Warning
Høringsversjon!

Publisert: 2024-02-27

1. Innledning, historikk og endringslogg

1.1. Innledning

NVDB Vegnett Pluss er i hovedsak et forvaltningsdatasett for kommunene til forvaltning av vegnettet i SFKB. En kvalitetssikret versjon tilgjengeliggjøres på Geonorge. Datasettet omfatter alle kjørbare veger som er lengre enn 50 meter, eller del av et nettverk, samt gang- og sykkelveger og sykkelveger representert som veglenkegeometri. Fortau, gangveger, gangfelt, traktorveger og stier som tidligere fantes i FKB-TraktorvegSti, vil også være en del av NVDB Vegnett Pluss. For disse typene veg gjenstår noe innsamling av data.

I tillegg inneholder datasettet adresseinformasjon (som gir mulighet for kobling til matrikkelen og andre registre), fartsgrenser, trafikkreguleringer, trafikkrestriksjoner og vegklasser. Veglenkens attributter er tematisert etter typeveg, vegkategori og vegfase.

 • Typeveg: bilferje, enkel bilveg, fortau, gangfelt, gang- og sykkelveg, gangveg, gatetun, gågate, kanalisert veg (kjørebane og kjørefelt), passasjerferje, rampe, rundkjøring, sykkelveg og trapp.

 • Vegkategori: europa- (E), riks- (R), fylkes- (F), kommunal veg (K), privat veg (P) og skogsveg (S).

 • Vegfase: eksisterende veg (V), under bygging (A).

NVDB Vegnett Pluss er et produkt som eksporteres fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). Grunnlagsdataene ajourholdes av Statens vegvesen og Kartverket. Les mer om denne på: Nasjonal vegdatabank (NVDB) | Statens vegvesen

I tillegg til NVDB Vegnett Pluss finnes det også et forenklet datasett, NVDB Vegnett. Dette datasettet består av de samme veglenkene og vegsperringene vi finner i NVDB Vegnett Pluss.

Europa-, riks- og fylkesvegnettet ajourføres kontinuerlig i NVDB med basis i plan- og ferdigvegsdata. Ajourføring av kommunale, private og skogsveger organiseres gjennom Norge digitalt og FDV-avtalene med kommuner, administrert av Kartverket.

Denne produktspesifikasjonen er utarbeidet iht. SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning 5.0 [SOSI-KRAV]. UML-modellen som ligger til grunn for innhold i diagrammene og dokumentasjon i kap. 5, følger reglene i SOSI Regler for UML-modellering, versjon 5.1 [SOSI-UML]. Denne veilederen gir hjelp til å lese UML-diagrammene.

1.2. Historikk

Elveg 2.0 var en videreutvikling og sammenslåing av FKB-Vegnett 4.03, Vbase og Elveg, hvor det for første gang ble innført lineært refererte objekter. Fortau, gangveger og gangfelt skulle også overføres fra FKB Traktorveg/Sti. NVDB Vegnett Pluss er en revisjon av Elveg 2.0 etter at datasettet nå har fått endret formål til å være et forvaltningsdatasett mot kommunene.

1.3. Endringslogg

Dette er første versjon av produktspesifikasjonen NVDB Vegnett Pluss.

1.4. Normative referanser

[ISO-METADATA] : 19115-1:2015 Geographic information - Metadata - Part 1: Fundamentals og 19115-2:2015 Geographic information - Metadata - Part 2: Extensions for acquisition and processing

2. Definisjoner og forkortelser

2.1. Definisjoner

Forklaring på forkortelser i definisjonene som følger merket med [] finnes i kap.2.3.

Ajourføring supplering og korrigering av innholdet i geodataene slik at de fremstiller de faktiske forhold på et gitt tidspunkt, etter de retningslinjer som gjelder for innhold og kvalitet [PABG]

Applikasjonsskjema informasjonsmodellene i SOSI-modellregister er modellert som UML-modeller. UML-modellen for et FKB-datasett benevnes som et UML-applikasjonsskjema. Fra UML-applikasjonsskjema kan det automatisk genereres et GML-applikasjonsskjema som beskriver hvordan dataene representeres som GML.

Datasett identifiserbar samling av beslektede data [T]

Egenskap navngitt kjennetegn eller karakteristikk av et objekt

FKB FKB er en forkortelse for Felles Kartdatabase.

Fullstendighet uttrykk for i hvilken grad spesifiserte deler av et produkt finnes i det aktuelle datasettet [G]

Geodata data i elektronisk form med direkte eller indirekte referanse til et bestemt sted eller geografisk område

Kart generalisert avbildning av geografiske objekter med deres romlige relasjoner; med angitt geodetisk datum, projeksjon og koordinatsystem, samt målestokk dersom avbildningen er analog [G]

Kartdata geodata tilrettelagt for presentasjon av kart [PABG]

Kontinuerlig ajourhold fortløpende ajourføring basert på rapportering fra forvaltningsrutiner, daglige arbeidsrutiner og samarbeidsparter [PABG]

MERKNAD Kalles også administrativt vedlikehold. Data som samles inn administrativt, kan være digitale stikningsdata eller data fra sluttkontroll av beliggenhet, koordinatfestede grensemerker, markmålte bygninger, senterpunkt bygning, situasjonsplan og melding om landbruksbygg.

Kvalitet helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte og underforståtte behov [NS-ISO 8402 def. 2.1]

Metadata informasjon som beskriver et datasett [G]

MERKNAD Hvilke opplysninger som inngår i metadataene, kan variere avhengig av datasettets karakter. Vanlige opplysninger er innhold, kvalitet, tilstand, struktur, format, produsent og vedlikeholdsansvar.

Nettverkstopologi Nettverkstopologi betyr at overalt hvor det fysiske vegnettet henger sammen, skal det finnes tilsvarende koplinger mellom veglenkene i nettverket. Nettverket blir da en topologisk representasjon av det fysiske vegnettet

nøyaktighet mål for en estimert verdis nærhet til sin sanne verdi eller til det man antar er den sanne verdi [G]

objekt forekomst (instans) av en objekttype [SOSI]

objektkatalog definisjon og beskrivelse av objekttyper, objektegenskaper samt relasjoner mellom objekter, sammen med eventuelle funksjoner som er anvendt for objektet [SOSI]

EKSEMPEL SOSI-Objektkatalog

objekttype geografisk objekttype en klasse av objekter med felles egenskaper, forholdet mot andre objekttyper og funksjoner [SOSI]

EKSEMPEL Eksempler på objekttyper er Veglenke, Vegsperring og Fartsgrense.

originaldatavert den av flere samarbeidsparter som har ansvaret for forvaltning og ajourføring av originalen av det enkelte primærdatasett [PABG]

*periodisk ajourhold * ajourføring som utføres systematisk med jevne mellomrom [PABG]

MERKNAD Ved periodisk ajourføring blir eksisterende data, enten de har vært gjennom kontinuerlig ajourføring eller ei, kontrollert og evt. forbedret, og manglende objekter blir supplert. Objekter som ikke er endret, blir ikke kartlagt på nytt. Etter periodisk ajourføring skal datasettene minimum tilfredsstille kvalitetskravene for den valgte FKB-standard i området. Det kan være nødvendig også med en oppgradering for å oppfylle kvalitetskravene. Periodisk ajourføring gjøres vanligvis ved fotogrammetri.

primærdatasett et definert geodatasett som består av de mest detaljerte og nøyaktige data innen et definert område, har en viss utbredelse og jevnlig blir produsert og/eller ajourholdt [G]

produktspesifikasjon detaljert beskrivelse av ett datasett eller en serie med datasett med tilleggsinformasjon som gjør det mulig å produsere, distribuere og bruke datasettet av andre (tredjepart) [SOSI]

MERKNAD En dataproduktspesifikasjon kan lages for produksjon, salg, sluttbrukervirksomhet eller annet.

standardavvik statistisk størrelse som angir spredningen for en gruppe måle- eller beregningsverdier i forhold til deres sanne eller estimerte verdier [G]

toleranse maksimalt tillatt avvik eller verdi [G]

topologi beskrivelse av sammenhengen mellom geografiske objekter [G]

MERKNAD De aktuelle objektene har ofte en fysisk sammenheng. Topologi er de av objektenes egenskaper som overlever det som er kalt kontinuerlige transformasjoner (også kalt gummiduk-transformasjoner). Alle tallverdier (lengder, arealer og retninger) kan bli forandret, mens for eksempel naboskapsforhold vil være uendret.

Vegnettet Vegnettet består av veglenker med sin vegnettsgeometri. For at nettverket skal kunne brukes til navigasjon og nettverksanalyser er det helt vesentlig at det er knyttet sammen der dette er riktig. Det er likeså viktig med riktige restriksjoner, for eksempel vegsperring, der det ikke er framkommelighet i nettverket.

Vegdetaljnivå Ulike brukere kan ha ulike behov for detaljeringsgrad på vegnettet. Det er derfor lagt til rette for at vegnettet kan presenteres i 3 forskjellige detaljeringsnivåer: Vegtrasenivå, Kjørebanenivå og Kjørefeltnivå. Den største delen av vegnettet tilfredsstiller både vegtrasenivå og kjørebanenivå, og vil da ikke ha egenskapen detaljnivå. Kjørefeltnivå benyttes kun i tilfeller der det er ønskelig å detaljere vegnettet ytterligere. I hovedsak er det bilvegnettet som presenteres på forskjellige detaljeringsnivåer. Se Figur 1. Vegnett for gående og syklende vil i hovedsak kun være definert på vegtrasenivå.

Vegens senterlinje defineres normalt midt mellom vegkanter. På deler av vegnettet der kjørebanene er fysisk skilt fra hverandre, for eksempel med midtrabatt, konstrueres det to senterlinjer for kjørebanenivået, en for hver kjøreretning. I tillegg konstrueres det linje for vegtrase i midtrabatten for vegnett på mindre detaljert nivå. For enkelte situasjoner i vegnettet, for eksempel i kryss, vil det også være aktuelt å konstruere en egen senterlinje for et svingefelt for å detaljere kryssets utforming ytterligere.

Vegdetaljniva

I NVDB Vegnett Pluss vil ikke alle vegdetaljnivåer av vegnett være med ut i datasettet. NVDB Vegnett Pluss vil være bygd opp av kjørebanelenker og kjørefeltlenker. Dette tilsvarer figuren som viser Kjørefeltnivået over.

Restriksjoner Datasettet inneholder punkter og strekninger som fungerer som restriksjoner i vegnettet. Jernbanekryss og vegsperring er restriksjonene som kommer ut som punktobjekter i datasettet. Fartsgrense, høydebegrensning, trafikkreguleringer, gågatereguleringer, tillatt kjøreretning, svingerestriksjon, gjennomkjøring forbudt og værutsatt veg er restriksjonene som kommer ut som strekningsobjekter i datasettet.

Feltoversikt I vegnettet defineres kjørefelt som en beskrivelse av tverrsnittet på vegen. Lovlige verdier for kjørefelt er definert i Statens vegvesen sin datakatalog. Kjørefelt i tverrsnittet av vegen beskrives vha en tekststreng i egenskapen feltoversikt, og kombinasjon av felt skilles med #.

Metreringen gir oss referansen i lengderetning, mens feltkoding kan gi oss plassering på tvers av vegen. Feltkodene gis i forhold til vegens metreringsretning. Oddetall viser felt med kjøreretning med metreringsretningen, partall viser oss felt med kjøreretning mot metreringsretningen.

Lenkeretning og metreringsretning er normalt sett den samme, men i noen tilfeller vil den ikke være det. SOSI Vegnett, og med det NVDB Vegnett Pluss definerer feltkoding kun i forhold til metreringsretning.

Feltoversikt

Eksempler:
1) Normalt sett har vegen ett kjørefelt i hver retning: GML: <app:feltoversikt>1#2</app:feltoversikt> SOSI: ..FELTOVERSIKT 1#2

2) I tverrsnittet på vegen har vi ett kjørefelt i hver retning, samt et høyresvingefelt: GML: <app:feltoversikt>1#1H1#2</app:feltoversikt> SOSI: ..FELTOVERSIKT 1#1H1#2

3) I tverrsnittet på vegen har vi vanlige kjørefelt i begge retninger i midten, og kollektivfelt begge retninger utenfor disse: GML: <app:<feltoversikt>1#2#3K#4K</app:feltoversikt> SOSI: ..FELTOVERSIKT 1#2#3K#4K

2.2. Forkortelser

SOSI Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon – et standardformat for digitale geodata (SOSI-standarden).

