARGRUNNF

H2

klassifiseringsmetode

«CodeList» Klassifiseringsmetode

[1..1]

..KLASSIFISERINGSMETODE

T10

verifiseringsdato

Date

[1..1]

..VERIFISERINGSDATO

DATO

Objekttype: ArealressursGrense
Geometrityper

KURVE

Avgrenser

ArealressursFlate

Attributter

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[1..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

sluttdato

DateTime

[0..1]

..SLUTTDATO

DATOTID

datafangstdato

Date

[1..1]

..DATAFANGSTDATO

DATO

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

[0..1]

..REGISTRERINGSVERSJON

T10

informasjon

CharacterString

[0..1]

..INFORMASJON

T255

opphav

«CodeList» Opphav

[1..1]

..OPPHAV

T5

avgrensingType

«CodeList» ArealressursAvgrensingType

[1..1]

..ARAVGRTYPE

H4

verifiseringsdato

Date

[1..1]

..VERIFISERINGSDATO

DATO

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[1..1]

..KVALITET

*

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[1..1]

…​DATAFANGSTMETODE

T3

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[1..1]

…​NØYAKTIGHET

H6

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

[1..1]

…​SYNBARHET

H1

Objekttype: ArealressursGrenseFiktiv
Geometrityper

KURVE

Avgrenser

ArealressursFlate

Attributter

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[1..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

sluttdato

DateTime

[0..1]

..SLUTTDATO

DATOTID

datafangstdato

Date

[1..1]

..DATAFANGSTDATO

DATO

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

[0..1]

..REGISTRERINGSVERSJON

T10

informasjon

CharacterString

[0..1]

..INFORMASJON

T255

opphav

«CodeList» Opphav

[1..1]

..OPPHAV

T5

Vedlegg B: GML-realisering

GML-realiseringen følger kravene i "Realisering i GML-format 5.0" [SOSI-GML]. Realiseringen defineres av følgende filer:

Vedlegg C: Lovlige egenskapskombinasjoner

Tabellen under angir lovlige egenskapkombinasjoner for egenskapene arealtype, treslag, skogbonitet og grunnforhold. Alle andre kombinasjoner er ulovlige.

