Warning
Høringsversjon!

Publisert: 2024-02-19

1. Innledning, historikk og endringslogg

1.1. Innledning

Topografisk grunndatabase (TG) er en DLM. Topografisk grunndatabase er en landsdekkende homogen kartdatabase. Kartdataene skal være i målestokken 1:10 000 og danne grunnlaget for kartplott i 1:20 000. Første versjon vil inneholde en sammenstilling av eksisterende data. Derfor vil kvalitetskrav som homogenitet først bli gjeldene ved senere versjoner.

1.2. Historikk

Arbeidet med å spesifisere TG startet 2023. Datasettet skulle dekke behovet for en landsdekkende, homogen kartdatabase i stor målestokk. Arbeidet med første produktspesifikasjon var ett samarbeid mellom flere fagfelt; FKB, Kartprodukter, Datadelingsteamet, Standardisering og Sjø.

Versjon

Dato

Utførtav

Merknad

1.0

20240201

Ida Hope Barth, Mika Sundin, Nils Ivar Nes, Tore Freddy Bæk, Mathilde Skjæveland Skår og Åsmund Tjora

Utkast

1.3. Endringslogg

2. Definisjoner og forkortelser

2.1. Definisjoner

ajourføring

korrigering av innholdet i geodataene slik at de fremstiller de faktiske forhold på et gitt tidspunkt, etter de retningslinjer som gjelder for innhold og kvalitet
Kilde: Standard eller dokument begrepet er hentet fra
Merknad: Rundt bruken i dette standarddokumentet

applikasjonsskjema

informasjonsmodellene i SOSI-modellregister er modellert som UML-modeller. UML-modellen for et FKB-datasett benevnes som et UML-applikasjonsskjema. Fra UML-applikasjonsskjema kan det automatisk genereres et GML-applikasjonsskjema som beskriver hvordan dataene representeres som GML [SOSI-UML].

MERKNAD: Se objektkatalog

MERKNAD: Se veileder for å lese UML-diagrammer

basis geodata

Detaljerte geodata som beskriver det fysiske landskapet ved naturlige eller menneskeskapte objekter. Basisdata brukes til lokalisering og som underlag for temadata.

MERKNAD: basis geodata er synonymt med begrepet grunnkart (eller grunnkartdata)

datasett

identifiserbar samling av beslektede data [G]

digital kartografisk modell

En representasjon av virkeligheten med kartografisk forflyttning og tilpassning av kartbildet. Altså kan objekter flyttes vekk fra geografisk plassering, for å forbedre lesbarheten til kartet. Ofte referert som DCM

digital landskapsmodell

En representasjon av virkeligheten uten å flytte på objekter. Ofte referert som DLM

egenskap

navngitt kjennetegn eller karakteristikk av et objekt

egenskapsnøyaktighet

uttrykk for hvor godt egenskapsdataene beskriver de aktuelle egenskapene [G]

featuretype

UML-modellelement for å modellere geografiske objekttyper [SOSI-UML].

MERKNAD: Begrepet brukes i mange sammenhenger synonymt med objekttype. Se også veileder for å lese UML-diagrammer.

grunnkart

Grunnkart er et begrep som er synonymt med basis geodata. Se definisjon under basis geodata.

MERKNAD: Grunnkart brukes til flere formål og kan danne grunnlag for avledede kart i forskjellige målestokker. Grunnkartet skal være det kartgrunnlaget som skal tjene alle formål som omhandles i plan- og bygningsloven eller dens forskrifter.

geodata

stedfestet informasjon [G]

MERKNAD: Geodata består av objektidentifikasjon og informasjon om stedfesting og egenskaper. Stedfestingsdataene på sin side kan omfatte både posisjonsdata og geometriske beskrivelsesdata.

kart

generalisert avbildning av geografiske objekter med deres romlige relasjoner; med angitt geodetisk datum, projeksjon og koordinatsystem, samt målestokk dersom avbildningen er analog [G]

kartdata

geodata tilrettelagt for presentasjon av kart [PABG]

kartografi

Kartografi omfatter kunsten og vitenskapen for å lage kart som kommuniserer ett budskap på en lettleselig måte.

kontinuerlig ajourhold

fortløpende ajourføring basert på rapportering fra forvaltningsrutiner, daglige arbeidsrutiner og samarbeidsparter [PABG]

MERKNAD: Kalles også administrativt vedlikehold. Data som samles inn administrativt, kan være digitale stikningsdata eller data fra sluttkontroll av beliggenhet, markmålte bygninger, senterpunkt bygning, situasjonsplan og melding om landbruksbygg.

kvalitet

i hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller krav [G]

MERKNAD: Se standarden Geodatakvalitet for en nærmere beskrivelse av datakvalitet.

metadata

informasjon som beskriver et datasett [G]

MERKNAD: Hvilke opplysninger som inngår i metadataene, kan variere avhengig av datasettets karakter. Vanlige opplysninger er innhold, kvalitet, tilstand, struktur, format, produsent og vedlikeholdsansvar.

nøyaktighet

mål for en estimert verdis nærhet til sin sanne verdi eller til det man antar er den sanne verdi [G]

MERKNAD: I standarden Geodatakvalitet er de ulike nøyaktighetsmålene beskrevet.

objekt

forekomst (instans) av en objekttype [SOSI-UML]

objektkatalog

definisjon og beskrivelse av objekttyper, objektegenskaper samt relasjoner mellom objekter, sammen med eventuelle funksjoner som er anvendt for objektet. [SOSI-UML]

objekttype

geografisk objekttype er en klasse av objekter med felles egenskaper, forholdet mot andre objekttyper og funksjoner [SOSI-UML]

presentasjonsdata

tilleggsdata til FKB som er nødvendige for å formidle en god presentasjon uten at de opprinnelige datasettene blir berørt [FKB]

MERKNAD: Presentasjonsdata lages for presentasjoner i ulike målestokker. Det genereres presentasjonsdata for å ha mulighet til blant annet å redigere, avblende/slette, skrive om eller flytte tekster og symboler i kartbildet, uten at datasettene blir berørt.

EKSEMPEL: Eksempler på presentasjonsdata er tekstdata generert fra datasett der tekst, tall eller symboler er ferdig plassert i kartbildet. En annen type presentasjonsdata er avblendingspolygoner som brukes til å fjerne unødig mye data i et aktuelt kartbilde.

primærdatasett

et definert geodatasett som består av de mest detaljerte og nøyaktige data innen et definert område, har en viss utbredelse og jevnlig blir produsert og/eller ajourholdt [G]

MERKNAD: Primærdatasett skal være presentasjons- og produktuavhengige. De skal kunne danne utgangspunkt for forskjellig bruk og forskjellige produkter. Det er derfor krav om en viss utbredelse og produksjon før en kan kalle et datasett for primærdatasett. Primærdatasett er i prinsippet uavhengige datasett (ikke avledet fra andre datasett) og ajourholdes uavhengig av andre datasett. Et objekt tilhører bare ett primærdatasett.

produktspesifikasjon

detaljert beskrivelse av ett datasett eller en serie med datasett med tilleggsinformasjon som gjør det mulig å produsere, distribuere og bruke datasettet av andre (tredjepart) [SOSI-KRAV]

MERKNAD: En dataproduktspesifikasjon kan lages for produksjon, salg, sluttbrukervirksomhet eller annet.

standardavvik

statistisk størrelse som angir spredningen for en gruppe måle- eller beregningsverdier i forhold til deres sanne eller estimerte verdier [G]

topologi

beskrivelse av sammenhengen mellom geografiske objekter [G]

MERKNAD: De aktuelle objektene har ofte en fysisk sammenheng. Topologi er de av objektenes egenskaper som overlever det som er kalt kontinuerlige transformasjoner (også kalt gummiduk-transformasjoner). Alle tallverdier (lengder, arealer og retninger) kan bli forandret, mens for eksempel naboskapsforhold vil være uendret.

2.2. Forkortelser

Forkortelse Beskrivelse

AR5

Arealressurskart

DOK

Det offentlige kartgrunnlaget. DOK er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan- og byggesaksarbeid. DOK er definert i [PBL-KART].

DCM

Digital kartografisk modell

DLM

Digital landskapsmodell.

DTM

Digital TerrengModell.

ESRI fgdb

Leveranseformatet ESRI filgeodatabase (ESRI = Enviromental Systems Research Institute)

Geovekst

Geodatasamarbeid mellom de nasjonale partene KS (kommunesektorens organisasjon, omfatter både kommuner og fylkeskommuner), Energi Norge, Kartverket, Telenor, Statens vegvesen, Landbruksdepartementet og Norges vassdrags- og energidirektorat. Lokalt kan Geovekst-samarbeidet også ha andre parter.

GML

Geography Markup Language – Internasjonalt standardformat for utveksling av geografisk informasjon (OpenGIS® Geograph Markup Language (GML) Encoding Standard)

HVD

Datasett med høy verdi. Hva som er HVD data er fastsatt av ODD.

NRL

Nasjonalt register for luftfartshindre

NVDB

Nasjonal vegdatabank. Forvaltningsløsning for vegnettet og tilhørende informasjon eid av Statens vegvesen.

ODD

Åpne data-direktivet. Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) om åpne data og viderebruk av informasjon fra offentlig sektor.

PBL

Plan- og bygningsloven.

SOSI

Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon

TG

Topografisk grunndatabase

UML

Unified Modelling Language. Modelleringsspråk som (blant annet) brukes til å beskrive geografiske informasjonsmodeller.

URI

Uniform Resource Identifier. Kompakt streng av tegn som identifiserer en abstrakt eller fysisk ressurs.

UUID

Universally unique identifier. 128-bit globalt unik streng av tegn som kan genereres automatisk av en datamaskin.

3. Generelt om spesifikasjonen

3.1. Unik identifisering

3.1.1. Kortnavn

TopografiskGrunndatabase

3.1.2. Fullstendig navn

Topografisk grunndatabase

3.1.3. Versjon

1.0

3.2. Referansedato

år-mnd-dag

3.3. Ansvarlig organisasjon

Kartverket, Landdivisjonen, Avdeling for kartprodukter
Postadresse: 3507 Hønefoss
Besøksadresse: Kartverksveien 21, 3511 Hønefoss
E-post: post@kartverket.no
Telefon: 32 11 80 00
Internettadresse: www.kartverket.no

3.4. Språk

Norsk

3.5. Hovedtema

Basis geodata

3.6. Temakategori

Administrative grenser
Helse
Høydedata
Innsjø og vassdrag
Konstruksjoner
Kyst og sjø
Landbruk og havbruk
Ledningsinformasjon
Stedsangivelse
Transport

3.7. Sammendrag

Topografisk grunndatabase skal dekke behovet for landsdekkende kartdata i stor målestokk. Hovedfokus er å danne ett grunnlag for kartdata, kartproduksjon og tilpasse databasen slik at den kan brukes for automatisk generalisering til mindre målestokker.

3.8. Formål

Topografisk grunndatabase skal sikre godt kartgrunnlag i stor målestokk. Topografisk grunndatabase kan brukes til:

 • å kjenne seg igjen ute i terrenget

 • grunnlag for kartproduksjon; sivile og militære kart

 • kilde for mindre målestokker, ved bruk av automatisk generalisering

 • kilde for spesialleveranser

 • dataleveranse HVD i henhold til forskrifter fra ODD

 • analyse og presentasjon i et integrert informasjonssystem (GIS-system)

 • produksjon av kart og avledede produkter med forskjellig krav til innhold

3.9. Representasjonsform

vektor

3.10. Datasettoppløsning

Topografisk grunndatabase er satt sammen av mange ulike geodatakilder, silt og tilpasset databasen. Stedfestingsnøyaktigheten vil varierer fra +/- 0,02 m til 50 m, basert på hvor det spesefikke kartobjektet er hentet i fra. Hvert kartobjekt vil ha en egenskap opphavsinformasjon som peker på geodatakilde. For mer detaljert informasjon se produktspesifikasjon for den enkelte geodatakilden som er brukt. Topografisk grunndatabase egner seg for presentasjon i målestokker fra ca 1:5000 til ca 1:20000

3.11. Utstrekningsinformasjon

Utstrekningbeskrivelse
Topografisk grunndatbase dekker Norges fastlandsterritorium

Geografisk område
Nord: 72°
Sør: 57°
Øst: 32°
Vest: 4°

Vertikal utbredelse
Fra ca -250 m til ca 2500 m

Innhold gyldighetsperiode
Ikke angitt

3.12. Identifikasjonsomfang

3.13. Supplerende beskrivelse

Data ikke angitt

4. Spesifikasjonsomfang

4.1. Spesifikasjonsomfang for hele spesifikasjonen

4.1.1. Identifikasjon

Hele datasettet

4.1.2. Nivå

Datasett

4.1.3. Navn

Topografisk grunndatabase

4.1.4. Beskrivelse

Detaljeringen av Topografisk grunndatabase er tilpasset 1:10 000. Databasen skal være homogen og landsdekkende.

4.1.5. Utstrekningsinformasjon

Utstrekningbeskrivelse
Topografisk grunndatabase dekker Norges fastlandsterritorium

Geografisk område
Nord: 72°
Sør: 57°
Øst: 32°
Vest: 4°

Vertikal utbredelse
Fra ca -250 m til ca 2500 m

Innhold gyldighetsperiode
Ikke angitt

5. Innhold og struktur

5.1. Omfang

5.2. «ApplicationSchema» TopografiskGrunndatabase-1.0 - Utkast

Definisjon: UML-modell som beskriver Topografisk grunndatabase

Profilparametre i tagged values

definition

"Basic topographical database"@en

designation

"Topografisk grunndatabase"@no

language

no

SOSI_kortnavn

TopografiskGrunndatabase

SOSI_langnavn

Topografisk Grunndatabase

SOSI_modellstatus

utkast

SOSI_spesifikasjonstype

produktspesifikasjon

SOSI_versjon

5.0

targetNamespace

https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/TopografiskGrunndatabase/1.0

version

1.0

xmlns

app

xsdDocument

topografiskGrunndatabase.xsd

xsdEncodingRule

sosi


Diagram med navn Utvidelser i forhold til SOSI Del 1 og 2 som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 1. Utvidelser i forhold til SOSI Del 1 og 2

5.2.1. Pakke: Generelle typer

Definisjon: Generelle modellelementer som er felles for alle fagområdestandarder og som kan kopieres inn og benyttes i produktspesifikasjoner.

Avhengigheter

Realisert fra

SOSI Generelle konsepter::SOSI Generelle typer::«ApplicationSchema» Generelle typer 5.1


Diagram med navn Pakkerealisering Generelle typer som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 2. Pakkerealisering Generelle typer

Diagram med navn Oversiktsdiagram Generelle typer som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 3. Oversiktsdiagram Generelle typer

Diagram med navn Hoveddiagram Generelle typer som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 4. Hoveddiagram Generelle typer

Diagram med navn Kodelister Generelle typer som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 5. Kodelister Generelle typer

Diagram med navn Realisering av SOSI-objektet Generelle typer som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 6. Realisering av SOSI-objektet Generelle typer

«FeatureType» Konnekteringspunkt

Definisjon: punkter for temaene kraftlinjer, veger, stier, bygninger, jernbane, elver, innsjøkontur og enkelte midtlinjer for innsjøer og elver som krysser riksgrensen mellom Norge og Sverige.

Merknad: Dataene for de respektive landene kan da settes sammen slik at man får et godt kartbilde. Det er de nasjonale kartverkene i Sverige og Norge som vedlikeholder datasettet. Kilde for endringer er fotogrammetrisk konstruksjon og digitalisering fra ortofoto.

Egenskaper

Navn:

posisjon

Definisjon:

konnekteringspunktets posisjon

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Point

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd


«FeatureType» Fellesegenskaper (abstrakt)

Definisjon: abstrakt objekttype som bærer sentrale egenskaper som er anbefalt for bruk i produktspesifikasjoner.

Egenskaper

Navn:

identifikasjon

Definisjon:

unik identifikasjon av et objekt

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«dataType» Identifikasjon

Navn:

oppdateringsdato

Definisjon:

tidspunkt for siste endring på objektet

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

DateTime

Navn:

datafangstdato

Definisjon:

dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Date

Navn:

sluttdato

Definisjon:

Tid for når denne versjonen av objektet var erstattet eller opphørt å eksistere.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

DateTime

Navn:

verifiseringsdato

Definisjon:

dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Date

Navn:

informasjon

Definisjon:

generell opplysning.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Navn:

opphav

Definisjon:

referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde

Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«dataType» Opphavsinformasjon

Arv og realiseringer

Subtyper:

«FeatureType» KvalitetPåkrevd
«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

Generelle typer 5.1::SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«FeatureType» SOSI_Objekt


«FeatureType» KvalitetPåkrevd (abstrakt)

Definisjon: abstrakt objekttype med påkrevet kvalitetsangivelse

Egenskaper

Navn:

kvalitet

Definisjon:

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen

Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«dataType» Posisjonskvalitet

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» Fellesegenskaper

Subtyper:

«FeatureType» SpesiellDetalj
«FeatureType» Grense
«FeatureType» Arealbrukgrense
«FeatureType» Høydekurve
«FeatureType» Teiggrensepunkt
«FeatureType» Terrengpunkt
«FeatureType» Rørgate
«FeatureType» ElvBekk
«FeatureType» Tårn
«FeatureType» Snøskuterløype
«FeatureType» Vindturbin
«FeatureType» Navigasjonsinstallasjon
«FeatureType» Turisthytte
«FeatureType» FerskvannTørrfallkant
«FeatureType» KanalGrøft
«FeatureType» Kystkontur
«FeatureType» Skjerm
«FeatureType» Pipe
«FeatureType» Naturverngrense
«FeatureType» Foss
«FeatureType» Skytebane
«FeatureType» Lysløype
«FeatureType» Tregruppe
«FeatureType» Allmenninggrense
«FeatureType» Innsjøkant
«FeatureType» Ledning
«FeatureType» Sykehus
«FeatureType» Ruin
«FeatureType» Flyplassavgrensning
«FeatureType» MidtlinjeElvInnsjø
«FeatureType» Tank
«FeatureType» Veglenke
«FeatureType» Voll
«FeatureType» Grunnmur
«FeatureType» Molo
«FeatureType» Interessepunkt
«FeatureType» Vegsperring
«FeatureType» KaiBrygge
«FeatureType» VannFiktivGrense
«FeatureType» Flomløpkant
«FeatureType» Bygning
«FeatureType» KonnekteringVann
«FeatureType» Lekeplass
«FeatureType» Gjerde
«FeatureType» Flytebrygge
«FeatureType» Gruve
«FeatureType» Kanalkant
«FeatureType» Parkeringsområde
«FeatureType» Skjær
«FeatureType» Taubane
«FeatureType» Stein
«FeatureType» Hoppbakke
«FeatureType» ElveKant
«FeatureType» Stasjon
«FeatureType» Skytefeltgrense
«FeatureType» Grunnlinjepunkt
«FeatureType» Mur
«FeatureType» Mast
«FeatureType» Bane
«FeatureType» Pir
«FeatureType» Campingplass
«FeatureType» Konnekteringspunkt

Realisert fra:

Generelle typer 5.1::SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«FeatureType» SOSI_Objekt


«dataType» Identifikasjon

Definisjon: Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet.

Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer.

Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.

Egenskaper

Navn:

lokalId

Definisjon:

lokal identifikator av et objekt

Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Navn:

navnerom

Definisjon:

navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI

Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0

Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Navn:

versjonId

Definisjon:

identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans)

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Generelle typer 5.1::SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«dataType» Identifikasjon


«dataType» Opphavsinformasjon

Definisjon: kildehenvisning for det enkelte kartobjekt

Egenskaper

Navn:

opphavData

Definisjon:

kilde til kartdataobjekt

Eksempel: Nibio, FKB-bygning eller N50 Kartdata

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Navn:

objektpeker

Definisjon:

arvet id fra opphavData

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString


«dataType» Posisjonskvalitet

Definisjon: beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen.

Merknad: Posisjonskvalitet er ikke konform med kvalitetsmodellen i ISO slik den er defineret i ISO19157:2013, men er en videreføring av tildligere brukte kvalitetsegenskaper i SOSI.

Egenskaper

Navn:

datafangstmetode

Definisjon:

metode for datafangst. Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Datafangstmetode

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/datafangstmetode

Navn:

nøyaktighet

Definisjon:

standardavviket til posisjoneringa av objektet oppgitt i cm

I de aller fleste sammenhenger benyttes en anslått eller forventet verdi for standardavvik, men dersom man har en beregnet verdi skal denne benyttes.

For objekter med punktgeometri benyttes verdi for punktstandardavvik. For objekter med kurvegeometri benyttes standardavviket for tverravviket fra kurva. For objekter med overflate- eller volumgeometri er forståelsen at standardavviket beregnes ut fra (3D) avvikene mellom sann posisjon og nærmeste punkt på overflata.