NS-ISO 8402 Kvalitetsledelse og kvalitetssikring - Terminologi, utgitt 1994

T Prosjektet "Termer for geografisk informasjon" (revisjon av Ordbok for kart og oppmåling)

SFKB Sentral Felles KartdataBase

Geovekst Geodatasamarbeid mellom KS (kommunesektorens organisasjon), Energi Norge, Kartverket, Telenor, Statens vegvesen, Landbruksdepartementet, Fylkeskommunen og Norges vassdrags- og energidirektorat.

UML Unified Modelling Language. Modelleringsspråk som (blant annet) brukes til å beskrive geografiske informasjonsmodeller.

GML GML Geography Markup Language – Internasjonalt standardformat for utveksling av geografisk informasjon

KPS-veger Kommunale veger, private veger og skogsveger

ERF-veger Europa-, riks- og fylkesveger

NVDB Nasjonal vegdatabank

3. Generelt om spesifikasjonen

3.1. Unik identifisering

NVDBVegnettPluss

3.1.1. Fullstendig navn

NVDB Vegnett Pluss

3.1.2. Versjon

1.0

3.2. Referansedato

2024-02-01

3.3. Ansvarlig organisasjon

Kartverket

3.4. Språk

Norsk

3.5. Hovedtema

Basisdata, Samferdsel

3.6. Temakategori

basisData

3.7. Sammendrag

NVDB Vegnett Pluss er et vegnettsdatasett som omfatter alle kjørbare veger og vegnett for gående og syklende, i den grad dette er registrert, representert som veglenkegeometri. I tillegg inneholder datasettet adresseinformasjon (som gir mulighet for kobling til matrikkelen og andre registre), fartsgrenser, trafikkreguleringer, trafikkrestriksjoner og vegklasser, alle representert som egengeometri.

3.8. Formål

NVDB Vegnett Pluss brukes som forvaltningsdatasett i den offentlige forvaltningen av vegnett gjennom Geovekst FDV-avtalene.

3.9. Representasjonsform

vektor

3.10. Datasettoppløsning

FKB er detaljerte data stort sett registrert fotogrammetrisk fra flybilder med en oppløsing mellom 7 og 25 cm. Stedfestingsnøyaktigheten varierer fra +/- 0,10 m til +/- 1 m avhengig av objekttype, områdetype og datafangstmetode. FKB-data egner seg for presentasjon i målestokker fra ca 1:100 til ca 1:20000

3.11. Utstrekningsinformasjon

Utstrekningbeskrivelse
FKB-data dekker Norges fastlandsterritorium

Geografisk område
Nord: 72°
Sør: 57°
Øst: 32°
Vest: 4°

Vertikal utbredelse
Fra ca -250 m til ca 2500 m

Innhold gyldighetsperiode
Ikke angitt

3.12. Identifikasjonsomfang

3.13. Supplerende beskrivelse

Data ikke angitt

4. Spesifikasjonsomfang

(Antall spesifikasjonsomfang: 1)

4.1. Spesifikasjonsomfang for hele spesifikasjonen

4.1.1. Identifikasjon

Hele datasettet

4.1.2. Nivå

Datasett

4.1.3. Navn

{fkbdatasett}

4.1.4. Beskrivelse

Detaljeringen av FKB er delt inn i 4 nøyaktighetsklasser; FKB-A, FKB-B, FKB-C og FKB-D, men er i denne spesifikasjonen beskrevet som et homogent produkt med ett omfang.

Se FKB Generell del [FKB] for en nærmere beskrivelse av inndeling av FKB i FKB-A til D.

4.1.5. Utstrekningsinformasjon

Utstrekningbeskrivelse
FKB-data dekker Norges fastlandsterritorium

Geografisk område
Nord: 72°
Sør: 57°
Øst: 32°
Vest: 4°

Vertikal utbredelse
Fra ca -250 m til ca 2500 m

Innhold gyldighetsperiode
Ikke angitt

5. Innhold og struktur

5.1. Omfang

5.2. «ApplicationSchema» NVDB Vegnett Pluss 1.0 - Utkast

Definisjon: NVDB Vegnett Pluss inneholder informasjon om alle europa-, riks-, fylkes-, kommunale og skogsbilveger, samt alle private veger unntatt korte, private blindveger. Korte veger er veger med lengde mindre enn 50 m. Veger med unike adresser er med uansett lengde. Bilferjestrekninger og vegnett for gående og syklende kan også være med. Vegnettet er strukturert som et nettverk av veglenker med restriksjoner i form av lineære referanser. I produktet NVDB Vegnett Pluss utveksles objektene som er knyttet til vegnettet med egengeometri hentet fra vegnettet objektet er referert til. Vegnettet ajourføres i Nasjonal Vegdatabank, NVDB.

Profilparametre i tagged values

definition

"Data model for NVDB Vegnett Pluss"@en

designation

"Product specification NVDB Vegnett Pluss 1.0"@en

language

no

SOSI_kortnavn

NVDBVegnettPluss

SOSI_langnavn

NVDB Vegnett Pluss

SOSI_modellstatus

utkast

SOSI_spesifikasjonstype

Produktspesifikasjon

SOSI_versjon

5.0

targetNamespace

http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/NVDBVegnettPluss/1.0

version

1.0

xmlns

app

xsdDocument

NVDBVegnettPluss.xsd

xsdEncodingRule

sosi

Avhengigheter

Realisert fra

Andre viktige komponenter::NVDB::«ApplicationSchema» NVDB Datakatalogen
SOSI Generelle konsepter::SOSI Nettverk og lineære referanser::«ApplicationSchema» SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0
SOSI Generell objektkatalog::AdministrativeOgStatistiskeInndelinger::«ApplicationSchema» AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.6
SOSI Generelle konsepter::SOSI Generelle typer::«ApplicationSchema» Generelle typer 5.1
SOSI Generell objektkatalog::FKB Generell del::FKB Generell del-5.0
SOSI Generelle konsepter::SOSI Generelle typer::«ApplicationSchema» Generelle typer 5.0
SOSI Generelle konsepter::SOSI Nettverk og lineære referanser::«ApplicationSchema» SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0
SOSI Generell objektkatalog::Vegnett::«applicationSchema» Vegnett-5.0


Diagram med navn Realisering av Veglenke og NVDB objekttyper som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 1. Realisering av Veglenke og NVDB objekttyper

Diagram med navn Pakkerealisering NVDB Vegnett Pluss som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 2. Pakkerealisering NVDB Vegnett Pluss

Diagram med navn Oversiktsdiagram som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 3. Oversiktsdiagram

Diagram med navn Hoveddiagram - Veglenke med datatyper og kodelister som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 4. Hoveddiagram - Veglenke med datatyper og kodelister

Diagram med navn Hoveddiagram - NVDB-objekter som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 5. Hoveddiagram - NVDB-objekter

Diagram med navn Hoveddiagram - Fellesegenskaper som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 6. Hoveddiagram - Fellesegenskaper

Diagram med navn Realisering av fellesegenskaper som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 7. Realisering av fellesegenskaper

Diagram med navn Realisering av datatyper som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 8. Realisering av datatyper

Diagram med navn Realisering av kodelister som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 9. Realisering av kodelister

5.2.1. Pakke: Veglenke

Definisjon: Pakke med objekttypen som representerer lenker i vegnettet


5.2.1.1. «featureType» Veglenke

Definisjon: Objekttype som representerer lenker i vegnettet Eksempel: NVDB Referanselenkedeler, NVDB Transportlenker

Egenskaper

Navn:

typeVeg

Definisjon:

type veg (FormOfWay).

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«codeList» TypeVeg

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/typeveg

Navn:

detaljnivå

Definisjon:

Detaljnivå i vegnettet.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«codeList» Vegdetaljnivå

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/vegdetaljniv%C3%A5

Navn:

konnekteringslenke

Definisjon:

angir at en lenke kun eksisterer for å knytte sammen andre lenker. Et kunstig objekt hvor senterlinjen representerer en konstruert linje som skjøter sammen lenker der det er hull i geometrien.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Boolean

Navn:

veglenkeadresse

Definisjon:

sammensatt identifikator for veglenkeadresse. Merknad: Komplett vegadresse består i tillegg av husnummer og bokstav

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«dataType» Veglenkeadresse

Navn:

vegsystemreferanse

Definisjon:

sammensatt identifikator for vegsystemreferanse

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«dataType» Vegsystemreferanse

Navn:

feltoversikt

Definisjon:

kjørefeltnummer angir stedfesting i vegens tverretning

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Navn:

senterlinje

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Restriksjoner

Navn:

DetaljnivåKjørebaneKjørefelt

Beskrivelse:

For veglenker i produktet NVDB Vegnett Pluss skal kun detaljnivå Kjørebane og Kjørefelt benyttes. Detaljnivå Trase skal ikke benyttes.

Type:

Invariant

Arv og realiseringer

Supertype:

Fellesegenskaper::«FeatureType» SOSI_Objekt5.0_veglenke

Realisert fra:

Vegnett-5.0::«featureType» Veglenke

5.2.2. Pakke: NVDB objekttyper

Definisjon: Pakke med objekter hentet ut fra NVDB objektkatalogen


5.2.2.1. «featureType» Beredskapsveg

Definisjon: Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk. Åpnes for å lede trafikk til en annen veg når hovedvegen stenges.

Profilparametre i tagged values

NVDB_ID

923

Egenskaper

Navn:

bruksområde

Definisjon:

Angir hvilket bruksområde beredskapsvegen i hovedsak benyttes til.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» BruksområdeBeredskapsveg

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/bruksomr%C3%A5deberedskapsveg

NVDB_ID

12599

Navn:

senterlinje

Definisjon:

Angivelse av objektets posisjon

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Fellesegenskaper::«FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper

Realisert fra:

NVDB Datakatalogen::Beredskapsveg::«featureType» Beredskapsveg


5.2.2.2. «featureType» Fartsgrense

Definisjon: Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning.

Profilparametre i tagged values

NVDB_ID

105

Egenskaper

Navn:

fartsgrenseVerdi

Definisjon:

Fartsgrense Enhet: Kilometer/time

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«codeList» FartsgrenseVerdi

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/fartsgrenseverdi

NVDB_ID

2021

Navn:

vedtaksnummer

Definisjon:

Angir vedtaksnummer

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

1891

Navn:

gyldigFraDato

Definisjon:

Dato for når fartsgrense ble satt i drift. Den dato skiltene ble "avduket".

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Date

NVDB_ID

5127

Navn:

arkivnummer

Definisjon:

Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

9155

Navn:

senterlinje

Definisjon:

Angivelse av objektets posisjon

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Fellesegenskaper::«FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper

Realisert fra:

NVDB Datakatalogen::Fartsgrense::«featureType» Fartsgrense


5.2.2.3. «featureType» FartsgrenseVariabel

Definisjon: Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning innenfor et avgrenset tidsrom.

Profilparametre i tagged values

NVDB_ID

721

Egenskaper

Navn:

fartsgrenseVerdi

Definisjon:

Verdien på fartsgrensen i angitt tidsrom Enhet: Kilometer/time

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«codeList» FartsgrenseVerdiVariabel

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/fartsgrenseverdivariabel

NVDB_ID

7023

Navn:

type

Definisjon:

Angir hvilken type variabel fartsgrense det er

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«codeList» TypeFartsgrenseVariabel

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/typefartsgrensevariabel

NVDB_ID

7016

Navn:

ukedag

Definisjon:

Angir ukedager en variabel fartsgrense gjelder for.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«codeList» Ukedag

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/ukedag

NVDB_ID

9401

Navn:

datoFra

Definisjon:

Angir dato (mmdd) som variabel fartsgrense gjelder fra og med i et normalår.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

7019

Navn:

datoTil

Definisjon:

Angir dato (mmdd) som variabel fartsgrense gjelder til og med i et normalår.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

7022

Navn:

klokkeslettFra

Definisjon:

Angir tidspunkt (hhmm) på døgnet som variabel fartsgrense gjelder fra.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

7017

Navn:

klokkeslettTil

Definisjon:

Angir tidspunkt på døgnet (hhmm) som variabel fartsgrense gjelder til

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

7018

Navn:

vedtaksnummer

Definisjon:

Angir vedtaksnummer

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

9402

Navn:

gyldigFraDato

Definisjon:

Dato for når fartsgrense ble satt i drift. Den dato skiltene ble "avduket".

