Warning
Høringsversjon! Siste gyldige versjon finnes på https://sosi.geonorge.no/produktspesifikasjoner/FKB-Ledning/5.0.1

Publisert: 2024-01-15
Denne versjonen finnes på: https://sosi.geonorge.no/produktspesifikasjoner/FKB-Ledning/5.1
- HTML-dokument
- HTML-visning av UML-modellen
Nyeste versjon finnes på: https://sosi.geonorge.no/produktspesifikasjoner/FKB-Ledning
Denne versjonen erstatter: FKB-Ledning 5.0.1
Faglig godkjent av: Geovekst
Formelt godkjent av: Kartverket

Vedtatt som standard av Standardiseringskomiteen for Geomatikk

1. Innledning, historikk og endringslogg

1.1. Innledning

FKB-Ledning er en del av Felles Kartdatabase (FKB). FKB-spesifikasjonen er en serie produktspesifikasjoner for detaljerte basis geodata som samles inn og forvaltes gjennom Geovekst. Kommuner som ikke er medlem av Geovekst legger også produktspesifikasjonene til grunn for sin innsamling og forvalting av basis geodata. Generelle beskrivelser for alle FKB-spesifikasjonene er samlet i FKB-Generell del [FKB].

FKB-Ledning omfatter ledningsdata innenfor elektrisitet, elektrisk kommunikasjon, belysningsanlegg, ledningsanlegg tilknyttet bane og VA. Det er kun objekter som er synlig i terrenget (ligger på eller over bakkenivå) som inngår i produktspesifikasjonen. Produktspesifikasjonen er tenkt benyttet ved datafangst av ledningsobjekter og som et grunnlag for distribusjon av FKB-data.

FKB-Ledning versjon 5.0 baserer seg på generelle konsepter i FKB Generell del og SOSI del 2 Ledning versjon 4.6.

Mye av detaljinformasjonen om registrering av de ulike objekttypene i FKB er samlet i egne Fotogrammetriske registreringsinstrukser. Fotogrammetrisk registreringsinstruks for FKB-Ledning 5.0 finnes på https://sosi.geonorge.no/registreringsinstrukser/FKB-Ledning/5.1/Fotogrammetrisk_2022-01-01. Registreringsinstruks Punktsky FKB-Ledning er også relevant for innsamling av utvalgte objekttyper.

Forvaltningsspesifikasjonene for Bane, Belysning, eKom og EL som ble utarbeidet i forbindelse med innføringen av FKB-Ledning 4.5 er ikke videreført.

Denne produktspesifikasjonen er utarbeidet iht. SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning 5.0 [SOSI-KRAV]. UML-modellen som ligger til grunn for innhold i diagrammene og dokumentasjon i kap. 5, følger reglene i SOSI Regler for UML-modellering, versjon 5.1 [SOSI-UML]. Denne veilederen gir hjelp til å lese UML-diagrammene.

1.2. Historikk

Tidligere versjoner:

 • FKB versjon 3.3 oktober 2001

 • FKB versjon 3.4 august 2002

 • FKB-LedningElTele versjon 4.0 – 2007-01-01

 • FKB-LedningElTele versjon 4.01 - 2009-03-10

 • FKB-LedningElTele versjon 4.02 - 2011-12-01

 • FKB-Ledning versjon 4.5 - 2014-03-01

 • FKB-Ledning versjon 4.6 - 2016-06-01

 • FKB-Ledning versjon 5.0 - 2022-01-01

1.3. Endringslogg

1.3.1. Innhold i endringsloggen

FKB 5.0 er en ny hovedversjon av FKB. Dette innebærer at det er gjort større endringer i standarden. Det vil ikke være tilstrekkelig å kun lese endringsloggen for å få et helhetlig bilde av FKB 5.0 produktspesifikasjonene. For å få et komplett bilde av produktspesifikasjonen må man lese dokumentasjonen som en helhet, inkludert de gjennomgående endringene som er beskrevet i FKB Generell del 5.0 [FKB].

Endringsloggene for det enkelte datasett har som ambisjonsnivå å beskrive de viktigste endringene når det gjelder datainnhold (objekttyper) siden forrige versjon. Endringsloggen vil ikke inneholde alle detaljerte endringer på egenskapsnivå eller endringer når det gjelder utvekslingsformat, datamodellering eller lignende.

1.3.2. Endringer fra FKB-Leding 5.0 til FKB-Ledning 5.1

 • Innført objekttypen LedningVertikalAvstand med assosiasjon til Trase, Luftledning og Jordingsledning (i stedet for datatypen VertikalAvstandLedning i FLB-Ledning 5.0)

 • Lagt inn taggen inlineOrByReference=byReference på alle assosiasjoner

 • Justert/rettet taggen SOSI_lengde på real-egenskaper på objekttype Vindturbin

1.3.3. Endringer fra FKB-Ledning 4.6 til FKB-Ledning 5.0

 • Oppdatert generelle konsepter fra FKB 5.0 generell del.

 • Alle Kodelister er gjort om til eksterne kodelister som forvaltes i Geonorge.

 • Datamodellen er mer frikoblet fra SOSI-Ledning 4.6 enn i forrige versjon.

 • Følgende nye objekttyper er lagt til

  • Bardun

  • Jordingsledning

  • Kum

  • Luftledning

 • Følgende objekttyper har endret navn:

  • EL-Belysningspunkt → Mast eller LysArmatur 1

  • EL-Flymarkør → Flymarkør

  • EL-Nettstasjon → Nettverkstasjon

  • EL-Vindturbun → Vindturbin

  • Kanal → Kabelkanal

  • LednKum → Kumlokk

  • NettverkstasjonOmriss (EL_Vindturbin) → VindturbinOmriss

 • Objekttypen NettverkstasjonAdkomst er tatt ut av produktspesifikasjonen. Slike objekter kan registreres som BeskrivendeHjelpelinjeAnlegg i FKB-BygnAnlegg.

 • Etablert assosiasjoner mellom følgende objekttyper:

  • Lysarmatur → Mast

  • Mast → Lysarmatur

  • Mast → Masteomriss

  • Mast → Bardun

  • Nettverkstasjon → NettverkstasjonOmriss

  • Vindturbin → VindturbinOmriss

  • Kumlokk → Kum

 • Siden objekttypen EL_Belysningspunkt med plassering iMast er erstattet av objekttypen Mast, er egenskapen belysning innført som en boolsk egenskap for Mast.

 • Kumlokk i vann- og avløpsnettet, tidligere FKB-LedningVA, er tatt inn i produktspesifikasjonen sammen med sluk og hydrant.

 • Endring av egenskaper som omfatter alle instansierbare objekttyper:

  • høydereferanse har fått ny kodeliste, den generelle kodelisten for høydereferanse benyttes.

  • medium er gjort om til en påkrevd egenskap

  • eierOrgNr erstatter den tidligere egenskapen eier

  • eksternpeker, nrlpeker og nvdbpeker er lagt til som en opsjonelle egenskaper (mulighet for å legge inn peker - i form av en URI - til objektet i andre systemer).

  • hovedbruk (ledningsnettverkstype) er gjort påkrevd for alle objekttyper

 • Ytterligere egenskaper er endret eller lagt til på en eller flere objekttyper. Kapittel 5.2.2 gir full oversikt over hvilke egenskaper som gjelder for den enkelte objekttype i FKB-Ledning 5.1

 • Flere kodelister er endret.

1 EL_Belysningspunkt blir kodet om til Mast der hvor plassering er "iMast". I tillegg blir det lagt på belysning = True. Der hvor plassering = "iVaier" blir EL_belysningspunkt kodet om til Lysarmatur.

1.4. Normative referanser

[ISO-METADATA] : 19115-1:2015 Geographic information - Metadata - Part 1: Fundamentals og 19115-2:2015 Geographic information - Metadata - Part 2: Extensions for acquisition and processing

2. Definisjoner og forkortelser

2.1. Definisjoner

ajourføring

korrigering av innholdet i geodataene slik at de fremstiller de faktiske forhold på et gitt tidspunkt, etter de retningslinjer som gjelder for innhold og kvalitet [PABG]

applikasjonsskjema

informasjonsmodellene i SOSI-modellregister er modellert som UML-modeller. UML-modellen for et FKB-datasett benevnes som et UML-applikasjonsskjema. Fra UML-applikasjonsskjema kan det automatisk genereres et GML-applikasjonsskjema som beskriver hvordan dataene representeres som GML [SOSI-UML].

MERKNAD: Se objektkatalog

avledet datasett

bearbeidede primærdata tilpasset et bestemt bruksområde [FKB]

MERKNAD: Avledede data skal i prinsippet ikke ajourføres direkte, men ajourføringen skal komme gjennom automatisk utvelgelse og generalisering fra primærdata. I noen tilfeller vil dette være en for tung prosess slik at en må avvike fra hovedprinsippet. Kalles også generalisert datasett.

EKSEMPEL: N5 Kartdata (avledet/generalisert produkt fra FKB-data).

basis geodata

Detaljerte geodata som beskriver det fysiske landskapet ved naturlige eller menneskeskapte objekter. Basisdata brukes til lokalisering og som underlag for temadata. [FKB]

MERKNAD: basis geodata er synonymt med begrepet grunnkart (eller grunnkartdata)

datasett

identifiserbar samling av beslektede data [G]

egenskap

navngitt kjennetegn eller karakteristikk av et objekt

egenskapsnøyaktighet

uttrykk for hvor godt egenskapsdataene beskriver de aktuelle egenskapene [G]

featuretype

UML-modellelement for å modellere geografiske objekttyper [SOSI-UML].

MERKNAD: Begrepet brukes i mange sammenhenger synonymt med objekttype. Se også veileder for å lese UML-diagrammer.

Fotogrammetrisk FKB

FKB-data som er etablert ved fotogrammetrisk kartlegging [FKB]

MERKNAD: I Fotogrammetrisk FKB inngår også enkelte objekttyper som ikke registreres fotogrammetrisk. Eksempel er fiktive avgrensningslinjer og representasjonspunkt.

grunnkart

Grunnkart er et begrep som er synonymt med basis geodata. Se definisjon under basis geodata.