Merknad: Verdien er ment å beskrive nøyaktigheten til objektet sammenlignet med sann verdi. Standardavvik er i utgangspunktet et mål på det tilfeldige avviket og det innebærer at vi forutsetter at det systematiske avviket i liten grad påvirker nøyaktigheten til posisjoneringa. For fotogrammetriske data settes som hovedregel verdien lik kravet til standardavvik ved datafangst. Se standarden Geodatakvalitet for nærmere definisjon av standardavvik og hvordan dette defineres, beregnes og kontrolleres.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Navn:

synbarhet

Definisjon:

beskrivelse av hvor godt objektene framgår i datagrunnlaget for posisjonering (f.eks. flybildene).

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Synbarhet

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/synbarhet

Navn:

datafangstmetodeHøyde

Definisjon:

metoden brukt for høyderegistrering av posisjon.

Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Datafangstmetode

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/datafangstmetode

Navn:

nøyaktighetHøyde

Definisjon:

standardavviket til posisjoneringa av objektet oppgitt i cm

I de aller fleste sammenhenger benyttes en anslått eller forventet verdi for standardavviket, men dersom man faktisk har standardavviket til posisjoneringa av objektet oppgitt i cm

I de aller fleste sammenhenger benyttes en anslått eller forventet verdi for standardavvik, men dersom man har en beregnet verdi skal denne benyttes.

Merknad: Verdien er ment å beskrive nøyaktigheten til objektet sammenlignet med sann verdi. Standardavvik er i utgangspunktet et mål på det tilfeldige avviket og det innebærer at vi forutsetter at det systematiske avviket i liten grad påvirker nøyaktigheten til posisjoneringa. For fotogrammetriske data settes som hovedregel verdien lik kravet til standardavvik ved datafangst. Se standarden Geodatakvalitet for nærmere definisjon av standardavvik og hvordan dette defineres, beregnes og kontrolleres.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Restriksjoner

Navn:

ugyldige datafangstmetoder for høyde

Beskrivelse:

inv: self.datafangstmetodeHøyde 'dig'

--Datafangstmetode Digitalisert skal ikke brukes på egenskapen datafangstmetodeHøyde

Type:

Invariant

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Generelle typer 5.1::SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«dataType» Posisjonskvalitet


«dataType» Retning

Definisjon: linjestykke i planet med retning

Egenskaper

Navn:

retningsverdi

Definisjon:

generelt element med angivelse av retning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Real

Navn:

retningsenhet

Definisjon:

enhet for retning

Multiplisitet:

[1..1]

Initialverdi:

1

Type:

«CodeList» Retningsenhet

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kartdata/retningsenhet

Navn:

retningsreferanse

Definisjon:

referansesystem for retning

Multiplisitet:

[1..1]

Initialverdi:

1

Type:

«CodeList» Retningsreferanse

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kartdata/retningsreferanse

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Generelle typer 5.1::Objekttyper med tydelige fellestrekk::Retning::«dataType» Retning


«CodeList» Datafangstmetode

Definisjon: metode for datafangst.

Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/datafangstmetode


«CodeList» Høydereferanse

Definisjon: koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/hoydereferanse


«CodeList» Medium

Definisjon: objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/medium


«CodeList» Opphav

Definisjon: kildehenvisning for det enkelte kartobjekt

Eksempel: Nibio, FKB-bygning eller N50 Kartdata

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/topografisk-grunndatabase/opphav-data


«CodeList» Registreringsversjon

Definisjon: verjson som ligger til grunn for registrering. Mest relevant for data som er fotogrammetrisk registrert.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/registreringsversjon


«CodeList» Retningsenhet

Definisjon: enhet for retning

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kartdata/retningsenhet

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Generelle typer 5.1::Objekttyper med tydelige fellestrekk::Retning::«CodeList» Retningsenhet


«CodeList» Retningsreferanse

Definisjon: referansesystem for retning

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kartdata/retningsreferanse

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Generelle typer 5.1::Objekttyper med tydelige fellestrekk::Retning::«CodeList» Retningsreferanse


«CodeList» Synbarhet

Definisjon: synbarhet beskriver hvor godt objektene framgår i datagrunnlaget for posisjonering (f.eks. flybildene).

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/synbarhet

5.2.2. Pakke: Administrative_områder

Definisjon: Administrative områder inneholder grenser for fastlands Norge, og inndelingen av Norge i kommuner og fylker.

Avhengigheter

Realisert fra

SOSI Produktspesifikasjoner::Statens kartverk::Administrative og statistiske inndelinger::«ApplicationSchema» NasjonalInndelingsbase-1.0Utkast2022.07.28
SOSI Generell objektkatalog::AdministrativeOgStatistiskeInndelinger::«ApplicationSchema» AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0
SOSI Generell objektkatalog::Eiendomsinformasjon::«ApplicationSchema» Eiendomsinformasjon-4.0


Diagram med navn Pakkerealisering Administrative områder som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 7. Pakkerealisering Administrative områder

Diagram med navn Oversiktsdiagram Administrative områder som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 8. Oversiktsdiagram Administrative områder

Diagram med navn Hoveddiagram Administrative områder som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 9. Hoveddiagram Administrative områder

Diagram med navn Realisering av objekttyper fra generell objektkatalog Administrative områder som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 10. Realisering av objekttyper fra generell objektkatalog Administrative områder

Diagram med navn Realisering av kodelister fra generell objektkatalog Administrative områder som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 11. Realisering av kodelister fra generell objektkatalog Administrative områder

«FeatureType» Fylke

Definisjon: administrativ inndeling av nasjonen på regionalt nivå

Merknad: Tilsvarer NUTS 3 på internasjonalt statistisk nivå

Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

den geografiske avgrensingen av stemmekretsen.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_MultiSurface

Navn:

fylkesnummer

Definisjon:

nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste

Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Fylkesnummer

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/inndelinger/inndelingsbase/fylkesnummer

Navn:

fylkesnavn

Definisjon:

Offisielt navn på et fylke. Merk: Hvis fylket har flere vedtatte parallellnavn, framstår disse i en sammenhengende tekststreng.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

isMetadata

false

Roller

Rollenavn:

avgrensesAvGrense

Definisjon:

avgrenser Fylke

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Administrative_områder::«FeatureType» Grense

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

NasjonalInndelingsbase-1.0Utkast2022.07.28::Nasjon Kommuner og Fylker::«FeatureType» Fylke


«FeatureType» Grense

Definisjon: Generell avgrensingslinje

Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

Geometri for avgrensingslinjer

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Navn:

avgrensningstype

Definisjon:

angir type avgreisningslinje. Ulike objekter avgrenses av ulike typer grenser.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» TypeAvgrensning

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

NasjonalInndelingsbase-1.0Utkast2022.07.28::Statistisk inndeling::«FeatureType» Grense


«FeatureType» Grunnlinjepunkt

Definisjon: knekkpunkt på grunnlinjen

Egenskaper

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Point

Navn:

grunnlinjepunktnavn

Definisjon:

angivelse av navn på grunnlinjen

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Navn:

grunnlinjepunktnummer

Definisjon:

angivelse av nummeret på grunnlinjen

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0::Nasjonal hovedinndeling::«featureType» Grunnlinjepunkt


«FeatureType» Kommune

Definisjon: inndeling i administrative og politiske enheter innenfor fylket

Merknad: Tilsvarer NUTS 5 og LAU 2 på internasjonalt statistisk nivå

Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

den geografiske avgrensingen av stemmekretsen.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_MultiSurface

Navn:

kommunenavn

Definisjon:

offisielt navn på kommunen

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Navn:

kommunenummer

Definisjon:

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste

Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Kommunenummer

Roller

Rollenavn:

avgrensesAvGrense

Definisjon:

avgrenser Kommune

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Administrative_områder::«FeatureType» Grense

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

NasjonalInndelingsbase-1.0Utkast2022.07.28::Nasjon Kommuner og Fylker::«FeatureType» Kommune


«FeatureType» Teiggrensepunkt

Definisjon: koordinatbestemt punkt som er påvist, beskrevet og/eller markert spesielt i den geografiske avgrensinga av teigen

Egenskaper

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Point

Navn:

grensepunkttype

Definisjon:

angivelse av hva slags grensemerke som er brukt i terrenget. Sier også om grensepunktet er merket i terrenget, eller om det bare er et registreringsteknisk punkt.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Grensepunkttype

Navn:

grensepunktnummer

Definisjon:

Kommunens nummerering av grensepunkt

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Eiendomsinformasjon-4.0::«featureType» Teiggrensepunkt


«CodeList» Fylkesnummer

Definisjon: nummerering av fylker

Merknad: Inneholder fremtidige, gyldige og utgåtte nummer. Fylket skal alltid ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/inndelinger/inndelingsbase/fylkesnummer


«CodeList» Grensepunkttype

Definisjon: Angivelse av hva slags grensemerke som er brukt i terrenget.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kartdata/grensepunkttype

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Eiendomsinformasjon-4.0::«codeList» Grensepunkttype


«CodeList» Kommunenummer

Definisjon: nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre

Merknad 1: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.

Merknad 2: Modelleringsverktøyet Enterprise Architect håndterer ikke samiske tegn eller tankestrek. Det betyr at det vil forekomme avvik mellom definisjonene i denne lista i SOSI modellregister og definisjonene i offisielt standarddokument.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/inndelinger/inndelingsbase/kommunenummer


«CodeList» TypeAvgrensning

Definisjon: oversikt over ulike typer avgrensingslinjer.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/topografisk-grunndatabase/type-avgrensning

5.2.3. Pakke: Arealdekke

Definisjon: Arealdekke inneholder alle vannrelaterte objekter, samt naturlige og menneskeskapte arealtyper. I tillegg finnes punktobjekter som tregrupper, skjær og lufthavn.

Avhengigheter

Realisert fra

SOSI Generell objektkatalog::Gravplass::«ApplicationSchema» Gravplass-4.6
SOSI Generell objektkatalog::Annen naturinformasjon::«ApplicationSchema» Annen naturinformasjon-4.0
SOSI Generelle konsepter::SOSI Generelle typer::«ApplicationSchema» Generelle typer 5.1
SOSI Generell objektkatalog::Vann::«ApplicationSchema» Vann-4.0
SOSI Generell objektkatalog::Luftfart::Lufthavn::«ApplicationSchema» Lufthavn-4.5
SOSI Generell objektkatalog::Areal::«ApplicationSchema» Areal-4.0
SOSI Generell objektkatalog::Kyst og sjø::«ApplicationSchema» KystogSjø-4.0


Diagram med navn Pakkerealisering Arealdekke som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 12. Pakkerealisering Arealdekke

Diagram med navn Oversiktsdiagram Arealdekke objekttyper A-K som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 13. Oversiktsdiagram Arealdekke objekttyper A-K

Diagram med navn Oversiktsdiagram Arealdekke objekttyper K-V som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 14. Oversiktsdiagram Arealdekke objekttyper K-V

Diagram med navn Hoveddiagram Arealdekke - Arealbrukgrense som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 15. Hoveddiagram Arealdekke - Arealbrukgrense

Diagram med navn Hoveddiagram Arealdekke - ArealbruksgrenseFiktiv som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 16. Hoveddiagram Arealdekke - ArealbruksgrenseFiktiv

Diagram med navn Hoveddiagram Arealdekke - Objekttyper med punktgeometri som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 17. Hoveddiagram Arealdekke - Objekttyper med punktgeometri

Diagram med navn Hoveddiagram Arealdekke - Vann som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 18. Hoveddiagram Arealdekke - Vann

Diagram med navn Hoveddiagram Arealdekke - ElveKant som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 19. Hoveddiagram Arealdekke - ElveKant

Diagram med navn Hoveddiagram Arealdekke - Innsjøkant som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 20. Hoveddiagram Arealdekke - Innsjøkant

Diagram med navn Hoveddiagram Arealdekke - Kystkontur som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 21. Hoveddiagram Arealdekke - Kystkontur

Diagram med navn Realisering av objekttyper Arealdekke fra Areal 4.0 som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 22. Realisering av objekttyper Arealdekke fra Areal 4.0

Diagram med navn Realisering av objekttyper Arealdekke fra Vann 4.0 som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 23. Realisering av objekttyper Arealdekke fra Vann 4.0

Diagram med navn Realisering av objekttyper Arealdekke fra Annen naturinfo 4.0 og Kyst og sjø 4.0 som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 24. Realisering av objekttyper Arealdekke fra Annen naturinfo 4.0 og Kyst og sjø 4.0

Diagram med navn Realisering av objekttyper Arealdekke fra øvrige fagområder som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 25. Realisering av objekttyper Arealdekke fra øvrige fagområder

Diagram med navn Realisering av kodelister Arealdekke som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 26. Realisering av kodelister Arealdekke

Diagram med navn Kodelister Arealdekke som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 27. Kodelister Arealdekke

«FeatureType» Alpinbakke

Definisjon: nedfart for ski med permanent karakter

Kriterier: Alle alpinbakker skal med i Topografisk grunndatabase. Alpinbakke skal registreres fullstedig, avgrensingen skal være i samsvar med utstrekningen av Skitrekk/Stolheis og preparerte løyper.


Bilde av et eksempel på objekttypen Alpinbakke
Figur 28. Illustrasjon av objekttype Alpinbakke
Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Roller

Rollenavn:

avgrensesAvArealbrukgrense

Definisjon:

avgrenser Alpinbakke

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Arealbrukgrense

Rollenavn:

avgrensesAvKystkontur

Definisjon:

avgrenser Alpinbakke

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Kystkontur

Rollenavn:

avgrensesAvInnsjøkant

Definisjon:

avgrenser Alpinbakke

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Innsjøkant

Rollenavn:

avgrensesAvElveKant

Definisjon:

avgrenser Alpinbakke

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» ElveKant

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

Areal-4.0::Fritidsområder::«featureType» Alpinbakke


«FeatureType» Arealbrukgrense

Definisjon: avgrensning av de ulike arealbruksflatene

Merknad: Kode for bruken av arealet legges på flaten, dvs på representasjonspunktet der dette representerer flata.

Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger overgang mellom ulike fenomener

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Areal-4.0::Arealbruksgrense::«featureType» Arealbrukgrense


«FeatureType» ArealbrukgrenseFiktiv

Definisjon: avgrensning av de ulike arealbruksflatene

Merknad: Kode for bruken av arealet legges på flaten, dvs på representasjonspunktet der dette representerer flata.

Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger overgang mellom ulike fenomener

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Navn:

identifikasjon

Definisjon:

unik identifikasjon av et objekt

Merknad Topografisk grunndatabase: Unik identifikasjon av et objekt, ivaretas av den ansvarlige produsent/forvalter, og som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. Den unike identifikatoren er unik for kartobjektet og skal ikke endres i kartobjektets levetid. Dette må ikke forveksles med en tematisk identifikator (for eksempel bygningsnummer) som unikt identifiserer et objekt i virkeligheten. En bygning med samme bygningsnummer vil kunne representeres i mange kartprodukter der det finnes en unik identifikasjon i hver av dem. For Topografisk grunndatabase benyttes UUID (Universally unique identifier) som lokalId. Dette innebærer at lokalId alene alltid vil være unik. Likevel skal alltid navnerom også angis. Navnerom angir datasettet Topografisk grunndatabase

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«dataType» Identifikasjon

Navn:

oppdateringsdato

Definisjon:

tidspunkt for siste endring på objektet

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

DateTime


«FeatureType» BymessigBebyggelse

Definisjon: kvartalsbebyggelse (bykjerne) med stort innslag av forretnings- og servicebygg

Merknad: Husene har overveiende to eller flere etasjer.

Kriterier: Bymessig bebyggelse som er større enn 1000 m² og bredere enn 20 meter skal med i Topografisk grunndatabase.

Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Roller

Rollenavn:

avgrensesAvArealbrukgrense

Definisjon:

avgrenser BymessigBebyggelse

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Arealbrukgrense

Rollenavn:

avgrensesAvKystkontur

Definisjon:

avgrenser BymessigBebyggelse

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Kystkontur

Rollenavn:

avgrensesAvInnsjøkant

Definisjon:

avgrenser BymessigBebyggelse

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Innsjøkant

Rollenavn:

avgrensesAvElveKant

Definisjon:

avgrenser Bymessigbebyggelse

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» ElveKant

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

Areal-4.0::Kulturområder::«featureType» BymessigBebyggelse


«FeatureType» DyrketMark

Definisjon: fulldyrket (plogmark), beitemark som er overflatebehandlet og bærhager. Jordbruksareal som ligger brakk i kortere perioder eller brukes til kulturbeite, regnes også som dyrket mark

Kriterier: Dyrket mark skal skilles i arealtypene Overflatedyrket, Innmarksbeite og Fulldyrka jord. Dyrket mark som er større enn 500 m² og bredere enn 15 meter skal med i Topografisk grunndatabase. Dyrket mark som dekker hele øyer som er mindre enn minstemålet for dyrket mark, skal med i Topografisk grunndatabase

Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Roller

Rollenavn:

avgrensesAvKystkontur

Definisjon:

avgrenser DyrketMark

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Kystkontur

Rollenavn:

avgrensesAvElveKant

Definisjon:

avgrenser DyrketMark

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» ElveKant

Rollenavn:

avgrensesAvInnsjøkant

Definisjon:

avgrenser DyrketMark

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Innsjøkant

Rollenavn:

avgrensesAvArealbrukgrense

Definisjon:

avgrenser DyrketMark

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Arealbrukgrense

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

Areal-4.0::Kulturområder::«featureType» DyrketMark


«FeatureType» Elv

Definisjon: større vannvei for rennende vann representert ved flate

Kriterier: Elver bredere enn 3 meter og lengre enn 10 meter danner elveflater (flater med vannBredde 3 - 5). Øy i elv som er større enn 100 m² og bredere enn 5 meter skal med i Topografisk grunndatabase.

Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Roller

Rollenavn:

agrensesAvArealbrukgrenseFiktiv

Definisjon:

avgrenser Elv

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» ArealbrukgrenseFiktiv

Rollenavn:

avgrensesAvVannFiktivGrense

Definisjon:

avgrenser Elv

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» VannFiktivGrense

Rollenavn:

avgrensesAvElveKant

Definisjon:

avgenser Elv

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» ElveKant

Rollenavn:

avgrensesAvFerskvanntørrfallkant

Definisjon:

avgrenser Elv

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» FerskvannTørrfallkant

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

Vann-4.0::Elver og bekker::«featureType» ElvBekk


«FeatureType» ElvBekk

Definisjon: mindre vannvei for rennende vann representert ved senterlinje

Kriterier: Naturlig rennende vann med bredde opptil 3 meter registreres som midtlinje (vannBredde 1-2). Er vannbredden over 3 meter brukes Elvekant og Elv.

Merknad: Det skal etableres nodepunkt mellom ElvBekk (midtlinje) og andre tilstøtende vannobjekter. Der det er naturlig skal det lages nodepunkt i 3D.

Egenskaper

Navn:

senterlinje

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Navn:

vannbredde

Definisjon:

grov klassifikasjon av vassdrag etter gjennomsnittelig bredde over lengre strekninger

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» VannBredde

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Vann-4.0::Elver og bekker::«featureType» ElvBekk


«FeatureType» ElveKant

Definisjon: konturlinje mellom land og elveflate

Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger overgang mellom ulike fenomener

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Vann-4.0::Elver og bekker::«featureType» ElvBekkKant


«FeatureType» FerskvannTørrfall

Definisjon: sandbanker og avleiringer i elv/bekk som oversvømmes ved normal høyvannsføring

Merknad: Flatene avgrenses av FerskvannTørrfallKant og elve- eller kanalkant som grenser inn til tørrfallet.

Kriterier: Tørrfallflater større enn 1 000 m² skal med i Topografisk grunndatabase

Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Roller

Rollenavn:

avgrensesAvElveKant

Definisjon:

avgrenser FerskvannTørrfall

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» ElveKant

Rollenavn:

avgrensesAvFerskvanntørrfallkant

Definisjon:

avgrenser FerskvannTørrfall

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» FerskvannTørrfallkant

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

Vann-4.0::Elver og bekker::«featureType» FerskvannTørrfall


«FeatureType» FerskvannTørrfallkant

Definisjon: avgrensningslinje for FerskvannTørrfall

Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger overgang mellom ulike fenomener

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Vann-4.0::Elver og bekker::«featureType» FerskvannTørrfallkant


«FeatureType» Flomløpkant

Definisjon: begrensningslinje for store markerte elveløp hvor det pga regulering eller andre årsaker bare det en sjelden gang er vannføring

Kriterier: Benyttes kun på elveløp bredere enn 5 meter. Smalere flomløp enn 5 meter framstilles som elvbekk.

Merknad: Flomløp finnes fortrinnsvis i regulerte vassdrag.

Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger overgang mellom ulike fenomener

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Vann-4.0::Flom::«featureType» Flomløpkant


«FeatureType» Foss

Definisjon: vann i tilnærmet fritt fall

Kriterier: Større fosser av nasjonal- eller turistinteresse skal med i Topografisk grunndatabase. Det skal etterstrebes at alle fosser er navnsatt.

Merknad: Foss representeres med et punkt på toppen av fossen. Der elva er et kurveobjekt knyttes punktsymbolet til kurven, og roteres slik at det står vinkelrett på elva. Er elva avlagt som flate legges punktet midt i elva og punktsymbolet roteres slik at dette står vinkelrett på elva.