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Date

NVDB_ID

9400

Navn:

merknad

Definisjon:

Kan gi merknad i forhold til variabel fartsgrense. F.eks spesifikasjon av gyldighet, retningslinjer for nedsetting av fartsgrense etc

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

8829

Navn:

arkivnummer

Definisjon:

Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

9399

Navn:

prosjektreferanse

Definisjon:

Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

11465

Navn:

senterlinje

Definisjon:

Angivelse av objektets posisjon

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Fellesegenskaper::«FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper

Realisert fra:

NVDB Datakatalogen::Fartsgrense, variabel::«featureType» FartsgrenseVariabel


5.2.2.4. «featureType» Ferjesamband

Definisjon: Overfart som trafikkeres av bilferje. Kan ha to eller flere anløpssteder.

Profilparametre i tagged values

NVDB_ID

770

Egenskaper

Navn:

navn

Definisjon:

Angir navn på ferjesambandet.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

9186

Navn:

ferjesambands_Id

Definisjon:

Unik ID for ferjesamband. Benyttes i Ferjedatabanken og i billetteringssystem.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

NVDB_ID

9187

Navn:

neTEx_id

Definisjon:

Unik ID for ferjesambandet. ID skal være i henhold til NeTEx-format og være lik ferjesambandets ID i nasjonal rutebank/Entur. Eksempel: "MOR:Line:48"

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

12509

Navn:

sambandstype

Definisjon:

Angir hvilken type samband det er, dvs. om det er på stat-, fylke- eller kommunenivå.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«codeList» Sambandstype

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/sambandstype

NVDB_ID

10954

Navn:

driftsstatus

Definisjon:

driftsstatus for ferjesamband

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«codeList» DriftsstatusFerjesamband

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/driftsstatus

NVDB_ID

9189

Navn:

referanseTilEksternInfo

Definisjon:

Gir referanse til ekstern informasjon. Angis i form av URL.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

12145

Navn:

driftFraDato

Definisjon:

Angir dato (mmdd) når sommersambandet settes i drift i et normalår.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

12597

Navn:

driftTilDato

Definisjon:

Angir dato (mmdd) når sommersambandet tas ut av drift et normalår.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

12598

Navn:

senterlinje

Definisjon:

Angivelse av objektets posisjon

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Fellesegenskaper::«FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper

Realisert fra:

NVDB Datakatalogen::Ferjesamband::«featureType» Ferjesamband


5.2.2.5. «featureType» FunksjonellVegklasse

Definisjon: En klassifisering basert på hvor viktig en veg er for det totale vegnettets forbindelsesmuligheter. Brukes blant annet for vekting i ruteplanlegging

Profilparametre i tagged values

NVDB_ID

821

Egenskaper

Navn:

vegklasse

Definisjon:

Angir funksjonell vegklasse

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«codeList» Vegklasse

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/vegklasse

NVDB_ID

9338

Navn:

merknad

Definisjon:

Permanent merknad til aktuell forekomst. Kan gi informasjoner som ikke er mulig å gi på annet vis.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

10183

Navn:

senterlinje

Definisjon:

Angivelse av objektets posisjon

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Fellesegenskaper::«FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper

Realisert fra:

NVDB Datakatalogen::Funksjonell vegklasse::«featureType» FunksjonellVegklasse


5.2.2.6. «featureType» GjennomkjøringForbudt

Definisjon: Angir start av strekning eller et område med gjennomkjøring forbudt. Hvor det er forbudt å kjøre til angis med et assosiert GjennomkjøringForbudtTil-objekt. Kjørende kan ikke passere mellom et GjennomkjøringForbudt-punkt og et tilhørende GjennomkjøringForbudtTil-punkt uten planlagt stopp mellom dem.

Profilparametre i tagged values

NVDB_ID

913

Egenskaper

Navn:

gjelderFor

Definisjon:

Angir hva slags kjøretøy det er gjennomkjøring forbudt for

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» GjelderFor

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/gjelderfor

NVDB_ID

12563

Navn:

merknad

Definisjon:

Gir merknad knyttet til gjennomkjøring forbudt.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

11217

Navn:

retning

Definisjon:

Angir hvilken retning gjennomkjøring forbudt gjelder.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Retning

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/retning

NVDB_ID

12634

Navn:

gjelderUkedag

Definisjon:

Gjennomkjøring forbudt gjelder kun angitt ukedag.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» GjelderUkedag

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/gjelderukedag

NVDB_ID

12649

Navn:

unntakForBuss

Definisjon:

Verdi settes til True/Ja dersom gjennomkjøring forbudt ikke gjelder buss

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Boolean

NVDB_ID

12635

Navn:

unntakForTaxi

Definisjon:

Verdi settes til True/Ja dersom gjennomkjøring forbudt ikke gjelder taxi

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Boolean

NVDB_ID

12636

Navn:

unntakForMoped

Definisjon:

Verdi settes til True/Ja dersom gjennomkjøring forbudt ikke gjelder moped

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Boolean

NVDB_ID

12637

Navn:

unntakForMotorsykkel

Definisjon:

Verdi settes til True/Ja dersom gjennomkjøring forbudt ikke gjelder motorsykkel

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Boolean

NVDB_ID

12638

Navn:

unntakForTraktor

Definisjon:

Verdi settes til True/Ja dersom gjennomkjøring forbudt ikke gjelder traktor

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Boolean

NVDB_ID

12639

Navn:

posisjon

Definisjon:

Angivelse av objektetsposisjon. Plasseres ved start av gjennomkjøring forbudt (ved gjennomkjøring forbudt skilt)

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Point

Navn:

gjelderHverdagerULørdagFraKl

Definisjon:

angir tidspunkt for når gjennomkjøring forbudt gjelder fra.

Merknad: Om gjennomkjøring forbudt gjelder generelt angis ingen verdi

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

DateTime

NVDB_ID

12640

Navn:

gjelderHverdagerULørdagTilKl

Definisjon:

angir tidspunkt for når gjennomkjøring forbudt gjelder til.

Merknad: Om gjennomkjøring forbudt gjelder generelt angis ingen verdi

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

DateTime

NVDB_ID

12641

Navn:

gjelderLørdagFraKl

Definisjon:

angir tidspunkt for når gjennomkjøring forbudt gjelder fra.

Merknad: Om gjennomkjøring forbudt gjelder generelt angis ingen verdi

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

DateTime

NVDB_ID

12642

Navn:

gjelderLørdagTilKl

Definisjon:

angir tidspunkt for når gjennomkjøring forbudt gjelder til.

Merknad: Om gjennomkjøring forbudt gjelder generelt angis ingen verdi

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

DateTime

NVDB_ID

12643

Navn:

gjelderSøndagFraKl

Definisjon:

angir tidspunkt for når gjennomkjøring forbudt gjelder fra.

Merknad: Om gjennomkjøring forbudt gjelder generelt angis ingen verdi

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

DateTime

NVDB_ID

12644

Navn:

gjelderSøndagTilKl

Definisjon:

angir tidspunkt for når gjennomkjøring forbudt gjelder til.

Merknad: Om gjennomkjøring forbudt gjelder generelt angis ingen verdi

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

DateTime

NVDB_ID

12645

Roller

Rollenavn:

gjennomkjøringForbudtTil

Definisjon:

referanse til posisjon som det er ulovlig å kjøre til

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

NVDB objekttyper::«featureType» GjennomkjøringForbudtTil

inlineOrByReference

byReference

Arv og realiseringer

Supertype:

Fellesegenskaper::«FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper


5.2.2.7. «featureType» GjennomkjøringForbudtTil

Definisjon: Angir slutten på en strekning eller et område med gjennomkjøring forbudt.

Kjørende kan ikke passere et GjennomkjøringForbudt-objekt og et tilhørende GjennomkjøringForbudtTil-objekt uten planlagt stopp mellom dem.

Profilparametre i tagged values

NVDB_ID

979

Egenskaper

Navn:

posisjon

Definisjon:

Angivelse av objektetsposisjon. Plasseres ved slutten av gjennomkjøring forbudt

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Point

Navn:

merknad

Definisjon:

Gir merknad knyttet til gjennomkjøring forbudt.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

12677

Arv og realiseringer

Supertype:

Fellesegenskaper::«FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper


5.2.2.8. «featureType» Gågatereguleringer

Definisjon: Gate uten fortau reservert for gående hvor trafikkreglene for gågate gjelder.

Profilparametre i tagged values

NVDB_ID

813

Egenskaper

Navn:

varetransportHverdagULørdagPeriode1FraKl

Definisjon:

Varetransport hverdag unntatt lørdag periode 1, fra klokkeslett.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Time

NVDB_ID

9314

Navn:

varetransportHverdagULørdagPeriode1TilKl

Definisjon:

Varetransport hverdag unntatt lørdag periode 1, til klokkeslett.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Time

NVDB_ID

9315

Navn:

varetransportHverdagULørdagPeriode2FraKl

Definisjon:

Varetransport hverdag unntatt lørdag periode 2, fra klokkeslett.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Time

NVDB_ID

9316

Navn:

varetransportHverdagULørdagPeriode2TilKl

Definisjon:

Varetransport hverdag unntatt lørdag periode 2, til klokkeslett.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Time

NVDB_ID

9317

Navn:

varetransportLørdagPeriode1FraKl

Definisjon:

Varetransport lørdag periode 1, fra klokkeslett.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Time

NVDB_ID

11537

Navn:

varetransportLørdagPeriode1TilKl

Definisjon:

Varetransport lørdag periode 1, til klokkeslett.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Time

NVDB_ID

11538

Navn:

varetransportLørdagPeriode2FraKl

Definisjon:

Varetransport lørdag periode 2, fra klokkeslett.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Time

NVDB_ID

11539

Navn:

varetransportLørdagPeriode2TilKl

Definisjon:

Varetransport lørdag periode 2, til klokkeslett.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Time

NVDB_ID

11540

Navn:

senterlinje

Definisjon:

Linje/kurve er manus for å etablere vegobjektets stedfesting på vegnettet. Geometrien benyttes kun i forbindelse med etablering av vegobjektet og skal normalt ikke lagres i NVDB.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Fellesegenskaper::«FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper

Realisert fra:

NVDB Datakatalogen::Gågate::«featureType» Gågatereguleringer


5.2.2.9. «featureType» Høydebegrensning

Definisjon: Strekning i vegnettet hvor kjøretøy kan komme i konflikt med overliggende hinder

Profilparametre i tagged values

NVDB_ID

591

Egenskaper

Navn:

skiltaHøyde

Definisjon:

Angir skilta høyde i forbindelse med høydebegrensningen. Håndbok N300 (050) beskriver hvordan verdier beregnes ut fra målte høyder Enhet: Meter

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

NVDB_ID

5277

Navn:

typeHinder

Definisjon:

Angir hvilken type hinder det er tale om

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«codeList» TypeHinder

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/typehinder

NVDB_ID

5270

Navn:

beregnetHøyde

Definisjon:

Minste målte høyde minus sikkerhetsmargin, avrundet ned til nærmeste desimeter (ref. regelverk i håndbok N300, tidl. Hb 050) Enhet: Meter

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

NVDB_ID

10247

Navn:

navn

Definisjon:

Gir navn tilknyttet høydebegrensning

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

5778

Navn:

merknad

Definisjon:

Merknad som gjelder for den bestemte forekomsten uavhengig av tid

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

5285

Navn:

bredde

Definisjon:

Angir minste bredde mellom høydemåling for venstre og høyre side. Enhet: Meter

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

NVDB_ID

3846

Navn:

hMinHøyreKant

Definisjon:

Angir minste høyde for høydebegrensningens høyre kjørebanekant. Høyre og venstre bestemmes ut fra at en er vendt i retning av vegens metreringsretning. Enhet: Meter

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

NVDB_ID

3868

Navn:

hMinMidt

Definisjon:

Angir minste høyde innenfor et 3-metersbelte vanligvis plassert i midten av høydebegrensningen. Enhet: Meter