MERKNAD: Grunnkart brukes til flere formål og kan danne grunnlag for avledede kart i forskjellige målestokker. Grunnkartet skal være det kartgrunnlaget som skal tjene alle formål som omhandles i plan- og bygningsloven eller dens forskrifter.

fullstendighet

uttrykk for i hvilken grad spesifiserte deler av et produkt finnes i det aktuelle datasettet [G]

MERKNAD: Fullstendighet karakteriseres ved kvalitetsmålene manglende objekter, overskytende objekter (ønsket om fullstendige geodatabaser innebærer også at det er galt dersom det finnes objekter i databasene som ikke skal være der i henhold til spesifikasjonene) og manglende egenskaper. Fullstendighet kan angis i prosent i relasjon til spesifiserte krav. Informasjon om fullstendighet må være datert.

geodata

stedfestet informasjon [G]

MERKNAD: Geodata består av objektidentifikasjon og informasjon om stedfesting og egenskaper. Stedfestingsdataene på sin side kan omfatte både posisjonsdata og geometriske beskrivelsesdata.

kart

generalisert avbildning av geografiske objekter med deres romlige relasjoner; med angitt geodetisk datum, projeksjon og koordinatsystem, samt målestokk dersom avbildningen er analog [G]

kartdata

geodata tilrettelagt for presentasjon av kart [PABG]

kontinuerlig ajourhold

fortløpende ajourføring basert på rapportering fra forvaltningsrutiner, daglige arbeidsrutiner og samarbeidsparter [PABG]

MERKNAD: Kalles også administrativt vedlikehold. Data som samles inn administrativt, kan være digitale stikningsdata eller data fra sluttkontroll av beliggenhet, markmålte bygninger, senterpunkt bygning, situasjonsplan og melding om landbruksbygg.

kvalitet

i hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller krav [G]

MERKNAD: Se standarden Geodatakvalitet for en nærmere beskrivelse av datakvalitet.

logisk konsistens

hvor godt regler som finnes i spesifikasjonene er oppfylt [G]

MERKNAD: Logisk konsistens betegner sammenhengen mellom produktet og reglene produktet skal oppfylle. Logisk konsistens kan altså måles uten at en kjenner noen "fasit".

metadata

informasjon som beskriver et datasett [G]

MERKNAD: Hvilke opplysninger som inngår i metadataene, kan variere avhengig av datasettets karakter. Vanlige opplysninger er innhold, kvalitet, tilstand, struktur, format, produsent og vedlikeholdsansvar.

nøyaktighet

mål for en estimert verdis nærhet til sin sanne verdi eller til det man antar er den sanne verdi [G]

MERKNAD: I standarden Geodatakvalitet er de ulike nøyaktighetsmålene beskrevet.

objekt

forekomst (instans) av en objekttype [SOSI-UML]

objektkatalog

definisjon og beskrivelse av objekttyper, objektegenskaper samt relasjoner mellom objekter, sammen med eventuelle funksjoner som er anvendt for objektet. [SOSI-UML]

objekttype

geografisk objekttype er en klasse av objekter med felles egenskaper, forholdet mot andre objekttyper og funksjoner [SOSI-UML]

EKSEMPEL: Eksempler på objekttyper er Takkant, Arealbruksgrense og Mønelinje.

områdetype

arealinndeling basert på krav til detaljering/nøyaktighet av basis geodata i området [FKB]

MERKNAD: I FKB brukes områdetypen til å si noe om hvilken FKB-standard som bør velges i området. Områdetype brukes også som styrende for krav i standardene "Plassering og beliggenhetskontroll" og "Stedfesting av matrikkelenhets- og råderettsgrenser".

oppgradering

forbedring av den datatekniske kvaliteten av eksisterende data [PABG]

periodisk ajourhold

ajourføring som utføres systematisk med jevne mellomrom [PABG]

MERKNAD: Ved periodisk ajourføring blir eksisterende data, enten de har vært gjennom kontinuerlig ajourføring eller ei, kontrollert og evt. forbedret, og manglende objekter blir supplert. Objekter som ikke er endret, blir ikke kartlagt på nytt. Etter periodisk ajourføring skal datasettene minimum tilfredsstille kvalitetskravene for den valgte FKB-standard i området. Det kan være nødvendig også med en oppgradering for å oppfylle kvalitetskravene. Periodisk ajourføring gjøres vanligvis ved fotogrammetri.

presentasjonsdata

tilleggsdata til FKB som er nødvendige for å formidle en god presentasjon uten at de opprinnelige datasettene blir berørt [FKB]

MERKNAD: Presentasjonsdata lages for presentasjoner i ulike målestokker. Det genereres presentasjonsdata for å ha mulighet til blant annet å redigere, avblende/slette, skrive om eller flytte tekster og symboler i kartbildet, uten at datasettene blir berørt.

EKSEMPEL: Eksempler på presentasjonsdata er tekstdata generert fra datasett der tekst, tall eller symboler er ferdig plassert i kartbildet. En annen type presentasjonsdata er avblendingspolygoner som brukes til å fjerne unødig mye data i et aktuelt kartbilde.

primærdatasett

et definert geodatasett som består av de mest detaljerte og nøyaktige data innen et definert område, har en viss utbredelse og jevnlig blir produsert og/eller ajourholdt [G]

MERKNAD: Primærdatasett skal være presentasjons- og produktuavhengige. De skal kunne danne utgangspunkt for forskjellig bruk og forskjellige produkter. Det er derfor krav om en viss utbredelse og produksjon før en kan kalle et datasett for primærdatasett. Primærdatasett er i prinsippet uavhengige datasett (ikke avledet fra andre datasett) og ajourholdes uavhengig av andre datasett. Et objekt tilhører bare ett primærdatasett.

produktspesifikasjon

detaljert beskrivelse av ett datasett eller en serie med datasett med tilleggsinformasjon som gjør det mulig å produsere, distribuere og bruke datasettet av andre (tredjepart) [SOSI-KRAV]

MERKNAD: En dataproduktspesifikasjon kan lages for produksjon, salg, sluttbrukervirksomhet eller annet.

standardavvik

statistisk størrelse som angir spredningen for en gruppe måle- eller beregningsverdier i forhold til deres sanne eller estimerte verdier [G]

topologi

beskrivelse av sammenhengen mellom geografiske objekter [G]

MERKNAD: De aktuelle objektene har ofte en fysisk sammenheng. Topologi er de av objektenes egenskaper som overlever det som er kalt kontinuerlige transformasjoner (også kalt gummiduk-transformasjoner). Alle tallverdier (lengder, arealer og retninger) kan bli forandret, mens for eksempel naboskapsforhold vil være uendret.

2.2. Forkortelser

AR5: Arealressurskart i målestokk 1:5000

DOK: Det offentlige kartgrunnlaget. DOK er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan- og byggesaksarbeid. DOK er definert i [PBL-KART].

DTM: Digital TerrengModell.

ESRI fgdb: Leveranseformatet ESRI filgeodatabase (ESRI = Enviromental Systems Research Institute)

Georef: Metadataregister for Geovekst-data. Tilgjengelig som et datasett på Geonorge.

Geovekst: Geodatasamarbeid mellom de nasjonale partene KS (kommunesektorens organisasjon, omfatter både kommuner og fylkeskommuner), Energi Norge, Kartverket, Telenor, Statens vegvesen, Landbruksdepartementet og Norges vassdrags- og energidirektorat. Lokalt kan Geovekst-samarbeidet også ha andre parter.

GML: Geography Markup Language – Internasjonalt standardformat for utveksling av geografisk informasjon (OpenGIS® Geograph Markup Language (GML) Encoding Standard)

JSON: JavaScript Object Notation. Generelt tekstbasert utvekslingsformat som er mye brukt på nett og som også kan brukes for geografiske data. GeoJSON er en praktisk rettet spesifikasjon for å uttrykke geografiske data med vha. JSON.

NGIS: Nasjonalt Geografisk informasjonssystem. En generell modellbasert forvaltningsplattform for felles forvaltning av geografiske data i en sentral base gjennom åpne API-er som blant annet brukes i Sentral FKB. NGIS-OpenAPI er det nye grensesnittet for oppdatering av NGIS.

NRL: Nasjonalt register for luftfartshindre

NVDB: Nasjonal vegdatabank. Forvaltningsløsning for vegnettet og tilhørende informasjon eid av Statens vegvesen.

OCL: Object Constraint Language. Språk som brukes til å formulere krav/restriksjoner til modellelementene i UML.

PBL: Plan- og bygningsloven.

UML: Unified Modelling Language. Modelleringsspråk som (blant annet) brukes til å beskrive geografiske informasjonsmodeller.

URI: Uniform Resource Identifier. Kompakt streng av tegn som identifiserer en abstrakt eller fysisk ressurs.

UUID: Universally unique identifier. 128-bit globalt unik streng av tegn som kan genereres automatisk av en datamaskin.

WFS: Web Feature Service. Standard fra OGC (Open Geospatial Consortium) for å sende geografiske data over nett. WFS-T (T = Transaction) er en utvidelse for å sende endringer/transaksjonsdata.

3. Generelt om spesifikasjonen

3.1. Unik identifisering

3.1.1. Kortnavn

FKB-Ledning

3.1.2. Fullstendig navn

FKB-Ledning

3.1.3. Versjon

5.0

3.2. Referansedato

2022-01-01

3.3. Ansvarlig organisasjon

Geovekst

3.4. Språk

nor

3.5. Hovedtema

basisData, ledningInforasjon

3.6. Temakategori

basisData, ledningInformasjon

3.7. Sammendrag

Spesifikasjonen gjelder for ledningsdata innenfor elektrisitet, elektrisk kommunikasjon, belysningsanlegg, ledningsanlegg tilknyttet bane og VA. Det er kun objekter som er synlig i terrenget (ligger på eller over bakkenivå) som inngår i produktspesifikasjonen.

3.8. Formål

FKB er grunnleggende geografisk informasjon for å utøve lov- og forskriftsbelagte saker og ta gode beslutninger. FKB kan brukes til:

 • å kjenne seg igjen ute i terrenget

 • forvaltningsmessig saksbehandling i kommuner, statlige etater og ledningsetater

 • saksbehandling knyttet til plan- og bygningsloven med forskrifter (jf. [PBL-KART])

 • prosjekteringsformål

 • analyse og presentasjon i et integrert informasjonssystem (GIS-system)

 • produksjon av kart og avledede produkter med forskjellig krav til innhold, detaljering og stedfestingsnøyaktighet FKB inngår i det offentlige kartgrunnlaget ([DOK]).

FKB-Ledning bidrar med å gi et detaljert bilde av ledningsinfrastrukturen som er synlig over bakken eller i lufta.