Egenskaper

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Point

Navn:

retning

Definisjon:

linjestykke i planet med retning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«dataType» Retning

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Vann-4.0::Elver og bekker::«featureType» Foss


«FeatureType» Golfbane

Definisjon: område for golfspilling

Kriterier: Alle baneanlegg med minst 6 hull skal med i Topografisk grunndatabase. Mindre skogflater innenfor flaten kan avsettes som tregrupper. Golfbanen skal registreres fullstendig. Interne veger og tilhørende areal skal inngå i arealbruksflaten, ikke bare spilleflaten på de forskjellige hullene


Bilde av et eksempel på objekttypen Golfbane
Figur 29. Illustrasjon av objekttype Golfbane
Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Roller

Rollenavn:

avgrensesAvArealbrukgrense

Definisjon:

avgrenser Golfbane

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Arealbrukgrense

Rollenavn:

avgrensesAvKystkontur

Definisjon:

avgrenser Golfbane

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Kystkontur

Rollenavn:

avgrensesAvInnsjøkant

Definisjon:

avgrenser Golfbane

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Innsjøkant

Rollenavn:

avgrensesAvElveKant

Definisjon:

avgrenser Golfbane

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» ElveKant

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

Areal-4.0::Fritidsområder::«featureType» Golfbane


«FeatureType» Gravplass

Definisjon: areal hvor gravlegging kan finne sted i en grav innenfor gravfelt

Kriterier: Gravplass/kirkegård større enn 400 m² og bredere enn 5 meter tas med. Gravplassen skal registreres fullstendig. Interne veger, gangveger og tilhørende areal skal inngå i arealbruksflaten


Bilde av et eksempel på objekttypen Gravplass
Figur 30. Illustrasjon av objekttype Gravplass
Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Roller

Rollenavn:

avgrensesAvArealbrukgrense

Definisjon:

avgrenser Gravplass

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Arealbrukgrense

Rollenavn:

avgrensesAvKystkontur

Definisjon:

avgrenser Gravplass

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Kystkontur

Rollenavn:

avgrensesAvInnsjøkant

Definisjon:

avgrenser Gravplass

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Innsjøkant

Rollenavn:

avgrensesAvElveKant

Definisjon:

avgrenser Gravplass

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» ElveKant

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

Gravplass-4.6::«featureType» Gravplass


«FeatureType» Havflate

Definisjon: havområde som avgrenses av Kystkontur Kriterier: Alle øyer som er større enn 100 m² og bredere enn 5 meter skal med i Topografisk grunndatabase. Øyer under minstemålet kodes som skjær.


Bilde av et eksempel på objekttypen Havflate
Figur 31. Illustrasjon av objekttype Havflate
Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Roller

Rollenavn:

avgrensesAvKystkontur

Definisjon:

avgrenser Havflate

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Kystkontur

Rollenavn:

agrensesAvArealbrukgrenseFiktiv

Definisjon:

avgrenser Havflate

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» ArealbrukgrenseFiktiv

Rollenavn:

avgrensesAvHavInnsjøSperre

Definisjon:

avgrenser Havflate

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» VannFiktivGrense

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

KystogSjø-4.0::Topografi::«featureType» Havflate


«FeatureType» Industriområde

Definisjon: område, bebygd eller ubebygd, benyttet til industri- og næringsformål

Merknad: Omfatter også anlegg for vannforsyning, avfallshåndtering og rensing, samt kraftstasjon, transformatorstasjon o.l. I Topografisk grunndatabase inkluderes næringsområder/næringsparker der det drives ulike typer næringsvirksomhet, f.eks kontorlokaler, produksjonsbedrifter eller lager. Handel-/forretningsvirksomhet kan også forekomme i industriområder.

Kriterier: Industriområder som er større enn 3000 m² og bredere enn 20 meter skal med i Topografisk grunndatabase. Industriområder under minstemålet innlemmes i tettbebyggelsen der disse grenser til hverandre.


Bilde av et eksempel på objekttypen Industriområde
Figur 32. Illustrasjon av objekttype Industriområde
Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Roller

Rollenavn:

avgrensesAvArealbrukgrense

Definisjon:

avgrenser IndustriOmråde

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Arealbrukgrense

Rollenavn:

avgrensesAvKystkontur

Definisjon:

avgrenser IndustriOmråde

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Kystkontur

Rollenavn:

avgrensesAvInnsjøkant

Definisjon:

avgrenser Industriområde

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Innsjøkant

Rollenavn:

avgrensesAvElveKant

Definisjon:

avgrenser IndustriOmråde

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» ElveKant

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

Areal-4.0::Driftsområder::«featureType» Industriområde


«FeatureType» Innsjø

Definisjon: en ferskvannsflate som ikke er renndende vann

Kriterier: Innsjøer og øyer over 100 m² og bredere enn 3 meter skal med i Topografisk grunndatabase. Øyer i innsjø som er større enn 100 m² og bredere enn 3 meter skal med i Topografisk grunndatabase. Innsjøer over 2 500 m² skal være påført løpenummer for innsjø (vatnLøpenummer). For alle oppdemte og regulerte innsjøer der reguleringen er i drift kodes innsjøen med egenskapen Regulert. Det skal tilstrebes at alle innsjøer skal ha egenskapen høyde. Høyden skal angis i hele meter.


Bilde av et eksempel på objekttypen Innsjø
Figur 33. Illustrasjon av objekttype Innsjø
Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Navn:

vatnLøpenummer

Definisjon:

unik identifikasjon på innsjøer som fortløpende løpenummer i henhold til NVEs Innsjøregister

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Navn:

høyde

Definisjon:

registrert høyde for vannspeilet.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Navn:

regulert

Definisjon:

angir om innsjø er oppdemt/regulert

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Boolean

Navn:

lavesteRegulerteVannstand

Definisjon:

laveste regulerte vannstand - LRV

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Roller

Rollenavn:

avgrensesAvHavInnsjøSperre

Definisjon:

avgrenser Innsjø

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» VannFiktivGrense

Rollenavn:

avgrensesAvInnsjøkant

Definisjon:

avgrenser Innsjø

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Innsjøkant

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

Vann-4.0::Innsjø::«featureType» Innsjø


«FeatureType» Innsjøkant

Definisjon: konturlinje mellom land og innsjø

Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger overgang mellom ulike fenomener

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Vann-4.0::Innsjø::«featureType» Innsjøkant


«FeatureType» Kanal

Definisjon: større menneskeskapt vannvei for rennende vann representert ved flate

Kriterier: Alle kanal bredere enn 3 meter (vannBredde 3-5) skal med i Topografisk grunndatabase.


Bilde av et eksempel på objekttypen Kanal
Figur 34. Illustrasjon av objekttype Kanal
Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Navn:

vannBredde

Definisjon:

grov klassifisering av vassdrag etter gjennomsnittlig bredde over lengre strekninger

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» VannBredde

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/vann/5.0/vannbredde

Roller

Rollenavn:

avgrensesAvKanalkant

Definisjon:

avgrensningslinje av kanal, dvs. der stor vannføring normalt går

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Kanalkant

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

Vann-4.0::Elver og bekker::«featureType» KanalGrøft


«FeatureType» KanalGrøft

Definisjon: mindre menneskeskapt vannvei for rennende vann representert ved senterlinje

Kriterier: Alle kanalgrøft som er en del av elvenettverket skal med i Topografisk grunndatabase.


Bilde av et eksempel på objekttypen KanalGrøft
Figur 35. Illustrasjon av objekttype KanalGrøft
Egenskaper

Navn:

senterlinje

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Navn:

vannBredde

Definisjon:

grov klassifikasjon av vassdrag etter gjennomsnittlig bredde over lengre strekninger

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» VannBredde

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/vann/5.0/vannbredde

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Vann-4.0::Elver og bekker::«featureType» KanalGrøft


«FeatureType» Kanalkant

Definisjon: konturlinje mellom land og kanalflate


Bilde av et eksempel på objekttypen Kanalkant
Figur 36. Illustrasjon av objekttype Kanalkant
Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger overgang mellom ulike fenomener

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Vann-4.0::Elver og bekker::«featureType» KanalGrøftKant


«FeatureType» KonnekteringVann

Definisjon: kunstig objekt hvor senterlinjen representerer en fiktiv linje som skjøter sammen lenker der det er hull i beskrivelsen av vannforløp

Kriterier: Benyttes for å lage sammenhengende vannregistrering i områder der geometrien ikke er sammenhengende. Kan brukes for å knytte sammen bekkeforløp over dyrket mark, myrområder og liknende.

Merknad: KonnekteringVann er kun til analyseformål og bør ikke brukes i kartsammenheng.


Bilde av et eksempel på objekttypen KonnekteringVann
Figur 37. Illustrasjon av objekttype KonnekteringVann
Egenskaper

Navn:

senterlinje

Definisjon:

fiktiv linje som skjøter sammen lenker der det er hull i beskrivelsen av vannforløp

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

FKB-Vann-5.0.1::«FeatureType» KonnekteringVann


«FeatureType» Kystkontur

Definisjon: grense mellom land og sjø, definert som midlere høyvannslinje

Merknad: Tilsvarer COALNE i S-57

Kriterier: Kystkonturen skal være registrert fullstendig og sammenhengende.


Bilde av et eksempel på objekttypen Kystkontur
Figur 38. Illustrasjon av objekttype Kystkontur
Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger overgang mellom ulike fenomener

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

KystogSjø-4.0::Topografi::«featureType» Kystkontur


«FeatureType» Lekeplass

Definisjon: område for lekeplass

Kriterier: Alle lekeplasser over 100 m² skal med i Topografisk grunndatabase. Lekeområder i skolegårder/barnehager skal registreres som en sammenhengende lekeplass med mindre lekeområder ligger fysisk adskilt. I så fall registreres lekeplass for hvert enkelt område. Lekeplasser i åpne fellesareal (blokkbebyggelse) og innenfor andre arealbruksflater (for eksempel park) skal registreres. Områder med lekeapparater i private hager (villa/enebolig) registreres ikke.


Bilde av et eksempel på objekttypen Lekeplass
Figur 39. Illustrasjon av objekttype Lekeplass
Egenskaper

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Point

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Areal-4.0::Fritidsområder::«featureType» Lekeplass


«FeatureType» Lufthavn

Definisjon: land- eller sjøområde (med bygninger, installasjoner og utstyr) som helt eller delvis brukes for luftfartøyers avgang, landing og annen manøvrering på bakken

Kriterier: Alle lufthavner som er større enn 20 000 m² og bredere enn 10 meter skal med i Topografisk grunndatabase og avlegges som flate. I tillegg tas objekttypen Rullebane med som flate, og Lufthavn som punkt. Det er lufthavnpunktet som skal ha den utdypende informasjonen om lufthavnen. Lufthavnpunktet på lufthavnene avsettes tilnærmet på midten av rullebanen og roteres i rullebanens retning. Alle helikopterplasser skal med i Topografisk grunndatabase, selv om de ligger på eller like ved bygninger.

Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

GM_Surface

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

GM_Point

Navn:

lufthavntype

Definisjon:

angivelse av type lufthavn

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Lufthavntype

Navn:

trafikktype

Definisjon:

beskrivelse av rutetrafikk

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Trafikktype

Navn:

lufthavneier

Definisjon:

eier av lufthavn

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Navn:

navn

Definisjon:

navn på flyplass

Merknad: Benyttes spesielt for de flyplasser som ikke har IATA eller ICAO kode

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Navn:

retning

Definisjon:

linjestykke i planet med retning

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«dataType» Retning

Roller

Rollenavn:

avgrensesAvArealbrukgrense

Definisjon:

avgrenser Lufthavn

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Arealbrukgrense

Rollenavn:

avgrensesAvKystkontur

Definisjon:

avgrenser Lufthavn

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Kystkontur

Rollenavn:

avgrensesAvInnsjøkant

Definisjon:

avgrenser Lufthavn

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Innsjøkant

Rollenavn:

avgrensesAvElveKant

Definisjon:

avgrenser LuftHavn

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» ElveKant

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

Lufthavn-4.5::Lufthavn::«featureType» Lufthavn


«FeatureType» Massedeponi

Definisjon: permanent massedeponering som ikke er skogbevokst og er dominerende i landskapet (f.eks. laget i forbindelse med gruvedrift, masseuttak eller vassdragsutbygging)

Kriterier: Massedeponi større enn 800 m² og bredere enn 10 meter skal med i Topografisk grunndatabase.


Bilde av et eksempel på objekttypen Massedeponi
Figur 40. Illustrasjon av objekttype Massedeponi
Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Roller

Rollenavn:

avgrensesAvKystkontur

Definisjon:

avgrenser Steintipp

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Kystkontur

Rollenavn:

avgrensesAvArealbrukgrense

Definisjon:

avgrenser Steintipp

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Arealbrukgrense

Rollenavn:

avgrensesAvInnsjøkant

Definisjon:

avgrenser Steintipp

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Innsjøkant

Rollenavn:

avgrensesAvElveKant

Definisjon:

avgrenser Steintipp

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» ElveKant

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

Areal-4.0::Driftsområder::«FeatureType» Steintipp


«FeatureType» Masseuttak

Definisjon: dagbrudd for uttak av malm, skifer, sand, grus og pukk.

Kriterier: Masseuttak større enn 800 m² og bredere enn 10 meter skal med i Topografisk grunndatabase.

Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Roller

Rollenavn:

avgrensesAvArealbrukgrense

Definisjon:

avgrenser Steinbrudd

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Arealbrukgrense

Rollenavn:

avgrensesAvKystkontur

Definisjon:

avgrenser Steinbrudd

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Kystkontur

Rollenavn:

avgrensesAvInnsjøkant

Definisjon:

avgrenser Steinbrudd

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Innsjøkant

Rollenavn:

avgrensesAvElveKant

Definisjon:

avgrenser Steinbrudd

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» ElveKant

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

Areal-4.0::Driftsområder::«featureType» Steinbrudd


«FeatureType» MidtlinjeElvInnsjø

Definisjon: kunstig objekt hvor senterlinjen er en fiktiv linje som skjøter sammen en-strekselver gjennom en innsjø, - eller elveflate

Kriterier: Det skal etableres midtlinjer for alle elver og innsjøflatene som er en del av elvenettverket i Topografisk grunndatabase.

Egenskaper

Navn:

senterlinje

Definisjon:

Fiktiv senterlinje i innsjø

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd


«FeatureType» Myr

Definisjon: åpent ikke skogvokst område med myrvegetasjon

Merknad: Myra kan være bevokst, men da av få eller små trær. Grøftet myr som er blitt skogmark tas IKKE med. Åpent område med vannmettet mark.

Kriterier: Myr som er større enn 800 m² og bredere enn 10 meter skal med i Topografisk grunndatabase.

Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Roller

Rollenavn:

avgrensesAvArealbrukgrense

Definisjon:

avgrenser Myr

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Arealbrukgrense

Rollenavn:

avgrensesAvKystkontur

Definisjon:

avgrenser Myr

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Kystkontur

Rollenavn:

agrensesAvArealbrukgrenseFiktiv

Definisjon:

avgrenser Myr

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» ArealbrukgrenseFiktiv

Rollenavn:

avgrensesAvInnsjøkant

Definisjon:

avgrenser Myr

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Innsjøkant

Rollenavn:

avgrensesAvElveKant

Definisjon:

avgrenser Myr

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» ElveKant

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

Annen naturinformasjon-4.0::«featureType» Myr


«FeatureType» Park

Definisjon: grøntområde i by- eller tettbygd område, opparbeidet og vedlikeholdt med plenareal, beplantninger, vannpartier og lignende

Kriterier: Områder større enn 400 m² og bredere enn 5 meter skal med i Topografisk grunndatabase. Fornøyelsesparker inngår ikke i denne kategorien.


Bilde av et eksempel på objekttypen Park
Figur 41. Illustrasjon av objekttype Park
Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Roller

Rollenavn:

avgrensesAvArealbrukgrense

Definisjon:

avgrense Park

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Arealbrukgrense

Rollenavn:

avgrensesAvKystkontur

Definisjon:

avgrenser Park

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Kystkontur

Rollenavn:

avgrensesAvInnsjøkant

Definisjon:

avgrenser Park

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Innsjøkant

Rollenavn:

avgrensesAvElveKant

Definisjon:

avgrenser Park

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» ElveKant

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

Areal-4.0::Kulturområder::«featureType» Park


«FeatureType» Rullebane

Definisjon: avgrenset, rektangulært område på en flyplass på land innrettet for landing og avgang med luftfartøyer

Kriterier: Alle rullebaner skal med i Topografisk grunndatabase.

Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Roller

Rollenavn:

avgrensesAvInnsjøkant

Definisjon:

avgrenser Rullebane

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Innsjøkant

Rollenavn:

avgrensesAvArealbrukgrense

Definisjon:

avgrenser Rullebane

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Arealbrukgrense

Rollenavn:

avgrensesAvKystkontur

Definisjon:

avgrenser Rullebane

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Kystkontur

Rollenavn:

avgrensesAvElveKant

Definisjon:

avgrenser Rullebane

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» ElveKant

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

Lufthavn-4.5::Rullebane::«featureType» Rullebane


«FeatureType» Skjær

Definisjon: generalisert punktobjekt for små øyer eller landareal

Kriterier: Alle øyer under 100 m² og smalere enn 3 meter skal med som skjær. Kun skjær som har høyde lik eller høyere enn den lokale MHV-verdien skal registreres.


Bilde av et eksempel på objekttypen Skjær
Figur 42. Illustrasjon av objekttype Skjær
Egenskaper

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Point

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

KystogSjø-4.0::Topografi::«featureType» Skjær


«FeatureType» Skog

Definisjon: alle typer skogsmark som barskog, lauvskog og blandingsskog

Merknad: Også hogstflater - selv om nyplanting ikke er synlig. Omfatter alle slags skogboniteter, også storvokste vierkrattbelter i Nord-Norge

Kriterier: Skog skal skilles i treslagene Barskog, Blandingsskog og Lauvskog, der det er mulig. Skogområder som er større enn 800 m² og bredere enn 5 meter skal med i Topografisk grunndatabase. Skog som dekker hele øyer som er mindre enn minstemålet for skog, tas også med.

Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Navn:

treslag

Definisjon:

inndeling etter fordeling av kronedekket mellom bartrær og lauvtrær

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» ArealressursTreslag

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ar5/5.0/arealressurstreslag

Roller

Rollenavn:

agrensesAvArealbrukgrenseFiktiv

Definisjon:

avgrenser Skog

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» ArealbrukgrenseFiktiv

Rollenavn:

avgrensesAvArealbrukgrense

Definisjon:

avgrenser Skog

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Arealbrukgrense

Rollenavn:

avgrensesAvKystkontur

Definisjon:

avgrenser Skog

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Kystkontur

Rollenavn:

avgrensesAvInnsjøkant

Definisjon:

avgrenser Skog

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Innsjøkant

Rollenavn:

avgrensesAvElveKant

Definisjon:

avgrenser Skog

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» ElveKant

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

Annen naturinformasjon-4.0::«featureType» Skog


«FeatureType» SnøIsbre

Definisjon: grense mellom snø eller isbre og barmark der det er usikkert om det er isbre eller snø

Merknad: Masse av is og tettpakket snø som vesentlig ligger på land, der isen er i bevegelse, i motsetning til snømassen som ligger i ro. Isbre og snøfonn er slått sammen i definisjonen fordi det ofte kan være vanskelig å skille mellom dem.

Kriterier: Breer som er større enn 6 000 m² og bredere enn 20 meter skal med i Topografisk grunndatabase. Mindre isfrie områder beholdes dersom de er større enn 2 000 m² og bredere en 20 meter. Ett unntak fra regelen: Dersom terrengpunkt ligger på isfritt terreng, skal dette vises.


Bilde av et eksempel på objekttypen SnøIsbre
Figur 43. Illustrasjon av objekttype SnøIsbre
Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Roller

Rollenavn:

agrensesAvArealbrukgrenseFiktiv

Definisjon:

avgrenser SnøIsbre

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» ArealbrukgrenseFiktiv

Rollenavn:

avgrensesAvArealbrukgrense

Definisjon:

avgrenser SnøIsbre

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Arealbrukgrense

Rollenavn:

avgrensesAvKystkontur

Definisjon:

avgrenser SnøIsbre

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Kystkontur

Rollenavn:

avgrensesAvInnsjøkant

Definisjon:

avgrenser SnøIsbre

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Innsjøkant

Rollenavn:

avgrensesAvElveKant

Definisjon:

avgrenser SnøIsbre

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» ElveKant

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

Vann-4.0::Breer og fonner::«featureType» SnøIsbre


«FeatureType» SportIdrettPlass

Definisjon: område hvor det utøves sport og idrett

Kriterier: Idrettsplass større enn 400 m² og bredere enn 5 meter skal med i Topografisk grunndatabase. For motorsportanlegg se SpesiellDetalj.