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

NVDB_ID

3869

Navn:

hMinVenstreKant

Definisjon:

Angir minste høyde for høydebegrensningens venstre kjørebanekant. Høyre og venstre bestemmes ut fra at en er vendt i retning av vegens metreringsretning. Enhet: Meter

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

NVDB_ID

3870

Navn:

målemetode

Definisjon:

Angir målemetode som er brukt for å måle høyder

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«codeList» MålemetodeHøydebegrensning

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/m%C3%A5lemetodeh%C3%B8ydebegrensning

NVDB_ID

9490

Navn:

måledato

Definisjon:

Angir dato når innmåling er gjort

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Date

NVDB_ID

9489

NVDB_navn

Måledato

Navn:

prosjektreferanse

Definisjon:

Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

11149

Navn:

senterlinje

Definisjon:

Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Fellesegenskaper::«FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper

Realisert fra:

NVDB Datakatalogen::Høydebegrensning::«featureType» Høydebegrensning


5.2.2.10. «featureType» Jernbanekryssing

Definisjon: Sted i vegnettet hvor veg og jernbane krysses

Profilparametre i tagged values

NVDB_ID

100

Egenskaper

Navn:

typeJernbanekryssing

Definisjon:

Angir hvilken type vegobjektet er av

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«codeList» TypeJernbanekryssing

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/jernbanekryssing

NVDB_ID

1153

Navn:

tilleggsinformasjon

Definisjon:

Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

11576

Navn:

posisjon

Definisjon:

Gir punkt som geometrisk representerer objektet.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Point

Arv og realiseringer

Supertype:

Fellesegenskaper::«FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper

Realisert fra:

NVDB Datakatalogen::Jernbanekryssing::«featureType» Jernbanekryssing


5.2.2.11. «featureType» Landbruksvegklasse

Definisjon: Landbruksmyndighetene sin inndeling av landbruksveger, ut i fra støtteordninger

Profilparametre i tagged values

NVDB_ID

822

Egenskaper

Navn:

klasseLandbruksveg

Definisjon:

Klasse landbruksveg ihht. Landbruksmyndighetenes normaler

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«codeList» KlasseLandbruksveg

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/klasselandbruksveg

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/klasselandbruksveg

Navn:

senterlinje

Definisjon:

Angivelse av objektets posisjon

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Fellesegenskaper::«FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper

Realisert fra:

NVDB Datakatalogen::Landbruksvegklasse::«featureType» Landbruksvegklasse


5.2.2.12. «featureType» Motorveg

Definisjon: Strekninger som har vedtatt status motorveg.

Profilparametre i tagged values

NVDB_ID

595

Egenskaper

Navn:

motorvegtype

Definisjon:

Angir hvilken type motorveg det er tale om

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«codeList» Motorvegtype

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/motorvegtype

NVDB_ID

5378

Navn:

vedtaksnummer

Definisjon:

Angir vedtaksnummer

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

5376

Navn:

arkivnummer

Definisjon:

Gir referanse til relevant sak i vegeiers arkivsystem

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

9485

Navn:

senterlinje

Definisjon:

Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Fellesegenskaper::«FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper

Realisert fra:

NVDB Datakatalogen::Motorveg::«featureType» Motorveg


5.2.2.13. «featureType» Serviceveg

Definisjon: Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk, men som benyttes for å komme til tekniske anlegg el.l.

Profilparametre i tagged values

NVDB_ID

924

Egenskaper

Navn:

senterlinje

Definisjon:

Angivelse av objektets posisjon

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Fellesegenskaper::«FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper

Realisert fra:

NVDB Datakatalogen::Serviceveg::«featureType» Serviceveg


5.2.2.14. «featureType» Svingerestriksjon

Definisjon: Angir svingerestriksjon

Profilparametre i tagged values

NVDB_ID

573

Egenskaper

Navn:

merknad

Definisjon:

Kan gi permanent merknad. F.eks "høyresving forbudt"

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

5294

Navn:

posisjon

Definisjon:

Kurve som skal bestå av 3 punkter og angi hvor det er forbudt å svinge

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Fellesegenskaper::«FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper

Realisert fra:

NVDB Datakatalogen::Svingerestriksjon::«featureType» Svingerestriksjon


5.2.2.15. «FeatureType» TillattKjøreretning

Definisjon: Geometriretningen angir tillatt kjøreretning.

Erstatter VT 606 "Innkjøring forbudt", men objektene stedfestes i motsatt retning.

Profilparametre i tagged values

NVDB_ID

977

Egenskaper

Navn:

syklingMotKjøreretningTillatt

Definisjon:

Angir om det er lov å sykle mot kjøreretning.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Boolean

NVDB_ID

12600

Navn:

senterlinje

Definisjon:

plassering av tillatt kjøreretning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Fellesegenskaper::«FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper

Realisert fra:

NVDB Datakatalogen::Innkjøring forbudt::«featureType» InnkjøringForbudt


5.2.2.16. «featureType» Trafikkreguleringer

Definisjon: Strekning hvor det er restriksjoner for motortrafikk eller gående og syklende.

Profilparametre i tagged values

NVDB_ID

856

Egenskaper

Navn:

trafikkreguleringer

Definisjon:

Angir eventuelle restriksjoner for motortrafikk, gående og syklende.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» TrafikkreguleringerTrafikkreguleringer

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/trafikkreguleringer

NVDB_ID

9794

Navn:

gjeldertidsrom

Definisjon:

Angir tidsrommet (hhmm-hhmm) eller (mnd-mnd) trafikkreguleringen gjelder.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

11541

Navn:

merknad

Definisjon:

Angir eventuelle unntak for tidspunkt, kjøretøytyper, m.m.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

10782

Navn:

senterlinje

Definisjon:

Angivelse av objektets posisjon

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Fellesegenskaper::«FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper

Realisert fra:

NVDB Datakatalogen::Trafikkreguleringer::«featureType» Trafikkreguleringer


5.2.2.17. «featureType» Vegsperring

Definisjon: Angir at veg er fysisk sperret.

Profilparametre i tagged values

NVDB_ID

607

Egenskaper

Navn:

type

Definisjon:

Angir hvilken type sperring det er tale om

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«codeList» TypeVegsperring

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/typevegsperring

NVDB_ID

7861

Navn:

funksjon

Definisjon:

Angir hvilken funksjon sperringen har

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«codeList» Funksjon

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/funksjon

NVDB_ID

11542

Navn:

gjeldertidsrom

Definisjon:

Angir tidsrommet (hhmm-hhmm) eller (mnd-mnd) vegsperringen gjelder

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

11543

Navn:

merknad

Definisjon:

Opplysning om spesielle forhold knyttet til fysisk sperring.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

5478

Navn:

eier

Definisjon:

Angir hvem som er eier av vegobjektet

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«codeList» EierVegsperring

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/eiervegsperring

NVDB_ID

9498

Navn:

posisjon

Definisjon:

Gir punkt som geometrisk representerer objektet.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Point

Arv og realiseringer

Supertype:

Fellesegenskaper::«FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper

Realisert fra:

NVDB Datakatalogen::Vegsperring::«featureType» Vegsperring


5.2.2.18. «featureType» VærutsattVeg

Definisjon: Vegstrekning som er spesielt utsatt for uvær, og av den grunn kan ha begrenset åpningstid. Strekning defineres fra stengningspunkt til stengningspunkt (gjerne fastmonterte vegbommer). Kortere lokale strekninger med konkrete problemstillinger registreres som Naturfare (VT 957).

Profilparametre i tagged values

NVDB_ID

107

Egenskaper

Navn:

fjellovergang

Definisjon:

Angir om værutsatt veg regnes som en offisiell fjellovergang. Fjelloverganger er lengre strekninger utenfor bebyggelse som er særlig utsatt for stengning og problemer på vinterstid pga. snø og dårlig vær. Hoveddelen av en fjellovergang ligger over tregrensa. Værutsatte veger som ikke regnes som offisielle fjelloverganger er gjerne korte, har lite trafikk og mangler utrustning som bommer etc.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Boolean

NVDB_ID

12228

Navn:

navn

Definisjon:

Angir navn på værutsatt veg/fjellovergang.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

1082

Navn:

sted_Fra

Definisjon:

Offisielt stedsnavn der strekning starter. Her benyttes stedsnavn på tettsted/område. Det skal benyttes stedsnavn fra TMC-Location Table.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

12220

Navn:

sted_Til

Definisjon:

Offisielt stedsnavn der strekning slutter. Her benyttes stedsnavn på tettsted/område. Det skal benyttes stedsnavn fra TMC-Location Table.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

12221

Navn:

stedLokalt_Fra

Definisjon:

Lokalt stedsnavn der strekning starter. Her benyttes stedsnavn der bom er plassert. Det skal benyttes stedsnavn fra TMC-Location Table.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

12222

Navn:

stedLokalt_Til

Definisjon:

Lokalt stedsnavn der strekning slutter. Her benyttes stedsnavn der bom er plassert. Det skal benyttes stedsnavn fra TMC-Location Table.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

12223

Navn:

ansvarligVTS

Definisjon:

Angir ansvarlig vegtrafikksentral for strekningen.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» AnsvarligVTS

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/ansvarligvts

NVDB_ID

12229

Navn:

stedligBeredskap

Definisjon:

Angir om det er stedlig beredskap knyttet til vegstrekningen, dvs. at brøytemannskap bor på brøytestasjon knyttet til strekningen.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Boolean

NVDB_ID

3107

Navn:

ekstraVintervedlikehold

Definisjon:

Angir om denne vegstrekningen krever ekstra vintervedlikehold utover standard vinterdrift. Informasjon benyttes i forbindelse med beregning av vedlikeholdsmidler i MOTIV.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«codeList» EkstraVintervedlikehold

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/ekstra-vintervedlikehold

NVDB_ID

8835

Navn:

snødybde

Definisjon:

Angir snødybde ved åpning av vegstrekningen. Gjelder høyfjellsstrekninger.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

NVDB_ID

2103

Navn:

antallStengteDøgn

Definisjon:

Angir hvor mange døgn pr år vegstrekningen normalt er stengt.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

NVDB_ID

1917

Navn:

vinterstengt_FraDato

Definisjon:

Angir dato (mmdd) for når vinterstengning starter et normalår.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

2074

Navn:

vinterstengt_TilDato

Definisjon:

Angir dato (mmdd) for når vinterstengning opphører i et normalår.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

2223

Navn:

nattestengt_FraDato

Definisjon:

Angir dato (mmdd) for når nattestengning starter i et normalår.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

2073

Navn:

nattestengt_TilDato

Definisjon:

Angir dato (mmdd) for når nattestengning avsluttes i et normalår.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

2222

Navn:

avgrensaVinterdriftFraDato

Definisjon:

Angir dato (mmdd) for når avgrensa vinterdrift starter et normalår. Med avgrenset vinterdrift menes at det er spesielle kriterier knyttet til når vegen skal åpnes og stenges.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

8836

Navn:

avgrensaVinterdriftTilDato

Definisjon:

Angir dato (mmdd) for når avgrensa vinterdrift avsluttes et normalår. Med avgrenset vinterdrift menes at det er spesielle kriterier knyttet til når vegen skal åpnes og stenges. Det kan innenfor denne perioden være gitt en periode hvor vegen er helt vinterstengt (se egne ET).

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

8837

Navn:

tilleggsinformasjon

Definisjon:

Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper, f.eks. mer detaljer om problemene.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

NVDB_ID

10765

Navn:

senterlinje

Definisjon:

Angivelse av objektets posisjon

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Fellesegenskaper::«FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper

Realisert fra:

NVDB Datakatalogen::Værutsatt veg::«featureType» VærutsattVeg

5.2.3. Pakke: Fellesegenskaper

Definisjon: Pakke med abstrakte objekter som inneholder fellesegenskaper som arves ut i objektene


5.2.3.1. «FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper (abstrakt)

Definisjon: abstrakt objekttype som bærer sentrale egenskaper som er anbefalt for bruk i produktspesifikasjoner.

Egenskaper

Navn:

identifikasjon

Definisjon:

unik identifikasjon av et objekt

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«dataType» Identifikasjon

Navn:

oppdateringsdato

Definisjon:

dato for siste endring på objektetdataene

Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen).