3.9. Representasjonsform

vektor

3.10. Datasettoppløsning

FKB er detaljerte data stort sett registrert fotogrammetrisk fra flybilder med en oppløsing mellom 7 og 25 cm. Stedfestingsnøyaktigheten varierer fra +/- 0,10 m til +/- 1 m avhengig av objekttype, områdetype og datafangstmetode. FKB-data egner seg for presentasjon i målestokker fra ca 1:100 til ca 1:20000

3.11. Utstrekningsinformasjon

Utstrekningbeskrivelse
FKB-data dekker Norges fastlandsterritorium

Geografisk område
Nord: 72°
Sør: 57°
Øst: 32°
Vest: 4°

Vertikal utbredelse
Fra ca -250 m til ca 2500 m

Innhold gyldighetsperiode
Ikke angitt

3.12. Identifikasjonsomfang

3.13. Supplerende beskrivelse

Data ikke angitt

4. Spesifikasjonsomfang

(Antall spesifikasjonsomfang: 1)

4.1. Spesifikasjonsomfang for hele spesifikasjonen

4.1.1. Identifikasjon

Hele datasettet

4.1.2. Nivå

Datasett

4.1.3. Navn

FKB-Ledning 5.1

4.1.4. Beskrivelse

Detaljeringen av FKB er delt inn i 4 nøyaktighetsklasser; FKB-A, FKB-B, FKB-C og FKB-D, men er i denne spesifikasjonen beskrevet som et homogent produkt med ett omfang.

Se FKB Generell del [FKB] for en nærmere beskrivelse av inndeling av FKB i FKB-A til D.

4.1.5. Utstrekningsinformasjon

Utstrekningbeskrivelse
FKB-data dekker Norges fastlandsterritorium

Geografisk område
Nord: 72°
Sør: 57°
Øst: 32°
Vest: 4°

Vertikal utbredelse
Fra ca -250 m til ca 2500 m

Innhold gyldighetsperiode
Ikke angitt

5. Innhold og struktur

5.1. Omfang

5.2. Pakke: «ApplicationSchema» Utkast-FKB-Ledning-5.1

Definisjon: Spesifikasjonen gjelder for ledningsdata innenfor elektrisitet, elektrisk kommunikasjon, belysningsanlegg, ledningsanlegg tilknyttet bane og vann- og avløpsanlegg. Det er kun objekter som er synlig i terrenget (ligger over bakkenivå) som inngår i produktspesifikasjonen. Produktspesifikasjonen er tenkt benyttet ved datafangst av ledningsobjekter.

FKB-Ledning versjon 5.0 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Ledning versjon 4.6.

Profilparametre i tagged values

definition

"FKB-Ledning 5.0 Draft"@en

description

FKB-Ledning 5.1

designation

"Product specification FKB-Ledning 5.1"@en

language

nor

SOSI_kortnavn

FKBLedning

SOSI_langnavn

FKB-Ledning

SOSI_modellstatus

utkast

SOSI_spesifikasjonstype

produktspesifikasjon

SOSI_versjon

5.0

targetNamespace

http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-Ledning/5.1

version

5.1

xmlns

app

xsdDocument

FKBLedning.xsd

xsdEncodingRule

sosi


Hoveddiagram FKB Ledning 5.1
Figur 1. Hoveddiagram FKB-Ledning 5.1

Pakkerealisering FKB Ledning 5.1
Figur 2. Pakkerealisering FKB-Ledning 5.1

5.2.1. Pakke: Objekttyper - abstrakte

Definisjon: Ikke realiserbare objekttyper. Objekttypene benyttes kun som konteinerobjekter for egenskaper som benyttes av et eller flere subtyper.


Objekttyper  abstrakte
Figur 3. Objekttyper - abstrakte

Realiseringer objekttyper  abstrakte
Figur 4. Realiseringer objekttyper - abstrakte

5.2.1.1. «FeatureType» KoplingGrense (abstrakt)

Definisjon: generell betegnelse på objekt som er avgrensningslinjer for et nodepunkt i et ledningsnettverk

Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

beskriver koplingens geografiske beliggenhet i form av en kurve med koordinater

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Profilparametre i tagged values:

SOSI_navn: Kurve

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» Nettverkskomponent

Subtyper:

«FeatureType» Kum
«FeatureType» Masteomriss
«FeatureType» Vindturbinomriss
«FeatureType» Nettverkstasjonomriss

Realisering av:

«ApplicationSchema» SOSI Ledning 4.6/Ledning 4.6 Generell del/Kjernemodell::«featureType» Kopling


5.2.1.2. «FeatureType» KoplingSenterlinje (abstrakt)

Definisjon: generell betegnelse for langsgående konstruksjoner i et ledningsnettverk

Egenskaper

Navn:

senterlinje

Definisjon:

beskriver koplingens geografiske beliggenhet i form av en kurve med koordinater

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Profilparametre i tagged values:

SOSI_navn: Kurve

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» Nettverkskomponent

Subtyper:

«FeatureType» Bardun
«FeatureType» Åk

Realisering av:

«ApplicationSchema» SOSI Ledning 4.6/Ledning 4.6 Generell del/Kjernemodell::«featureType» Kopling


5.2.1.3. «FeatureType» KoplingPunkt (abstrakt)

Definisjon: generell betegnelse på objekt som er node (punkt) i et ledningsnettverk

Egenskaper

Navn:

punkt

Definisjon:

beskriver koplingens geografiske beliggenhet i form av koordinatene til et punkt

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Point

Profilparametre i tagged values:

SOSI_navn: Punkt

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» Nettverkskomponent

Subtyper:

«FeatureType» Mast
«FeatureType» Flymarkør
«FeatureType» Nettverkstasjon
«FeatureType» Lysarmatur
«FeatureType» Skap
«FeatureType» Vindturbin
«FeatureType» Kumlokk

Realisering av:

«ApplicationSchema» SOSI Ledning 4.6/Ledning 4.6 Generell del/Kjernemodell::«featureType» Kopling


5.2.1.4. «FeatureType» Ledning (abstrakt)

Definisjon: generell betegnelse for langsgående objekt i et ledningsnettverk

Egenskaper

Navn:

senterlinje

Definisjon:

beskriver ledningens geografiske beliggenhet i form av en kurve med koordinater

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Profilparametre i tagged values:

SOSI_navn: Kurve

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» Nettverkskomponent

Subtyper:

«FeatureType» Luftledning
«FeatureType» Kabelkanal
«FeatureType» Jordingsledning
«FeatureType» Trase

Realisering av:

«ApplicationSchema» SOSI Ledning 4.6/Ledning 4.6 Generell del/Kjernemodell::«featureType» Ledning


5.2.1.5. «FeatureType» Nettverkskomponent (abstrakt)

Definisjon: konteinerobjekt med fellesegenskaper for alle ledningsobjekter

Egenskaper

Navn:

driftsmerking

Definisjon:

unik ID for den fysiske nettverkskomponenten

Merknad: Vil kunne brukes til å knytte sammen informasjon om samme komponenten forvaltet i ulike databaser.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 50
SOSI_navn: DRIFTSMERKING

Navn:

eierOrgNr

Definisjon:

organisasjonsnummer (9 siffer uten mellomrom) til eier av objektet. Organisasjonsnummeret skal være registrert i Brønnøysundregisteret

Eksempel: 971032081

Merknad FKB: I noen få tilfeller kan det være delt eierskap av et objekt i marka, typisk en mast. I disse tilfellene registreres det ett objekt pr. eier. Dette medfører at ett fysisk objekt i marka, med delt eierskap, representeres flere ganger. Hvert enkelt objekt kan kun registreres med en eier.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 9
SOSI_navn: EIERORGNR

Navn:

hovedbruk

Definisjon:

hovedbruken for objektet

Merknad FKB: Hovedregelen er at eieres hovedbruk av objektet bestemmer angitt bruksområde.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Ledningsnettverkstype

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ledning/5.0/ledningsnettverkstype
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 32
SOSI_navn: LEDNINGSNETTVERKSTYPE

Navn:

eksternpeker

Definisjon:

peker til et eksternt system hvor det samme objektet er registrert

Merknad: Ved peker til NRL eller NVDB registreres dette under sine respektive peker

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

URI

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 255
SOSI_navn: EKSTERNPEKER

Navn:

nrlpeker

Definisjon:

peker til objekt i NRL

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

URI

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 255
SOSI_navn: NRLPEKER

Navn:

nvdbpeker

Definisjon:

peker til objekt i NVDB

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

URI

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 255
SOSI_navn: NVDBPEKER

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Subtyper:

«FeatureType» KoplingGrense
«FeatureType» Ledning
«FeatureType» KoplingPunkt
«FeatureType» LedningVertikalAvstand
«FeatureType» KoplingSenterlinje

Realisering av:

«ApplicationSchema» SOSI Ledning 4.6/Ledning 4.6 Generell del/Kjernemodell::«featureType» Nettverkskomponent


5.2.2. Pakke: Objekttyper - instansierbare

Definisjon: Instansierbare objekttyper. Objekttypene kan benyttes som objekttyper i forbindelse med datautveksling. Objekttypene arver gjerne en eller flere egenskaper fra ett eller flere abstrakte supertyper, men kan også inneholde egenskaper som kun er relevante for den aktuelle objekttypen.


Instansierbare objekttyper
Figur 5. Instansierbare objekttyper

Flymarkør  alle egenskaper og realisering
Figur 6. Flymarkør - alle egenskaper og realisering

Jordingsledning  alle egenskaper og realisering
Figur 7. Jordingsledning - alle egenskaper og realisering

Kabelkanal  alle egenskaper og realisering
Figur 8. Kabelkanal - alle egenskaper og realisering

Kum og Kumlokk  alle egenskaper og realisering
Figur 9. Kum og Kumlokk - alle egenskaper og realisering

LedningVertikalAvstand  alle egenskaper og realisering
Figur 10. LedningVertikalAvstand - alle egenskaper og realisering

Luftledning  alle egenskaper og realisering
Figur 11. Luftledning - alle egenskaper og realisering

Lysarmatur  alle egenskaper og realisering
Figur 12. Lysarmatur - alle egenskaper og realisering

Mast Masteomriss og Bardun  alle egenskaper og realisering
Figur 13. Mast Masteomriss og Bardun - alle egenskaper og realisering

Nettverkstasjon og Nettverkstasjonomriss  alle egenskaper og realisering
Figur 14. Nettverkstasjon og Nettverkstasjonomriss - alle egenskaper og realisering

Skap  alle egenskaper og realisering
Figur 15. Skap - alle egenskaper og realisering

Trase  alle egenskaper og realisering
Figur 16. Trase - alle egenskaper og realisering

Vindturbin og Vindturbinomriss  alle egenskaper og realisering
Figur 17. Vindturbin og Vindturbinomriss - alle egenskaper og realisering

Åk  alle egenskaper og realisering
Figur 18. Åk - alle egenskaper og realisering

5.2.2.1. «FeatureType» Bardun

Definisjon: tau, vaier eller liknende som støtter eller stabiliserer høye gjenstander

Merknad FKB: Dersom flere barduner går i samme retning skal den høyeste og lengste bardunen registreres.