ARTYPE ARTRESLAG ARSKOGBON ARGRUNNF BETEGNELSE

11

98

98

98

Bebygd

12

98

98

98

Samferdsel

21

98

98

44

Fulldyrka jord

21

98

98

45

Fulldyrka myr

22

98

98

43

Overflatedyrka grunnlendt

22

98

98

44

Overflatedyrka jord

22

98

98

45

Overflatedyrka myr

23

31

98

43

Innmarksbeite med barskog på grunnlendt

23

31

98

44

Innmarksbeite med barskog

23

31

98

45

Innmarksbeite med barskog på myr

23

32

98

43

Innmarksbeite med lauvskog på grunnlendt

23

32

98

44

Innmarksbeite med lauvskog

23

32

98

45

Innmarksbeite med lauvskog på myr

23

33

98

43

Innmarksbeite med blandingsskog på grunnlendt

23

33

98

44

Innmarksbeite med blandingsskog

23

33

98

45

Innmarksbeite med blandingsskog på myr

23

39

98

43

Innmarksbeite uten skog på grunnlendt

23

39

98

44

Innmarksbeite uten skog

23

39

98

45

Innmarksbeite uten skog på myr

23

99

98

43

Innmarksbeite på grunnlendt

23

99

98

44

Innmarksbeite

23

99

98

45

Innmarksbeite på myr

30

31

11

41

Barskog impediment på blokkmark

30

31

11

42

Barskog impediment på fjell i dagen

30

31

11

43

Barskog impediment på grunnlendt mark

30

31

11

44

Barskog impediment på jorddekt mark

30

31

11

45

Barskog impediment på torvmark

30

31

12

41

Barskog lav bonitet på blokkmark

30

31

12

43

Barskog lav bonitet på grunnlendt mark

30

31

12

44

Barskog lav bonitet på jorddekt mark

30

31

12

45

Barskog lav bonitet på torvmark

30

31

13

41

Barskog middels bonitet på blokkmark

30

31

13

43

Barskog middels bonitet på grunnlendt mark

30

31

13

44

Barskog middels bonitet på jorddekt mark

30

31

13

45

Barskog middels bonitet på torvmark

30

31

14

43

Barskog høy bonitet på grunnlendt mark

30

31

14

44

Barskog høy bonitet på jorddekt mark

30

31

14

45

Barskog høy bonitet på torvmark

30

31

15

44

Barskog særs høy bonitet på jorddekt mark

30

31

15

45

Barskog særs høy bonitet på torvmark

30

32

11

41

Lauvskog impediment på blokkmark

30

32

11

42

Lauvskog impediment på fjell i dagen

30

32

11

43

Lauvskog impediment på grunnlendt mark

30

32

11

44

Lauvskog impediment på jorddekt mark

30

32

11

45

Lauvskog impediment på torvmark

30

32

12

41

Lauvskog lav bonitet på blokkmark

30

32

12

43

Lauvskog lav bonitet på grunnlendt mark

30

32

12

44

Lauvskog lav bonitet på jorddekt mark

30

32

12

45

Lauvskog lav bonitet på torvmark

30

32

13

41

Lauvskog middels bonitet på blokkmark

30

32

13

43

Lauvskog middels bonitet på grunnlendt mark

30

32

13

44

Lauvskog middels bonitet på jorddekt mark

30

32

13

45

Lauvskog middels bonitet på torvmark

30

32

14

43

Lauvskog høy bonitet på grunnlendt mark

30

32

14

44

Lauvskog høy bonitet på jorddekt mark

30

32

14

45

Lauvskog høy bonitet på torvmark

30

32

15

44

Lauvskog særs høy bonitet på jorddekt mark

30

32

15

45

Lauvskog særs høy bonitet på torvmark

30

33

11

41

Blandingsskog impediment på blokkmark

30

33

11

42

Blandingsskog impediment på fjell i dagen

30

33

11

43

Blandingsskog impediment på grunnlendt mark

30

33

11

44

Blandingsskog impediment på jorddekt mark

30

33

11

45

Blandingsskog impediment på torvmark

30

33

12

41

Blandingsskog lav bonitet på blokkmark

30

33

12

43

Blandingsskog lav bonitet på grunnlendt mark

30

33

12

44

Blandingsskog lav bonitet på jorddekt mark

30

33

12

45

Blandingsskog lav bonitet på torvmark

30

33

13

41

Blandingsskog middels bonitet på blokkmark

30

33

13

43

Blandingsskog middels bonitet på grunnlendt mark

30

33

13

44

Blandingsskog middels bonitet på jorddekt mark

30

33

13

45

Blandingsskog middels bonitet på torvmark

30

33

14

43

Blandingsskog høy bonitet på grunnlendt mark

30

33

14

44

Blandingsskog høy bonitet på jorddekt mark

30

33

14

45

Blandingsskog høy bonitet på torvmark

30

33

15

44

Blandingsskog særs høy bonitet på jorddekt mark

30

33

15

45

Blandingsskog særs høy bonitet på torvmark

50

39

11

41

Åpen blokkmark, impediment

50

39

11

42

Åpen fjell i dagen, impediment

50

39

11

43

Åpen grunnlendt mark, impediment

50

39

11

44

Åpen jorddekt fastmark, impediment

50

39

11

46

Åpen mark konstruert, impediment

50

39

13

43

Åpen grunnlendt mark, middels bonitet

50

39

13

44

Åpen jorddekt fastmark, middels bonitet

50

39

14

43

Åpen grunnlendt mark høy bonitet

50

39

14

44

Åpen jorddekt fastmark høy bonitet

50

39

15

44

Åpen jorddekt fastmark særs høy bonitet

60

31

11

45

Myr med barskog impediment

60

31

12

45

Myr med barskog lav bonitet

60

31

13

45

Myr med barskog middels bonitet

60

31

14

45

Myr med barskog høy bonitet

60

31

15

45

Myr med barskog særs høy bonitet

60

32

11

45

Myr med lauvskog impediment

60

32

12

45

Myr med lauvskog lav bonitet

60

32

13

45

Myr med lauvskog middels bonitet

60

32

14

45

Myr med lauvskog høy bonitet

60

32

15

45

Myr med lauvskog særs høy bonitet

60

33

11

45

Myr med blandigsskog impediment

60

33

12

45

Myr med blandigsskog lav bonitet

60

33

13

45

Myr med blandigsskog middels bonitet

60

33

14

45

Myr med blandigsskog høy bonitet

60

33

15

45

Myr med blandigsskog særs høy bonitet

60

39

11

45

Åpen myr impediment

70

98

98

98

Snøisbre

81

98

98

98

Ferskvann

82

98

98

98

Hav

99

98

98

98

Ikke kartlagt

Lisensvilkår

Lisens

Denne standarden er gitt ut under norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Du har lov til:

 • å kopiere og tilgjengeliggjøre

 • å endre og/eller sette sammen med andre datasett

 • å kopiere og tilgjengeliggjøre en endret eller sammensatt versjon

 • å benytte datasettet kommersielt

På følgende vilkår:

 • at du navngir lisensgiver slik lisensgiver ber om, men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av datasettet

 • at du ikke bruker dataene på en måte som fremstår som villedende, og heller ikke fordreier eller uriktig fremstiller dataene

Med den forståelse:

 • at data som inneholder personopplysninger og er taushetsbelagt ikke er omfattet av denne lisensen og ikke kan viderebrukes

 • at lisensgiver fraskriver seg ethvert ansvar for informasjonens kvalitet og hva informasjonen brukes til