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

DateTime

definition

"Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set."@en

Arv og realiseringer

Subtyper:

«FeatureType» SOSI_Objekt5.0_veglenke
«featureType» FunksjonellVegklasse
«featureType» Motorveg
«featureType» Høydebegrensning
«featureType» Jernbanekryssing
«featureType» Ferjesamband
«featureType» Beredskapsveg
«featureType» Gågatereguleringer
«FeatureType» TillattKjøreretning
«featureType» VærutsattVeg
«featureType» Svingerestriksjon
«featureType» Vegsperring
«featureType» FartsgrenseVariabel
«featureType» Trafikkreguleringer
«featureType» Fartsgrense
«featureType» Serviceveg
«featureType» GjennomkjøringForbudtTil
«featureType» GjennomkjøringForbudt
«featureType» Landbruksvegklasse

Realisert fra:

Generelle typer 5.0::SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper


5.2.3.2. «FeatureType» SOSI_Objekt5.0_veglenke (abstrakt)

Definisjon: abstrakt objekttype som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper

Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.

Egenskaper

Navn:

datafangstdato

Definisjon:

dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget

Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Date

Navn:

verifiseringsdato

Definisjon:

dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten

Merknad: Verifiseringsdato er identisk med ..DATO i tidligere versjoner av SOSI

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Date

Navn:

kommunenummer

Definisjon:

Kommunenummer.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«codeList» Kommunenummer

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/inndelinger/inndelingsbase/kommunenummer

Navn:

kvalitet

Definisjon:

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen

Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«dataType» Posisjonskvalitet

Navn:

medium

Definisjon:

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Medium

Arv og realiseringer

Supertype:

Fellesegenskaper::«FeatureType» SOSI_Fellesegenskaper

Subtyper:

«featureType» Veglenke

Realisert fra:

Generelle typer 5.0::SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«FeatureType» SOSI_Objekt

5.2.4. Pakke: Datatyper og kodelister

Definisjon: Pakke med alle datatyper og kodelister som brukes i datasettet

5.2.4.1. Pakke: Datatyper og kodelister::Veglenke

Definisjon: Pakke med datatyper og kodelister som hører til vegklenke-objektet


5.2.4.2. Veglenke::«dataType» Veglenkeadresse

Definisjon: sammensatt identifikator for veglenkeadresse. Merknad: Komplett vegadresse består i tillegg av husnummer og bokstav .

Profilparametre i tagged values

NVDB_ID

538

Egenskaper

Navn:

adressekode

Definisjon:

nummer som entydig identifiserer adresserbare veglenker i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Integer

Navn:

adressenavn

Definisjon:

navn på veglenke i matrikkelen (matrikkelforskriften § 2e).

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Navn:

sideveg

Definisjon:

angir om en veglenke er sideveg og dermed bruker adresser fra lenka den er sideveg fra. Dersom ikke oppgitt, gir det "Nei"-alternativet, dvs "Ikke sideveg"

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Vegnett-5.0::«dataType» Veglenkeadresse


5.2.4.3. Veglenke::«dataType» Kryssystem

Definisjon: angir hvilke deler av et kryss som forvaltningsmessig sett hører sammen

Egenskaper

Navn:

kryssdel

Definisjon:

de enkelte delene et kryssystem består av, f.eks. ramper eller deler av en rundkjøring

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Integer

Navn:

fraMeter

Definisjon:

meterverdi ved start kryssdel

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Integer

Navn:

tilMeter

Definisjon:

meterverdi ved slutt kryssdel

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Integer

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Vegnett-5.0::«dataType» Kryssystem


5.2.4.4. Veglenke::«dataType» Sideanlegg

Definisjon: sideanlegg som trenger egne referanselenker forvaltningsmessig sett fordi disse ikke er en del av vegen for øvrig

Egenskaper

Navn:

sideanleggsdel

Definisjon:

De enkelte delene et sideanlegg består av

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Integer

Navn:

fraMeter

Definisjon:

meterverdi ved start sideanleggsdel

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Integer

Navn:

tilMeter

Definisjon:

meterverdi ved slutt sideanleggsdel

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Integer

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Vegnett-5.0::«dataType» Sideanlegg


5.2.4.5. Veglenke::«dataType» Vegstrekning

Definisjon: deler inn vegsystemet i praktisk håndterbare størrelser nummerert i stigende rekkefølge i vegens retning

Egenskaper

Navn:

strekningNummer

Definisjon:

nummer for den enkelte strekning i et vegsystem

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Integer

Navn:

delstrekningNummer

Definisjon:

inndeling av Strekning i forhold til delstrekningens funksjon, f.eks. hovedløp, armer, gang- og sykkelveger. Nummeret er unikt innenfor strekningen.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Integer

Navn:

fraMeter

Definisjon:

meterverdi ved start veglenke

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Integer

Navn:

tilMeter

Definisjon:

meterverdi ved slutt veglenke

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Integer

Navn:

adskilteLøp

Definisjon:

angir at delstrekningen har så fysisk adskilte løp eller kjørebaner at disse referansemessig må håndteres hver for seg

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«codeList» AdskilteLøp

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/adskiltel%C3%B8p

Navn:

adskilteLøpNummer

Definisjon:

unik nummerering innenfor strekningen for adskilte løp som hører sammen, f.eks. 1-1, 1-2

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Restriksjoner

Navn:

retning er påkrevd dersom metrering er angitt

Beskrivelse:

Type:

OCL

OCL kode:

inv: count (self.fraMeter) + count(self.tilMeter) > 0 implies count(self.retning) = 1
Arv og realiseringer

Realisert fra:

Vegnett-5.0::«dataType» Vegstrekning


5.2.4.6. Veglenke::«dataType» Vegsystem

Definisjon: hvilke deler av vegnettet som forvaltningsmessig hører sammen.

Egenskaper

Navn:

vegkategori

Definisjon:

kategorisering som angir på hvilket nivå vegmyndigheten for strekningen ligger

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«codeList» Vegkategori

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/vegkategori

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/vegkategori

Navn:

fase

Definisjon:

vegens fase i livet

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Vegfase

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/vegfase

Navn:

vegnummer

Definisjon:

angir hvilke deler av vegnettet som rutemessig hører sammen

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Vegnett-5.0::«dataType» Vegsystem


5.2.4.7. Veglenke::«dataType» Vegsystemreferanse

Definisjon: sammensatt identifikator for vegsystemreferanse

Egenskaper

Navn:

vegsystem

Definisjon:

hvilke deler av vegnettet som forvaltningsmessig hører sammen

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«dataType» Vegsystem

Navn:

vegstrekning

Definisjon:

deler inn vegsystemet i praktisk håndterbare størrelser nummerert i stigende rekkefølge i vegens retning

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«dataType» Vegstrekning

Navn:

sideanlegg

Definisjon:

sideanlegg som trenger egne referanselenker forvaltningsmessig sett fordi disse ikke er en del av vegen for øvrig

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«dataType» Sideanlegg

Navn:

kryssystem

Definisjon:

angir hvilke deler av et kryss som forvaltningsmessig sett hører sammen

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«dataType» Kryssystem

Navn:

referanseretning

Definisjon:

retning for metrering, med eller mot koordinatrekkefølgen. Merknad: Egenskapen finnes ikke i NVDB, men avledes ut fra stedfesting og lenkenes geometri.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«codeList» Referanseretning

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/referanseretning

Restriksjoner

Navn:

vegstrekning er påkrevd dersom sideanlegg og/eller kryssystem er angitt

Beskrivelse:

Type:

OCL

OCL kode:

inv:count(self.sideanlegg) + count(self.kryssystem) > 0 implies count(self.vegstrekning)=1
Arv og realiseringer

Realisert fra:

Vegnett-5.0::«dataType» Vegsystemreferanse


5.2.4.8. Veglenke::«codeList» Referanseretning

Definisjon: Kodeliste for å angi retning i forrhold til nettverkselementets geometri.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/referanseretning

Arv og realiseringer

Realisert fra:

SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0::«codeList» Retningskode


5.2.4.9. Veglenke::«codeList» TypeVeg

Definisjon: Type veg (FormOfWay).

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/typeveg

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Vegnett-5.0::«codeList» TypeVeg


5.2.4.10. Veglenke::«codeList» Vegdetaljnivå

Definisjon: Detaljnivå i vegnettet. Dersom verdi ikke er angitt representerer lenka både vegtrase og kjørebane.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/vegdetaljniv%C3%A5

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Vegnett-5.0::«codeList» Vegdetaljnivå


5.2.4.11. Veglenke::«codeList» Vegkategori

Definisjon: Angir vegkategori

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/vegkategori

NVDB_ID

4566

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Vegnett-5.0::«codeList» Vegkategori


5.2.4.12. Veglenke::«codeList» AdskilteLøp

Definisjon: angir at delstrekningen har så fysisk adskilte løp eller kjørebaner at disse referansemessig må håndteres hver for seg

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/adskiltel%C3%B8p

NVDB_ID

4567

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Vegnett-5.0::«codeList» AdskilteLøp


5.2.4.13. Veglenke::«CodeList» Vegfase

Definisjon: Angir vegens fase i livet.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/vegfase

NVDB_ID

11278

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Vegnett-5.0::«codeList» Vegfase

5.2.4.14. Pakke: Datatyper og kodelister::SOSI_Objekt

Definisjon: Pakke med datatyper og kodelister som hører til SOSI-Objektet


5.2.4.15. SOSI_Objekt::«codeList» Kommunenummer

Definisjon: nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/inndelinger/inndelingsbase/kommunenummer

Arv og realiseringer

Realisert fra:

AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.5.2::Nasjonal hovedinndeling::«codeList» Kommunenummer


5.2.4.16. SOSI_Objekt::«dataType» Identifikasjon

Definisjon: Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet.

Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer.

Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.

Egenskaper

Navn:

lokalId

Definisjon:

lokal identifikator av et objekt

Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Navn:

navnerom

Definisjon:

navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI

Eksempel:http://register.geonorge.no/navnerom/https-data-geonorge-no-sosi-stedsnavn/e696eb95-9a00-42fe-ab28-3ec6272c9108

Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Navn:

versjonId

Definisjon:

identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans)

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Generelle typer 5.0::SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«dataType» Identifikasjon


5.2.4.17. SOSI_Objekt::«dataType» Posisjonskvalitet

Definisjon: beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen.

Merknad: Posisjonskvalitet er ikke konform med kvalitetsmodellen i ISO slik den er defineret i ISO19157:2013, men er en videreføring av tidligere brukte kvalitetsegenskaper i SOSI. FKB 5.0 innfører en egen variant av datatypen Posisjonskvalitet der kodeliste målemetode er byttet ut med den mer generelle kodelista Datafangstmetode.

Egenskaper

Navn:

datafangstmetode

Definisjon:

metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Datafangstmetode

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/datafangstmetode

Navn:

nøyaktighet

Definisjon:

standardavviket til posisjoneringa av objektet oppgitt i cm

I de aller fleste sammenhenger benyttes en anslått eller forventet verdi for standardavvik, men dersom man har en beregnet verdi skal denne benyttes.

For objekter med punktgeometri benyttes verdi for punktstandardavvik. For objekter med kurvegeometri benyttes standardavviket for tverravviket fra kurva. For objekter med overflate- eller volumgeometri er forståelsen at standardavviket beregnes ut fra (3D) avvikene mellom sann posisjon og nærmeste punkt på overflata.

Merknad:

Verdien er ment å beskrive nøyaktigheten til objektet sammenlignet med sann verdi. Standardavvik er i utgangspunktet et mål på det tilfeldige avviket og det innebærer at vi forutsetter at det systematiske avviket i liten grad påvirker nøyaktigheten til posisjoneringa. For fotogrammetriske data settes som hovedregel verdien lik kravet til standardavvik ved datafangst. Se standarden Geodatakvalitet for nærmere definisjon av standardavvik og hvordan dette defineres, beregnes og kontrolleres.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Navn:

synbarhet

Definisjon:

beskrivelse av hvor godt objektene framgår i datagrunnlaget for posisjonering (f.eks. flybildene).

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Synbarhet

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/synbarhet

Navn:

datafangstmetodeHøyde

Definisjon:

metoden brukt for høyderegistrering av posisjon.

Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Datafangstmetode

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/datafangstmetode

Navn:

nøyaktighetHøyde

Definisjon:

standardavviket til posisjoneringa av objektet oppgitt i cm

I de aller fleste sammenhenger benyttes en anslått eller forventet verdi for standardavvik, men dersom man har en beregnet verdi skal denne benyttes.

For objekter med punktgeometri benyttes verdi for punktstandardavvik. For objekter med kurvegeometri benyttes standardavviket for tverravviket fra kurva. For objekter med overflate- eller volumgeometri er forståelsen at standardavviket beregnes ut fra (3D) avvikene mellom sann posisjon og nærmeste punkt på overflata.

Merknad:

Verdien er ment å beskrive nøyaktigheten til objektet sammenlignet med sann verdi. Standardavvik er i utgangspunktet et mål på det tilfeldige avviket og det innebærer at vi forutsetter at det systematiske avviket i liten grad påvirker nøyaktigheten til posisjoneringa. For fotogrammetriske data settes som hovedregel verdien lik kravet til standardavvik ved datafangst. Se standarden Geodatakvalitet for nærmere definisjon av standardavvik og hvordan dette defineres, beregnes og kontrolleres.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Restriksjoner

Navn:

ugyldige datafangstmetoder for høyde

Beskrivelse:

Type:

OCL

OCL kode:

inv: self.datafangstmetodeHøyde <> 'dig'
--Datafangstmetode Digitalisert skal ikke brukes på egenskapen datafangstmetodeHøyde
Arv og realiseringer

Realisert fra:

SOSI Generell objektkatalog::FKB Generell del::FKB Generell del-5.0::Generelle elementer::«dataType» Posisjonskvalitet
Generelle typer 5.0::SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«dataType» Posisjonskvalitet
Generelle typer 5.1::SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«dataType» Posisjonskvalitet


5.2.4.18. SOSI_Objekt::«CodeList» Synbarhet

Definisjon: synbarhet beskriver hvor godt objektene framgår i datagrunnlaget for posisjonering (f.eks. flybildene).

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/synbarhet

Arv og realiseringer

Realisert fra:

SOSI Generell objektkatalog::FKB Generell del::FKB Generell del-5.0::Generelle elementer::«CodeList» Synbarhet
Generelle typer 5.0::SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«CodeList» Synbarhet


5.2.4.19. SOSI_Objekt::«CodeList» Datafangstmetode

Definisjon: metode for datafangst.

Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/datafangstmetode


5.2.4.20. SOSI_Objekt::«CodeList» Medium

Definisjon: objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/medium

Arv og realiseringer

Realisert fra:

SOSI Generell objektkatalog::FKB Generell del::FKB Generell del-5.0::Generelle elementer::«CodeList» Medium
Generelle typer 5.0::SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«CodeList» Medium

5.2.4.21. Pakke: Datatyper og kodelister::NVDB

Definisjon: Pakke med datatyper og kodelister som hører til NVDB-objekter


Diagram med navn Hoveddiagram - NVDB kodelister som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 10. Hoveddiagram - NVDB kodelister

5.2.4.22. NVDB::«CodeList» BruksområdeBeredskapsveg

Definisjon: Angir hvilket bruksområde beredskapsvegen i hovedsak benyttes til.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/bruksomr%C3%A5deberedskapsveg

NVDB_ID

12599


5.2.4.23. NVDB::«codeList» Funksjon

Definisjon: Angir hvilken funksjon sperringen har

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/funksjon

NVDB_ID

11542

Arv og realiseringer

Realisert fra:

NVDB Datakatalogen::Vegsperring::«codeList» Funksjon


5.2.4.24. NVDB::«CodeList» AnsvarligVTS

Definisjon: Angir ansvarlig vegtrafikksentral for strekningen.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/ansvarligvts

NVDB_ID

12229


5.2.4.25. NVDB::«codeList» DriftsstatusFerjesamband

Definisjon: driftsstatus for ferjesamband

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/driftsstatus

NVDB_ID

9189


5.2.4.26. NVDB::«codeList» EierVegsperring

Definisjon: Angir hvem som er eier av vegobjektet

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/eiervegsperring

NVDB_ID

9498

Arv og realiseringer

Realisert fra:

NVDB Datakatalogen::Vegsperring::«codeList» EierVegsperring


5.2.4.27. NVDB::«codeList» FartsgrenseVerdi

Definisjon: Fartsgrense

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/fartsgrenseverdi

NVDB_ID

2021

NVDB_navn

Fartsgrense

Arv og realiseringer

Realisert fra:

NVDB Datakatalogen::Fartsgrense::«codeList» FartsgrenseVerdi


5.2.4.28. NVDB::«codeList» FartsgrenseVerdiVariabel

Definisjon: Verdien på fartsgrensen i angitt tidsrom

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/fartsgrenseverdivariabel

NVDB_ID

7023

Arv og realiseringer

Realisert fra:

NVDB Datakatalogen::Fartsgrense, variabel::«codeList» FartsgrenseVerdiFartsgrenseVariabel


5.2.4.29. NVDB::«CodeList» GjelderFor

Definisjon: angir hva slags kjøretøy det er gjennomkjøring forbudt for

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/gjelderfor

NVDB_ID

12563


5.2.4.30. NVDB::«CodeList» GjelderUkedag

Definisjon: Gjennomkjøring forbudt gjelder kun angitt ukedag.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/gjelderukedag

NVDB_ID

12649


5.2.4.31. NVDB::«codeList» KlasseLandbruksveg

Definisjon: Angir landbruksvegklasse

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/traktorvegsti/5.0/klasselandbruksveg

NVDB_ID

9339

Arv og realiseringer

Realisert fra:

NVDB Datakatalogen::Landbruksvegklasse::«codeList» KlasseLandbruksveg


5.2.4.32. NVDB::«codeList» Motorvegtype

Definisjon: Angir hvilken type motorveg det er tale om

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/motorvegtype

NVDB_ID

5378

Arv og realiseringer

Realisert fra:

NVDB Datakatalogen::Motorveg::«codeList» Motorvegtype


5.2.4.33. NVDB::«codeList» MålemetodeHøydebegrensning

Definisjon: Angir målemetode som er brukt for å måle høyder

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/m%C3%A5lemetodeh%C3%B8ydebegrensning

NVDB_ID

9490

Arv og realiseringer

Realisert fra:

NVDB Datakatalogen::Høydebegrensning::«codeList» MålemetodeHøydebegrensning


5.2.4.34. NVDB::«CodeList» Retning

Definisjon: Angir hvilken retning gjennomkjøring forbudt gjelder.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/retning

NVDB_ID

12634


5.2.4.35. NVDB::«CodeList» TrafikkreguleringerTrafikkreguleringer

Definisjon: Angir eventuelle restriksjoner for motortrafikk, gående og syklende.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/trafikkreguleringer

NVDB_ID

9794

Arv og realiseringer

Realisert fra:

NVDB Datakatalogen::Trafikkreguleringer::«CodeList» TrafikkreguleringerTrafikkreguleringer


5.2.4.36. NVDB::«codeList» TypeJernbanekryssing

Definisjon: Angir hvilken type vegobjektet er av

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/jernbanekryssing

NVDB_ID

1153

Arv og realiseringer

Realisert fra:

NVDB Datakatalogen::Jernbanekryssing::«codeList» TypeJernbanekryssing


5.2.4.37. NVDB::«codeList» Vegklasse

Definisjon: Angir funksjonell vegklasse

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/vegklasse

NVDB_ID

9338

Arv og realiseringer

Realisert fra:

NVDB Datakatalogen::Funksjonell vegklasse::«codeList» Vegklasse


5.2.4.38. NVDB::«codeList» EkstraVintervedlikehold

Definisjon: Angir om denne vegstrekningen krever ekstra vintervedlikehold utover standard vinterdrift. Informasjon benyttes i forbindelse med beregning av vedlikeholdsmidler i MOTIV.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/ekstra-vintervedlikehold

NVDB_ID

8835

Arv og realiseringer

Realisert fra:

NVDB Datakatalogen::Værutsatt veg::«codeList» Høyfjellsstrekning


5.2.4.39. NVDB::«codeList» Sambandstype

Definisjon: Angir hvilken type samband det er, dvs. om det er på stat-, fylke- eller kommunenivå.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/sambandstype

NVDB_ID

10954


5.2.4.40. NVDB::«codeList» TypeFartsgrenseVariabel

Definisjon: Angir hvilken type variabel fartsgrense det er

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/typefartsgrensevariabel

NVDB_ID

7016

Arv og realiseringer

Realisert fra:

NVDB Datakatalogen::Fartsgrense, variabel::«codeList» TypeFartsgrenseVariabel


5.2.4.41. NVDB::«codeList» TypeHinder

Definisjon: Angir hvilken type hinder det er tale om

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/typehinder

NVDB_ID

5270

Arv og realiseringer

Realisert fra:

NVDB Datakatalogen::Høydebegrensning::«codeList» TypeHinder


5.2.4.42. NVDB::«codeList» TypeVegsperring

Definisjon: Angir hvilken type sperring det er tale om.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/typevegsperring

NVDB_ID

7861

Arv og realiseringer

Realisert fra:

NVDB Datakatalogen::Vegsperring::«codeList» TypeVegsperring


5.2.4.43. NVDB::«codeList» Ukedag

Definisjon: Angir ukedager en variabel fartsgrense gjelder for.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/samferdsel/nvdb/ukedag

NVDB_ID

9401

Arv og realiseringer

Realisert fra:

NVDB Datakatalogen::Fartsgrense, variabel::«codeList» Ukedag

6. Referansesystem

Referansesystemer for FKB 5.0 er også beskrevet i vedlegg B i FKB generell del.

6.1. Romlig referansesystem UTM sone 32 basert på EUREF89 (ETRS89/UTM), 2d + NN2000

6.1.1. Omfang

6.1.2. Navn på kilden til referansesystemet

Norwegian Mapping Authority

6.1.3. Ansvarlig organisasjon for referansesystemet

The international Association of Oil & Gas Producers

6.1.5. Koderom

EPSG

6.1.6. Identifikasjonskode

5972

6.1.7. Kodeversjon

2020-03-30

6.2. Romlig referansesystem UTM sone 33 basert på EUREF89 (ETRS89/UTM), 2d + NN2000

6.2.1. Omfang

6.2.2. Navn på kilden til referansesystemet

Norwegian Mapping Authority

6.2.3. Ansvarlig organisasjon for referansesystemet

The international Association of Oil & Gas Producers

6.2.5. Koderom

EPSG

6.2.6. Identifikasjonskode

5973

6.2.7. Kodeversjon

2020-03-30

6.3. Romlig referansesystem UTM sone 35 basert på EUREF89 (ETRS89/UTM), 2d + NN2000

6.3.1. Omfang

6.3.2. Navn på kilden til referansesystemet

Norwegian Mapping Authority

6.3.3. Ansvarlig organisasjon for referansesystemet

The international Association of Oil & Gas Producers

6.3.5. Koderom

EPSG

6.3.6. Identifikasjonskode

5975

6.3.7. Kodeversjon

2020-03-30

6.4. Temporalt referansesystem

6.4.1. Omfang

6.4.2. Navn på temporalt referansesystem

UTC

Dersom ikke tidssone er spesielt angitt ved angivelse av tidspunkt skal man anta at det er norsk tid som benyttes. Dvs. UTC+1 (normaltid) på vinteren og UTC+2 (sommertid) på sommeren.

7. Kvalitet

7.1. Omfang

Hele datasettet

7.1.1. Fullstendighet

Datasettet er fullstendig så langt det er mulig og oppdateres kontinuerlig i henhold til avtaler om forvaltning, drift og vedlikehold.

7.1.2. Stedfestingsnøyaktighet

Det er et overordnet prinsipp at best tilgjengelige geometri skal benyttes i vegnettet. NVDB Vegnett Pluss inneholder ikke homogene data. Produktet som helhet kan ikke love bedre kvalitet enn de dårligste datakildene. Vegen registreres så langt mulig i tre dimensjoner (nord, øst, høyde), men ved administrativ datafangst godkjennes 2D data (digitalisering fra ortofoto) dersom andre datakilder ikke finnes.

NVDB Vegnett Pluss inneholder detaljerte data stort sett registrert fotogrammetrisk fra flybilder med en oppløsing mellom 7 og 25 cm. Nøyaktigheten varierer fra +/- 0.10 m til +/- 2 m avhengig av objekttype, områdetype og datafangstmetode.