Bilde av et eksempel på objekttypen SportIdrettPlass
Figur 44. Illustrasjon av objekttype SportIdrettPlass
Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Roller

Rollenavn:

avgrensesAvArealbrukgrense

Definisjon:

avgrenser SportIdrettPlass

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Arealbrukgrense

Rollenavn:

avgrensesAvKystkontur

Definisjon:

avgrenser SportIdrettPlass

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Kystkontur

Rollenavn:

avgrensesAvInnsjøkant

Definisjon:

avgrenser SportIdrettPlass

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Innsjøkant

Rollenavn:

avgrensesAvElveKant

Definisjon:

avgrenser SportIdrettPlass

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» ElveKant

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

Areal-4.0::Fritidsområder::«featureType» SportIdrettPlass


«FeatureType» Stein

Definisjon: markert stein

Kriterier: Enkeltstående stein høyere enn 2 meter og større enn 10 m 3 . Er det et område med mange steiner som er større enn 400 m², skal arealet steinur registreres. Se steinur.


Bilde av et eksempel på objekttypen Stein
Figur 45. Illustrasjon av objekttype Stein
Egenskaper

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Point

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Annen naturinformasjon-4.0::«featureType» Stein


«FeatureType» Steinur

Definisjon: steinurer, steinområder

Kriterier: Alle områder større enn 400 m² skal med i Topografisk grunndatbase.

Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

Annen naturinformasjon-4.0::«featureType» Steinur


«FeatureType» Tettbebyggelse

Definisjon: sammenhengende bebygd område (overveiende boligbegyggelse) hvor husene i hovedsak ligger tettere enn 50 meter

Kriterier: Tettbebyggelse som er større enn 2 000 m² og bredere enn 10 meter skal med i Topografisk grunndatabase.

Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Roller

Rollenavn:

avgrensesAvArealbrukgrense

Definisjon:

avgrenser Tettbebyggelse

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Arealbrukgrense

Rollenavn:

avgrensesAvKystkontur

Definisjon:

avgrenser Tettbebyggelse

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Kystkontur

Rollenavn:

avgrensesAvInnsjøkant

Definisjon:

avgrenser Tettbebyggelse

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Innsjøkant

Rollenavn:

avgrensesAvElveKant

Definisjon:

avgrenser Tettbebyggelse

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» ElveKant

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

Areal-4.0::Kulturområder::«featureType» Tettbebyggelse


«FeatureType» Transformatorstasjon

Definisjon: område for omforming og fordeling av elektrisk energi.

Oftest et tydelig avgrenset/inngjerdet område med mange kabler inn.


Bilde av et eksempel på objekttypen Transformatorstasjon
Figur 46. Illustrasjon av objekttype Transformatorstasjon
Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Roller

Rollenavn:

avgrensesAvArealbrukgrense

Definisjon:

avgrenser Transformatorstasjon

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Arealbrukgrense

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

FKB-Arealbruk-5.0.2::Driftsområder::«featureType» Transformatorstasjon


«FeatureType» Tregruppe

Definisjon: enkeltstående tre eller trær i små grupper

Kriterier: Skogflater under minstemålet for skog kan omgjøres til tregrupper. Avstanden mellom tregrupper, og fra tregrupper til arealflater som skog og innsjø, skal være minimum 30 meter. Der tregruppen er i konflikt med gjeldene tema utelates tregruppen. Dette inkluderer veg, traktorveg, sti, kraftlinjer, navn, høydepunkt, bygningspunkt og grunnriss. Skog som dekker hele øyer som er mindre enn minstemålet avlegges likevel som skog.

Egenskaper

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Point

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Annen naturinformasjon-4.0::«featureType» Tregruppe


«FeatureType» VannFiktivGrense

Definisjon: fiktiv delelinje for vannflater, delelinjetype spesifiseres på egenskapsnivå


Bilde av et eksempel på objekttypen VannFiktivGrense
Figur 47. Illustrasjon av objekttype VannFiktivGrense
Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

avgrensning for fiktive hjelpelinjer

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Navn:

vannSperretype

Definisjon:

hjelpelinjetyper for å avgrense eller dele opp vannflater

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» VannSperretype

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/vann/5.0/vannsperretype

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

FKB-Vann-5.0.1::«FeatureType» VannFiktivGrense


«FeatureType» ÅpentOmråde

Definisjon: område som ikke er klassifisert som annet tema i henhold til gjeldende produktspesifikasjon

Kriterier: Åpent område som er større enn 400 m² og bredere enn 5 meter skal med i Topografisk grunndatabase. Åpent område som dekker hele øyer som er mindre enn minstemålet for åpent område skal med i Topografisk grunndatabase

Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Roller

Rollenavn:

agrensesAvArealbrukgrenseFiktiv

Definisjon:

avgrenser ÅpentOmråde

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» ArealbrukgrenseFiktiv

Rollenavn:

avgrensesAvArealbrukgrense

Definisjon:

avgrenser ÅpentOmråde

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Arealbrukgrense

Rollenavn:

avgrensesAvKystkontur

Definisjon:

avgrenser ÅpentOmråde

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Kystkontur

Rollenavn:

avgrensesAvInnsjøkant

Definisjon:

avgrenser ÅpentOmråde

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» Innsjøkant

Rollenavn:

avgrensesAvElveKant

Definisjon:

avgrenser ÅpentOmråde

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Arealdekke::«FeatureType» ElveKant

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell


«CodeList» ArealressursTreslag

Definisjon: inndeling etter fordeling av kronedekket mellom bartrær og lauvtrær

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ar5/5.0/arealressurstreslag


«CodeList» Lufthavntype

Definisjon: angivelse av type lufthavn

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kartdata/lufthavntype

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Lufthavn-4.5::Lufthavn::«codeList» Lufthavntype


«CodeList» Trafikktype

Definisjon: angivelse av type rutetrafikk

Merknad: Benyttes i Topografisk grunndatabase for å beskrive trafikk tilknyttet objekttype Lufthavn

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kartdata/trafikktype

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Lufthavn-4.5::Lufthavn::«codeList» Trafikktype


«CodeList» VannBredde

Definisjon: grov klassifikasjon av vassdrag etter gjennomsnittelig bredde over lengre strekninger

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kartdata/vannbredde

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Vann-4.0::Elver og bekker::«codeList» VannBredde


«CodeList» VannSperretype

Definisjon: inndeling av hjelpelinjer for avgrensning og oppdeling av vannflater

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/vann/5.0/vannsperretype

5.2.4. Pakke: Bygninger_og_anlegg

Definisjon: Bygninger og anlegg inneholder utelukkende menneskeskapte objekter.

Avhengigheter

Realisert fra

SOSI Generell objektkatalog::Vegsituasjon::«ApplicationSchema» Vegsituasjon-4.5
SOSI Generell objektkatalog::Areal::«ApplicationSchema» Areal-4.0
SOSI Generell objektkatalog::Samferdsel generell::«ApplicationSchema» Samferdsel generell 4.0
SOSI Generell objektkatalog::Ledningsnett::«ApplicationSchema» Ledningsnett-4.0
SOSI Generelle konsepter::SOSI Generelle typer::«applicationSchema» Generelle typer 4.5
SOSI Generell objektkatalog::Kyst og sjø::«ApplicationSchema» KystogSjø-4.0
SOSI Generell objektkatalog::Bygg::«ApplicationSchema» Bygg-4.5
SOSI Generell objektkatalog::Bygnan::«ApplicationSchema» Bygnan-4.0


Diagram med navn Pakkerealisering Bygninger og Anlegg som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 48. Pakkerealisering Bygninger og Anlegg

Diagram med navn Oversiktsdiagram Bygninger og anlegg objekttyper A-P som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 49. Oversiktsdiagram Bygninger og anlegg objekttyper A-P

Diagram med navn Oversiktsdiagram Bygninger og anlegg objekttyper R-V som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 50. Oversiktsdiagram Bygninger og anlegg objekttyper R-V

Diagram med navn Oversiktsdiagram Bygninger og anlegg kodelister og datatyper  som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 51. Oversiktsdiagram Bygninger og anlegg kodelister og datatyper

Diagram med navn Hoveddiagram Bygninger og anlegg objekttyper med opsjonell kvalitet som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 52. Hoveddiagram Bygninger og anlegg objekttyper med opsjonell kvalitet

Diagram med navn Hoveddiagram Bygninger og anlegg objekttyper med påkrevd kvalitet  som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 53. Hoveddiagram Bygninger og anlegg objekttyper med påkrevd kvalitet

Diagram med navn Realisering av objekttyper Bygninger og Anlegg fra Bygnan 4.0 som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 54. Realisering av objekttyper Bygninger og Anlegg fra Bygnan 4.0

Diagram med navn Realisering av objekttyper Bygninger og Anlegg fra øvrige fagområder som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 55. Realisering av objekttyper Bygninger og Anlegg fra øvrige fagområder

Diagram med navn Realisering av datatyper og kodelister Bygninger og Anlegg som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 56. Realisering av datatyper og kodelister Bygninger og Anlegg

«FeatureType» Bygning

Definisjon: bygning som er registrert i Matrikkelen

Kriterier: Bygninger større enn 50 m² og med minste bredde 5 meter registreres som flateobjekt, øvrige som punkt.I bygninger med atrium («hull») må atriet være større enn 50 m² for at dette skal med. Er det mindre, inngår atriet i den omkringliggende bygningsflaten.

I tillegg til bygningsflaten, vil enkelte bygninger angis med symbol.

Egenskaper

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

GM_Point

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

GM_Surface

Navn:

bygningstype

Definisjon:

bygningstype sier hva bygningen er brukt til

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» BygningstypeKode

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Bygg-4.5::Bygningspunkt::«featureType» Bygning


«FeatureType» Campingplass

Definisjon: faste anlegg med vaskerom, campinghytter o.l.

Kriterier: Campingplassen skal registreres fullstendig. Interne veier og fellesarealer skal inngå i arealbruksflaten.


Bilde av et eksempel på objekttypen Campingplass
Figur 57. Illustrasjon av objekttype Campingplass
Egenskaper

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Point

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Areal-4.0::Fritidsområder::«featureType» Campingplass


«FeatureType» Demning

Definisjon: konstruksjon for å heve vannspeilet og danne et kunstig vannmagasin, samt regulere vannføringen

Kriterier: Alle objekter i samsvar med definisjonen som er lengre enn 10 meter skal med i Topografisk grunndatabase. Demning omfatter oppbygde hindringer som skal sikre jevn vannføring til vannforsyningsanlegg eller kraftverk, eller som skal skape grunnlag for fiskeoppdrett.


Bilde av et eksempel på objekttypen Demning
Figur 58. Illustrasjon av objekttype Demning
Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

Bygnan-4.0::TekniskeAnleggVannVassdragKyst::Del 1 TekniskeAnleggVannVassdragKyst::«featureType» Dam


«FeatureType» Flytebrygge

Definisjon: brygge som er forankret til bunn og hvor plasseringen kan avhenge av vind og strømretning

Kriterier: flytende plattform som er forankret til bunn og hvor plasseringen kan avhenge av vind og strømretning Alle objekter i samsvar med definisjonen som er lengre enn 25 meter skal med i Topografisk grunndatabase.


Bilde av et eksempel på objekttypen Flytebrygge
Figur 59. Illustrasjon av objekttype Flytebrygge
Egenskaper

Navn:

senterlinje

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Bygnan-4.0::TekniskeAnleggVannVassdragKyst::Del 1 TekniskeAnleggVannVassdragKyst::«featureType» Flytebrygge


«FeatureType» Gjerde

Definisjon: oppsatt stengsel som hindrer passering. Står ofte i grensa mellom eiendommer

Kriterier: Alle objekter i samsvar med definisjonen som er lengre enn 25 meter skal med i Topografisk grunndatabase


Bilde av et eksempel på objekttypen Gjerde
Figur 60. Illustrasjon av objekttype Gjerde
Egenskaper

Navn:

senterlinje

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Navn:

gjerdetype

Definisjon:

Type gjerde

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Gjerdetype

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/topografisk-grunndatabase/gjerdetype

Navn:

høydereferanse

Definisjon:

angivelse av om registreringen er utført på topp eller bunn av et element- f.eks. en skråning- mur osv.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Høydereferanse

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/hoydereferanse

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Bygnan-4.0::MurerOgGjerder::«featureType» AnnetGjerde


«FeatureType» Grunnmur

Definisjon: bygningens ytteravgrensning langs grunnmur

Kriterier: Bygningens ytteravgrensning langs grunnmur. Benyttes hovedsaklig for bygning under oppføring. For bygninger som revet/nedbrent benyttes objekttype ruin. Grunnmur større enn 50 m² og med minste bredde 5 meter registreres som flateobjekt.

Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger overgang mellom ulike fenomener

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Navn:

høydereferanse

Definisjon:

koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Høydereferanse

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/hoydereferanse

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Bygg-4.5::Bygningsavgrensning::«featureType» Grunnmur


«FeatureType» Gruve

Definisjon: ikke dagbrudd og skjerp, hvor gruveinngangen er tydelig

Kriterier: Tunnel eller system av utsprengte ganger i fast fjell hvor tunnelinngangen er tydelig og hvorfra det utvinnes, eller har blitt utvunnet, malm eller mineraler. Alle objekter som tilfredsstiller definisjonen skal med. Punktet plasseres så nær gruveinngangen om mulig. Gruve omfatter ikke masseuttak (dagbrudd).

Egenskaper

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Point

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Areal-4.0::Driftsområder::«featureType» Gruve


«FeatureType» Hoppbakke

Definisjon: anlegg for skihopping med kunstig eller naturlig tilløp

Kriterier: Alle objekter i samsvar med definisjonen som er lengre enn 50 meter, målt i grunnriss, fra toppen av tilløpet til enden av unnarennet skal med i Topografisk grunndatabase.

Merknad Egenskapen lengde sier noe om størrelsen til hoppbakken og egenskapen retning er vinkelen et punktsymbol skal roteres med for å få riktig retning på hoppsymbolet. Vinkelen er satt i forhold til koordinatsystemet Euref89 UTM sone 33.


Bilde av et eksempel på objekttypen Hoppbakke
Figur 61. Illustrasjon av objekttype Hoppbakke
Egenskaper

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Point

Navn:

lengde

Definisjon:

bakkens lengde i meter

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Integer

Navn:

retning

Definisjon:

linjestykke i planet med retning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«dataType» Retning

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Bygnan-4.0::TekniskeAnlKulturLekMm::«featureType» Hoppbakke


«FeatureType» KaiBrygge

Definisjon: angivelse av innretninger som er satt opp for å betjene båter ved lasting- lossing og landligge

Kriterier: Alle faste innretninger i samsvar med definisjonen og lengre enn 25 meter.


Bilde av et eksempel på objekttypen KaiBrygge
Figur 62. Illustrasjon av objekttype KaiBrygge
Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Navn:

senterlinje

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Bygnan-4.0::TekniskeAnleggVannVassdragKyst::Del 2 TekniskeAnleggVannVassdragKyst::«featureType» KaiBrygge


«FeatureType» Ledning

Definisjon: linje som fører elektrisk kraft over store avstander og der det er usikkert om det er lav- eller høyspentlinje

Merknad: Kan benyttes dersom ..MEDIUM L og ..LEDNING * 3 8


Bilde av et eksempel på objekttypen Ledning
Figur 63. Illustrasjon av objekttype Ledning
Egenskaper

Navn:

senterlinje

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Navn:

eier

Definisjon:

eier av ledningsnettet

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Navn:

ledningstrase

Definisjon:

angivelse av antall kraftlinjer

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» FlerLinjer

Navn:

hovedbruk

Definisjon:

hovedbruken for objektet

Merknad FKB: Hovedregelen er at eieres hovedbruk av objektet bestemmer angitt bruksområde.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Ledningsnettverkstype

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ledning/5.0/ledningsnettverkstype

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Ledningsnett-4.0::Superforenklet modell::EL-Traséer::«featureType» LuftledningLH


«FeatureType» Lysløype

Definisjon: løypetrasé som har belysning

Kriterier: Lysløyper i samsvar med definisjonen skal med i Topografisk grunndatabase.

Egenskaper

Navn:

senterlinje

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Samferdsel generell 4.0::«featureType» Lysløype


«FeatureType» Mast

Definisjon: alle konstruksjoner som primært er laget for å holde ledningsnett/komponent oppe fra bakken

Kriterier: Alle konstruksjoner som primært er laget for å holde ledningsnett/komponent oppe fra bakken skal med i Topografisk grunndatabase.


Bilde av et eksempel på objekttypen Mast
Figur 64. Illustrasjon av objekttype Mast
Egenskaper

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Point

Navn:

antallLaserPunkt

Definisjon:

antallet klassifiserte laserpunkt som er med på å bestemme vektorisert objekt

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Navn:

belysning

Definisjon:

angir om det er montert ett eller flere lysarmaturer i masta

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Boolean

Navn:

konstruksjon

Definisjon:

hvordan masta er utformet

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Mastekonstruksjon

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ledning/5.0/mastekonstruksjon

Navn:

linjebredde

Definisjon:

største avstanden mellom ytterfasene (ledningene) i ei mast

Enhet: meter

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

Navn:

vertikalAvstand

Definisjon:

mastens maksimale vertikale høyde over under-/omkringliggende terreng eller vannoverflate

Enhet: meter

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

SOSI Ledning 4.6::Ledning 4.6 Generell del::Felleskomponenter::«featureType» Mast
FKB-Ledning-5.0::Objekttyper - instansierbare::«FeatureType» Mast


«FeatureType» Molo

Definisjon: kunstig eller naturlig oppbygning som demper eller tilintetgjør bølgebevegelser i sjøen

Kriterier: Alle objekter i samsvar med definisjonen lengre enn 25 meter, skal med i Topografisk grunndatabase.


Bilde av et eksempel på objekttypen Molo
Figur 65. Illustrasjon av objekttype Molo
Egenskaper

Navn:

senterlinje

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Bygnan-4.0::TekniskeAnleggVannVassdragKyst::Del 2 TekniskeAnleggVannVassdragKyst::«featureType» Molo


«FeatureType» Mur

Definisjon: vegg, vern, gjerde eller annet skille av (mur)stein eller betong

Kriterier: Alle enkeltstående murer lengre enn 25 meter skal med i Topografisk grunndatabase.


Bilde av et eksempel på objekttypen Mur
Figur 66. Illustrasjon av objekttype Mur
Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger overgang mellom ulike fenomener

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Navn:

høydereferanse

Definisjon:

angivelse av om registreringen er utført på topp eller bunn av et element- f.eks. en skråning- mur osv.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Høydereferanse

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/hoydereferanse

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Bygnan-4.0::MurerOgGjerder::«featureType» MurFrittstående


«FeatureType» Navigasjonsinstallasjon

Definisjon: objekt som hjelper sjøfarende å navigere på sjøen

Kriterier: Alle fyr og fyrlykter registrert av Kystverket (ekskludert HIB (Hurtigbåtmerke med indirekte belysning), skal med i topografisk grunndatabase. Fyr er en innretning med lys som skal vise skip og båter hvor det er trygt å ferdes på havet, langs kysten og inn til havn når det er mørkt. Fyrlykt har mindre rekkevidde enn fyr, men skal også med i topografisk grunndatabase.


Bilde av et eksempel på objekttypen Navigasjonsinstallasjon
Figur 67. Illustrasjon av objekttype Navigasjonsinstallasjon
Egenskaper

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Point

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

KystogSjø-4.0::Lykter og merker::«featureType» Navigasjonsinstallasjon


«FeatureType» Oppdrettslokalitet

Definisjon: fast anlegg for oppdrett av fisk i vann

Kriterier: alle oppdrettslokaliteter skal med i Topografisk grunndatabase.


Bilde av et eksempel på objekttypen Oppdrettslokalitet
Figur 68. Illustrasjon av objekttype Oppdrettslokalitet
Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

FKB-BygnAnlegg-5.0.2::TekniskeAnleggVannVassdragKyst::«featureType» Oppdrettslokalitet
Bygnan-4.0::TekniskeAnleggVannVassdragKyst::Del 2 TekniskeAnleggVannVassdragKyst::«featureType» Oppdrettsmerder


«FeatureType» Oppdrettsmerd

Definisjon: innhegning av oppdrettsfisk

Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell


«FeatureType» Parkeringsområde

Definisjon: Område for parkering av kjøretøy

Kriterier: Alle parkeringsområder som er naturlig utgangspunkt for tur- og friluftsliv skal med i topografisk grunndatabase. Parkeringsområder i tettbebyggelse og bymessigbebyggelse med flate over 500 kvm skal med i Topografisk grunndatabase.

Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

GM_Surface

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

GM_Point

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Vegsituasjon-4.5::«featureType» Parkeringsområde


«FeatureType» Pipe

Definisjon: frittstående rørformete innretninger for transport av avgasser

Kriterier: Piper med høyde over 10 meter skal med i topografisk grunndatabase.


Bilde av et eksempel på objekttypen Pipe
Figur 69. Illustrasjon av objekttype Pipe
Egenskaper

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Point

Navn:

høydereferanse

Definisjon:

koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Høydereferanse

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/hoydereferanse

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Bygnan-4.0::BygningsmessigeAnlegg::Pakke2::«featureType» Pipe


«FeatureType» Pir

Definisjon: markert utstikkende brygge, normalt med vann under, i sjø

Kriterier: Alle objekter i samsvar med definisjonen lengre enn 25 meter skal med i Topografisk grunndatabase.