Bardun
Figur 19. Illustrasjon av objekttype Bardun
Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» KoplingSenterlinje


5.2.2.2. «FeatureType» Flymarkør

Definisjon: markering av store luftspenn over daler og fjorder


Flymarkor
Figur 20. Illustrasjon av objekttype Flymarkør
Restriksjoner

Navn:

samme posisjon for flymarkør og kurvepunkt i Trase

Beskrivelse:

--ingen OCL restriksjonen implementeres manuelt

--flymarkør og kurvepunkt i Trase skal ha samme posisjon både i grunnriss og høyde

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» KoplingPunkt


5.2.2.3. «FeatureType» Jordingsledning

Definisjon: ledning hvor formålet er å lede farlige overspenninger til jord. ledningen er under normale forhold ikke strømførende


Jordingsledning
Figur 21. Illustrasjon av objekttype Jordingsledning
Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» Ledning

Realisering av:

«ApplicationSchema» SOSI Ledning 4.6/Ledning 4.6 EL-nettverk::«featureType» Jordingsledning


5.2.2.4. «FeatureType» Kabelkanal

Definisjon: brukes som fremføringsvei for ledning


Kabelkanal
Figur 22. Illustrasjon av objekttype Kabelkanal
Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» Ledning

Realisering av:

«ApplicationSchema» SOSI Ledning 4.6/Ledning 4.6 Generell del/Felleskomponenter::«featureType» Kanal


5.2.2.5. «FeatureType» Kum

Definisjon: et fysisk objekt som regel av stål, plast eller betong som er gravd ned i bakken, og som lager et rom

Merknad FKB: Ytterkant topp kumkonstruksjon der denne er synlig.


Kum
Figur 23. Illustrasjon av objekttype Kum
Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» KoplingGrense

Realisering av:

«ApplicationSchema» SOSI Ledning 4.6/Ledning 4.6 Generell del/Felleskomponenter::«featureType» Kum


5.2.2.6. «FeatureType» LedningVertikalAvstand

Definisjon: punkt som angir maks/min vertikalavstand for et luftspenn

Egenskaper

Navn:

punkt

Definisjon:

posisjon for måling av vertikalavstand

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Point

Navn:

vertikalAvstandType

Definisjon:

angir om det er maks/min eller ev. en annen type vertikalavstand som objektet angir

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» VertikalAvstandType

Profilparametre i tagged values:

SOSI_navn: VERTIKALAVSTANDTYPE

Navn:

vertikalAvstand

Definisjon:

avstand i vertikalplanet fra objektet til under-/omkringliggende terreng eller vannoverflate

Enhet: meter

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Real

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: D
SOSI_lengde: 6.2
SOSI_navn: VERTIKALAVSTAND

Navn:

antallLaserPunkt

Definisjon:

antallet klassifiserte laserpunkt som er med på å bestemme vektorisert objekt. Kan angis der laserdata er brukt til innmåling

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 5
SOSI_navn: ANTALL_LASERPUNKT

Roller

Rollenavn:

tilknyttetLuftledning

Definisjon:

referanse til objekt som vertikalavstanden er knyttet til

Multiplisitet:

[0..*]

Til klasse

«FeatureType» Luftledning

Rollenavn:

tilknyttetTrase

Definisjon:

referanse til objekt som vertikalavstanden er knyttet til

Multiplisitet:

[0..*]

Til klasse

«FeatureType» Trase

Rollenavn:

tilknyttetJordingsledning

Definisjon:

referanse til objekt som vertikalavstanden er knyttet til

Multiplisitet:

[0..*]

Til klasse

«FeatureType» Jordingsledning

Restriksjoner

Navn:

skal alltid beskrive et luftspenn

Beskrivelse:

LedningVertikalAvstand

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» Nettverkskomponent


5.2.2.7. «FeatureType» Kumlokk

Definisjon: et deksel over en kum eller annet hulrom under bakkenivå


Kumlokk
Figur 24. Illustrasjon av objekttype Kumlokk
Egenskaper

Navn:

kumlokkform

Definisjon:

kumlokkets geometriske utforming

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Kumlokkform

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ledning/5.0/kumlokkform
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 20
SOSI_navn: KUMLOKKFORM

Roller

Rollenavn:

kum

Definisjon:

kum til kumlokk

Multiplisitet:

[0..1]

Assosiasjonsnavn:

KumKumlokk

Til klasse

«FeatureType» Kum

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» KoplingPunkt

Realisering av:

«ApplicationSchema» SOSI Ledning 4.6/Ledning 4.6 Generell del/Felleskomponenter::«featureType» Kumlokk


5.2.2.8. «FeatureType» Luftledning

Definisjon: vaier/kabel mellom to faste forankringspunkt, som er eller kan være strøm- eller signalførende


Luftledning
Figur 25. Illustrasjon av objekttype Luftledning
Egenskaper

Navn:

fase

Definisjon:

angivelse av intern plassering i grunnriss for aktuell faseline

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Fase

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ledning/5.0/fase
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 10
SOSI_navn: FASE

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» Ledning

Realisering av:

«ApplicationSchema» SOSI Ledning 4.6/Ledning 4.6 EL-nettverk::«featureType» EL_Luftlinje


5.2.2.9. «FeatureType» Lysarmatur

Definisjon: selve det elektriske punktet som gir lys


Lysarmatur
Figur 26. Illustrasjon av objekttype Lysarmatur
Egenskaper

Navn:

plassering

Definisjon:

angivelse av hvor lysarmaturet er plassert

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Punktplassering

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ledning/5.0/punktplassering
SOSI_navn: BELYSNINGSPLASSERING

Roller

Rollenavn:

iMast

Definisjon:

referanse til masten hvor armaturet evt. er montert

Multiplisitet:

[0..1]

Assosiasjonsnavn:

MastArmatur

Til klasse

«FeatureType» Mast

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» KoplingPunkt

Realisering av:

«ApplicationSchema» SOSI Ledning 4.6/Ledning 4.6 EL-nettverk::«featureType» EL_Armatur


5.2.2.10. «FeatureType» Mast

Definisjon: alle konstruksjoner som primært er laget for å holde ledningsnett/komponent oppe fra bakken

Merknad FKB: En mast kan bestå av en eller flere stolper og beskriver mastens representasjonspunkt (senterpunkt grunnriss / mastepunkt).


Mast
Figur 27. Illustrasjon av objekttype Mast
Egenskaper

Navn:

antallLaserPunkt

Definisjon:

antallet klassifiserte laserpunkt som er med på å bestemme vektorisert objekt

Merknad FKB: Angis kun dersom mastens geometri har laser som datafangstmetode.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 5
SOSI_navn: ANTALL_LASERPUNKT

Navn:

belysning

Definisjon:

angir om det er montert ett eller flere lysarmaturer i masta

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Boolean

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: BOOLSK
SOSI_navn: BELYSNING

Navn:

konstruksjon

Definisjon:

hvordan masta er utformet

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Mastekonstruksjon

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ledning/5.0/mastekonstruksjon
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 20
SOSI_navn: MASTEKONSTRUKSJON

Navn:

linjebredde

Definisjon:

største avstanden mellom ytterfasene (ledningene) i ei mast

Enhet: meter

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: D
SOSI_lengde: 6.2
SOSI_navn: LINJEBREDDE

Navn:

vertikalAvstand

Definisjon:

mastens maksimale vertikale høyde over under-/omkringliggende terreng eller vannoverflate

Enhet: meter

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: D
SOSI_lengde: 6.2
SOSI_navn: VERTIKALAVSTAND

Roller

Rollenavn:

bardun

Definisjon:

bardun til mast

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonsnavn:

MastBardun

Til klasse

«FeatureType» Bardun

Rollenavn:

harArmatur

Definisjon:

referanse til de armaturer som evt. er montert i masta

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonsnavn:

MastArmatur

Til klasse

«FeatureType» Lysarmatur

Rollenavn:

omriss

Definisjon:

omrisset til mast

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonsnavn:

MastUtstrekning

Til klasse

«FeatureType» Masteomriss

Restriksjoner

Navn:

driftsmerking på Mast og Masteomriss skal være like

Beskrivelse:

inv: (self.driftsmerking \ --hvis Mast har driftsmerking og har tilhørende Masteomriss skal driftsmerking på Mast og Masteomriss være like

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» KoplingPunkt

Realisering av:

«ApplicationSchema» SOSI Ledning 4.6/Ledning 4.6 Generell del/Felleskomponenter::«featureType» Mast


5.2.2.11. «FeatureType» Masteomriss

Definisjon: ytre avgrensning av mastens fotavtrykk på bakken

Egenskaper

Navn:

type

Definisjon:

type mast

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Mastekonstruksjon

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ledning/5.0/mastekonstruksjon
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 20
SOSI_navn: MASTEKONSTRUKSJON

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» KoplingGrense

Realisering av:

«ApplicationSchema» SOSI Ledning 4.6/Ledning 4.6 Generell del/Felleskomponenter::«featureType» Masteomriss


5.2.2.12. «FeatureType» Nettverkstasjon

Definisjon: et fysisk, gjerne bygningsmessig, objekt som inneholder komponenter som gjør en eller annen behandling av vann, elektrisk strøm, signal eller annet som det nettverket den er en del av fører.


Nettverkstasjon
Figur 28. Illustrasjon av objekttype Nettverkstasjon
Egenskaper

Navn:

plassering

Definisjon:

angir hvor nettverksstasjonen er plassert

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Stasjonsplassering

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ledning/5.0/stasjonsplassering
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 32
SOSI_navn: STASJONSPLASSERING

Roller

Rollenavn:

omriss

Definisjon:

omrisset til nettverkstasjon

Multiplisitet:

[0..1]

Assosiasjonsnavn:

NettverkstasjonUtstrekning

Til klasse

«FeatureType» Nettverkstasjonomriss

Restriksjoner

Navn:

driftsmerking på Nettverkstasjon og Nettverkstasjonomriss skal være like

Beskrivelse:

inv: (self.driftsmerking --hvis Nettverkstasjon har driftsmerking og har tilhørende Nettverkstasjonomriss skal driftsmerking på Nettverkstasjon og Nettverkstasjonomriss være like

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» KoplingPunkt

Realisering av:

«ApplicationSchema» SOSI Ledning 4.6/Ledning 4.6 Generell del/Felleskomponenter::«featureType» Nettverkstasjon


5.2.2.13. «FeatureType» Nettverkstasjonomriss

Definisjon: ytre avgrensning av nettverkstasjonen, i grunnriss

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» KoplingGrense

Realisering av:

«ApplicationSchema» SOSI Ledning 4.6/Ledning 4.6 Generell del/Felleskomponenter::«featureType» Nettverkstasjonomriss


5.2.2.14. «FeatureType» Skap

Definisjon: beskyttelseskasse plassert vanligvis på bakken, som inneholder koblinger for elektrisk strøm, signal eller annet

Merknad: Kan også være på størrelse med kiosk.