7.1.3. Egenskapsnøyaktighet

Egenskaper stedfestes med bakgrunn fra administrativt ajourhold og følger generelt samme krav som øvrige kvalitetskrav.

7.1.4. Tidfestingsnøyaktighet

Kontinuerlig ajourhold.

7.1.5. Logisk konsistens

Kontinuerlig kontroll.

8. Datafangst

NVDB Vegnett Pluss er et direkte uttrekk fra NVDB. Vegnett i NVDB er etablert med data fra vegsituasjon (fotogrammetri), GPS og treghetsmålinger, administrativ ajourhold (gjennom ajourhold av NVDB Vegnett Pluss) og med data fra Statens vegvesens plan- og ferdigvegsdata.

I tillegg mottar Kartverket og Statens vegvesen feilmeldinger og endringer fra publikum gjennom deres feilmeldingstjenester http://rettikartet.no og fiksvegdata.atlas.vegvesen.no. Disse meldingene kan etter en vurdering mot andre datakilder bli lagt inn i NVDB og kommer deretter ut i NVDB Vegnett Pluss.

9. Datavedlikehold

9.1. Vedlikeholdsinformasjon - Kartleggingsprosjekt

9.1.1. Omfang

Hele datasettet

9.1.2. Vedlikeholdsfrekvens

Kontinuerlig

9.1.3. Vedlikeholdsbeskrivelse

Fotogrammetrisk ajourhold utføres gjennom Geovekst kartleggingsprosjekter. Kartleggingsprosjektene spesifiseres og finansieres gjennom Geovekst og settes ut på anbud fra Kartverket. Flyfotografering og selve det fotogrammetriske ajourholdet utføres av et privat firma i tråd med fotogrammetrisk registreringsinstruks. Kartverket gjør kontroll av leveranse ved mottak og legger dataene inn i databasen i samarbeid med Statens vegvesen.

9.2. Vedlikeholdsinformasjon – Avtaler om forvaltning, drift og vedlikehold

9.2.1. Omfang

Hele datasettet

9.2.2. Vedlikeholdsfrekvens

Kontinuerlig

9.2.3. Vedlikeholdsbeskrivelse

Det er i regi av Geovekst inngått avtaler om forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) med de fleste kommuner. Her avtalefestes oppgaver og finansiering av et felles kontinuerlig ajourhold av FKB-dataene blant partene i avtalen (dette gjelder også for NVDB Vegnett Pluss). Den viktigste parten i avtalene er kommunen da mange av endringene i FKB kan fanges opp gjennom kommunal saksbehandling. Dataene blir så sendt til Kartverket for innlesing i databasen. Kommuner utenfor Geovekst gjør tilsvarende vedlikehold i egen regi og leverer data i henhold til Norge digitalt avtale.

9.2.4. Omfang

Hele datasettet

9.2.5. Vedlikeholdsfrekvens

Kontinuerlig

9.2.6. Vedlikeholdsbeskrivelse

Statens vegvesen er forpliktet til å levere ferdigvegsdata til NVDB Vegnett Pluss ved ferdigstillelse av prosjekter.

9.3. Vedlikeholdsinformasjon – Feilmeldinger og avvikshåndtering

9.3.1. Omfang

Hele datasettet

9.3.2. Vedlikeholdsfrekvens

Kontinuerlig

9.3.3. Vedlikeholdsbeskrivelse

Kartverket og Statens vegvesen mottar feilmeldinger fra publikum gjennom deres feilmeldingstjenester http://rettikartet.no/ og https://fiksvegdata.atlas.vegvesen.no/ . Disse meldingene kan etter en vurdering mot andre datakilder bli lagt inn i NVDB (og deretter komme ut i NVDB Vegnett Pluss).

10. Presentasjon

10.1. Omfang

10.2. Referanse til presentasjonskatalog

Det er utarbeidet en presentasjonsregel for Elveg, men ikke for NVDB Vegnett Pluss enda. Denne er tilgjengelig via geonorge: https://register.geonorge.no/register/versjoner/tegneregler/kartverket/elveg

11. Leveranse

Leveransemetoder og formater for FKB 5.0 er også beskrevet i vedlegg A i FKB generell del.

11.1. Leveransemetode GML NGIS-OpenAPI

11.1.1. Omfang

11.1.2. Leveranseformat

Formatnavn: [GML]

Formatversjon: 3.2.1

Filstruktur: Tekstfiler (XML) som inneholder GML-objekter pakket inn i WFS/WFS-T

Språk: nor

Tegnsett: utf8

11.1.3. Leveransemedium

Leveranseenhet: ikke angitt

Overføringsstørrelse: ikke angitt

Navn på medium: NGIS-OpenAPI

Annen leveranseinformasjon: Se vedlegg A.2 til FKB generell del for mer informasjon.

11.2. Leveransemetode JSON NGIS-OpenAPI

11.2.1. Omfang

11.2.2. Leveranseformat

Formatnavn: [JSON]

Formatversjon: Basert på GeoJSON RFC 7946, august 2016

Formatspesifikasjon: Basert på GeoJSON RFC 7946, august 2016

Filstruktur: Tekstfiler som inneholder JSON-objekter

Språk: nor

Tegnsett: utf8

11.2.3. Leveransemedium

Leveranseenhet: ikke angitt

Overføringsstørrelse: ikke angitt

Navn på medium: NGIS-OpenAPI

Annen leveranseinformasjon: Se vedlegg A.2 til FKB generell del for mer informasjon.

12. Tilleggsinformasjon

Ingen angitt informasjon

13. Metadata

13.1. Omfang

13.2. Metadataspesifikasjon

Det leveres metadata i henhold til ISO 19115 [ISO-METADATA].

Se oppdaterte metadata for NVDB Vegnett Pluss i kartkatalog på Geonorge.

Under https://forvaltningsinformasjon.geonorge.no finnes mer detaljert kommunevis informasjon om datainnholdet og forvaltningen av FKB-data.

Vedlegg A: GML-realisering

GML-realiseringen følger kravene i "Realisering i GML-format 5.0" [SOSI-GML]. Realiseringen defineres av følgende filer:

Vedlegg B: SOSI-format-realisering

SOSI-realiseringen følger kravene i "Realisering i SOSI-format 5.0" [SOSI-FORMAT]. Under en utlisting av SOSI-formatrealiseringen:

Veglenke::«featureType» Veglenke

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[0..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

datafangstdato

«dataType» Date

[0..1]

..DATAFANGSTDATO

DATOTID

verifiseringsdato

«dataType» Date

[0..1]

..VERIFISERINGSDATO

DATOTID

kommunenummer

«codeList» Kommunenummer

[1..1]

..KOMM

T4

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[0..1]

..KVALITET

*

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[1..1]

…​DATAFANGSTMETODE

T3

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[0..1]

…​NØYAKTIGHET

H6

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

[0..1]

…​SYNBARHET

H1

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

T3

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

[0..1]

…​H-NØYAKTIGHET

H6

medium

«CodeList» Medium

[0..1]

..MEDIUM

T16

typeVeg

«codeList» TypeVeg

[1..1]

..TYPEVEG

T20

detaljnivå

«codeList» Vegdetaljnivå

[0..1]

..DETALJNIVÅ

T10

konnekteringslenke

«Enumeration»Boolean

[0..1]

..KONNEKTERINGSLENKE

BOOLSK

veglenkeadresse

«dataType» Veglenkeadresse

[0..1]

..VEGLENKEADRESSE

*

veglenkeadresse.adressekode

«dataType» Integer

[1..1]

…​ADRESSEKODE

H5

veglenkeadresse.adressenavn

«dataType» CharacterString

[1..1]

…​ADRESSENAVN

T30

veglenkeadresse.sideveg

«dataType» CharacterString

[0..1]

…​SIDEVEG

T3

vegsystemreferanse

«dataType» Vegsystemreferanse

[0..1]

..VEGSYSTEMREFERANSE

*

vegsystemreferanse.vegsystem

«dataType» Vegsystem

[1..1]

…​VEGSYSTEM

*

vegsystemreferanse.vegsystem.vegkategori

«codeList» Vegkategori

[1..1]

…​.VEGKATEGORI

T1

vegsystemreferanse.vegsystem.fase

«CodeList» Vegfase

[1..1]

…​.VEGFASE

T1

vegsystemreferanse.vegsystem.vegnummer

«dataType» Integer

[0..1]

…​.VEGNUMMER

H5

vegsystemreferanse.vegstrekning

«dataType» Vegstrekning

[0..1]

…​VEGSTREKNING

*

vegsystemreferanse.vegstrekning.strekningNummer

«dataType» Integer

[1..1]

…​.STREKNINGNUMMER

H3

vegsystemreferanse.vegstrekning.delstrekningNummer

«dataType» Integer

[1..1]

…​.DELSTREKNINGNUMMER

H3

vegsystemreferanse.vegstrekning.fraMeter

«dataType» Integer

[1..1]

…​.FRAMETER

H5

vegsystemreferanse.vegstrekning.tilMeter

«dataType» Integer

[1..1]

…​.TILMETER

H5

vegsystemreferanse.vegstrekning.adskilteLøp

«codeList» AdskilteLøp

[0..1]

…​.ADSKILTELØP

T3

vegsystemreferanse.vegstrekning.adskilteLøpNummer

CharacterString

[0..1]

…​.ADSKILTELØPNUMMER

T1

vegsystemreferanse.sideanlegg

«dataType» Sideanlegg

[0..1]

…​SIDEANLEGG

*

vegsystemreferanse.sideanlegg.sideanleggsdel

«dataType» Integer

[1..1]

…​.SIDEANLEGGSDEL

H3

vegsystemreferanse.sideanlegg.fraMeter

«dataType» Integer

[1..1]

…​.FRAMETER

H5

vegsystemreferanse.sideanlegg.tilMeter

«dataType» Integer

[1..1]

…​.TILMETER

H5

vegsystemreferanse.kryssystem

«dataType» Kryssystem

[0..1]

…​KRYSSYSTEM

*

vegsystemreferanse.kryssystem.kryssdel

«dataType» Integer

[1..1]

…​.KRYSSDEL

H3

vegsystemreferanse.kryssystem.fraMeter

«dataType» Integer

[1..1]

…​.FRAMETER

H5

vegsystemreferanse.kryssystem.tilMeter

«dataType» Integer

[1..1]

…​.TILMETER

H5

vegsystemreferanse.referanseretning

«codeList» Referanseretning

[1..1]

…​REFERANSERETNING

T1

feltoversikt

«dataType» CharacterString

[0..1]

..FELTOVERSIKT

T50

senterlinje

GM_Curve

[1..1]

.KURVE

NVDB objekttyper::«featureType» Beredskapsveg

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[0..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

bruksområde

«CodeList» BruksområdeBeredskapsveg

[0..1]

..BRUKSOMRÅDEBEREDSKAPSVEG

T50

senterlinje

GM_Curve

[1..1]

.KURVE

NVDB objekttyper::«featureType» Fartsgrense

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[0..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

fartsgrenseVerdi

«codeList» FartsgrenseVerdi

[1..1]

..FARTSGRENSEVERDI

H3

vedtaksnummer

«dataType» CharacterString

[0..1]

..VEDTAKSNUMMER

T30

gyldigFraDato

«dataType» Date

[0..1]

..GYLDIGFRADATO

DATO

arkivnummer

«dataType» CharacterString

[0..1]

..ARKIVNUMMER

T250

senterlinje

GM_Curve

[1..1]

.KURVE

NVDB objekttyper::«featureType» FartsgrenseVariabel

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[0..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

fartsgrenseVerdi

«codeList» FartsgrenseVerdiVariabel

[1..1]

..FARTSGRENSEVERDI

H3

type

«codeList» TypeFartsgrenseVariabel

[1..1]

..TYPE

T30

ukedag

«codeList» Ukedag

[0..1]

..UKEDAG

T30

datoFra

«dataType» CharacterString

[0..1]

..DATOFRA

T4

datoTil

«dataType» CharacterString

[0..1]

..DATOTIL

T4

klokkeslettFra

«dataType» CharacterString

[0..1]

..KLOKKESLETTFRA

T4

klokkeslettTil

«dataType» CharacterString

[0..1]