Egenskaper

Navn:

senterlinje

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Bygnan-4.0::TekniskeAnleggVannVassdragKyst::Del 2 TekniskeAnleggVannVassdragKyst::«featureType» Pir


«FeatureType» Ruin

Definisjon: Synlig mur som er rester etter tidligere byggverk

Kriterier: Ruin brukes kun om gamle, forfalne murer. For nye/vedlikeholdte murer/byggverk brukes andre objekttyper.


Bilde av et eksempel på objekttypen Ruin
Figur 70. Illustrasjon av objekttype Ruin
Egenskaper

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Point

Navn:

høydereferanse

Definisjon:

angivelse av om registreringen er utført på topp eller bunn av et element- f.eks. en skråning- mur osv.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Høydereferanse

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/hoydereferanse

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

FKB-BygnAnlegg-5.0.2::MurerOgGjerder::«featureType» Ruin


«FeatureType» Rørgate

Definisjon: rør som leder vann frem til foredlingsanlegg

merknad rør som leder vann frem til foredlingsanlegg, kraftverk, annet vassdrag, fjernvarmeanlegg, tømmerrenne, osv. Skal ligge på og/eller over bakken og være godt synlig i terrenget.

Kriterier: Objekter som tilfredsstiller definisjonen og som er lengre enn 25 meter skal med i Topografisk grunndatabase. Rørgate som inngår i tettbebyggelse og bymessig bebyggelse tas ikke med som selvstendige objekter. Rørgate skal unntaksvis tas med i industriområde.


Bilde av et eksempel på objekttypen Rørgate
Figur 71. Illustrasjon av objekttype Rørgate
Egenskaper

Navn:

senterlinje

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Bygnan-4.0::TekniskeAnleggVannVassdragKyst::Del 2 TekniskeAnleggVannVassdragKyst::«featureType» Rørgate


«FeatureType» Skjerm

Definisjon: frittstående konstruksjon laget for å skjerme mot støy eller snø, eller hindre/begrense ras og flom.

Kriterier: Alle enkeltstående skjermer lengre enn 25 meter skal med i Topografisk grunndatabase.


Bilde av et eksempel på objekttypen Skjerm
Figur 72. Illustrasjon av objekttype Skjerm
Egenskaper

Navn:

senterlinje

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Navn:

skjermingsfunksjon

Definisjon:

hvilken funksjon skjermen har

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» SkjermingsFunksjon

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/bygnanlegg/5.0/skjermingsfunksjon

Navn:

høydereferanse

Definisjon:

angivelse av om registreringen er utført på topp eller bunn av et element- f.eks. en skråning- mur osv.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Høydereferanse

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/hoydereferanse

Navn:

høydeOverBakken

Definisjon:

høyde over bakken (angitt i meter)

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Bygnan-4.0::MurerOgGjerder::«featureType» Skjerm


«FeatureType» Skytebane

Definisjon: Tekniske anlegg på skytebane - standplass og skiver som ikke blir registrert som f.eks bygninger og murer

Tilleggsbeskrivelse for produktspesifikasjonen Anlegg med standplass og nedslagsfelt/skiveholdere beregnet for skyting med håndvåpen.

Kriterier: Alle objekter i samsvar med definisjonen med avstand mellom standplass og nedslagsfelt/skiveholdere lengre enn 25 meter skal med i topografisk grunndatabase. Anlegget representeres alltid med 2 punkter. Første punkt er senter standplass, andre punkt er senter skiveholdere. Bygninger i umiddelbar nærhet av skytebanen skal utelates. I tillegg registreres omrisset av det tekniske anlegget.


Bilde av et eksempel på objekttypen Skytebane
Figur 73. Illustrasjon av objekttype Skytebane
Egenskaper

Navn:

senterlinje

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

GM_Curve

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

GM_Surface

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Bygnan-4.0::TekniskeAnlKulturLekMm::«featureType» Skytebaneinnretning


«FeatureType» Slipp

Definisjon: bane som mindre og middelstore fartøyer kan hales opp ved landsetting, bedding


Bilde av et eksempel på objekttypen Slipp
Figur 74. Illustrasjon av objekttype Slipp
Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Navn:

høydereferanse

Definisjon:

angivelse av om registreringen er utført på topp eller bunn av et element- f.eks. en skråning- mur osv.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Høydereferanse

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/hoydereferanse

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

Bygnan-4.0::TekniskeAnleggVannVassdragKyst::Del 2 TekniskeAnleggVannVassdragKyst::«featureType» Slipp


«FeatureType» SpesiellDetalj

Definisjon: objekttyper som det er nødvendig å angi av kartografiske hensyn og som ikke fanges opp av definerte objekttyper

Tilleggsbeskrivelse for produktspesifikasjonen Detalj i terrenget som ikke fanges opp av andre bygningstema, for eksempel bosettingsplass hvor bebyggelsen er borte, minnesmerke, offersted, elveforbygning, bobbane, rulleskibane og motorsportanlegg

Kriterier: Alle kurveobjekter i samsvar med definisjonen og som er lengre enn 50 meter skal med i topografisk grunndatabase. Benyttes også for å knytte stedsnavn til et punkt der all bebyggelse er borte, f. eks. en tidligere seter. Spesiell detalj som punkt og linje kan også benyttes uten at stedsnavn er knyttet til punktet. Spesiell detalj som inngår i tettbebyggelse, bymessig bebyggelse eller industriområde tas ikke med som selvstendig objekt.

Egenskaper

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

GM_Point

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

GM_Surface

Navn:

senterlinje

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Generelle typer 4.5::Spesielle linjer og punkter::«featureType» SpesiellDetalj


«FeatureType» Sykehus

Definisjon: Sykehus er en helseinstitusjon som er godkjent for innleggelse, undersøkelse og behandling av pasienter og fødende kvinner som trenger spesialisert helsetjeneste. Til sykehusene hører sengeavdelinger, poliklinikker og laboratorier.

Kriterier: Alle sykehus skal med i Topografisk grunndatabase. Sykehus har enten egenskapen akuttmotak eller ikke, slik at dette kan symboliseres.

Egenskaper

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Point

Navn:

akuttmotak

Definisjon:

sykehus som har en avdeling som tar seg av akutte skader og sykdommer

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Boolean

isMetadata

false

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd


«FeatureType» Svømmebasseng

Definisjon: basseng for svømming og vannlek

Kriterier: Alle objekter større enn 100 m² skal med i Topografisk grunndatabase.


Bilde av et eksempel på objekttypen Svømmebasseng
Figur 75. Illustrasjon av objekttype Svømmebasseng
Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

Bygnan-4.0::TekniskeAnlKulturLekMm::«featureType» Svømmebasseng


«FeatureType» Tank

Definisjon: lukkede kar for oppbevaring av gass eller væsker som ikke er registrert som bygning

Kriterier: Alle objekter større enn 100 m² avlegges som flate, mindre enn 100 m² som punkt. Tank vist som punkt tas ikke med i bymessig bebyggelse, tettbebyggelse og industriområde. Tank som flate kan derimot tas med i industriområde.


Bilde av et eksempel på objekttypen Tank
Figur 76. Illustrasjon av objekttype Tank
Egenskaper

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

GM_Point

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

GM_Surface

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Bygnan-4.0::BygningsmessigeAnlegg::Pakke2::«featureType» Tank


«FeatureType» Takoverbygg

Definisjon: byggverk med ingen eller få vegger, og som ikke er registrert som bygning i matrikkelen Eksempel: 'carport' eller tak over bensinpumper

Kriterier: Alle flater over 200 m² skal med i Topografisk grunndatabase.


Bilde av et eksempel på objekttypen Takoverbygg
Figur 77. Illustrasjon av objekttype Takoverbygg
Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

Bygg-4.5::Takoverbygg::«featureType» Takoverbygg


«FeatureType» Taubane

Definisjon: innretning hvor tau eller vaiere bærer og eller trekker last over en strekning

Kriterier: Alle Taubaner lenger enn 50 meter skal med i Topografisk grunndatabase.


Bilde av et eksempel på objekttypen Taubane
Figur 78. Illustrasjon av objekttype Taubane
Egenskaper

Navn:

senterlinje

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Navn:

taubanetype

Definisjon:

hva slags type taubane

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Taubanetype

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/bygnanlegg/5.0/taubanetype

Navn:

høydereferanse

Definisjon:

angivelse av om registreringen er utført på topp eller bunn av et element

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Høydereferanse

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/hoydereferanse

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Bygnan-4.0::TekniskeAnlKulturLekMm::«featureType» Taubane


«FeatureType» Tribune

Definisjon: opparbeidet anlegg av metall- stein- mur eller tre for betjening av publikum på kulturarenaer, særlig idrettsanlegg Merknad: Tribune som er innredet for bruk, f.eks. som kontor eller butikk, vil være en bygningsenhet.

Kriterier: Alle flater over 500 m² skal med i Topografisk grunndatabase.


Bilde av et eksempel på objekttypen Tribune
Figur 79. Illustrasjon av objekttype Tribune
Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

FKB-BygnAnlegg-5.0.2::TekniskeAnleggKulturLek::«featureType» Tribune


«FeatureType» Turisthytte

Definisjon: Turisthytte er en hytte med tilbud om overnatting og ofte også bespisning, særlig i fjellstrøk.

Kriterier: Alle hytter som tilbyr overnatting, både selvbetjent og ubetjent.

Egenskaper

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Point

Navn:

hytteinformasjon

Definisjon:

informasjon om hytter i form av betjeningsgrad, eier og tilgjengelighet

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«dataType» Hytteinformasjon

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd


«FeatureType» Tårn

Definisjon: høy bygningsmessig konstruksjon hvor høyden er stor i forhold til bygningens areal i grunnplanet Merknad: Omfatter alle tårn med unntak av de tårn som har en mer spesifisert beskrivelse- som f.eks Silo og tank. Eksempel: Måletårn og stupetårn

Kriterier: Objekter høyere enn 10 meter skal med i Topografisk grunndatabase. Tårn tas ikke med i bymessig bebyggelse, tettbebyggelse og industriområde.


Bilde av et eksempel på objekttypen Tårn
Figur 80. Illustrasjon av objekttype Tårn
Egenskaper

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Point

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Bygnan-4.0::BygningsmessigeAnlegg::Pakke2::«featureType» Tårn


«FeatureType» Vindturbin

Definisjon: vindturbin er en mekanisk innretning som omdanner vindenergi til rotasjonsenergi, og som inngår som en viktig komponent i et vindkraftverk.

Kriterier: Alle objektene i samsvar med definisjonen skal med i Topografisk grunndatabase.


Bilde av et eksempel på objekttypen Vindturbin
Figur 81. Illustrasjon av objekttype Vindturbin
Egenskaper

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Point

Navn:

rotorbladlengde

Definisjon:

lengde rotorblad

Enhet: meter

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

Navn:

navhøyde

Definisjon:

vertikal avstand fra omkringliggende terreng eller vann og til topp vindturbintårn

Enhet: meter

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

SOSI Ledning 4.6::Ledning 4.6 EL-nettverk::«featureType» EL_Vindturbin


«FeatureType» Voll

Definisjon: opphøyd terrengformasjon anlagt for å hindre støy, ukontrollert gjennomstrømming av vann, skade fra prosjektiler på skytebane o.l.

Kriterier: Alle enkeltstående voller lengre enn 25 meter skal med i Topografisk grunndatabase.


Bilde av et eksempel på objekttypen Voll
Figur 82. Illustrasjon av objekttype Voll
Egenskaper

Navn:

senterlinje

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Navn:

skjermingsfunksjon

Definisjon:

hvilken funksjon vollen har

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» SkjermingsFunksjon

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/topografisk-grunndatabase/skjermingsfunksjon

Navn:

høydereferanse

Definisjon:

angivelse av om registreringen er utført på topp eller bunn av et element- f.eks. en skråning- mur osv.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Høydereferanse

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5.0/hoydereferanse

Navn:

høydeOverBakken

Definisjon:

objekts høyde over bakken

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Real

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Bygnan-4.0::MurerOgGjerder::«featureType» Voll


«dataType» Hytteinformasjon

Definisjon: informasjon om hytter i form av identifikasjon, betjeningsgrad og eier

Profilparametre i tagged values

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/topografisk-grunndatabase/tilgjengelighet

Egenskaper

Navn:

betjeningsgrad

Definisjon:

beskrivelse av hvilke servicefunksjoner som er tilgengelige

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Betjeningsgrad

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kartdata/betjeningsgrad

Navn:

hytteeier

Definisjon:

eieren av en hytte

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Hytteeier

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kartdata/hytteeier

Navn:

tilgjengelighet

Definisjon:

beskriver om hytta er låst eller ulåst

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Tilgjengelighet

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Bygg-4.5::Bygningspunkt::«dataType» Hytteinformasjon


«CodeList» Betjeningsgrad

Definisjon: beskrivelse av hvilke servicefunksjoner som er tilgengelige

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kartdata/betjeningsgrad

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Bygg-4.5::Bygningspunkt::«codeList» Betjeningsgrad


«CodeList» BygningstypeKode

Definisjon: bygningstype sier hva bygningen er brukt til

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kartdata/bygningstypekode

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Bygg-4.5::Bygningspunkt::«codeList» BygningstypeKode


«CodeList» FlerLinjer

Definisjon: angivelse av antall kraftlinjer

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kartdata/flerlinjer


«CodeList» Gjerdetype

Definisjon: Type gjerde

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/topografisk-grunndatabase/gjerdetype


«CodeList» Hytteeier

Definisjon: eieren av en turisthytte

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kartdata/hytteeier

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Bygg-4.5::Bygningspunkt::«codeList» Hytteeier


«CodeList» Mastekonstruksjon

Definisjon: hvordan masta er konstruert

Merknad: Enkelte av kodene er stereotypet for å fortelle hvor konstruksjonstypen er hentet fra.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ledning/5.0/mastekonstruksjon


«CodeList» Ledningsnettverkstype

Definisjon: oversikt over nettverkstyper, satt sammen av nettverkskomponenter, med en bestemt hensikt

Merknad: Et nettverk utgjør en logisk enhet. Et nettverk kan være knytta til andre nettverk, men da oftest på bestemte tilkoplingspunkter.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ledning/5.0/ledningsnettverkstype


«CodeList» SkjermingsFunksjon

Definisjon: ulike funksjoner en skjerm kan ha

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/bygnanlegg/5.0/skjermingsfunksjon


«CodeList» Taubanetype

Definisjon: hva slags type taubane

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/bygnanlegg/5.0/taubanetype


«CodeList» Tilgjengelighet

Definisjon: beskriver om hytta er låst eller ulåst.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/topografisk-grunndatabase/tilgjengelighet

5.2.5. Pakke: Høyde

Definisjon: Høyde inneholder høydekurver og terrengpunkter som er nødvendig for å beskrive terrengets form over havflaten, samt trigonometriske punkter. Generelt brukes 20 meter ekvidistanse,mellomkurver med 10 meter ekvidistanse kan forekomme.

Avhengigheter

Realisert fra

SOSI Generell objektkatalog::Fastmerker::«ApplicationSchema» Fastmerker-4.0
SOSI Generelle konsepter::SOSI Generelle typer::«ApplicationSchema» Generelle typer 5.1
SOSI Generell objektkatalog::Terreng::«ApplicationSchema» Terreng 4.0


Diagram med navn Pakkerealisering Høyde som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 83. Pakkerealisering Høyde

Diagram med navn Hoveddiagram Høyde som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 84. Hoveddiagram Høyde

Diagram med navn Realisering av objekttyper Høyde som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 85. Realisering av objekttyper Høyde

Diagram med navn Realisering av kodelister Høyde som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 86. Realisering av kodelister Høyde

«CodeList» Høydekurvetype

Definisjon: type høydekurve

Eksempel: høydekurve, hjelpekurve eller forsenkningskurve

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/topografisk-grunndatabase/h%C3%B8ydekurvetype


«CodeList» Høydepunkttype

Definisjon: Type høydepunkt

Eksempel: forsenkningspunkt, toppunkt, trigonometriskPunkt eller terrengpunkt

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/topografisk-grunndatabase/h%c3%b8ydepunkttype


«FeatureType» Høydekurve

Definisjon: linje i terrenget med fast høydeverdi (z-verdi) over referansehøyden

Merknad: Høydekurver skal ikke krysse hverandre, bortsett fra der dette er tilfelle (overheng). Topografisk grunndatabase skal ha en ekvidistanse på 5 m.

Egenskaper

Navn:

senterlinje

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Navn:

høydekurvetype

Definisjon:

egenskapen høydekurvetype beskriver type høydekurve

Forsenkningskurve: linje i terrenget med fast høydeverdi (z-verdi) som beskriver en forsenkning i terrenget Merknad: Alle kurver som beskriver en forsenkning skal kodes som forsenkningskurver- ikke bare den nederste kurven.

Hjelpekurve: linje som følger terrenget med fast høydeverdi (z-verdi) og som brukes for bedre å beskrive terrenget mellom de vanlige høydekurvene

Høydekurve: linje i terrenget med fast høydeverdi (z-verdi) over referansehøyden Merknad: Høydekurver skal ikke krysse hverandre, bortsett fra der dette er tilfelle (overheng).

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Høydekurvetype

defaultCodeSPace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/topografisk-grunndatabase/h%C3%B8ydekurvetype

Navn:

høyde

Definisjon:

angivelse av høydekurvens høyde over høydereferansen i meter

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Integer

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Terreng 4.0::«featureType» Høydekurve


«FeatureType» Terrengpunkt

Definisjon: punkt i terrenget med målt høydeverdi som brukes for å angi høyde på markerte flater i terrenget som for eksempel sadler og store flater, i veg- og gatekryss og andre kryss mellom samferdselslinjer, på gårdsplasser utenfor hovedinnganger og på parkeringsplasser

Egenskaper

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Point

Navn:

høydepunkttype

Definisjon:

egenskapen høydepunkttype beskriver type høydepunkt

Terrengpunkt: punkt i terrenget med målt høydeverdi som brukes for å angi høyde på markerte topper i terrenget som for eksempel sadler og store flater, i veg- og gatekryss og andre kryss mellom samferdselslinjer, på gårdsplasser utenfor hovedinnganger og på parkeringsplasser

Trigonometriskpunkt: varig merket punkt, markert med bolt eller annet merke, der plane koordinater og høyde er bestemt i et trigonometrisk nett, i et geodetisk system

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Høydepunkttype

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/topografisk-grunndatabase/h%C3%B8ydepunkttype

isMetadata

false

Navn:

høyde

Definisjon:

angivelse av punktets høyde, og oppgis i meter  — Definition — indication of the height of the point, to be given with decimals if necessary

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Integer

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Terreng 4.0::«featureType» Terrengpunkt


«CodeList» MediumHøyde

Definisjon: objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kartdata/mediumh%C3%B8yde

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Generelle typer 5.1::SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«CodeList» Medium

5.2.6. Pakke: Interessepunkt (POI)

Definisjon: Interessepunkter (POI - Point of interest) inneholder punkter av spesiell interesse i det topografiske grunnkartet som kirker, sykehus, idrettshaller etc.