Skap
Figur 29. Illustrasjon av objekttype Skap
Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» KoplingPunkt

Realisering av:

«ApplicationSchema» SOSI Ledning 4.6/Ledning 4.6 Generell del/Felleskomponenter::«featureType» Skap


5.2.2.15. «FeatureType» Trase

Definisjon: den mest mulig geografisk riktige posisjonen for en framføring av ledning(er)


Trase
Figur 30. Illustrasjon av objekttype Trase
Egenskaper

Navn:

trasenavn

Definisjon:

navn på trasen

Merknad FKB: Dette er gjerne en tekstlig beskrivelse av traséens plassering, for eksempel "fra stasjon til stasjon"

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 100
SOSI_navn: TRASENAVN

Restriksjoner

Navn:

samme posisjon for knekkpunkt i Trase som Mast

Beskrivelse:

--ingen OCL restriksjonen implementeres manuelt

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» Ledning

Realisering av:

«ApplicationSchema» SOSI Ledning 4.6/Ledning 4.6 Generell del/Felleskomponenter::«featureType» Trase


5.2.2.16. «FeatureType» Vindturbin

Definisjon: en kontainer som betegner en hel "vindmølle". En vindturbin har en generator


Vindturbin
Figur 31. Illustrasjon av objekttype Vindturbin
Egenskaper

Navn:

rotorbladlengde

Definisjon:

lengde rotorblad

Enhet: meter

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: D
SOSI_lengde: 6.2
SOSI_navn: ROTORBLADLENGDE

Navn:

navhøyde

Definisjon:

vertikal avstand fra omkringliggende terreng eller vann og til topp vindturbintårn

Enhet: meter

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: D
SOSI_lengde: 6.2
SOSI_navn: NAVHØYDE

Roller

Rollenavn:

omriss

Definisjon:

omrisset til vindturbinen

Multiplisitet:

[0..1]

Assosiasjonsnavn:

VindturbinUtstrekning

Til klasse

«FeatureType» Vindturbinomriss

Restriksjoner

Navn:

driftsmerking på Vindturbin og Vindturbinomriss skal være like

Beskrivelse:

inv: (self.driftsmerking --hvis Vindturbin har driftsmerking og har tilhørende Vindturbinomriss skal driftsmerking på Vindturbin og Vindturbinomriss være like

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» KoplingPunkt

Realisering av:

«ApplicationSchema» SOSI Ledning 4.6/Ledning 4.6 EL-nettverk::«featureType» EL_Vindturbin


5.2.2.17. «FeatureType» Vindturbinomriss

Definisjon: ytre avgrensning av vindturbinens fotavtrykk på bakken

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» KoplingGrense

Realisering av:

«ApplicationSchema» SOSI Ledning 4.6/Ledning 4.6 Generell del/Felleskomponenter::«featureType» Nettverkstasjonomriss


5.2.2.18. «FeatureType» Åk

Definisjon: en hovedsaklig liggende konstruksjon festet i (vanligvis) to master, ei på hver side av bane

Merknad FKB: "Beina" er egne objekter (objekttype Mast), og ikke del av objektet av objekttypen Åk.


Aak
Figur 32. Illustrasjon av objekttype Åk
Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» KoplingSenterlinje

Realisering av:

«ApplicationSchema» SOSI Ledning 4.6/Ledning 4.6 Generell del/Felleskomponenter::«featureType» Åk


5.2.3. Pakke: Kodelister

Definisjon: Alle Kodelister som ikke er en del av de generelle FKB elementene, men som inngår i denne spesifikke FKB-datamodellen.

Kodelistene forvaltes eksternt på Geonorge. Kodelistene er tilgjenglig på https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ledning/5.0


Fagspesifikke kodelister FKB Ledning
Figur 33. Fagspesifikke kodelister FKB-Ledning

Realiseringer kodelister
Figur 34. Realiseringer kodelister

5.2.3.1. «CodeList» Fase

Definisjon: angivelse av intern plassering i grunnriss for aktuell faseline

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ledning/5.0/fase

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

10

SOSI_navn

FASE


5.2.3.2. «CodeList» Kumlokkform

Definisjon: kodeliste som inneholder hvilke geometrisk utforminger et kumlokk kan ha

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ledning/5.0/kumlokkform

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

20

SOSI_navn

KUMLOKKFORM


5.2.3.3. «CodeList» Ledningsnettverkstype

Definisjon: oversikt over nettverkstyper, satt sammen av nettverkskomponenter, med en bestemt hensikt

Merknad: Et nettverk utgjør en logisk enhet. Et nettverk kan være knytta til andre nettverk, men da oftest på bestemte tilkoplingspunkter.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ledning/5.0/ledningsnettverkstype

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

32

SOSI_navn

LEDNINGSNETTVERKSTYPE


5.2.3.4. «CodeList» Mastekonstruksjon

Definisjon: hvordan masta er konstruert

Merknad: Enkelte av kodene er stereotypet for å fortelle hvor konstruksjonstypen er hentet fra.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ledning/5.0/mastekonstruksjon

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

20

SOSI_navn

MASTEKONSTRUKSJON


5.2.3.5. «CodeList» Punktplassering

Definisjon: tekstlig beskrivelse av hvor et punkt er plassert

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ledning/5.0/punktplassering

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

20

SOSI_navn

BELYSNINGSPLASSERING


5.2.3.6. «CodeList» VertikalAvstandType

Definisjon: Angir om vertikalavstanden er maks/min eller ev. av en annen type

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ledning/5.0/vertikalavstandtype

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

20

SOSI_navn

BELYSNINGSPLASSERING


5.2.3.7. «CodeList» Stasjonsplassering

Definisjon: kodeliste som angir hvor nettverksstasjonen er plassert

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ledning/5.0/stasjonsplassering

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

32

SOSI_navn

STASJONSPLASSERING


5.2.4. Pakke: Generelle elementer

Definisjon: pakke med elementer som realiserer tilsvarende elementer i FKB Generell del 5.0


Oversiktsdiagram Fellesegenskaper
Figur 35. Oversiktsdiagram Fellesegenskaper

Realisering fra SOSI generell del
Figur 36. Realisering fra SOSI generell del

Hoveddiagram Posisjonskvalitet
Figur 37. Hoveddiagram Posisjonskvalitet

5.2.4.1. «FeatureType» Fellesegenskaper (abstrakt)

Definisjon: abstrakt objekttype som bærer sentrale egenskaper som er anbefalt for bruk i produktspesifikasjoner.

Egenskaper

Navn:

identifikasjon

Definisjon:

unik identifikasjon av et objekt

Merknad FKB: Unik identifikasjon av et objekt, ivaretas av den ansvarlige produsent/forvalter, og som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet.

Den unike identifikatoren er unik for kartobjektet og skal ikke endres i kartobjektets levetid. Dette må ikke forveksles med en tematisk identifikator (for eksempel bygningsnummer) som unikt identifiserer et objekt i virkeligheten. En bygning med samme bygningsnummer vil kunne representeres i mange kartprodukter der det finnes en unik identifikasjon i hver av dem.

For FKB benyttes UUID (Universally unique identifier) som lokalId. Dette innebærer at lokalId alene alltid vil være unik. Likevel skal alltid navnerom også angis. Navnerom angir FKB-datasettet.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«dataType» Identifikasjon

Profilparametre i tagged values:

SOSI_navn: IDENT

Navn:

oppdateringsdato

Definisjon:

tidspunkt for siste endring på objektet

Merknad FKB:

Denne datoen viser datasystemets siste endring på dataobjektet. Egenskapen settes av forvaltningssystemet etter følgende regler:

i. Oppdateringsdato er tidspunkt for oppdatering av databasen og settes av forvaltningsbasen (ikke av klienten).

ii. Oppdateringsdato skal endres også hvis det er kopidata som blir endret eller importert i en ”kopibase”.

iii. Oppdateringsdato skal endres hvis en egenskap endres.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

DateTime

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: DATOTID
SOSI_navn: OPPDATERINGSDATO

Navn:

sluttdato

Definisjon:

tid for når denne versjonen av objektet var erstattet eller opphørt å eksistere

Merknad FKB: Egenskapen settes av forvaltningssystemet. Sluttdato skal kun sendes med ut fra forvaltningssystemet i sammenhenger der objektenes historikk er interessant.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

DateTime

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: DATOTID
SOSI_navn: SLUTTDATO

Navn:

datafangstdato

Definisjon:

dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget

Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Date

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: DATO
SOSI_navn: DATAFANGSTDATO

Navn:

verifiseringsdato

Definisjon:

dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten.

Merknad FKB: Brukes for eksempel i de sammenhenger hvor det er foretatt fotogrammetrisk ajourhold, og hvor det ikke er registrert endringer på objektet (det virkelige objektet er i samsvar med dataobjektet)

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Date

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: DATO
SOSI_navn: VERIFISERINGSDATO

Navn:

registreringsversjon

Definisjon:

angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Registreringsversjon

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/registreringsversjon
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 10
SOSI_navn: REGISTRERINGSVERSJON

Navn:

informasjon

Definisjon:

generell opplysning.

Merknad FKB: Mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet. Egenskapen bør bare brukes til å legge inn ekstra informasjon om enkeltobjekter. Egenskapen bør ikke brukes til å systematisk angi ekstrainformasjon om mange/alle objekter i et datasett.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 255
SOSI_navn: INFORMASJON

Navn:

høydereferanse

Definisjon:

angir hvilken del av objektet høydeverdien refererer til

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Høydereferanse

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/hoydereferanse
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 6
SOSI_navn: HREF

Navn:

medium

Definisjon:

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Medium

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/medium
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 1
SOSI_navn: MEDIUM

Arv og realiseringer

Subtyper:

«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisering av:

«ApplicationSchema» Generelle typer 5.1/SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«FeatureType» SOSI_Objekt


5.2.4.2. «FeatureType» KvalitetPåkrevd (abstrakt)

Definisjon: abstrakt objekttype med påkrevet kvalitetsangivelse

Egenskaper

Navn:

kvalitet

Definisjon:

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen

Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«dataType» Posisjonskvalitet

Profilparametre i tagged values:

SOSI_navn: KVALITET

Arv og realiseringer

Supertype:

«FeatureType» Fellesegenskaper

Subtyper:

«FeatureType» Nettverkskomponent

Realisering av:

«ApplicationSchema» Generelle typer 5.1/SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«FeatureType» SOSI_Objekt


5.2.4.3. «dataType» Identifikasjon

Definisjon: Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet.

Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer.

Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.

Profilparametre i tagged values

SOSI_navn

IDENT

Egenskaper

Navn:

lokalId

Definisjon:

lokal identifikator av et objekt

Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. For FKB-data benyttes UUID som lokalId.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 100
SOSI_navn: LOKALID

Navn:

navnerom

Definisjon:

navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI

Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0

Merknad : Verdien for navnerom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 100
SOSI_navn: NAVNEROM

Navn:

versjonId

Definisjon:

identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans)

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 100
SOSI_navn: VERSJONID

Arv og realiseringer

Realisering av:

«ApplicationSchema» Generelle typer 5.1/SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«dataType» Identifikasjon


5.2.4.4. «dataType» Posisjonskvalitet

Definisjon: beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen.

Merknad: Posisjonskvalitet er ikke konform med kvalitetsmodellen i ISO slik den er defineret i ISO19157:2013, men er en videreføring av tidligere brukte kvalitetsegenskaper i SOSI. FKB 5.0 innfører en egen variant av datatypen Posisjonskvalitet der kodeliste målemetode er byttet ut med den mer generelle kodelista Datafangstmetode.

Profilparametre i tagged values

SOSI_navn

KVALITET

Egenskaper

Navn:

datafangstmetode

Definisjon:

metode for datafangst Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Datafangstmetode

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/datafangstmetode
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 3
SOSI_navn: DATAFANGSTMETODE

Navn:

nøyaktighet

Definisjon:

standardavviket til posisjoneringa av objektet oppgitt i cm

I de aller fleste sammenhenger benyttes en anslått eller forventet verdi for standardavvik, men dersom man har en beregnet verdi skal denne benyttes.

For objekter med punktgeometri benyttes verdi for punktstandardavvik. For objekter med kurvegeometri benyttes standardavviket for tverravviket fra kurva. For objekter med overflate- eller volumgeometri er forståelsen at standardavviket beregnes ut fra (3D) avvikene mellom sann posisjon og nærmeste punkt på overflata.

Merknad:

Verdien er ment å beskrive nøyaktigheten til objektet sammenlignet med sann verdi. Standardavvik er i utgangspunktet et mål på det tilfeldige avviket og det innebærer at vi forutsetter at det systematiske avviket i liten grad påvirker nøyaktigheten til posisjoneringa. For fotogrammetriske data settes som hovedregel verdien lik kravet til standardavvik ved datafangst. Se standarden Geodatakvalitet for nærmere definisjon av standardavvik og hvordan dette defineres, beregnes og kontrolleres.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 6
SOSI_navn: NØYAKTIGHET

Navn:

synbarhet

Definisjon:

beskrivelse av hvor godt objektene framgår i datagrunnlaget for posisjonering (f.eks. flybildene)

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Synbarhet

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/synbarhet
SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 1
SOSI_navn: SYNBARHET

Navn:

datafangstmetodeHøyde

Definisjon:

metoden brukt for høyderegistrering av posisjon

Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Datafangstmetode

Profilparametre i tagged values:

defaultCodeSpace: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/datafangstmetode
SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 3
SOSI_navn: DATAFANGSTMETODEHØYDE

Navn:

nøyaktighetHøyde

Definisjon:

standardavviket til posisjoneringa av objektet oppgitt i cm

I de aller fleste sammenhenger benyttes en anslått eller forventet verdi for standardavvik, men dersom man har en beregnet verdi skal denne benyttes.

For objekter med punktgeometri benyttes verdi for punktstandardavvik. For objekter med kurvegeometri benyttes standardavviket for tverravviket fra kurva. For objekter med overflate- eller volumgeometri er forståelsen at standardavviket beregnes ut fra (3D) avvikene mellom sann posisjon og nærmeste punkt på overflata.

Merknad:

Verdien er ment å beskrive nøyaktigheten til objektet sammenlignet med sann verdi. Standardavvik er i utgangspunktet et mål på det tilfeldige avviket og det innebærer at vi forutsetter at det systematiske avviket i liten grad påvirker nøyaktigheten til posisjoneringa. For fotogrammetriske data settes som hovedregel verdien lik kravet til standardavvik ved datafangst. Se standarden Geodatakvalitet for nærmere definisjon av standardavvik og hvordan dette defineres, beregnes og kontrolleres.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Profilparametre i tagged values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 6
SOSI_navn: H-NØYAKTIGHET

Restriksjoner

Navn:

ugyldige datafangstmetoder for høyde

Beskrivelse:

inv: self.datafangstmetodeHøyde <> 'dig'

--Datafangstmetode Digitalisert skal ikke brukes på egenskapen datafangstmetodeHøyde

Arv og realiseringer

Realisering av:

«ApplicationSchema» Generelle typer 5.1/SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«dataType» Posisjonskvalitet


5.2.4.5. «CodeList» Synbarhet

Definisjon: synbarhet beskriver hvor godt objektene framgår i datagrunnlaget for posisjonering (f.eks. flybildene).

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/synbarhet

SOSI_datatype

H

SOSI_lengde

1

SOSI_navn

SYNBARHET


5.2.4.6. «CodeList» Datafangstmetode

Definisjon: metode for datafangst.

Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/datafangstmetode

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

3

SOSI_navn

DATAFANGSTMETODE


5.2.4.7. «CodeList» Registreringsversjon

Definisjon: produktspesifikasjon som ligger til grunn for registrering. Mest relevant for data som er fotogrammetrisk registrert eller som stammer fra NRL

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/registreringsversjon

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

10

SOSI_navn

REGISTRERINGSVERSJON


5.2.4.8. «CodeList» Høydereferanse

Definisjon: koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/hoydereferanse

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

6

SOSI_navn

HREF


5.2.4.9. «CodeList» Medium

Definisjon: objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/medium

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

1

SOSI_navn

MEDIUM

6. Referansesystem

Referansesystemer for FKB 5.0 er også beskrevet i vedlegg B i FKB generell del.

6.1. Romlig referansesystem UTM sone 32 basert på EUREF89 (ETRS89/UTM), 2d + NN2000

6.1.1. Omfang

6.1.2. Navn på kilden til referansesystemet

Norwegian Mapping Authority

6.1.3. Ansvarlig organisasjon for referansesystemet

The international Association of Oil & Gas Producers

6.1.5. Koderom

EPSG

6.1.6. Identifikasjonskode

5972

6.1.7. Kodeversjon

2020-03-30

6.2. Romlig referansesystem UTM sone 33 basert på EUREF89 (ETRS89/UTM), 2d + NN2000

6.2.1. Omfang

6.2.2. Navn på kilden til referansesystemet

Norwegian Mapping Authority

6.2.3. Ansvarlig organisasjon for referansesystemet

The international Association of Oil & Gas Producers

6.2.5. Koderom

EPSG

6.2.6. Identifikasjonskode

5973

6.2.7. Kodeversjon

2020-03-30

6.3. Romlig referansesystem UTM sone 35 basert på EUREF89 (ETRS89/UTM), 2d + NN2000

6.3.1. Omfang

6.3.2. Navn på kilden til referansesystemet

Norwegian Mapping Authority

6.3.3. Ansvarlig organisasjon for referansesystemet

The international Association of Oil & Gas Producers

6.3.5. Koderom

EPSG

6.3.6. Identifikasjonskode

5975

6.3.7. Kodeversjon

2020-03-30

6.4. Temporalt referansesystem

6.4.1. Omfang

6.4.2. Navn på temporalt referansesystem

UTC

Dersom ikke tidssone er spesielt angitt ved angivelse av tidspunkt skal man anta at det er norsk tid som benyttes. Dvs. UTC+1 (normaltid) på vinteren og UTC+2 (sommertid) på sommeren.

7. Kvalitet

7.1. Omfang

7.2. Beskrivelse av datakvalitet

FKB er detaljerte kartdata med en nøyaktighet på typisk 10 cm - 1 m og kan egne seg som datagrunnlag i f.eks. beredskap, analyse, planlegging og prosjektering i tillegg til å fungere som et topografisk grunnkart.

Den dominerende datafangstmetoden for FKB-data er fotogrammetrisk registrering. For fotogrammetrisk registrering er det angitt detaljerte kvalitetskrav. Se fotogrammetrisk registreringsinstruks for FKB-Ledning 5.1.

FKB vil ofte også inneholde data fra andre datakilder, for eksempel data etablert gjennom kommunal/offentlig saksbehandling, innmelding fra publikum eller digitalisert fra ortofoto. Se kapittel 9 for en nærmere beskrivelse av datakilder ved vedlikehold av FKB-data.

Prinsippet er at fullstendighet prioriteres foran nøyaktighet og FKB-data for et område vil derfor bestå av data med varierende grad av kvalitet. Alle data er kodet med datafangstdato og posisjonskvalitet slik at det er mulig å vurdere datakvaliteten til det enkelte dataobjekt. Det vil også være mulig å aggregere denne informasjonen som finnes på objektnivå opp til en beskrivelse av kvaliteten på datainnholdet i området som helhet. Det er imidlertid vanskelig å garantere datakvaliteten for FKB innenfor et område.

8. Datafangst

8.1. Omfang

8.2. Registeringsinstruks

Fotogrammetrisk datafangst er den dominerende datafangstmetoden for FKB-Ledning 5.1. Se fotogrammetrisk registreringsinstruks for FKB-Ledning 5.1. Registreringsinstruks Punktsky FKB-Ledning er også relevant for innsamling av utvalgte objekttyper.

Administrativ datafangst er en sentral del av datafangsten knyttet til ledning. Ved administrativ datafangst vil det i mange tilfeller ikke være hensiktsmessig å registrere objektene på samme måte som ved fotogrammetri. I slike tilfeller er det spesielt viktig å registrere kvalitet, datafangstdato og høydereferanse så korrekt som mulig.

9. Datavedlikehold

FKB-data vedlikeholdes gjennom 3 prosesser. Det henvises til Geovekst veiledningsmateriell for nærmere beskrivelse av vedlikeholdsopplegget [GEO-VEIL]

9.1. Vedlikeholdsinformasjon Kartleggingsprosjekter

9.1.1. Omfang

9.1.2. Vedlikeholdsfrekvens

Periodisk med en frekvens fra årlig til ca hvert 10. år avhengig av områdetype.

9.1.3. Vedlikeholdsbeskrivelse

Fotogrammetrisk ajourhold skjer for Geovekst-kommuner gjennom Geovekst kartleggingsprosjekter. Kartleggingsprosjektene spesifiseres og finansieres gjennom Geovekst og settes ut på anbud fra Kartverket. Flyfotografering og selve det fotogrammetriske ajourholdet utføres av et privat firma i tråd med fotogrammetrisk registreringsinstruks. Kartverket gjør kontroll av leveranse ved mottak og legger dataene inn i Sentral FKB.