..KLOKKESLETTTIL

T4

vedtaksnummer

«dataType» CharacterString

[0..1]

..VEDTAKSNUMMER

T15

gyldigFraDato

«dataType» Date

[0..1]

..GYLDIGFRADATO

DATO

merknad

«dataType» CharacterString

[0..1]

..MERKNAD

T400

arkivnummer

«dataType» CharacterString

[0..1]

..ARKIVNUMMER

T250

prosjektreferanse

«dataType» CharacterString

[0..1]

..PROSJEKTREFERANSE

T200

senterlinje

GM_Curve

[1..1]

.KURVE

NVDB objekttyper::«featureType» Ferjesamband

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[0..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

navn

«dataType» CharacterString

[0..1]

..NAVN

T70

ferjesambands_Id

«dataType» Integer

[0..1]

..FERJESAMBANDS_ID

H6

neTEx_id

«dataType» CharacterString

[0..1]

..NETEX_ID

T100

sambandstype

«codeList» Sambandstype

[0..1]

..SAMBANDSTYPE

T30

driftsstatus

«codeList» DriftsstatusFerjesamband

[0..1]

..DRIFTSSTATUS

T50

referanseTilEksternInfo

«dataType» CharacterString

[0..1]

..REFERANSETILEKSTERNINFO

T250

driftFraDato

«dataType» CharacterString

[0..1]

..DRIFTFRADATO

T4

driftTilDato

«dataType» CharacterString

[0..1]

..DRIFTTILDATO

T4

senterlinje

GM_Curve

[1..1]

.KURVE

NVDB objekttyper::«featureType» FunksjonellVegklasse

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[0..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

vegklasse

«codeList» Vegklasse

[1..1]

..VEGKLASSE

H1

merknad

«dataType» CharacterString

[0..1]

..MERKNAD

T250

senterlinje

GM_Curve

[1..1]

.KURVE

NVDB objekttyper::«featureType» GjennomkjøringForbudt

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[0..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

gjelderFor

«CodeList» GjelderFor

[0..1]

..GJELDERFOR

T30

merknad

«dataType» CharacterString

[0..1]

..MERKNAD

T250

retning

«CodeList» Retning

[1..1]

..RETNING

T20

gjelderUkedag

«CodeList» GjelderUkedag

[1..1]

..GJELDERUKEDAG

T20

unntakForBuss

Boolean

[1..1]

..UNNTAKFORBUSS

BOOLSK

unntakForTaxi

Boolean

[1..1]

..UNNTAKFORTAXI

BOOLSK

unntakForMoped

Boolean

[1..1]

..UNNTAKFORMOPED

BOOLSK

unntakForMotorsykkel

Boolean

[1..1]

..UNNTAKFORMOTORSYKKEL

BOOLSK

unntakForTraktor

Boolean

[1..1]

..UNNTAKFORTRAKTOR

BOOLSK

posisjon

GM_Point

[1..1]

.PUNKT

gjelderHverdagerULørdagFraKl

DateTime

[0..1]

..GJELDERHVERDAGERULØRDAGFRAKL

DATOTID

gjelderHverdagerULørdagTilKl

DateTime

[0..1]

..GJELDERHVERDAGERULØRDAGTILKL

DATOTID

gjelderLørdagFraKl

DateTime

[0..1]

..GJELDERLØRDAGFRAKL

DATOTID

gjelderLørdagTilKl

DateTime

[0..1]

..GJELDERLØRDAGTILKL

DATOTID

gjelderSøndagFraKl

DateTime

[0..1]

..GJELDERSØNDAGFRAKL

DATOTID

gjelderSøndagTilKl

DateTime

[0..1]

..GJELDERSØNDAGTILKL

DATOTID

Rolle: gjennomkjøringForbudtTil

«featureType» GjennomkjøringForbudtTil

[0..*]

..GJENNOMKJORINGFORBUDTTIL

REF

NVDB objekttyper::«featureType» GjennomkjøringForbudtTil

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[0..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

posisjon

GM_Point

[1..1]

.PUNKT

merknad

«dataType» CharacterString

[0..1]

..MERKNAD

T250

NVDB objekttyper::«featureType» Gågatereguleringer

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[0..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

varetransportHverdagULørdagPeriode1FraKl

Time

[0..1]

..VARETRANSPORTHVERDAGULØRDAGPERIODE1FRAKL

T4

varetransportHverdagULørdagPeriode1TilKl

Time

[0..1]

..VARETRANSPORTHVERDAGULØRDAGPERIODE1TILKL

T4

varetransportHverdagULørdagPeriode2FraKl

Time

[0..1]

..VARETRANSPORTHVERDAGULØRDAGPERIODE2FRAKL

T4

varetransportHverdagULørdagPeriode2TilKl

Time

[0..1]

..VARETRANSPORTHVERDAGULØRDAGPERIODE2TILKL

T4

varetransportLørdagPeriode1FraKl

Time

[0..1]

..VARETRANSPORTLØRDAGPERIODE1FRAKL

T4

varetransportLørdagPeriode1TilKl

Time

[0..1]

..VARETRANSPORTLØRDAGPERIODE1TILKL

T4

varetransportLørdagPeriode2FraKl

Time

[0..1]

..VARETRANSPORTLØRDAGPERIODE2FRAKL

T4

varetransportLørdagPeriode2TilKl

Time

[0..1]

..VARETRANSPORTLØRDAGPERIODE2TILKL

T4

senterlinje

GM_Curve

[1..1]

.KURVE

NVDB objekttyper::«featureType» Høydebegrensning

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[0..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

skiltaHøyde

«dataType» Real

[0..1]

..SKILTAHØYDE

D3

typeHinder

«codeList» TypeHinder

[1..1]

..TYPEHINDER

T50

beregnetHøyde

«dataType» Real

[0..1]

..BEREGNETHØYDE

D5

navn

«dataType» CharacterString

[0..1]

..NAVN

T50

merknad

«dataType» CharacterString

[0..1]

..MERKNAD

T50

bredde

«dataType» Real

[0..1]

..BREDDE

D5

hMinHøyreKant

«dataType» Real

[0..1]

..HMINHØYREKANT

D5

hMinMidt

«dataType» Real

[0..1]

..HMINMIDT

D5

hMinVenstreKant

«dataType» Real

[0..1]

..HMINVENSTREKANT

D5

målemetode

«codeList» MålemetodeHøydebegrensning

[0..1]

..MÅLEMETODEHØYDEBEGRENSNING

T20

måledato

«dataType» Date

[0..1]

..MÅLEDATO

DATO

prosjektreferanse

«dataType» CharacterString

[0..1]

..PROSJEKTREFERANSE

T200

senterlinje

GM_Curve

[1..1]

.KURVE

NVDB objekttyper::«featureType» Jernbanekryssing

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[0..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

typeJernbanekryssing

«codeList» TypeJernbanekryssing

[1..1]

..TYPEJERNBANEKRYSSING

T50

tilleggsinformasjon

«dataType» CharacterString

[0..1]

..TILLEGGSINFORMASJON

T250

posisjon

GM_Point

[1..1]

.PUNKT

NVDB objekttyper::«featureType» Landbruksvegklasse

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[0..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

klasseLandbruksveg

«codeList» KlasseLandbruksveg

[1..1]

..KLASSELANDBRUKSVEG

T40

senterlinje

GM_Curve

[1..1]

.KURVE

NVDB objekttyper::«featureType» Motorveg

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[0..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

motorvegtype

«codeList» Motorvegtype

[1..1]

..MOTORVEGTYPE

T20

vedtaksnummer

«dataType» CharacterString

[0..1]

..VEDTAKSNUMMER

T15

arkivnummer

«dataType» CharacterString

[0..1]

..ARKIVNUMMER

T250

senterlinje

GM_Curve

[1..1]

.KURVE

NVDB objekttyper::«featureType» Serviceveg

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[0..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

senterlinje

GM_Curve

[1..1]

.KURVE

NVDB objekttyper::«featureType» Svingerestriksjon

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[0..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

merknad

«dataType» CharacterString

[0..1]

..MERKNAD

T200

posisjon

GM_Curve

[1..1]

.KURVE

NVDB objekttyper::«FeatureType» TillattKjøreretning

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[0..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

syklingMotKjøreretningTillatt

Boolean

[0..1]

..SYKLINGMOTKJØRERETNINGTILLATT

T3

senterlinje

GM_Curve

[1..1]

.KURVE

NVDB objekttyper::«featureType» Trafikkreguleringer

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[0..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

trafikkreguleringer

«CodeList» TrafikkreguleringerTrafikkreguleringer

[1..1]

..TRAFIKKREGULERINGER

T80

gjeldertidsrom

«dataType» CharacterString

[0..1]

..GJELDERTIDSROM

T9

merknad

«dataType» CharacterString

[0..1]

..MERKNAD

T290

senterlinje

GM_Curve

[1..1]

.KURVE

NVDB objekttyper::«featureType» Vegsperring

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[0..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

type

«codeList» TypeVegsperring

[0..1]

..TYPE

T30

funksjon

«codeList» Funksjon

[1..1]

..FUNKSJON

T25

gjeldertidsrom

«dataType» CharacterString

[0..1]

..GJELDERTIDSROM

T9

merknad

«dataType» CharacterString

[0..1]

..MERKNAD

T200

eier

«codeList» EierVegsperring

[0..1]

..EIER

T30

posisjon

GM_Point

[1..1]

.PUNKT

NVDB objekttyper::«featureType» VærutsattVeg

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[0..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

fjellovergang

Boolean

[0..1]

..FJELLOVERGANG

T20

navn

«dataType» CharacterString

[0..1]

..NAVN

T40

sted_Fra

«dataType» CharacterString

[0..1]

..STED_FRA

T75

sted_Til

«dataType» CharacterString

[0..1]

..STED_TIL

T75

stedLokalt_Fra

«dataType» CharacterString

[0..1]

..STEDLOKALT_FRA

T75

stedLokalt_Til

«dataType» CharacterString

[0..1]

..STEDLOKALT_TIL

T75

ansvarligVTS

«CodeList» AnsvarligVTS

[0..1]

..ANSVARLIGVTS

T20

stedligBeredskap

Boolean

[0..1]

..STEDLIGBEREDSKAP

T3

ekstraVintervedlikehold

«codeList» EkstraVintervedlikehold

[1..1]

..EKSTRAVINTERVEDLIKEHOLD

T10

snødybde

«dataType» Integer

[0..1]

..SNØDYBDE

H4

antallStengteDøgn

«dataType» Integer

[0..1]

..ANTALLSTENGTEDØGN

H3

vinterstengt_FraDato

«dataType» CharacterString

[0..1]

..VINTERSTENGT_FRADATO

T4

vinterstengt_TilDato

«dataType» CharacterString

[0..1]

..VINTERSTENGT_TILDATO

T4

nattestengt_FraDato

«dataType» CharacterString

[0..1]

..NATTESTENGT_FRADATO

T4

nattestengt_TilDato

«dataType» CharacterString

[0..1]

..NATTESTENGT_TILDATO

T4

avgrensaVinterdriftFraDato

«dataType» CharacterString

[0..1]

..AVGRENSAVINTERDRIFTFRADATO

T4

avgrensaVinterdriftTilDato

«dataType» CharacterString

[0..1]

..AVGRENSAVINTERDRIFTTILDATO

T4

tilleggsinformasjon

«dataType» CharacterString

[0..1]

..TILLEGGSINFORMASJON

T400

senterlinje

GM_Curve

[1..1]

.KURVE

Lisensvilkår

Lisens

Denne standarden er gitt ut under norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Du har lov til:

 • å kopiere og tilgjengeliggjøre

 • å endre og/eller sette sammen med andre datasett

 • å kopiere og tilgjengeliggjøre en endret eller sammensatt versjon

 • å benytte datasettet kommersielt

På følgende vilkår:

 • at du navngir lisensgiver slik lisensgiver ber om, men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av datasettet

 • at du ikke bruker dataene på en måte som fremstår som villedende, og heller ikke fordreier eller uriktig fremstiller dataene

Med den forståelse:

 • at data som inneholder personopplysninger og er taushetsbelagt ikke er omfattet av denne lisensen og ikke kan viderebrukes

 • at lisensgiver fraskriver seg ethvert ansvar for informasjonens kvalitet og hva informasjonen brukes til