Diagram med navn Hoveddiagram Interessepunkt som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 87. Hoveddiagram Interessepunkt

Diagram med navn Kodelister Interessepunkt som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 88. Kodelister Interessepunkt

«FeatureType» Interessepunkt

Definisjon: en spesifikk lokalitet som noen kan finne nyttig eller interessant

Egenskaper

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Point

Navn:

typeInteressepunkt

Definisjon:

type interessepunkt

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/topografisk-grunndatabase/type-interessepunkt

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd


«CodeList» TypeInteressepunkt

Definisjon: angir type interessepunkt

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/topografisk-grunndatabase/type-interessepunkt

5.2.7. Pakke: Restriksjonsområder

Definisjon: Restriksjonsområder inneholder: - Forekomster og grenser vernet etter Lov om naturvern - Grenser som ikke er tilknyttet de administrative områdene (skytefeltgrenser og statsallmenningsgrenser)

Avhengigheter

Realisert fra

SOSI Generelle konsepter::SOSI Generelle typer::«ApplicationSchema» Generelle typer 5.1
SOSI Generell objektkatalog::Naturvernområder::«ApplicationSchema» Naturvernområder-4.1
SOSI Generell objektkatalog::AdministrativeOgStatistiskeInndelinger::«ApplicationSchema» AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.7.1
SOSI Generell objektkatalog::Areal::«ApplicationSchema» Areal-4.0


Diagram med navn Pakkerealisering Restriksjonsområder som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 89. Pakkerealisering Restriksjonsområder

Diagram med navn Oversiktsdiagram Restriksjonsområder som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 90. Oversiktsdiagram Restriksjonsområder

Diagram med navn Hoveddiagram Restriksjonsområder som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 91. Hoveddiagram Restriksjonsområder

Diagram med navn Realisering av objekttyper Restriksjonsområder som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 92. Realisering av objekttyper Restriksjonsområder

Diagram med navn Realisering av kodelister Restriksjonsområder som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 93. Realisering av kodelister Restriksjonsområder

«FeatureType» Allmenning

Definisjon: område som alle, eller en bestemt gruppe har bruksrett til

Merknad: Det er ofte vilkår om at den brukerettigede må ha en eiendom av en viss størrelse. Eksempel på rettigheter er beiterett, hogstrett og fiskerett.
Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Navn:

allmenningtype

Definisjon:

nærmere inndeling av allmenninger

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Allmenningtype

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kartdata/allmenningtype

Navn:

navn

Definisjon:

navn på området

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Roller

Rollenavn:

avgrensesAvAllmenninggrense

Definisjon:

avgrense allmenning

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Restriksjonsområder::«FeatureType» Allmenninggrense

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.7.1::Forvaltningsområder og lovers virkeområde::«featureType» Allmenning


«FeatureType» Allmenninggrense

Definisjon: avgrensning av allmenning

Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger overgang mellom ulike fenomener

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.7.1::Forvaltningsområder og lovers virkeområde::«featureType» Allmenninggrense


«FeatureType» Flyplassavgrensning

Definisjon: avgrensning av flyplassområde

Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger overgang mellom ulike fenomener

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd


«FeatureType» Naturverngrense

Definisjon: avgrenser et naturvernområde

Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger overgang mellom ulike fenomener

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Naturvernområder-4.1::«featureType» Naturverngrense


«FeatureType» Naturvernområde

Definisjon: naturvernområde

Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Navn:

vernedato

Definisjon:

dato for vern av området

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Date

Navn:

verneform

Definisjon:

ulike type vern sortert under forskjellige lovverk og med tilhørende restriksjoner

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Verneform

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/topografisk-grunndatabase/verneform

Navn:

navn

Definisjon:

navn på naturvernområdet

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Roller

Rollenavn:

avgrensesAvNaturverngrense

Definisjon:

avgrenser naturvernområde

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Restriksjonsområder::«FeatureType» Naturverngrense

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

Naturvernområder-4.1::«featureType» Naturvernområde


«FeatureType» Skytefelt

Definisjon: område for militære avdelingers skarpskyteøvelse til lands og/eller til vanns

Merknad: Gjelder også testfelt knyttet til våpen- spregningsindustri

Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Surface

Navn:

navn

Definisjon:

navn på området

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Navn:

skytefeltstatus

Definisjon:

angir skytefeltstatus

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Skytefeltstatus

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kartdata/skytefeltstatus

Roller

Rollenavn:

avgrensesAvSkytefeltgrense

Definisjon:

avgrenser skytefelt

Multiplisitet:

[0..*]

Assosiasjonstype:

Assosiasjon

Til klasse:

Restriksjonsområder::«FeatureType» Skytefeltgrense

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Realisert fra:

Areal-4.0::Fritidsområder::«featureType» Skytefelt


«FeatureType» Skytefeltgrense

Definisjon: avgrenser skytefelt

Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger overgang mellom ulike fenomener

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd


«CodeList» Allmenningtype

Definisjon: nærmere inndeling av allmenninger

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kartdata/allmenningtype

Arv og realiseringer

Realisert fra:

AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.7.1::Forvaltningsområder og lovers virkeområde::«codeList» Allmenningtype


«CodeList» Skytefeltstatus

Definisjon: angir skytefeltstatus

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kartdata/skytefeltstatus


«CodeList» Verneform

Definisjon: verneformer som sorterer under forskjellig lovverk og restriksjoner

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/topografisk-grunndatabase/verneform

Arv og realiseringer

Realisert fra:

NaturvernområderForeslåtte-2.0::«CodeList» Verneform

5.2.8. Pakke: Samferdsel

Definisjon: Samferdsel inneholder menneskeskapte kommunikasjonslinjer, samt jernbanestasjoner og vegsperringer

Avhengigheter

Realisert fra

SOSI Generell objektkatalog::Bane::«ApplicationSchema» Bane-4.5Utkast
SOSI Generell objektkatalog::Friluftsliv::«ApplicationSchema» Friluftsliv-4.5
SOSI Generell objektkatalog::Vegnett::«applicationSchema» Vegnett-5.0
SOSI Generelle konsepter::SOSI Generelle typer::«ApplicationSchema» Generelle typer 5.1
SOSI Generell objektkatalog::Vegsituasjon::«ApplicationSchema» Vegsituasjon-4.0
SOSI Generell objektkatalog::Samferdsel generell::«ApplicationSchema» Samferdsel generell 4.5


Diagram med navn Pakkerealisering Samferdsel som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 94. Pakkerealisering Samferdsel

Diagram med navn Oversiktsdiagram Samferdsel som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 95. Oversiktsdiagram Samferdsel

Diagram med navn Hoveddiagram Samferdsel objekttyper som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 96. Hoveddiagram Samferdsel objekttyper

Diagram med navn Hoveddiagram Samferdsel kodelister som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 97. Hoveddiagram Samferdsel kodelister

Diagram med navn Realisering av objekttyper Samferdsel som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 98. Realisering av objekttyper Samferdsel

Diagram med navn Realisering av datatyper Samferdsel som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 99. Realisering av datatyper Samferdsel

Diagram med navn Realisering av kodelister Samferdsel som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 100. Realisering av kodelister Samferdsel

«FeatureType» Bane

Definisjon: teoretisk linje som representerer ett enkelt eller flere parallelle spor som del av en banestrekning

Kriterier: Banestrekningen behøver ikke å ha regelmessig trafikk. Bane innenfor industriområder tas også med.

Egenskaper

Navn:

senterlinje

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Navn:

jernbaneinformasjon

Definisjon:

beskrivelse av jernbanen.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«dataType» Jernbaneinformasjon

Navn:

sporantall

Definisjon:

definerer antall spor på en banestrekning  — Definition — defines the number of tracks on a railway line

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Integer

Navn:

medium

Definisjon:

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Medium

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Bane-4.5Utkast::«featureType» Bane


«FeatureType» Snøskuterløype

Definisjon: fastsatte ruter for ferdsel med snøskuter

Egenskaper

Navn:

senterlinje

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Navn:

medium

Definisjon:

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Medium

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd


«FeatureType» Stasjon

Definisjon: representasjonspunkt for stasjon, holdeplass eller godsterminal

Kriterier Alle jernbanestasjoner som har av- og påstigning for passasjerer eller lasting/lossing skal med i Topografisk grunndatabase. Nedlagte stasjoner tas ikke med. Stasjonspunktet skal knyttes til jernbanelinjen.

Egenskaper

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Point

Navn:

navn

Definisjon:

navn på stasjon  — Definition — name of a station

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Navn:

retning

Definisjon:

linjestykke i planet med retning

 — Definition - - directed line segment in the plane

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«dataType» Retning

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Bane-4.5Utkast::«featureType» Stasjon


«FeatureType» Veglenke

Definisjon: objekttype som representerer lenker i vegnettet Eksempel: NVDB Referanselenkedeler *Tilleggsbeskrivelse for produktspesifikasjonen: * Trasé for transportmiddel (f.eks. bil, traktor, ferje) eller gående.

Kriterier: Alle bilferjeruter i privat og offentlig vegsamband tas med. Ruten må være fast i hele eller deler av året. Strekninger der kjøretøyet må heises om bord i ferjen kodes som Passasjerferje.

Der bilferje- og passasjerferjestrekningen er sammenfallende fra anløp- til anløpssted beholdes kun bilferjestrekningen. Dersom en ferjestrekning har to forskjellige vegnummer, brukes det laveste nummeret.

Passasjerferje på innsjøer og hav mellom faste anløpssteder, tas med. Ruten må være fast i hele eller deler av året.


Bilde av et eksempel på objekttypen Veglenke
Figur 101. Illustrasjon av objekttype Veglenke
Egenskaper

Navn:

senterlinje

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Navn:

typeVeg

Definisjon:

type veg

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» TypeVeg

Navn:

vegsystem

Definisjon:

definerer hvilke deler av vegnettet som forvaltningsmessig hører sammen

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«dataType» Vegsystem

Navn:

motorvegtype

Definisjon:

klassifisering av veger etter grad av vilkår med hensyn til f.eks. fart, avkjøringer/kryss og antall kjørefelt

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Motorvegtype

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kartdata/motorvegtype

Navn:

rutemerking

Definisjon:

forteller om det er merking langs en sti, løype, veg, sykkelvei mv

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» RuteMerking

Navn:

belysning

Definisjon:

permanent belysning langs sti eller løype

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Boolean

Navn:

medium

Definisjon:

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Medium

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Vegnett-5.0::«featureType» Veglenke


«FeatureType» Vegsperring

Definisjon: fysisk sperring av vegen


Bilde av et eksempel på objekttypen Vegsperring
Figur 102. Illustrasjon av objekttype Vegsperring
Egenskaper

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Point

Navn:

vegsperringtype

Definisjon:

angir type vegsperring

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Vegsperringtype

Navn:

retning

Definisjon:

linjestykke i planet med retning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«dataType» Retning

Arv og realiseringer

Supertype:

Generelle typer::«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Realisert fra:

Vegsituasjon-4.0::«featureType» Vegsperring


«dataType» Jernbaneinformasjon

Definisjon: beskrivelse av jernbanen.

Egenskaper

Navn:

anleggstype

Definisjon:

angir type jernbaneanlegg

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Jernbanetype

Navn:

banestatus

Definisjon:

definerer status for drift på en banestrekning. I denne sammenhengen betyr Midlertidig ute av drift at anlegget finnes, men at det ikke er trafikk. Det kan kreves vedlikeholdsarbeid for å sett i drift. Nedlagt betyr at strekningen er nedlagt ved Stortingsvedtak, men at strekningen fortsatt finnes fysisk i terrenget. Nedlagte strekninger kan kreve nytt vedtak for å sette i drift.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Jernbanestatus

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Bane-4.5Utkast::«dataType» Jernbaneinformasjon


«dataType» Vegsystem

Definisjon: definerer hvilke deler av vegnettet som forvaltningsmessig hører sammen.

Profilparametre i tagged values

catalogue-entry

NVDB Datakatalogen

NVDB_ID

915

NVDB_navn

Vegsystem

Egenskaper

Navn:

vegkategori

Definisjon:

kategorisering som angir på hvilket nivå vegmyndigheten for strekningen ligger

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Vegkategori

NVDB_ID

11276

NVDB_navn

Vegkategori

Navn:

vegfase

Definisjon:

angir vegens fase i livet

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Vegfase

defaultCodeSpace

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kartdata/vegfase

NVDB_ID

11278

NVDB_navn

Fase

Navn:

vegnummer

Definisjon:

angir hvilke deler av vegnettet som rutemessig hører sammen

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

NVDB_ID

11277

NVDB_navn

Vegnummer

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Vegnett-5.0::«dataType» Vegsystem


«CodeList» Jernbanestatus

Definisjon: definerer status for drift på en banestrekning

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/topografisk-grunndatabase/jernbanestatus

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Bane-4.5Utkast::«codeList» Jernbanestatus


«CodeList» Jernbanetype

Definisjon: klassifisering av jernbaneanlegg i hht. konstruksjon/dimensjonering

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/topografisk-grunndatabase/jernbanetype

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Bane-4.5Utkast::«codeList» Jernbanetype


«CodeList» MediumSamferdsel

Definisjon: objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kartdata/mediumsamferdsel

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Generelle typer 5.0::SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt::«CodeList» Medium


«CodeList» Motorvegtype

Definisjon: klassifisering av veger etter grad av vilkår med hensyn til f.eks. fart, avkjøringer/kryss og antall kjørefelt

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kartdata/motorvegtype


«CodeList» RuteMerking

Definisjon: forteller om det er merking langs en sti, løype, veg, sykkelvei mv

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kartdata/rutemerking

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Friluftsliv-4.5::Løyper og ruter::«codeList» RuteMerking


«CodeList» Sporantall

Definisjon: antall jernbanespor

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kartdata/sporantall


«CodeList» TypeVeg

Definisjon: angir type veg

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/topografisk-grunndatabase/typeveg

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Vegnett-5.0::«codeList» TypeVeg


«CodeList» Vedlikeholdsansvarlig

Definisjon: institusjon eller andre som har ansvar for vedlikehold av rute

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kartdata/vedlikeholdsansvarlig


«CodeList» Vegfase

Definisjon: angir vegens fase i livet

Eksempel: EksisterendeVeg, PlanlagtVeg eller VegUnderBygging

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kartdata/vegfase

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Vegnett-5.0::«codeList» Vegfase


«CodeList» Vegkategori

Definisjon: kategorisering som angir på hvilket nivå vegmyndigheten for strekningen ligger

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/topografisk-grunndatabase/vegkategori

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Vegnett-5.0::«codeList» Vegkategori


«CodeList» Vegsperringtype

Definisjon: angir type vegsperring

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/topografisk-grunndatabase/typevegsperring

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Vegsituasjon-4.0::«codeList» Vegsperringtype

5.2.9. Pakke: Stedsnavn

Definisjon: Stedsnavn inneholder stedsnavn beregnet på presentasjon sammen med øvrig informasjon i kartet.

Avhengigheter

Realisert fra

SOSI Generell objektkatalog::Stedsnavn::«ApplicationSchema» Stedsnavn-5.0-Utkast2020-02-14
SOSI Generelle konsepter::SOSI Generelle typer::«ApplicationSchema» Generelle typer 5.1


Diagram med navn Pakkerealisering Stedsnavn som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 103. Pakkerealisering Stedsnavn

Diagram med navn Oversiktsdiagram Stedsnavn som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 104. Oversiktsdiagram Stedsnavn

Diagram med navn Hoveddiagram Stedsnavn som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 105. Hoveddiagram Stedsnavn

Diagram med navn Hoveddiagram kodelister Stedsnavn som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 106. Hoveddiagram kodelister Stedsnavn

Diagram med navn Realisering av objekttyper Stedsnavn som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 107. Realisering av objekttyper Stedsnavn

Diagram med navn Realisering av datatyper og kodelister Stedsnavn som viser UML-klasser beskrevet i teksten nedenfor.
Figur 108. Realisering av datatyper og kodelister Stedsnavn

«FeatureType» FellesTekst (abstrakt)

Definisjon: abstrakt objekt som bærer en felles egenskaper som brukes på tekstobjektene

Egenskaper

Navn:

geometri

Definisjon:

kurve-geometri på tekstobjekter brukes slik: Punkt nr. 1 på kurva er objektets referansekoordinat. Punkt nr. 2 er tekstens plasseringskoordinat. Punkt nr. 3 angir retning på teksten. Dersom kurva inneholder flere koordinater angir disse forløp på teksten.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

GM_Curve

Navn:

streng

Definisjon:

teksten som skal presenteres på kartet

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Navn:

oppdateringsdato

Definisjon:

dato for siste endring på objektetdataene

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Date

Navn:

datafangstdato

Definisjon:

dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget

Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Date

Navn:

tekstformatering

Definisjon:

ulike egenskaper til brukt for å presentere teksten på mediumet

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«dataType» Tekstformatering

Navn:

fulltekst

Definisjon:

navnet i SSR som skal vises på kartet. Vil i de fleste tilfeller være likt Streng, men kan avvike dersom det av kartografiske hensyn bare vises deler av navnet e.l.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Arv og realiseringer

Subtyper:

«FeatureType» StedsnavnTekst
«FeatureType» PresentasjonTekst


«FeatureType» PresentasjonTekst

Definisjon: PresentasjonTekst benyttes for høydetall som skal presenteres på kartet.

Merknad: Kodelista teksttype angir hva slags type objekt høydetall står til.

Egenskaper

Navn:

teksttype

Definisjon:

kodeliste som angir hva slags type objekt teksten beskriver.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Teksttype

Arv og realiseringer

Supertype:

Stedsnavn::«FeatureType» FellesTekst


«FeatureType» StedsnavnTekst

Definisjon: StedsnavnTekst er stedsnavn fra SSR tilpasset visning på kart

Egenskaper

Navn:

navneobjekthovedgruppe

Definisjon:

hovedgruppene følger i hovedsak Inspire "NamedPlaceTypeValue", men populatedPlace og building er samlet under bebyggelse og hydrography er delt mellom sjø og ferskvann.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Navneobjekthovedgruppe

Navn:

navneobjektgruppe

Definisjon:

inndeling i kategorier under hver hovedgruppe.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Navneobjektgruppe

Navn:

navneobjekttype

Definisjon:

stedets navneobjekttype er en underinndeling av navneobjektgruppene som igjen er inndeling av navneobjekthovedgruppene.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» Navneobjekttype

Navn:

språk

Definisjon:

angir hvilket språk teksten hører til, norsk, kvensk, nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk osv.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» SpråkKode

Navn:

stedsnavnnummer

Definisjon:

stedsnummer, stedsnavnnummer og skrivemåtenummer skal sammen utgjøre en såkalt tematisk id som brukes av registerførere som opplslagsnummer. identifikatoren ligner litt på Gnr/Bnr/Fnr.

Stedsnavnnummer er et løpende nummer (starter på 1) systemet gir stedsnavnet som en identifikator. stedsnavnnummeret er kun unikt under et stedsnummer og kan ikke brukes om igjen for dette stedsnavnet.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Navn:

språkprioritering

Definisjon:

stedsnavnet sin prioritering i forhold til de ulike språkgruppene

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» SpråkprioriteringKode

Navn:

stedsnummer

Definisjon:

stedsnummer, stedsnavnsnummer og skrivemåtenummer skal sammen utgjøre en såkalt tematisk id som brukes av registerførere som opplslagsnummer. Identifikatoren ligner litt på Gnr/Bnr/Fnr.

Stedsnummeret er et løpende nummer systemet gir stedet som en identifikator. Stedsnummeret er unikt og kan ikke brukes om igjen.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Navn:

skrivemåtenummer

Definisjon:

stedsnummer, stedsnavnsnummer og skrivemåtenummer skal sammen utgjøre en såkalt tematisk id som brukes av registerførere som opplslagsnummer. Identifikatoren ligner litt på Gnr/Bnr/Fnr.

Skrivemåtenummer er et løpende nummer systemet gir skrivemåten som en identifikator. skrivemåtenummeret er kun unikt under et stedsnavnsnummer og kan ikke brukes om igjen for dette stedsnavnet.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Arv og realiseringer

Supertype:

Stedsnavn::«FeatureType» FellesTekst

Realisert fra:

Stedsnavn-5.0-Utkast2020-02-14::«FeatureType» Sted


«dataType» Tekstformatering

Definisjon: presentasjonsegenskaper knyttet til tekst

Egenskaper

Navn:

tekstReferansepunkt

Definisjon:

tekstens referansepunkt er det stedet på teksten som en tekstplassering refererer seg til.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«dataType» TekstReferansePunkt

Navn:

tegnavstand

Definisjon:

avstanden mellom bokstavene i teksten, enhet er prosent

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Navn:

skriftkode

Definisjon:

produktavhengig koplingsnøkkel mot presentasjonsinformasjon

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

«CodeList» Skriftkode

Navn:

skrifttype

Definisjon:

angivelse av den skrifttype eller font som skal benyttes. Default skrifttype er ARIAL

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Navn:

referansemålestokk

Definisjon:

egenskap som beskriver hvilken målestokk (oppgitt som målestokkstall) denne teksten er redigert for, både størrelse og plassering. Kan benyttes for å velge hvilke tekster som skal tegnes ut i ulike målestokker.

Multiplisitet:

[0..1]

Initialverdi:

50000

Type:

Integer

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Generelle typer 5.0::TekstOgSymbol::«dataType» Tekstformatering


«dataType» TekstReferansePunkt

Definisjon: tekstens referansepunkt er det stedet på teksten som en tekstplassering refererer seg til. Hvis teksten består av flere linjer er det fremdeles referert ut fra første del av strengen (dvs i første linje). Merknad: Hvis ikke andre verdier er oppgitt, er default plassering av TREF som følger: TRNORD = 1, TRØST = 0, dvs nedre venstre punkt til første bokstav.

Egenskaper

Navn:

tekstReferansePunktNord

Definisjon:

vertikal plassering av teksten. Merknad: N50 Kartdata plasseres alltid teksten langs bunnlinja, dvs. TRNORD = 0

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» TekstReferansePunktNord

Navn:

tekstReferansePunktØst

Definisjon:

horisontal plassering av teksten

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

«CodeList» TekstReferansePunktØst


«CodeList» Navneobjekthovedgruppe

Definisjon: hovedgruppene følger i hovedsak Inspire "NamedPlaceTypeValue", men populatedPlace og building er samlet under bebyggelse og hydrography er delt mellom sjø og ferskvann.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/stedsnavn/navneobjekthovedgruppe

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Stedsnavn-5.0-Utkast2020-02-14::«CodeList» Navneobjekthovedgruppe


«CodeList» Navneobjektgruppe

Definisjon: inndeling i kategorier under hver hovedgruppe.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/stedsnavn/navneobjektgruppe

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Stedsnavn-5.0-Utkast2020-02-14::«CodeList» Navneobjektgruppe


«CodeList» Navneobjekttype

Definisjon: stedets navneobjekttype er en underinndeling av navneobjektgruppene som igjen er inndeling av navneobjekthovedgruppene.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/stedsnavn/navneobjekttype

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Stedsnavn-5.0-Utkast2020-02-14::«CodeList» Navneobjekttype


«CodeList» Skriftkode

Definisjon: koblingsnøkkel mot presentasjonsinformasjon. Forslag til presentasjon av stedsnavn og høydetall basert på skriftkoder.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kartdata/skriftkode


«CodeList» SpråkKode

Definisjon: subsett av ISO 639-3 som inneholder trebokstavs-koder de språkene som trengs for å konvertere innholdet fra SSR. Kodelisten kan utvides ved behov etter produksjonssetting.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/stedsnavn/spr%C3%A5kkode

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Stedsnavn-5.0-Utkast2020-02-14::«CodeList» SpråkKode


«CodeList» SpråkprioriteringKode

Definisjon: kodeliste som angir visningsrekkefølgen til stedsnavn på forskjellig språk.