Laserskanning er også egnet som datakilde for flere typer FKB-data og vil i noen kartleggingsprosjekter kunne brukes som datakilde i stedet for eller i tillegg til flybilder.

Kommuner utenfor Geovekst gjør tilsvarende vedlikehold i egen regi og leverer data i henhold til Norge digitalt avtale.

9.2. Vedlikeholdsinformasjon Kontinuerlig ajourhold

9.2.1. Omfang

9.2.2. Vedlikeholdsfrekvens

Kontinuerlig

9.2.3. Vedlikeholdsbeskrivelse

Det er i regi av Geovekst inngått FDV-avtaler med de fleste kommuner. Her avtalefestes oppgaver og finansiering av et felles kontinuerlig ajourhold av FKB-dataene blant partene i avtalen. Den viktigste parten i avtalene er kommunen da mange av endringene i FKB kan fanges opp gjennom kommunal saksbehandling. Endringene oppdateres direkte inn i Sentral FKB eller oversendes til Kartverket på filformat for de som ikke har tilgang til å oppdatere direkte.

Ved siden av kommunene er også Statens vegvesen, fylkeskommunene og nettselskapene aktive parter i det administrative ajourholdet av FKB-data. Disse partene legger data med oppdatert situasjon direkte inn i Sentral FKB i forbindelse med ferdigstilling av utbyggingsprosjekter de har ansvar for.

Kommuner utenfor Geovekst gjør tilsvarende vedlikehold i egen regi og leverer data i henhold til Norge digitalt avtale.

9.3. Vedlikeholdsinformasjon Meldinger om feil og mangler

9.3.1. Omfang

9.3.2. Vedlikeholdsfrekvens

Kontinuerlig

9.3.3. Vedlikeholdsbeskrivelse

Kartverket mottar gjennom kundesenteret og tjenesten Rettikartet.no en del meldinger om feil og mangler i FKB fra publikum. Disse meldingene kan etter en vurdering mot andre datakilder bli lagt inn i FKB.

Også andre parter i Geovekst vil kunne ta imot meldinger om feil og avvik i kartet og oppdatere FKB på bakgrunn av disse meldingene.

10. Presentasjon

10.1. Omfang

10.2. Referanse til presentasjonskatalog

Presentasjonsregler for FKB-data er angitt i skjermkartografispesifikasjonen: https://register.geonorge.no/register/versjoner/tegneregler/geovekst/fkb-skjermkartografi

11. Leveranse

Leveransemetoder og formater for FKB 5.0 er også beskrevet i vedlegg A i FKB generell del.

11.1. Leveransemetode GML filleveranse

11.1.1. Omfang

11.1.2. Leveranseformat

Formatnavn: [GML]

Formatversjon: 3.2.1

Filstruktur: Tekstfil (XML)

Språk: nor

Tegnsett: utf8

11.1.3. Leveransemedium

Leveranseenhet: kommunevise filer

Overføringsstørrelse: Varierer veldig ut fra kommunestørrelse

Navn på medium: Datasettet lastes ned fra geonorge.no

Annen leveranseinformasjon: Nedlastingsfilene vil være zippet

11.2. Leveransemetode SOSI-format filleveranse

11.2.1. Omfang

11.2.2. Leveranseformat

Formatnavn: SOSI

Formatversjon: 5.0

Filstruktur: Tekstfil

Språk: nor

Tegnsett: utf8

11.2.3. Leveransemedium

Leveranseenhet: kommunevise filer

Overføringsstørrelse: Varierer ut fra kommunestørrelse

Navn på medium: Datasettet lastes ned fra geonorge.no

Annen leveranseinformasjon: Nedlastingsfilene vil være zippet

11.3. Leveransemetode ESRI fgdb filleveranse

11.3.1. Omfang

11.3.2. Leveranseformat

Formatnavn: [ESRI fgdb]

Formatversjon: 10.0

Formatspesifikasjon: ESRI filgeodatabase

Filstruktur: Filer

Språk: nor

Tegnsett: utf8

11.3.3. Leveransemedium

Leveranseenhet: kommunevise filer, fylkesvise filer og landsdekkende filer

Overføringsstørrelse: Varierer områdestørrelse

Navn på medium: Datasettet lastes ned fra geonorge.no

Annen leveranseinformasjon: Nedlastingsfilene vil være zippet

11.4. Leveransemetode GML NGIS-OpenAPI

11.4.1. Omfang

11.4.2. Leveranseformat

Formatnavn: [GML]

Formatversjon: 3.2.1

Filstruktur: Tekstfiler (XML) som inneholder GML-objekter pakket inn i WFS/WFS-T

Språk: nor

Tegnsett: utf8

11.4.3. Leveransemedium

Leveranseenhet: ikke angitt

Overføringsstørrelse: ikke angitt

Navn på medium: NGIS-OpenAPI

Annen leveranseinformasjon: Se vedlegg A.2 til FKB generell del for mer informasjon.

11.5. Leveransemetode JSON NGIS-OpenAPI

11.5.1. Omfang

11.5.2. Leveranseformat

Formatnavn: [JSON]

Formatversjon: Basert på GeoJSON RFC 7946, august 2016

Formatspesifikasjon: Basert på GeoJSON RFC 7946, august 2016

Filstruktur: Tekstfiler som inneholder JSON-objekter

Språk: nor

Tegnsett: utf8

11.5.3. Leveransemedium

Leveranseenhet: ikke angitt

Overføringsstørrelse: ikke angitt

Navn på medium: NGIS-OpenAPI

Annen leveranseinformasjon: Se vedlegg A.2 til FKB generell del for mer informasjon.

12. Tilleggsinformasjon

Ingen angitt informasjon

13. Metadata

13.1. Omfang

13.2. Metadataspesifikasjon

Det leveres metadata i henhold til ISO 19115 [ISO-METADATA].

Se oppdaterte metadata for FKB-Ledning 5.1 i kartkatalog på Geonorge.

Under https://forvaltningsinformasjon.geonorge.no finnes mer detaljert kommunevis informasjon om datainnholdet og forvaltningen av FKB-data.

Vedlegg A: GML-realisering

GML-realiseringen følger kravene i "Realisering i GML-format 5.0" [SOSI-GML]. Realiseringen defineres av følgende filer:

Vedlegg B: SOSI-format-realisering

SOSI-realiseringen følger kravene i "Realisering i SOSI-format 5.0" [SOSI-FORMAT]. SOSI-filer som inneholder data i henhold til denne spesifikasjonen skal merkes i filhodet med ..OBJEKTKATALOG FKB-Ledning 5.1. En SOSI-eksempelfil er tilgjengelig her.

Under en utlisting av SOSI-formatrealiseringen:

Objekttype: Bardun

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

driftsmerking

CharacterString

..DRIFTSMERKING

[0..1]

eierOrgNr

CharacterString

..EIERORGNR

[0..1]

hovedbruk

«CodeList» Ledningsnettverkstype

..LEDNINGSNETTVERKSTYPE

[1..1]

eksternpeker

URI

..EKSTERNPEKER

[0..1]

nrlpeker

URI

..NRLPEKER

[0..1]

nvdbpeker

URI

..NVDBPEKER

[0..1]

senterlinje

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

Objekttype: Flymarkør

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

driftsmerking

CharacterString

..DRIFTSMERKING

[0..1]

eierOrgNr

CharacterString

..EIERORGNR

[0..1]

hovedbruk

«CodeList» Ledningsnettverkstype

..LEDNINGSNETTVERKSTYPE

[1..1]

eksternpeker

URI

..EKSTERNPEKER

[0..1]

nrlpeker

URI

..NRLPEKER

[0..1]

nvdbpeker

URI

..NVDBPEKER

[0..1]

punkt

GM_Point

.PUNKT

[1..1]

Objekttype: Jordingsledning

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

driftsmerking

CharacterString

..DRIFTSMERKING

[0..1]

eierOrgNr

CharacterString

..EIERORGNR

[0..1]

hovedbruk

«CodeList» Ledningsnettverkstype

..LEDNINGSNETTVERKSTYPE

[1..1]

eksternpeker

URI

..EKSTERNPEKER

[0..1]

nrlpeker

URI

..NRLPEKER

[0..1]

nvdbpeker

URI

..NVDBPEKER

[0..1]

senterlinje

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

antallLaserPunkt

Integer

..ANTALL_LASERPUNKT

[0..1]

maksVertikalAvstand

«dataType» VertikalAvstandLedning

..MAKS_VERTIKALUTSTREKNING

[0..1]

maksVertikalAvstand.vertikalAvstandPosisjon

GM_Point

…​NØHKOOR

[1..1]

maksVertikalAvstand.vertikalAvstand

«dataType» Real

…​VERTIKALAVSTAND

[1..1]

minVertikalAvstand

«dataType» VertikalAvstandLedning

..MIN_VERTIKALUTSTREKNING

[0..1]

minVertikalAvstand.vertikalAvstandPosisjon

GM_Point

…​NØHKOOR

[1..1]

minVertikalAvstand.vertikalAvstand

«dataType» Real

…​VERTIKALAVSTAND

[1..1]

Objekttype: Kabelkanal

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

driftsmerking

CharacterString

..DRIFTSMERKING

[0..1]

eierOrgNr

CharacterString

..EIERORGNR

[0..1]

hovedbruk

«CodeList» Ledningsnettverkstype

..LEDNINGSNETTVERKSTYPE

[1..1]

eksternpeker

URI

..EKSTERNPEKER

[0..1]

nrlpeker

URI

..NRLPEKER

[0..1]

nvdbpeker

URI

..NVDBPEKER

[0..1]

senterlinje

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

Objekttype: Kum

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

driftsmerking

CharacterString

..DRIFTSMERKING

[0..1]

eierOrgNr

CharacterString

..EIERORGNR

[0..1]

hovedbruk

«CodeList» Ledningsnettverkstype

..LEDNINGSNETTVERKSTYPE

[1..1]

eksternpeker

URI

..EKSTERNPEKER

[0..1]

nrlpeker

URI

..NRLPEKER

[0..1]

nvdbpeker

URI

..NVDBPEKER

[0..1]

grense

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

Objekttype: Kumlokk

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

driftsmerking

CharacterString

..DRIFTSMERKING

[0..1]

eierOrgNr

CharacterString

..EIERORGNR

[0..1]

hovedbruk

«CodeList» Ledningsnettverkstype

..LEDNINGSNETTVERKSTYPE

[1..1]

eksternpeker

URI

..EKSTERNPEKER

[0..1]

nrlpeker

URI

..NRLPEKER

[0..1]

nvdbpeker

URI

..NVDBPEKER

[0..1]

punkt

GM_Point

.PUNKT

[1..1]

kumlokkform

«CodeList» Kumlokkform

..KUMLOKKFORM

[1..1]

kum

«FeatureType» Kum

..KUM

[0..1]