Det er de første fem verdiene i kodene (de norske språkene) som varierer mellom kodene, ellers er det lik (alfabetisk i forhold til ISO-kodeverdien) rekkefølge på språkene som ikke er aktuelle for behandling etter lov om stadnamn.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/stedsnavn/spr%C3%A5kprioriteringkode

Arv og realiseringer

Realisert fra:

Stedsnavn-5.0-Utkast2020-02-14::«CodeList» SpråkprioriteringKode


«CodeList» TekstReferansePunktNord

Definisjon: vertikal plassering av teksten

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kartdata/tekstreferansepunktnord


«CodeList» TekstReferansePunktØst

Definisjon: horisontal plassering av teksten

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kartdata/tekstreferansepunkt%C3%B8st


«CodeList» Teksttype

Definisjon: beskriver hva teksten står til.

Profilparametre i tagged values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kartdata/teksttype

6. Referansesystem

6.1. Romlig referansesystem 1

6.1.1. Omfang

6.1.2. Navn på kilden til referansesystemet

Norwegian Mapping Authority

6.1.3. Ansvarlig organisasjon for referansesystemet

The international Association of Oil & Gas Producers

6.1.5. Koderom

EPSG

6.1.6. Identifikasjonskode

EPSG 5972

6.1.7. Kodeversjon

2020-03-30

6.2. Romlig referansesystem 2

6.2.1. Omfang

6.2.2. Navn på kilden til referansesystemet

Norwegian Mapping Authority

6.2.3. Ansvarlig organisasjon for referansesystemet

The international Association of Oil & Gas Producers

6.2.5. Koderom

EPSG

6.2.6. Identifikasjonskode

EPSG 5973

6.2.7. Kodeversjon

2020-03-30

6.3. Romlig referansesystem 3

6.3.1. Omfang

6.3.2. Navn på kilden til referansesystemet

Norwegian Mapping Authority

6.3.3. Ansvarlig organisasjon for referansesystemet

The international Association of Oil & Gas Producers

6.3.5. Koderom

EPSG

6.3.6. Identifikasjonskode

EPSG 5975

6.3.7. Kodeversjon

2020-03-30

6.4. Temporalt referansesystem

6.4.1. Navn på temporalt referansesystem

UTC

Dersom ikke tidssone er spesielt angitt ved angivelse av tidspunkt skal man anta at det er norsk tid som benyttes. Dvs. UTC+1 (normaltid) på vinteren og UTC+2 (sommertid) på sommeren.

6.4.2. Omfang

7. Kvalitet

7.1. Omfang

7.2. Beskrivelse av datakvalitet

Topografisk grunndatabase vil innholde data fra mange ulike kilder og en beskrivelse av kvalitet, stedfestingsnøyaktighet, egenskapsnøyaktighet og tidfestingsnøyaktighet for hele databasen kan ikke beskrives i sin helhet. Alle objekter skal ha egenskapene datafangstmetode, oppdateringsdato, datafangstdato og opphavsinformasjon, som alle gir ett innblikk i kvaliteten på kartdataobjektet.

Kvalitet kan også angis kvalitativt (noe NS-ISO 19115 og andre også omfatter). Det kan for eksempel være at geodataene er registrert etter en innmålingsinstruks, eller at de er resultat av beregninger beskrevet i en teknisk rapport eller vitenskapelig artikkel. Merk at dette er nært knyttet til kapittel 8.

Topografisk grunndatabase skal være landsdekkende og homogent. Datasettet skal være fullstendig.

8. Datafangst

8.1. Omfang

8.2. Registeringsinstruks

En første versjon av Topografisk grunndatabase vil være en samling av ulike geodatakilder, sydd sammen til en landsdekkende database i stor målestokk. Noen kategorier vil være naturlig å ajourføre i Topografisk grunndatabase og datafangst av ulik karakter vil være nødvendig. Dette er imidlertid ikke vurdert på det nåværende tidspunktet.

Egenskapen datafangstmetode er arvet fra geodatakilde og er en egenskap som er påkrevd for alle kartobjekter.

9. Datavedlikehold

9.1. Vedlikeholdsinformasjon Kartleggingsprosjekter

9.1.1. Omfang

9.1.2. Vedlikeholdsfrekvens

Det er et ønske om å ha oppdaterte data, men vedlikeholdsfrekvens for kartleggingsprosjekter er ikke angitt.

9.1.3. Vedlikeholdsbeskrivelse

På nåværende tidspunkt er det vanskelig å si hva som skal ajourføres lokalt i Topografisk grunndatabase og hva som skal hentes fra andre geodatakilder. Det som skal ajourføres direkte i basen er avhengig av datafangstmetode.

9.2. Vedlikeholdsinformasjon Kontinuerlig ajourhold

9.2.1. Omfang

9.2.2. Vedlikeholdsfrekvens

kontinuerlig

9.2.3. Vedlikeholdsbeskrivelse

På nåværende tidspunkt er det vanskelig å si hva som skal ajourføres lokalt i Topografisk grunndatabase og hva som skal hentes fra andre geodatakilder. Kartdata hentet fra andre datakilder vil være sentralt i det kontinuerlige vedlikeholdet. Oppdatering og ajourhold vil kunne basere seg på endringsanalyser.

9.3. Vedlikeholdsinformasjon Meldinger om feil og mangler

9.3.1. Omfang

9.3.2. Vedlikeholdsfrekvens

Kontinuerlig

9.3.3. Vedlikeholdsbeskrivelse

Kartverket mottar gjennom kundesenteret og tjenesten Rettikartet.no en del meldinger om feil og mangler i i kartet fra publikum. Disse meldingene kan etter en vurdering mot andre datakilder bli lagt inn i Topografisk grunndatabase.

10. Presentasjon

10.1. Omfang

10.2. Referanse til presentasjonskatalog

Spesifikasjon for skjermkartografi er et hjelpemiddel til å oppnå en god skjermpresentasjon av kartdata fra Kartverket og Geovekst. Spesifikasjonen er tilpasset produktene N50-N5000 Kartdata og FKB-data. Den gir en grafisk fremstilling av kartobjektene vist i ulike målestokkintervaller. Spesifikasjonen er utviklet av Kartverket og Forsvaret, og kan benyttes fritt av alle som ønsker det.

Det eksisterer ikke i dag en egen skjermkartografi eller tegneregler for topografisk grunndatabase.

11. Leveranse

Leveransemetoder og formater for Topografisk grunndatabase er ikke etablert for 1.0. Tanken er at det skal leveres ut i de filformater som er vanlig for FKB-datasettene og N50 - N5000 Kartdata.

11.1. Leveransemetode GML filleveranse

11.1.1. Omfang

11.1.2. Leveranseformat

Formatnavn: [GML]

Formatversjon: 3.2.1

Filstruktur: Tekstfil (XML)

Språk: nor

Tegnsett: utf8

11.1.3. Leveransemedium

Leveranseenhet: kommunevise filer

Overføringsstørrelse: Varierer veldig ut fra kommunestørrelse

Navn på medium: Datasettet lastes ned fra geonorge.no

Annen leveranseinformasjon: Nedlastingsfilene vil være zippet

11.2. Leveransemetode SOSI-format filleveranse

11.2.1. Omfang

11.2.2. Leveranseformat

Formatnavn: SOSI

Formatversjon: 5.0

Filstruktur: Tekstfil

Språk: nor

Tegnsett: utf8

11.2.3. Leveransemedium

Leveranseenhet: kommunevise filer

Overføringsstørrelse: Varierer ut fra kommunestørrelse

Navn på medium: Datasettet lastes ned fra geonorge.no

Annen leveranseinformasjon: Nedlastingsfilene vil være zippet

11.3. Leveransemetode ESRI fgdb filleveranse

11.3.1. Omfang

11.3.2. Leveranseformat

Formatnavn: [ESRI fgdb]

Formatversjon: 10.0

Formatspesifikasjon: ESRI filgeodatabase

Filstruktur: Filer

Språk: nor

Tegnsett: utf8

11.3.3. Leveransemedium

Leveranseenhet: kommunevise filer, fylkesvise filer og landsdekkende filer

Overføringsstørrelse: Varierer områdestørrelse

Navn på medium: Datasettet lastes ned fra geonorge.no

Annen leveranseinformasjon: Nedlastingsfilene vil være zippet

12. Tilleggsinformasjon

Ingen angitt informasjon

13. Metadata

13.1. Omfang

13.2. Metadataspesifikasjon

Det leveres metadata i henhold til ISO 19115 [ISO-METADATA].

Når metadata eksisterer, vil det blir tilgjengerlig her.

Vedlegg A: GML-realisering

GML-realiseringen følger kravene i "Realisering i GML-format 5.0" [SOSI-GML]. Realiseringen defineres av følgende filer:

Vedlegg B: SOSI-format-realisering

SOSI-realiseringen følger kravene i "Realisering i SOSI-format 5.0" [SOSI-FORMAT]. Under en utlisting av SOSI-formatrealiseringen:

Generelle typer::«FeatureType» Konnekteringspunkt

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[1..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

datafangstdato

Date

[1..1]

..DATAFANGSTDATO

DATO

sluttdato

DateTime

[0..1]

..SLUTTDATO

DATOTID

verifiseringsdato

Date

[0..1]

..VERIFISERINGSDATO

DATO

informasjon

CharacterString

[0..1]

..INFORMASJON

T255

opphav

«dataType» Opphavsinformasjon

[1..1]

..OPPHAV

T255

opphav.opphavData

CharacterString

[1..1]

…​OPPHAV_DATA

T25

opphav.objektpeker

CharacterString

[0..1]

…​OBJEKTPEKER

T255

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[1..1]

..KVALITET

*

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[1..1]

…​DATAFANGSTMETODE

T3

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[0..1]

…​NØYAKTIGHET

H6

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

[0..1]

…​SYNBARHET

T1

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

T3

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

[0..1]

…​H-NØYAKTIGHET

H6

posisjon

GM_Point

[1..1]

.PUNKT

Administrative_områder::«FeatureType» Fylke

Avgrenses av: Grense

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[1..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

datafangstdato

Date

[1..1]

..DATAFANGSTDATO

DATO

sluttdato

DateTime

[0..1]

..SLUTTDATO

DATOTID

verifiseringsdato

Date

[0..1]

..VERIFISERINGSDATO

DATO

informasjon

CharacterString

[0..1]

..INFORMASJON

T255

opphav

«dataType» Opphavsinformasjon

[1..1]

..OPPHAV

T255

opphav.opphavData

CharacterString

[1..1]

…​OPPHAV_DATA

T25

opphav.objektpeker

CharacterString

[0..1]

…​OBJEKTPEKER

T255

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[0..1]

..KVALITET

*

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[1..1]

…​DATAFANGSTMETODE

T3

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[0..1]

…​NØYAKTIGHET

H6

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

[0..1]

…​SYNBARHET

T1

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

T3

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

[0..1]

…​H-NØYAKTIGHET

H6

område

GM_MultiSurface

[1..1]

fylkesnummer

«CodeList» Fylkesnummer

[1..1]

..FYLKESNUMMER

T2

fylkesnavn

CharacterString

[1..1]

..FYLKESNAVN

50

Administrative_områder::«FeatureType» Grense

Avgrenser: Fylke, Kommune

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[1..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

datafangstdato

Date

[1..1]

..DATAFANGSTDATO

DATO

sluttdato

DateTime

[0..1]

..SLUTTDATO

DATOTID

verifiseringsdato

Date

[0..1]

..VERIFISERINGSDATO

DATO

informasjon

CharacterString

[0..1]

..INFORMASJON

T255

opphav

«dataType» Opphavsinformasjon

[1..1]

..OPPHAV

T255

opphav.opphavData

CharacterString

[1..1]

…​OPPHAV_DATA

T25

opphav.objektpeker

CharacterString

[0..1]

…​OBJEKTPEKER

T255

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[1..1]

..KVALITET

*

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[1..1]

…​DATAFANGSTMETODE

T3

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[0..1]

…​NØYAKTIGHET

H6

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

[0..1]

…​SYNBARHET

T1

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

T3

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

[0..1]

…​H-NØYAKTIGHET

H6

grense

GM_Curve

[1..1]

.KURVE

avgrensningstype

«CodeList» TypeAvgrensning

[1..1]

..AVGRENSNINGSTYPE

T23

Administrative_områder::«FeatureType» Grunnlinjepunkt

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[1..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

datafangstdato

Date

[1..1]

..DATAFANGSTDATO

DATO

sluttdato

DateTime

[0..1]

..SLUTTDATO

DATOTID

verifiseringsdato

Date

[0..1]

..VERIFISERINGSDATO

DATO

informasjon

CharacterString

[0..1]

..INFORMASJON

T255

opphav

«dataType» Opphavsinformasjon

[1..1]

..OPPHAV

T255

opphav.opphavData

CharacterString

[1..1]

…​OPPHAV_DATA

T25

opphav.objektpeker

CharacterString

[0..1]

…​OBJEKTPEKER

T255

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[1..1]

..KVALITET

*

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[1..1]

…​DATAFANGSTMETODE

T3

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[0..1]

…​NØYAKTIGHET

H6

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

[0..1]

…​SYNBARHET

T1

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

T3

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

[0..1]

…​H-NØYAKTIGHET

H6

posisjon

GM_Point

[1..1]

.PUNKT

grunnlinjepunktnavn

«dataType» CharacterString

[0..1]

..GRUNNLINJENAVN

T50

grunnlinjepunktnummer

«dataType» CharacterString

[1..1]

..GRUNNLINJENUMMER

T30

Administrative_områder::«FeatureType» Kommune

Avgrenses av: Grense

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[1..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

datafangstdato

Date

[1..1]

..DATAFANGSTDATO

DATO

sluttdato

DateTime

[0..1]

..SLUTTDATO

DATOTID

verifiseringsdato

Date

[0..1]

..VERIFISERINGSDATO

DATO

informasjon

CharacterString

[0..1]

..INFORMASJON

T255

opphav

«dataType» Opphavsinformasjon

[1..1]

..OPPHAV

T255

opphav.opphavData

CharacterString

[1..1]

…​OPPHAV_DATA

T25

opphav.objektpeker

CharacterString

[0..1]

…​OBJEKTPEKER

T255

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[0..1]

..KVALITET

*

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[1..1]

…​DATAFANGSTMETODE

T3

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[0..1]

…​NØYAKTIGHET

H6

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

[0..1]

…​SYNBARHET

T1

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

T3

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

[0..1]

…​H-NØYAKTIGHET

H6

område

GM_MultiSurface

[1..1]

kommunenavn

CharacterString

[1..1]

..KOMMUNENAVN

T60

kommunenummer

«CodeList» Kommunenummer

[1..1]

T4

Administrative_områder::«FeatureType» Teiggrensepunkt

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[1..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

datafangstdato

Date

[1..1]

..DATAFANGSTDATO

DATO

sluttdato

DateTime

[0..1]

..SLUTTDATO

DATOTID

verifiseringsdato

Date

[0..1]

..VERIFISERINGSDATO

DATO

informasjon

CharacterString

[0..1]

..INFORMASJON

T255

opphav

«dataType» Opphavsinformasjon

[1..1]

..OPPHAV

T255

opphav.opphavData

CharacterString

[1..1]

…​OPPHAV_DATA

T25

opphav.objektpeker

CharacterString

[0..1]

…​OBJEKTPEKER

T255

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[1..1]

..KVALITET

*

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[1..1]

…​DATAFANGSTMETODE

T3

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[0..1]

…​NØYAKTIGHET

H6

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

[0..1]

…​SYNBARHET

T1

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

T3

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

[0..1]

…​H-NØYAKTIGHET

H6

posisjon

GM_Point

[1..1]

.PUNKT

grensepunkttype

«CodeList» Grensepunkttype

[1..1]

..GRENSEPUNKTTYPE

H4

grensepunktnummer

«dataType» CharacterString

[0..1]

..GRENSEPUNKTNUMMER

T20

Arealdekke::«FeatureType» Alpinbakke

Avgrenses av: Arealbrukgrense, Kystkontur, Innsjøkant, ElveKant

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[1..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

datafangstdato

Date

[1..1]

..DATAFANGSTDATO

DATO

sluttdato

DateTime

[0..1]

..SLUTTDATO

DATOTID

verifiseringsdato

Date

[0..1]

..VERIFISERINGSDATO

DATO

informasjon

CharacterString

[0..1]

..INFORMASJON

T255

opphav

«dataType» Opphavsinformasjon

[1..1]

..OPPHAV

T255

opphav.opphavData

CharacterString

[1..1]

…​OPPHAV_DATA

T25

opphav.objektpeker

CharacterString

[0..1]

…​OBJEKTPEKER

T255

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[0..1]

..KVALITET

*

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[1..1]

…​DATAFANGSTMETODE

T3

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[0..1]

…​NØYAKTIGHET

H6

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

[0..1]

…​SYNBARHET

T1

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

T3

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

[0..1]

…​H-NØYAKTIGHET

H6

område

GM_Surface

[1..1]

.FLATE

Arealdekke::«FeatureType» Arealbrukgrense

Avgrenser: Park, SportIdrettPlass, ÅpentOmråde, Alpinbakke, Industriområde, BymessigBebyggelse, Transformatorstasjon, Golfbane, Masseuttak, SnøIsbre, Tettbebyggelse, Lufthavn, Skog, Myr, Gravplass, Massedeponi, DyrketMark, Rullebane

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[1..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

datafangstdato

Date

[1..1]

..DATAFANGSTDATO

DATO

sluttdato

DateTime

[0..1]

..SLUTTDATO

DATOTID

verifiseringsdato

Date

[0..1]

..VERIFISERINGSDATO

DATO

informasjon

CharacterString

[0..1]

..INFORMASJON

T255

opphav

«dataType» Opphavsinformasjon

[1..1]

..OPPHAV

T255

opphav.opphavData

CharacterString

[1..1]

…​OPPHAV_DATA

T25

opphav.objektpeker

CharacterString

[0..1]

…​OBJEKTPEKER

T255

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[1..1]

..KVALITET

*

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[1..1]

…​DATAFANGSTMETODE

T3

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[0..1]

…​NØYAKTIGHET

H6

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

[0..1]

…​SYNBARHET

T1

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

T3

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

[0..1]

…​H-NØYAKTIGHET

H6

grense

GM_Curve

[1..1]

.KURVE

Arealdekke::«FeatureType» ArealbrukgrenseFiktiv

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

grense

GM_Curve

[1..1]

.KURVE

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[1..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

Arealdekke::«FeatureType» BymessigBebyggelse

Avgrenses av: Arealbrukgrense, Kystkontur, Innsjøkant, ElveKant

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[1..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

datafangstdato

Date

[1..1]

..DATAFANGSTDATO

DATO

sluttdato

DateTime

[0..1]

..SLUTTDATO

DATOTID

verifiseringsdato

Date

[0..1]

..VERIFISERINGSDATO

DATO

informasjon

CharacterString

[0..1]

..INFORMASJON

T255

opphav

«dataType» Opphavsinformasjon

[1..1]

..OPPHAV

T255

opphav.opphavData

CharacterString

[1..1]

…​OPPHAV_DATA

T25

opphav.objektpeker

CharacterString

[0..1]

…​OBJEKTPEKER

T255

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[0..1]

..KVALITET

*

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[1..1]

…​DATAFANGSTMETODE

T3

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[0..1]

…​NØYAKTIGHET

H6

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

[0..1]

…​SYNBARHET

T1

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

T3

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

[0..1]

…​H-NØYAKTIGHET

H6

område

GM_Surface

[1..1]

.FLATE

Arealdekke::«FeatureType» DyrketMark

Avgrenses av: Kystkontur, ElveKant, Innsjøkant, Arealbrukgrense

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[1..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

datafangstdato

Date

[1..1]

..DATAFANGSTDATO

DATO

sluttdato

DateTime

[0..1]

..SLUTTDATO

DATOTID

verifiseringsdato

Date

[0..1]

..VERIFISERINGSDATO

DATO

informasjon

CharacterString

[0..1]

..INFORMASJON

T255

opphav

«dataType» Opphavsinformasjon

[1..1]

..OPPHAV

T255

opphav.opphavData

CharacterString

[1..1]

…​OPPHAV_DATA

T25

opphav.objektpeker

CharacterString

[0..1]

…​OBJEKTPEKER

T255

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[0..1]

..KVALITET

*

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[1..1]

…​DATAFANGSTMETODE

T3

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[0..1]

…​NØYAKTIGHET

H6

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

[0..1]

…​SYNBARHET

T1

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

T3

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

[0..1]

…​H-NØYAKTIGHET

H6

område

GM_Surface

[1..1]

.FLATE

Arealdekke::«FeatureType» Elv

Avgrenses av: VannFiktivGrense, ElveKant, FerskvannTørrfallkant

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[1..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

datafangstdato

Date

[1..1]

..DATAFANGSTDATO

DATO

sluttdato

DateTime

[0..1]

..SLUTTDATO

DATOTID

verifiseringsdato

Date

[0..1]

..VERIFISERINGSDATO

DATO

informasjon

CharacterString

[0..1]

..INFORMASJON

T255

opphav

«dataType» Opphavsinformasjon

[1..1]

..OPPHAV

T255

opphav.opphavData

CharacterString

[1..1]

…​OPPHAV_DATA

T25

opphav.objektpeker

CharacterString

[0..1]

…​OBJEKTPEKER

T255

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[0..1]

..KVALITET

*

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[1..1]

…​DATAFANGSTMETODE

T3

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[0..1]

…​NØYAKTIGHET

H6

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

[0..1]

…​SYNBARHET

T1

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

T3

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

[0..1]

…​H-NØYAKTIGHET

H6

område

GM_Surface

[1..1]

.FLATE

Rolle: agrensesAvArealbrukgrenseFiktiv

«FeatureType» ArealbrukgrenseFiktiv

[0..*]

REF

Arealdekke::«FeatureType» ElvBekk

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[1..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

datafangstdato

Date

[1..1]

..DATAFANGSTDATO

DATO

sluttdato

DateTime

[0..1]

..SLUTTDATO

DATOTID

verifiseringsdato

Date

[0..1]

..VERIFISERINGSDATO

DATO

informasjon

CharacterString

[0..1]

..INFORMASJON

T255

opphav

«dataType» Opphavsinformasjon

[1..1]

..OPPHAV

T255

opphav.opphavData

CharacterString

[1..1]

…​OPPHAV_DATA

T25

opphav.objektpeker

CharacterString

[0..1]

…​OBJEKTPEKER

T255

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[1..1]

..KVALITET

*

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[1..1]

…​DATAFANGSTMETODE

T3

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[0..1]

…​NØYAKTIGHET

H6

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

[0..1]

…​SYNBARHET

T1

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

T3

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

[0..1]

…​H-NØYAKTIGHET

H6

senterlinje

GM_Curve

[1..1]

.KURVE

vannbredde

«CodeList» VannBredde

[1..1]

H1

Arealdekke::«FeatureType» ElveKant

Avgrenser: Elv, Industriområde, Golfbane, ÅpentOmråde, Lufthavn, Gravplass, SnøIsbre, Alpinbakke, Skog, Tettbebyggelse, Masseuttak, Park, SportIdrettPlass, Myr, Massedeponi, FerskvannTørrfall, BymessigBebyggelse, DyrketMark, Rullebane

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[1..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

datafangstdato

Date

[1..1]

..DATAFANGSTDATO

DATO

sluttdato

DateTime

[0..1]

..SLUTTDATO

DATOTID

verifiseringsdato

Date

[0..1]

..VERIFISERINGSDATO

DATO

informasjon

CharacterString

[0..1]

..INFORMASJON

T255

opphav

«dataType» Opphavsinformasjon

[1..1]

..OPPHAV

T255

opphav.opphavData

CharacterString

[1..1]

…​OPPHAV_DATA

T25

opphav.objektpeker

CharacterString

[0..1]

…​OBJEKTPEKER

T255

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[1..1]

..KVALITET

*

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[1..1]

…​DATAFANGSTMETODE

T3

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[0..1]

…​NØYAKTIGHET

H6

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

[0..1]

…​SYNBARHET

T1

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

T3

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

[0..1]

…​H-NØYAKTIGHET

H6

grense

GM_Curve

[1..1]

.KURVE

Arealdekke::«FeatureType» FerskvannTørrfall

Avgrenses av: ElveKant, FerskvannTørrfallkant

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[1..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

datafangstdato

Date

[1..1]

..DATAFANGSTDATO

DATO

sluttdato

DateTime

[0..1]

..SLUTTDATO

DATOTID

verifiseringsdato

Date

[0..1]

..VERIFISERINGSDATO

DATO

informasjon

CharacterString

[0..1]

..INFORMASJON

T255

opphav

«dataType» Opphavsinformasjon

[1..1]

..OPPHAV

T255

opphav.opphavData

CharacterString

[1..1]

…​OPPHAV_DATA

T25

opphav.objektpeker

CharacterString

[0..1]

…​OBJEKTPEKER

T255

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[0..1]

..KVALITET

*

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[1..1]

…​DATAFANGSTMETODE

T3

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[0..1]

…​NØYAKTIGHET

H6

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

[0..1]

…​SYNBARHET

T1

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

T3

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

[0..1]

…​H-NØYAKTIGHET

H6

område

GM_Surface

[1..1]

.FLATE

Arealdekke::«FeatureType» FerskvannTørrfallkant

Avgrenser: FerskvannTørrfall, Elv

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[1..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

datafangstdato

Date

[1..1]

..DATAFANGSTDATO

DATO

sluttdato

DateTime

[0..1]

..SLUTTDATO

DATOTID

verifiseringsdato

Date

[0..1]

..VERIFISERINGSDATO

DATO

informasjon

CharacterString

[0..1]

..INFORMASJON

T255

opphav

«dataType» Opphavsinformasjon

[1..1]

..OPPHAV

T255

opphav.opphavData

CharacterString

[1..1]

…​OPPHAV_DATA

T25

opphav.objektpeker

CharacterString

[0..1]

…​OBJEKTPEKER

T255

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[1..1]

..KVALITET

*

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[1..1]

…​DATAFANGSTMETODE

T3

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[0..1]

…​NØYAKTIGHET

H6

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

[0..1]

…​SYNBARHET

T1

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

T3

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

[0..1]

…​H-NØYAKTIGHET

H6

grense

GM_Curve

[1..1]

.KURVE

Arealdekke::«FeatureType» Flomløpkant

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[1..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

datafangstdato

Date

[1..1]

..DATAFANGSTDATO

DATO

sluttdato

DateTime

[0..1]

..SLUTTDATO

DATOTID

verifiseringsdato

Date

[0..1]

..VERIFISERINGSDATO

DATO

informasjon

CharacterString

[0..1]

..INFORMASJON

T255

opphav

«dataType» Opphavsinformasjon

[1..1]

..OPPHAV

T255

opphav.opphavData

CharacterString

[1..1]

…​OPPHAV_DATA

T25

opphav.objektpeker

CharacterString

[0..1]

…​OBJEKTPEKER

T255

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[1..1]

..KVALITET

*

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[1..1]

…​DATAFANGSTMETODE

T3

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[0..1]

…​NØYAKTIGHET

H6

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

[0..1]

…​SYNBARHET

T1

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

T3

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

[0..1]

…​H-NØYAKTIGHET

H6

grense

GM_Curve

[1..1]

.KURVE

Arealdekke::«FeatureType» Foss

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[1..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

datafangstdato

Date

[1..1]

..DATAFANGSTDATO

DATO

sluttdato

DateTime

[0..1]

..SLUTTDATO

DATOTID

verifiseringsdato

Date

[0..1]

..VERIFISERINGSDATO

DATO

informasjon

CharacterString

[0..1]

..INFORMASJON

T255

opphav

«dataType» Opphavsinformasjon

[1..1]

..OPPHAV

T255

opphav.opphavData

CharacterString

[1..1]

…​OPPHAV_DATA

T25

opphav.objektpeker

CharacterString

[0..1]

…​OBJEKTPEKER

T255

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[1..1]

..KVALITET

*

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[1..1]

…​DATAFANGSTMETODE

T3

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[0..1]

…​NØYAKTIGHET

H6

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

[0..1]

…​SYNBARHET

T1

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

T3

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

[0..1]

…​H-NØYAKTIGHET

H6

posisjon

GM_Point

[1..1]

.PUNKT

retning

«dataType» Retning

[1..1]

*

retning.retningsverdi

«dataType» Real

[1..1]

…​RETN

H3

retning.retningsenhet

«CodeList» Retningsenhet

[1..1]

…​RENHET

H1

retning.retningsreferanse

«CodeList» Retningsreferanse

[1..1]

…​RET_SYS

H1

Arealdekke::«FeatureType» Golfbane

Avgrenses av: Arealbrukgrense, Kystkontur, Innsjøkant, ElveKant

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[1..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

datafangstdato

Date

[1..1]

..DATAFANGSTDATO

DATO

sluttdato

DateTime

[0..1]

..SLUTTDATO

DATOTID

verifiseringsdato

Date

[0..1]

..VERIFISERINGSDATO

DATO

informasjon

CharacterString

[0..1]

..INFORMASJON

T255

opphav

«dataType» Opphavsinformasjon

[1..1]

..OPPHAV

T255

opphav.opphavData

CharacterString

[1..1]

…​OPPHAV_DATA

T25

opphav.objektpeker

CharacterString

[0..1]

…​OBJEKTPEKER

T255

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[0..1]

..KVALITET

*

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[1..1]

…​DATAFANGSTMETODE

T3

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[0..1]

…​NØYAKTIGHET

H6

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

[0..1]

…​SYNBARHET

T1

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

T3

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

[0..1]

…​H-NØYAKTIGHET

H6

område

GM_Surface

[1..1]

.FLATE

Arealdekke::«FeatureType» Gravplass

Avgrenses av: Arealbrukgrense, Kystkontur, Innsjøkant, ElveKant

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[1..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

datafangstdato

Date

[1..1]

..DATAFANGSTDATO

DATO

sluttdato

DateTime

[0..1]

..SLUTTDATO

DATOTID

verifiseringsdato

Date

[0..1]

..VERIFISERINGSDATO

DATO

informasjon

CharacterString

[0..1]

..INFORMASJON

T255

opphav

«dataType» Opphavsinformasjon

[1..1]

..OPPHAV

T255

opphav.opphavData

CharacterString

[1..1]

…​OPPHAV_DATA

T25

opphav.objektpeker

CharacterString

[0..1]

…​OBJEKTPEKER

T255

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[0..1]

..KVALITET

*

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[1..1]

…​DATAFANGSTMETODE

T3

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[0..1]

…​NØYAKTIGHET

H6

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

[0..1]

…​SYNBARHET

T1

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

T3

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

[0..1]

…​H-NØYAKTIGHET

H6

område

GM_Surface

[1..1]

.FLATE

Arealdekke::«FeatureType» Havflate

Avgrenses av: Kystkontur, VannFiktivGrense

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[1..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

datafangstdato

Date

[1..1]

..DATAFANGSTDATO

DATO

sluttdato

DateTime

[0..1]

..SLUTTDATO

DATOTID

verifiseringsdato

Date

[0..1]

..VERIFISERINGSDATO

DATO

informasjon

CharacterString

[0..1]

..INFORMASJON

T255

opphav

«dataType» Opphavsinformasjon

[1..1]

..OPPHAV

T255

opphav.opphavData

CharacterString

[1..1]

…​OPPHAV_DATA

T25

opphav.objektpeker

CharacterString

[0..1]

…​OBJEKTPEKER

T255

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[0..1]

..KVALITET

*

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[1..1]

…​DATAFANGSTMETODE

T3

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[0..1]

…​NØYAKTIGHET

H6

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

[0..1]

…​SYNBARHET

T1

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

T3

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

[0..1]

…​H-NØYAKTIGHET

H6

område

GM_Surface

[1..1]

.FLATE

Rolle: agrensesAvArealbrukgrenseFiktiv

«FeatureType» ArealbrukgrenseFiktiv

[0..*]

REF

Arealdekke::«FeatureType» Industriområde

Avgrenses av: Arealbrukgrense, Kystkontur, Innsjøkant, ElveKant

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[1..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

datafangstdato

Date

[1..1]

..DATAFANGSTDATO

DATO

sluttdato

DateTime

[0..1]

..SLUTTDATO

DATOTID

verifiseringsdato

Date

[0..1]

..VERIFISERINGSDATO

DATO

informasjon

CharacterString

[0..1]

..INFORMASJON

T255

opphav

«dataType» Opphavsinformasjon

[1..1]

..OPPHAV

T255

opphav.opphavData

CharacterString

[1..1]

…​OPPHAV_DATA

T25

opphav.objektpeker

CharacterString

[0..1]

…​OBJEKTPEKER

T255

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[0..1]

..KVALITET

*

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[1..1]

…​DATAFANGSTMETODE

T3

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[0..1]

…​NØYAKTIGHET

H6

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

[0..1]

…​SYNBARHET

T1

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

T3

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

[0..1]

…​H-NØYAKTIGHET

H6

område

GM_Surface

[1..1]

.FLATE

Arealdekke::«FeatureType» Innsjø

Avgrenses av: VannFiktivGrense, Innsjøkant

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[1..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

datafangstdato

Date

[1..1]

..DATAFANGSTDATO

DATO

sluttdato

DateTime

[0..1]

..SLUTTDATO

DATOTID

verifiseringsdato

Date

[0..1]

..VERIFISERINGSDATO

DATO

informasjon

CharacterString

[0..1]

..INFORMASJON

T255

opphav

«dataType» Opphavsinformasjon

[1..1]

..OPPHAV

T255

opphav.opphavData

CharacterString

[1..1]

…​OPPHAV_DATA

T25

opphav.objektpeker

CharacterString

[0..1]

…​OBJEKTPEKER

T255

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[0..1]

..KVALITET

*

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[1..1]

…​DATAFANGSTMETODE

T3

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[0..1]

…​NØYAKTIGHET

H6

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

[0..1]

…​SYNBARHET

T1

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

T3

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

[0..1]

…​H-NØYAKTIGHET

H6

område

GM_Surface

[1..1]

.FLATE

vatnLøpenummer

«dataType» Integer

[0..1]

..VATNLNR

H6

høyde

Integer

[0..1]

..HØYDE

H4

regulert

Boolean

[1..1]

..REGULERT

BOOLSK

lavesteRegulerteVannstand

Integer

[0..1]

..LRV

H4

Arealdekke::«FeatureType» Innsjøkant

Avgrenser: Tettbebyggelse, Golfbane, ÅpentOmråde, SportIdrettPlass, Gravplass, Industriområde, Alpinbakke, Skog, Masseuttak, BymessigBebyggelse, Park, Innsjø, SnøIsbre, Myr, Lufthavn, Massedeponi, DyrketMark, Rullebane

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[1..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

datafangstdato

Date

[1..1]

..DATAFANGSTDATO

DATO

sluttdato

DateTime

[0..1]

..SLUTTDATO

DATOTID

verifiseringsdato

Date

[0..1]

..VERIFISERINGSDATO

DATO

informasjon

CharacterString

[0..1]

..INFORMASJON

T255

opphav

«dataType» Opphavsinformasjon

[1..1]

..OPPHAV

T255

opphav.opphavData

CharacterString

[1..1]

…​OPPHAV_DATA

T25

opphav.objektpeker

CharacterString

[0..1]

…​OBJEKTPEKER

T255

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[1..1]

..KVALITET

*

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[1..1]

…​DATAFANGSTMETODE

T3

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[0..1]

…​NØYAKTIGHET

H6

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

[0..1]

…​SYNBARHET

T1

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

T3

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

[0..1]

…​H-NØYAKTIGHET

H6

grense

GM_Curve

[1..1]

.KURVE

Arealdekke::«FeatureType» Kanal

Avgrenses av: Kanalkant

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[1..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

datafangstdato

Date

[1..1]

..DATAFANGSTDATO

DATO

sluttdato

DateTime

[0..1]

..SLUTTDATO

DATOTID

verifiseringsdato

Date

[0..1]

..VERIFISERINGSDATO

DATO

informasjon

CharacterString

[0..1]

..INFORMASJON

T255

opphav

«dataType» Opphavsinformasjon

[1..1]

..OPPHAV

T255

opphav.opphavData

CharacterString

[1..1]

…​OPPHAV_DATA

T25

opphav.objektpeker

CharacterString

[0..1]

…​OBJEKTPEKER

T255

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[0..1]

..KVALITET

*

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[1..1]

…​DATAFANGSTMETODE

T3

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[0..1]

…​NØYAKTIGHET

H6

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

[0..1]

…​SYNBARHET

T1

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

T3

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

[0..1]

…​H-NØYAKTIGHET

H6

område

GM_Surface

[1..1]

.FLATE

vannBredde

«CodeList» VannBredde

[1..1]

..VANNBR

H1

Arealdekke::«FeatureType» KanalGrøft

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[1..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

datafangstdato

Date

[1..1]

..DATAFANGSTDATO

DATO

sluttdato

DateTime

[0..1]

..SLUTTDATO

DATOTID

verifiseringsdato

Date

[0..1]

..VERIFISERINGSDATO

DATO

informasjon

CharacterString

[0..1]

..INFORMASJON

T255

opphav

«dataType» Opphavsinformasjon

[1..1]

..OPPHAV

T255

opphav.opphavData

CharacterString

[1..1]

…​OPPHAV_DATA

T25

opphav.objektpeker

CharacterString

[0..1]

…​OBJEKTPEKER

T255

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[1..1]

..KVALITET

*

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[1..1]

…​DATAFANGSTMETODE

T3

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[0..1]

…​NØYAKTIGHET

H6

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

[0..1]

…​SYNBARHET

T1

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

T3

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

[0..1]

…​H-NØYAKTIGHET

H6

senterlinje

GM_Curve

[1..1]

.KURVE

vannBredde

«CodeList» VannBredde

[1..1]

..VANNBR

H1

Arealdekke::«FeatureType» Kanalkant

Avgrenser: Kanal

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[1..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

datafangstdato

Date

[1..1]

..DATAFANGSTDATO

DATO

sluttdato

DateTime

[0..1]

..SLUTTDATO

DATOTID

verifiseringsdato

Date

[0..1]

..VERIFISERINGSDATO

DATO

informasjon

CharacterString

[0..1]

..INFORMASJON

T255

opphav

«dataType» Opphavsinformasjon

[1..1]

..OPPHAV

T255

opphav.opphavData

CharacterString

[1..1]

…​OPPHAV_DATA

T25

opphav.objektpeker

CharacterString

[0..1]

…​OBJEKTPEKER

T255

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[1..1]

..KVALITET

*

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[1..1]

…​DATAFANGSTMETODE

T3

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[0..1]

…​NØYAKTIGHET

H6

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

[0..1]

…​SYNBARHET

T1

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

T3

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

[0..1]

…​H-NØYAKTIGHET

H6

grense

GM_Curve

[1..1]

.KURVE

Arealdekke::«FeatureType» KonnekteringVann

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[1..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

datafangstdato

Date

[1..1]

..DATAFANGSTDATO

DATO

sluttdato

DateTime

[0..1]

..SLUTTDATO

DATOTID

verifiseringsdato

Date

[0..1]

..VERIFISERINGSDATO

DATO

informasjon

CharacterString

[0..1]

..INFORMASJON

T255

opphav

«dataType» Opphavsinformasjon

[1..1]

..OPPHAV

T255

opphav.opphavData

CharacterString

[1..1]

…​OPPHAV_DATA

T25

opphav.objektpeker

CharacterString

[0..1]

…​OBJEKTPEKER

T255

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[1..1]

..KVALITET

*

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[1..1]

…​DATAFANGSTMETODE

T3

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[0..1]

…​NØYAKTIGHET

H6

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

[0..1]

…​SYNBARHET

T1

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

T3

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

[0..1]

…​H-NØYAKTIGHET

H6

senterlinje

GM_Curve

[1..1]

.KURVE

Arealdekke::«FeatureType» Kystkontur

Avgrenser: Industriområde, Golfbane, Alpinbakke, SportIdrettPlass, ÅpentOmråde, Skog, Masseuttak, Tettbebyggelse, SnøIsbre, BymessigBebyggelse, Park, Lufthavn, Myr, Havflate, Gravplass, Massedeponi, DyrketMark, Rullebane

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn

SOSI-type

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

[1..1]

..IDENT

*

identifikasjon.lokalId

CharacterString

[1..1]

…​LOKALID

T100

identifikasjon.navnerom

CharacterString

[1..1]

…​NAVNEROM

T100

identifikasjon.versjonId

CharacterString

[0..1]

…​VERSJONID

T100

oppdateringsdato

DateTime

[1..1]

..OPPDATERINGSDATO

DATOTID

datafangstdato

Date

[1..1]

..DATAFANGSTDATO

DATO

sluttdato

DateTime

[0..1]

..SLUTTDATO

DATOTID

verifiseringsdato

Date

[0..1]

..VERIFISERINGSDATO

DATO

informasjon

CharacterString

[0..1]

..INFORMASJON

T255

opphav

«dataType» Opphavsinformasjon

[1..1]

..OPPHAV

T255

opphav.opphavData

CharacterString

[1..1]

…​OPPHAV_DATA

T25

opphav.objektpeker

CharacterString

[0..1]

…​OBJEKTPEKER

T255

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

[1..1]

..KVALITET

*

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

[1..1]

…​DATAFANGSTMETODE

T3

kvalitet.nøyaktighet

Integer

[0..1]

…​NØYAKTIGHET

H6

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

[0..1]

…​SYNBARHET

T1

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

[0..1]

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

T3

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

[0..1]

…​H-NØYAKTIGHET

H6

grense

GM_Curve

[1..1]

.KURVE

Arealdekke::«FeatureType» Lekeplass

Navn

Type

Mult.

SOSI-navn