Objekttype: Luftledning

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

driftsmerking

CharacterString

..DRIFTSMERKING

[0..1]

eierOrgNr

CharacterString

..EIERORGNR

[0..1]

hovedbruk

«CodeList» Ledningsnettverkstype

..LEDNINGSNETTVERKSTYPE

[1..1]

eksternpeker

URI

..EKSTERNPEKER

[0..1]

nrlpeker

URI

..NRLPEKER

[0..1]

nvdbpeker

URI

..NVDBPEKER

[0..1]

senterlinje

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

antallLaserPunkt

Integer

..ANTALL_LASERPUNKT

[0..1]

maksVertikalAvstand

«dataType» VertikalAvstandLedning

..MAKS_VERTIKALUTSTREKNING

[0..1]

maksVertikalAvstand.vertikalAvstandPosisjon

GM_Point

…​NØHKOOR

[1..1]

maksVertikalAvstand.vertikalAvstand

«dataType» Real

…​VERTIKALAVSTAND

[1..1]

minVertikalAvstand

«dataType» VertikalAvstandLedning

..MIN_VERTIKALUTSTREKNING

[0..1]

minVertikalAvstand.vertikalAvstandPosisjon

GM_Point

…​NØHKOOR

[1..1]

minVertikalAvstand.vertikalAvstand

«dataType» Real

…​VERTIKALAVSTAND

[1..1]

fase

«CodeList» Fase

..FASE

[1..1]

Objekttype: Lysarmatur

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

driftsmerking

CharacterString

..DRIFTSMERKING

[0..1]

eierOrgNr

CharacterString

..EIERORGNR

[0..1]

hovedbruk

«CodeList» Ledningsnettverkstype

..LEDNINGSNETTVERKSTYPE

[1..1]

eksternpeker

URI

..EKSTERNPEKER

[0..1]

nrlpeker

URI

..NRLPEKER

[0..1]

nvdbpeker

URI

..NVDBPEKER

[0..1]

punkt

GM_Point

.PUNKT

[1..1]

plassering

«CodeList» Punktplassering

..BELYSNINGSPLASSERING

[1..1]

iMast

«FeatureType» Mast

..IMAST

[0..1]

Objekttype: Mast

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

driftsmerking

CharacterString

..DRIFTSMERKING

[0..1]

eierOrgNr

CharacterString

..EIERORGNR

[0..1]

hovedbruk

«CodeList» Ledningsnettverkstype

..LEDNINGSNETTVERKSTYPE

[1..1]

eksternpeker

URI

..EKSTERNPEKER

[0..1]

nrlpeker

URI

..NRLPEKER

[0..1]

nvdbpeker

URI

..NVDBPEKER

[0..1]

punkt

GM_Point

.PUNKT

[1..1]

antallLaserPunkt

Integer

..ANTALL_LASERPUNKT

[0..1]

belysning

Boolean

..BELYSNING

[1..1]

konstruksjon

«CodeList» Mastekonstruksjon

..MASTEKONSTRUKSJON

[0..1]

linjebredde

Real

..LINJEBREDDE

[0..1]

vertikalAvstand

Real

..VERTIKALAVSTAND

[0..1]

harArmatur

«FeatureType» Lysarmatur

..HARARMATUR

[0..*]

bardun

«FeatureType» Bardun

..BARDUN

[0..*]

omriss

«FeatureType» Masteomriss

..OMRISS

[0..*]

Objekttype: Masteomriss

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

driftsmerking

CharacterString

..DRIFTSMERKING

[0..1]

eierOrgNr

CharacterString

..EIERORGNR

[0..1]

hovedbruk

«CodeList» Ledningsnettverkstype

..LEDNINGSNETTVERKSTYPE

[1..1]

eksternpeker

URI

..EKSTERNPEKER

[0..1]

nrlpeker

URI

..NRLPEKER

[0..1]

nvdbpeker

URI

..NVDBPEKER

[0..1]

grense

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

type

«CodeList» Mastekonstruksjon

..MASTEKONSTRUKSJON

[0..1]

Objekttype: Nettverkstasjon

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

driftsmerking

CharacterString

..DRIFTSMERKING

[0..1]

eierOrgNr

CharacterString

..EIERORGNR

[0..1]

hovedbruk

«CodeList» Ledningsnettverkstype

..LEDNINGSNETTVERKSTYPE

[1..1]

eksternpeker

URI

..EKSTERNPEKER

[0..1]

nrlpeker

URI

..NRLPEKER

[0..1]

nvdbpeker

URI

..NVDBPEKER

[0..1]

punkt

GM_Point

.PUNKT

[1..1]

plassering

«CodeList» Stasjonsplassering

..STASJONSPLASSERING

[1..1]

omriss

«FeatureType» Nettverkstasjonomriss

..OMRISS

[0..1]

Objekttype: Nettverkstasjonomriss

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

driftsmerking

CharacterString

..DRIFTSMERKING

[0..1]

eierOrgNr

CharacterString

..EIERORGNR

[0..1]

hovedbruk

«CodeList» Ledningsnettverkstype

..LEDNINGSNETTVERKSTYPE

[1..1]

eksternpeker

URI

..EKSTERNPEKER

[0..1]

nrlpeker

URI

..NRLPEKER

[0..1]

nvdbpeker

URI

..NVDBPEKER

[0..1]

grense

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

Objekttype: Skap

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

driftsmerking

CharacterString

..DRIFTSMERKING

[0..1]

eierOrgNr

CharacterString

..EIERORGNR

[0..1]

hovedbruk

«CodeList» Ledningsnettverkstype

..LEDNINGSNETTVERKSTYPE

[1..1]

eksternpeker

URI

..EKSTERNPEKER

[0..1]

nrlpeker

URI

..NRLPEKER

[0..1]

nvdbpeker

URI

..NVDBPEKER

[0..1]

punkt

GM_Point

.PUNKT

[1..1]

Objekttype: Trase

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

driftsmerking

CharacterString

..DRIFTSMERKING

[0..1]

eierOrgNr

CharacterString

..EIERORGNR

[0..1]

hovedbruk

«CodeList» Ledningsnettverkstype

..LEDNINGSNETTVERKSTYPE

[1..1]

eksternpeker

URI

..EKSTERNPEKER

[0..1]

nrlpeker

URI

..NRLPEKER

[0..1]

nvdbpeker

URI

..NVDBPEKER

[0..1]

senterlinje

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

antallLaserPunkt

Integer

..ANTALL_LASERPUNKT

[0..1]

maksVertikalAvstand

«dataType» VertikalAvstandLedning

..MAKS_VERTIKALUTSTREKNING

[0..1]

maksVertikalAvstand.vertikalAvstandPosisjon

GM_Point

…​NØHKOOR

[1..1]

maksVertikalAvstand.vertikalAvstand

«dataType» Real

…​VERTIKALAVSTAND

[1..1]

minVertikalAvstand

«dataType» VertikalAvstandLedning

..MIN_VERTIKALUTSTREKNING

[0..1]

minVertikalAvstand.vertikalAvstandPosisjon

GM_Point

…​NØHKOOR

[1..1]

minVertikalAvstand.vertikalAvstand

«dataType» Real

…​VERTIKALAVSTAND

[1..1]

trasenavn

CharacterString

..TRASENAVN

[0..1]

Objekttype: Vindturbin

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

driftsmerking

CharacterString

..DRIFTSMERKING

[0..1]

eierOrgNr

CharacterString

..EIERORGNR

[0..1]

hovedbruk

«CodeList» Ledningsnettverkstype

..LEDNINGSNETTVERKSTYPE

[1..1]

eksternpeker

URI

..EKSTERNPEKER

[0..1]

nrlpeker

URI

..NRLPEKER

[0..1]

nvdbpeker

URI

..NVDBPEKER

[0..1]

punkt

GM_Point

.PUNKT

[1..1]

rotorbladlengde

Real

..ROTORBLADLENGDE

[0..1]

navhøyde

Real

..NAVHØYDE

[0..1]

omriss

«FeatureType» Vindturbinomriss

..OMRISS

[0..1]

Objekttype: Vindturbinomriss

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

driftsmerking

CharacterString

..DRIFTSMERKING

[0..1]

eierOrgNr

CharacterString

..EIERORGNR

[0..1]

hovedbruk

«CodeList» Ledningsnettverkstype

..LEDNINGSNETTVERKSTYPE

[1..1]

eksternpeker

URI

..EKSTERNPEKER

[0..1]

nrlpeker

URI

..NRLPEKER

[0..1]

nvdbpeker

URI

..NVDBPEKER

[0..1]

grense

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

Objekttype: Åk

Modellelementnavn og SOSI_navn

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Mult.:

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[1..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[1..1]

sluttdato

DateTime

..SLUTTDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[0..1]

informasjon

CharacterString

..INFORMASJON

[0..1]

høydereferanse

«CodeList» Høydereferanse

..HREF

[1..1]

medium

«CodeList» Medium

..MEDIUM

[1..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

driftsmerking

CharacterString

..DRIFTSMERKING

[0..1]

eierOrgNr

CharacterString

..EIERORGNR

[0..1]

hovedbruk

«CodeList» Ledningsnettverkstype

..LEDNINGSNETTVERKSTYPE

[1..1]

eksternpeker

URI

..EKSTERNPEKER

[0..1]

nrlpeker

URI

..NRLPEKER

[0..1]

nvdbpeker

URI

..NVDBPEKER

[0..1]

senterlinje

GM_Curve

.KURVE

[1..1]

Lisensvilkår

Lisens

Denne standarden er gitt ut under norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Du har lov til:

 • å kopiere og tilgjengeliggjøre

 • å endre og/eller sette sammen med andre datasett

 • å kopiere og tilgjengeliggjøre en endret eller sammensatt versjon

 • å benytte datasettet kommersielt

På følgende vilkår:

 • at du navngir lisensgiver slik lisensgiver ber om, men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av datasettet

 • at du ikke bruker dataene på en måte som fremstår som villedende, og heller ikke fordreier eller uriktig fremstiller dataene

Med den forståelse:

 • at data som inneholder personopplysninger og er taushetsbelagt ikke er omfattet av denne lisensen og ikke kan viderebrukes

 • at lisensgiver fraskriver seg ethvert ansvar for informasjonens kvalitet og hva informasjonen brukes til